Svētie Raksti
2. Nefija 25


25. nodaļa

Nefijs gavilē skaidrībā. Jesajas pravietojumi tiks izprasti pēdējās dienās. Jūdi atgriezīsies no Bābeles, sitīs krustā Mesiju un tiks izkaisīti un šaustīti. Viņi tiks atjaunoti, kad viņi noticēs Mesijam. Pirmo reizi Viņš atnāks sešsimt gadu pēc tam, kad Lehijs pameta Jeruzālemi. Nefijieši ievēro Mozus bauslību un tic Kristum, kas ir Israēla Svētais. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Tagad es, Nefijs, runāšu nedaudz attiecībā par šiem vārdiem, ko es esmu rakstījis, kas ir runāti ar Jesajas muti. Jo lūk, Jesaja runāja daudzas lietas, kuras daudziem no manas tautas bija agrūti saprast, jo viņi nezināja par to, kā tika pravietots starp jūdiem.

2 Jo es, Nefijs, neesmu mācījis tiem daudzas lietas par jūdiem, jo viņu adarbi bija tumsības darbi un viņu rīcība bija neganta rīcība.

3 Tāpēc es rakstu savai tautai, visiem tiem, kas vēlāk saņems šos vārdus, ko es rakstu, lai viņi zinātu Dieva sodus, ka tie nāks pār visām tautām, saskaņā ar vārdu, kuru Viņš ir sacījis.

4 Tāpēc uzklausi, ak, mana tauta, kas esi no Israēla nama, un pievērs ausi maniem vārdiem, jo, lai arī Jesajas vārdi nav jums saprotami, tomēr tie ir saprotami visiem tiem, kuri ir piepildīti ar apravietojuma bgaru. Bet jums es pravietoju saskaņā ar garu, kas ir manī, tāpēc es pravietošu saskaņā ar cskaidrību, kura ir bijusi ar mani kopš tā brīža, kad es iznācu no Jeruzālemes ar savu tēvu; jo lūk, manai dvēselei labpatīk skaidrība priekš manas tautas, lai viņi varētu mācīties.

5 Jā, un mana dvēsele priecājas par aJesajas vārdiem, jo es iznācu no Jeruzālemes un manas acis ir skatījušas bjūdus, un es zinu, ka jūdi saprot praviešu vārdus un ka nav nevienas citas tautas, kas saprastu vārdus, kuri sacīti jūdiem, tā kā viņi, izņemot tikai, ja tie ir mācīti pēc jūdu paražām.

6 Bet lūk, es, Nefijs, neesmu mācījis savus bērnus pēc jūdu paražām; bet lūk, es pats esmu dzīvojis Jeruzālemē, tāpēc es zinu par apgabaliem ap to; un es esmu pieminējis saviem bērniem par Dieva sodiem, kas anotikuši jūdu vidū, saviem bērniem, saskaņā ar visu to, ko Jesaja runājis un par ko es nerakstu.

7 Bet lūk, es turpinu savu paša pravietojumu, saskaņā ar savu aizpratni, kurā es zinu, ka neviens cilvēks nevar kļūdīties; tomēr dienās, kad Jesajas pravietojumi tiks piepildīti, cilvēki droši zinās to nozīmi tajos laikos, kad tie notiks.

8 Tāpēc tie ir avērtīgi cilvēku bērniem, un tam, kas domā, ka tie nav, tam es runāšu īpaši un šos vārdus vērsīšu uz savu bpaša tautu; jo es zinu, ka tie būs ļoti vērtīgi viņiem cpēdējās dienās, jo tanī dienā viņi tos sapratīs; tāpēc viņu labumam es tos esmu rakstījis.

9 Un, kā viena paaudze tika aiznīcināta jūdu vidū nekrietnību dēļ, tā viņi ir iznīcināti no paaudzes paaudzē dēļ savām nekrietnībām, un nekad neviens no viņiem nav ticis iznīcināts, ja vien Tā Kunga pravieši nav to bpareģojuši.

