2017
En lærer som bidrar til å frelse sjeler

Undervisning på Frelserens måte

En lærer som bidrar til å frelse sjeler

Hvorfor Frelseren underviste gir mening til hvordan han underviste. Er vår hensikt noe annerledes?

Jesus Christ. Healings. Pool of Bethesda

Jeg innrømmer at når jeg tenker på å undervise på Frelserens måte, har jeg en tendens til å fokusere på hvordan han underviste. Hva gjorde han? Hvordan kommuniserte han med folk? Han var tross alt Mesterlæreren! Men hvis vi ønsker å undervise som ham, er det viktig å forstå hvorfor han underviste. Til syvende og sist vil “hvorfor” gjøre hele forskjellen for oss og for dem vi underviser.

Når Frelseren underviste, var ikke hensikten å fylle tiden eller å underholde eller å overføre en masse informasjon. Alt han gjør – også undervisning – har til hensikt å lede andre til hans Fader. Frelserens eneste ønske og misjon er å frelse vår himmelske Faders barn (se 2 Nephi 26:24). I vår streben etter å undervise slik han gjorde, kan vi lære å bli motivert av det samme mål som motiverte ham.

Med andre ord, å undervise på Frelserens måte er å være en lærer hvis hensikt er å bidra til å frelse sjeler.

Ønsket om å frelse andre

En av mine favorittberetninger i Mormons bok handler om kong Mosiahs sønner som gir avkall på nephittenes rike for å kunne opprette Guds rike blant lamanittene. De gir avkall på et jordisk rike til fordel for himmelens rike. De gir avkall på trygghet og sikkerhet blant nephittene for å gå ut blant sine fiender, lamanittene, for å “kunne redde noen få av deres sjeler” (Alma 26:26).

Hva motiverte disse Herrens tjenere? “De kunne ikke holde ut at noen menneskesjel skulle forgå. Ja, bare tanken på at en sjel skulle lide uendelig pine, fikk dem til å skjelve og beve” (Mosiah 28:3). Denne motivasjonen fikk dem til å utholde “mange lidelser” (Alma 17:5, 14).

Denne historien har ofte inspirert meg til å tenke: Gjør jeg det jeg kan for å bringe andre til Kristus? Er jeg tilstrekkelig fokusert på å frelse sjeler?

Hvordan bli en lærer som bidrar til å frelse sjeler

Priesthood

Når vi ønsker å undervise av samme grunn som Frelseren gjorde, blir prinsippene for hvordan han underviser mer meningsfylte. De er mer enn bare teknikker. De fungerer som mønstre for å bli som ham. Når vi konsekvent anvender følgende forslag, så vel som andre som finnes i Undervisning på Frelserens måte, kan vi ikke bare undervise mer som ham, men også bli mer lik ham.

Søk åpenbaring tidlig

For å bistå i arbeidet med å frelse sjeler, trenger vi åpenbaring. Åpenbaring kommer “linje på linje og bud på bud, litt nå og litt da” (2 Nephi 28:30) – og det tar tid. Så vi begynner å forberede oss tidlig, og vi søker åpenbaring ofte.

Vis kjærlighet mot menneskene

Kjærlighet er kanskje den mest effektive måten en lærer kan bidra til å frelse sjeler på. Det kan være så enkelt som å vite navnet på hvert klassemedlem, spørre dem hvordan uken deres har vært, fortelle dem hvilken god tale de holdt, eller gratulere dem for en milepæl eller prestasjon. Å vise interesse og kjærlighet åpner hjerter, og hjelper dem vi underviser, til å være mottagelige for Den hellige ånd.

Forbered deg til å undervise med elevenes behov i tankene

En lærer som bidrar til å frelse sjeler, fokuserer på elevene. Når vi gjennomgår leksjonsmaterialet, fokuserer vi på det som best vil dekke deres behov, ikke våre. Vi glemmer å fylle tiden, og fokuserer på å fylle hjerter og sinn. Vi tenker ikke bare på hva vi skal si og gjøre, men hva elevene skal si og gjøre. Vi ønsker at de skal uttrykke sine tanker, fordi det skaper samhold, åpner deres hjerte og hjelper dem å utøve tro.

Hold fokus på læren

Det er vanlig for lærere å vurdere sin effektivitet ut fra hvor mye deltagelse de kan skape, men dette er bare en del av opplevelsen. Hvis leksjonen vår har mye fortelling og samtale, men svært lite lære, har vi gitt det eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum kalte en “teologisk smakebit”. Vi har sørget for noe som smaker godt, men vi har ikke klart å ernære våre klassemedlemmer med lærens oppholdende kraft.

Profeten Joseph Smith sa: “Mennesket blir ikke frelst raskere enn det tilegner seg kunnskap.”1 Vi må hjelpe dem vi underviser til å få den viktigste form for kunnskap – Jesu Kristi lære.

Når vi og klassens medlemmer uttrykker våre tanker og følelser, skulle vi alltid knytte det til Skriftene og vår tids profeters ord. Bror Tad R. Callister, Søndagsskolens generalpresident, sa nylig: “Den ideelle lærer prøver alltid å koble klassens kommentarer til læren. En lærer kan for eksempel si: ‘Det du sier, minner meg om et skriftsted.’ Eller: ‘Hvilke sannheter i evangeliet kan vi lære av kommentarene vi har hørt?’ Eller: ‘Er det noen som ønsker å bære vitnesbyrd om kraften i den sannhet vi har snakket om?’”2

Innby Den hellige ånd til å vitne

En lærer som bidrar til å frelse sjeler, forstår at det vi sier og gjør som lærere, har til hensikt å innby Den hellige ånds innflytelse i andres liv. Den hellige ånd er læreren. En av Den hellige ånds oppgaver er å vitne om sannheten, særlig om Faderen og Sønnen. Så når vi underviser om dem og deres evangelium, innbyr vi Den hellige ånd til å vitne for klassens medlemmer. I den grad de tillater det, styrker Hans kraft deres vitnesbyrd og forandrer deres hjerte. Hans vitnesbyrd er sterkere enn det å se.3

Oppfordre elevene til å lære og handle på egenhånd

Ghana

Jeg var nylig i en Søndagsskole-klasse der en lærer begynte med å be klassens medlemmer fortelle om noe som var spesielt meningsfylt for dem da de leste ukens leseoppdrag fra Skriftene, og også hvordan de hadde anvendt det i sitt liv. Dette førte til en effektiv samtale om innsikt og oppdagelser de hadde funnet på egenhånd. Det var helt naturlig for læreren å komme inn i denne samtalen med doktrinære poenger hun hadde forberedt seg på å undervise. Det som virkelig imponerte meg, var hvordan hun fokuserte på å oppmuntre elevene til selv å oppleve kraften i Guds ord.

Vårt mål som lærere er ikke bare å ha en god opplevelse i klassen, eller å fylle tiden, eller å holde en god leksjon. Det virkelige målet er å vandre sammen med andre på deres reise tilbake til vår himmelske Fader og Jesus Kristus. Vårt mål er å bli lærere som bidrar til å frelse sjeler.