2017
Så de kan være ett

Besøkende lærerinners budskap

Så de kan være ett

Studer ydmykt dette stoffet, og søk inspirasjon for å få vite hva du skal dele med andre. Hvordan vil det å forstå formålet med Hjelpeforeningen forberede Guds døtre til det evige livs velsignelser?

Relief Society Meetings

“Jesus oppnådde fullkommen enhet med Faderen ved å underkaste seg Faderens vilje, både legemlig og åndelig”, sa eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum.

…Vi vil virkelig ikke bli ett med Gud og Kristus før vi gjør deres vilje og interesse til vårt høyeste ønske. Slik føyelighet oppnås ikke på en dag, men gjennom Den hellige ånd vil Herren lære oss det hvis vi er villige, inntil det med tiden med rette kan sies at han er i oss som Faderen er i ham.”1

Linda K. Burton, Hjelpeforeningens generalpresident, lærte å arbeide mot denne enheten: “Å inngå og holde våre pakter er et uttrykk for vår beslutning om å bli som Frelseren. Idealet er å strebe etter den holdning som best uttrykkes med noen få linjer av en kjær salme: ‘Jeg går hvor du sender meg hen… og si alt du ønsker av meg… Jeg være deg vil til behag.’”2

Eldste Christofferson minnet oss også på at “når vi anstrenger oss dag etter dag, uke etter uke, for å følge Kristi vei, vil vår ånd hevde sin forrang, kampen inni oss vil dø ut og fristelser slutte å skape vanskeligheter”.3

Neill F. Marriott, annenrådgiver i Unge kvinners generalpresidentskap, bærer vitnesbyrd om velsignelsene ved å gjøre vårt beste for å innrette vår vilje etter Guds vilje: “Jeg har strevd med å fordrive det jordiske ønsket om å få ting på min måte, og har til slutt innsett at min måte er så mangelfull, begrenset og mye dårligere enn Jesu Kristi måte. ‘[Vår himmelske Faders] måte er den sti som fører til lykke i dette liv og evig liv i den kommende verden.’”4 La oss ydmykt anstrenge oss for å bli ett med vår himmelske Fader og hans Sønn Jesus Kristus.

Ytterligere skriftsteder og informasjon

Johannes 17:20-21; Efeserne 4:13; Lære og pakter 38:27; reliefsociety.lds.org

Relief Society Logo

Trofamiliehjelp