10 Tāpēc viņiem tika teikts par iznīcību, kura nāks pār tiem uzreiz pēc tam, kad mans tēvs pameta Jeruzālemi; tomēr viņi nocietināja savas sirdis, un, saskaņā ar manu pravietojumu, viņi ir tikuši aiznīcināti, izņemot tikai tos, kas ir baizvesti gūstā uz Bābeli.

11 Un šo es runāju tāpēc, ka gars ir manī. Un neskatoties uz to, ka viņi ir aizvesti gūstā, viņi atkal atgriezīsies un viņiem piederēs Jeruzālemes zeme; tāpēc viņi atkal tiks aatjaunoti savā mantojuma zemē.

12 Bet, lūk, pie viņiem būs kari un karu daudzināšana, un, kad pienāks diena, kad Tēva, jā, patiesi, Debesu un Zemes Tēva aVienpiedzimušais parādīsies viņiem miesā, lūk, tie Viņu atmetīs savu nekrietnību un cietsirdības, un stūrgalvības dēļ.

13 Lūk, tie asitīs Viņu krustā; un, kad Viņš būs guldīts bkapenē ctrīs dienu garumā, Viņš duzcelsies no mirušajiem, ar dziedinājumu Savos spārnos, un visi tie, kas ticēs Viņa Vārdam, tiks izglābti Dieva valstībā. Tāpēc mana dvēsele priecājas par pravietojumu, kas attiecas uz Viņu, jo es esmu eredzējis Viņa dienu, un mana sirds daudzina Viņa Svēto Vārdu.

14 Un lūk, notiks, ka pēc tam, kad aMesija būs uzcēlies no mirušajiem un parādījies Savai tautai, visiem tiem, kas noticēs Viņa Vārdam, lūk, Jeruzāleme no jauna tiks bizpostīta; jo, ak vai tiem, kas cīnās pret Dievu un Viņa Baznīcas tautu.

15 Tāpēc ajūdi tiks bizkaisīti starp visām tautām, jā, un arī cBābele tiks sagrauta, tāpēc citas tautas izkaisīs jūdus.

16 Un, kad viņi būs tikuši izkaisīti un Tas Kungs būs šaustījis viņus caur citām tautām daudzu paaudžu garumā, jā, patiesi no paaudzes paaudzē, kamēr viņi netiks pārliecināti aticēt Kristum, Dieva Dēlam, un Izpirkšanai, kas ir bezgalīga visai cilvēcei; un, kad pienāks diena, kad viņi noticēs Kristum un pielūgs Tēvu Viņa Vārdā ar šķīstām sirdīm un tīrām rokām, un nelūkos pēc cita Mesijas, tad tajā laikā pienāks diena, kad būs vajadzīgs, lai viņi noticētu šiem vārdiem.

17 Un Tas Kungs izstieps Savu roku no jauna otru reizi, lai aatgrieztu Savu tautu no viņu kritušā un zudušā stāvokļa. Tāpēc Viņš turpinās darīt bbrīnišķu darbu un brīnumu starp cilvēku bērniem.

18 Tāpēc Viņš nesīs tiem Savus avārdus, kuri btiesās viņus pēdējā dienā, jo šie vārdi tiks doti tiem ar nolūku cpārliecināt viņus par patieso Mesiju, kas tika atraidīts no tiem, un lai pārliecinātu viņus, ka viņiem vairāk nav jāraugās pēc Mesijas atnākšanas, jo vairāk neviens nenāks, izņemot tikai, ja tas būs dviltus Mesija, kas maldinās cilvēkus; jo ir tikai viens Mesija, par ko runājuši pravieši, un šis Mesija ir Tas, kas tiks atraidīts no jūdiem.

19 Jo saskaņā ar praviešu vārdiem aMesija atnāks pēc bseši simti gadiem no tā laika, kad mans tēvs pameta Jeruzālemi; un saskaņā ar praviešu vārdiem un arī Dieva ceņģeļa vārdu Viņa Vārds būs Jēzus Kristus, Dieva Dēls.

