2017
Belønningen for å holde trofast ut

Budskap fra Det første presidentskap

Belønningen for å holde trofast ut

Family prayer

Da jeg var ung, var jeg rådgiver til en klok distriktspresident. Han prøvde hele tiden å undervise meg. Jeg husker ett råd han ga meg: “Når du møter noen, skulle du behandle dem som om de var i alvorlige vanskeligheter, og du vil ha rett mer enn halvparten av tiden.” Jeg trodde da at han var pessimistisk. I dag, mer enn 50 år senere, skjønner jeg hvor godt han forsto verden og livet.

Vi har alle prøvelser å møte – til tider svært vanskelige prøvelser. Vi vet at Herren lar oss gjennomgå prøvelser for at vi skal bli polert og fullkommengjort slik at vi kan være sammen med ham for evig.

Herren lærte profeten Joseph Smith i Liberty fengsel at belønningen for å utholde prøvelser på en god måte ville bidra til å kvalifisere ham til evig liv:

“Min sønn, fred være med din sjel, din motgang og dine lidelser skal kun vare et øyeblikk,

og så, hvis du trofast holder det ut, skal Gud opphøye deg i det høye, og du skal seire over alle dine fiender” (L&p 121:7-8).

Det er så mye som slår imot oss i livet at det kan virke vanskelig å holde trofast ut. Det kan virke slik for en familie som er avhengig av avlinger når det ikke kommer regn. De kan undres: “Hvor lenge kan vi holde ut?” Det kan virke slik for en ungdom som må stå imot den stigende flommen av urenhet og fristelser. Det kan virke slik for en ung mann som strever med å skaffe seg nødvendig utdannelse og en jobb for å kunne forsørge hustru og barn. Det kan virke slik for en som ikke kan finne arbeid eller har blitt oppsagt fordi bedriften har blitt nedlagt. Det kan virke slik for dem som opplever sviktende helse og fysisk styrke, noe som kan komme tidlig eller sent i livet for dem selv eller for dem de er glad i.

Men en kjærlig Gud har ikke gitt oss slike prøvelser bare for å se om vi kan tåle vanskeligheter, men snarere for å se om vi kan holde trofast ut og dermed bli polert.

Det første presidentskap forklarte for eldste Parley P. Pratt (1807-1857) da han nylig hadde blitt kalt som medlem av De tolv apostlers quorum: “Du har vervet deg i en sak som krever hele din oppmerksomhet… Bli en polert pil… Du må tåle mye slit, mye arbeid og mange forsakelser for å bli fullkomment polert… Din himmelske Fader krever det. Marken er hans, arbeidet er hans, og han vil… oppmuntre deg… og holde deg oppe.”1

I Hebreerbrevet taler Paulus om frukten av å holde ut: “All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt” (Hebreerne 12:11).

Våre prøvelser og vanskeligheter gir oss anledning til å lære og vokse, og de kan til og med forandre vår natur. Hvis vi kan vende oss til Frelseren i vår ytterste nød, kan vår sjel bli polert når vi holder ut.

Derfor må vi først og fremst huske å be alltid (se L&p 10:5; Alma 34:19-29).

Det andre er å alltid anstrenge oss for å holde budene – uansett motstand, fristelser eller forvirring rundt oss (se Mosiah 4:30).

Den tredje avgjørende tingen vi bør gjøre, er å tjene Herren (se L&p 4:2; 20:31).

I Mesterens tjeneste blir vi kjent med ham, og glad i ham. Hvis vi holder ut i bønn og trofast tjeneste, vil vi begynne å se Frelserens hånd og Den hellige ånds innflytelse i vårt liv. Mange av oss har en tid gitt slik tjeneste og følt denne veiledningen. Hvis dere tenker tilbake på denne tiden, vil dere huske at det var forandringer i livet deres. Fristelsen til å gjøre ondt syntes å avta. Ønsket om å gjøre godt, tiltok. De som kjente dere best, og som var glad i dere, kan ha sagt: “Du har blitt snillere og mer tålmodig. Det virker ikke som du er den samme.”

Du var ikke den samme. Du ble forandret ved Jesu Kristi forsoning fordi du satte din lit til ham i din prøvelses time.

Jeg lover at Herren vil komme deg til unnsetning i dine prøvelser hvis du søker og tjener ham, og at din sjel vil bli polert underveis. Jeg utfordrer deg til å sette din lit til ham i all motgang.

Jeg vet at Gud Faderen lever, og at han hører og besvarer alle våre bønner. Jeg vet at hans Sønn Jesus Kristus betalte prisen for alle våre synder, og at han vil at vi skal komme til ham. Jeg vet at Faderen og Sønnen våker over oss og har gjort det mulig for oss å holde trofast ut og komme hjem igjen.