Писания
  Мороний 4
  Бележки под линия
  Theme

  Глава 4

  Обяснено е как старейшини и свещеници се грижат за причастния хляб. Около 401–421 г. от Хр.

  1 аНачинът, по който бстарейшините им се грижеха за плътта и кръвта на Христа в църквата; и те се вгрижеха за тях според заповедите на Христа; ето защо, ние знаем, че този начин е истинен; и старейшината или свещеникът го обслужваше.

  2 И те коленичеха в църквата и се молеха на Отца в името на Христа, казвайки:

  3 О, Боже, Вечний Отче, ние Те молим в името на Твоя Син Исус Христос да благословиш и осветиш този ахляб за душите на всички онези, които вземат от него, за да може да ядат във бвъзпоменание на тялото на Твоя Син и Ти свидетелстват, о, Боже, Вечний Отче, че те желаят да вземат върху си вимето на Твоя Син, и си спомнят винаги за Него, и спазват Неговите заповеди, които Той им е дал, за да може винаги да имат Неговия гДух да бъде с тях. Амин.