20 Un tagad, mani brāļi, es esmu runājis skaidri, lai jūs nevarētu kļūdīties. Un tā kā Dievs dzīvo, kas aizveda Israēlu no Ēģiptes zemes un deva Mozum spēku, lai viņš varētu bdziedināt tautas, kad indīgas čūskas bija tos sakodušas, ja viņi pacels savas acis uz cčūsku, ko viņš pacēla viņu priekšā, un arī deva viņam spēku, lai viņš varētu sist dklinti un no tās tecētu ūdens; jā, lūk, es saku jums, ka šīs lietas ir patiesas, un, kā Dievs Tas Kungs dzīvo, nav neviens cits evārds zem debess dots kā tikai šis Jēzus Kristus, par kuru es esmu runājis, ar ko cilvēks var tapt izglābts.

21 Tāpēc šī iemesla dēļ Dievs Tas Kungs man solīja, ka šie pieraksti, ko es arakstu, tiks pasargāti un saglabāti, un nodoti maniem pēcnācējiem no paaudzes paaudzē, lai Jāzepam dotais solījums tiktu piepildīts, ka viņa pēcnācēji nekad bneiznīks, kamēr vien zeme pastāvēs.

22 Tāpēc šie pieraksti pāries no paaudzes paaudzē, kamēr vien zeme pastāvēs, un tie pāries pēc Dieva gribas un patikas; un tautas, kurām tie būs, tiks atiesātas no tiem saskaņā ar vārdiem, kas ir rakstīti.

23 Jo mēs esam cītīgi rakstījuši, lai apārliecinātu savus bērnus un arī savus brāļus noticēt Kristum un tapt samierinātiem ar Dievu, jo mēs zinām, ka tā ir Dieva blabvēlība, ka mēs topam izglābti pēc tam, kad esam cizdarījuši visu, ko varam.

24 Un, lai arī mēs ticam Kristum, mēs aturam Mozus bauslību un ar nelokāmību raugāmies pēc Kristus, līdz likums tiks piepildīts.

25 Jo šim nolūkam alikums tika dots; tad nu likums mums ir kļuvis bnedzīvs, un mūsu ticības dēļ mēs topam dzīvi Kristū; tomēr mēs turam likumu baušļu dēļ.

26 Un mēs arunājam par Kristu, mēs priecājamies par Kristu, mēs sludinām par Kristu, mēs bpravietojam par Kristu, un mēs rakstām saskaņā ar mūsu pravietojumiem, lai mūsu cbērni zinātu, pie kura avota meklēt savu grēku dpiedošanu.

27 Tāpēc mēs runājam par likumu, lai mūsu bērni zinātu, ka likums ir nedzīvs, un viņi, zinot, ka likums ir nedzīvs, raudzītos pēc tās dzīvības, kas ir Kristū, un zināt, kādēļ likums tika dots. Un pēc tam, kad likums tiks piepildīts Kristū, lai viņiem nevajadzētu nocietināt savas sirdis pret Viņu, kad likumam būs jābeidzas.

28 Un tad lūk, mana tauta, jūs esat astūrgalvīga tauta, tāpēc es esmu runājis ar jums skaidri, lai jūs nevarētu nesaprast. Un vārdi, ko es esmu runājis, būs par bliecību pret jums, jo tie ir pietiekami, lai cmācītu jebkuram cilvēkam patieso ceļu, jo patiesais ceļš ir ticēt Kristum un nenoliegt Viņu, jo, noliedzot Viņu, mēs noliedzam arī praviešus un likumu.

29 Un tagad lūk, es saku jums, ka patiesais ceļš ir ticēt Kristum un nenoliegt Viņu; un Kristus ir Israēla Svētais; tāpēc jums jāmetas ceļos Viņa priekšā un jāpielūdz Viņš ar visu savu aspēku, prātu un izturību, un visu savu dvēseli; un, ja jūs tā darīsit, jūs nekādā ziņā netiksit atstumti.

30 Un tiktāl, cik tas būs vajadzīgs, jums ir jāpilda Dieva rituāli un apriekšraksti, kamēr likums, kas tika dots Mozum, tiks piepildīts.