2010
Standhaftig og urokkelig

Standhaftig og urokkelig

Hvis vi er trofaste og holder ut til enden, vil vi motta alle vår himmelske Faders velsignelser, ja, evig liv og opphøyelse.

Silvia H. Allred

Jeg er takknemlig for å være en del av denne samlingen av trofaste kvinner over hele verden. Jeg har møtt tusenvis av dere i forskjellige land. Deres trofasthet og hengivenhet har styrket meg. Deres eksempel på godhet og plikttroskap overfor evangeliet har inspirert meg. Deres uselviske tjeneste i stillhet og deres uttalte vitnesbyrd og overbevisning har gjort meg ydmyk.

I kveld vil jeg stille dere alle de samme spørsmål som jeg har stilt mange av dere i våre samtaler:

  1. Hva hjelper dere å være standhaftige og urokkelige når dere møter utfordringene som setter deres tro på prøve?

  2. Hva holder dere oppe gjennom prøvelser og motgang?

  3. Hva hjelper dere å holde ut og bli en sann disippel av Kristus?

Noen av svarene dere har gitt meg, er bl.a.:

  1. Din kunnskap om at vår himmelske Fader elsker deg og har omsorg for deg.

  2. Ditt håp om at alle velsignelsene som er lovet de trofaste, vil bli oppfylt gjennom Jesu Kristi sonoffer.

  3. Din kunnskap om forløsningsplanen.

Mitt budskap i dag vil utdype disse troserklæringene som har kommet fra hjertet.

I Romerbrevet 8:16 leser vi: «Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.» Den første gang jeg husker jeg følte helt sikkert at min himmelske Fader kjente meg, elsket meg og hadde omsorg for meg, var da jeg gikk ned i dåpens vann 15 år gammel. Før da visste jeg at Gud var til og at Jesus Kristus var verdens Frelser. Jeg trodde på dem og elsket dem, men jeg hadde aldri følt deres kjærlighet og omsorg for meg personlig før den dagen da jeg frydet meg over anledningen til å inngå dåpspakten.

Jeg innså hvilket stort mirakel det var at misjonærene hadde funnet og undervist meg, spesielt med bare en håndfull misjonærer blant to millioner mennesker! Jeg visste da at min himmelske Fader kjente meg og elsket meg på en slik spesiell måte at han ledet misjonærene til mitt hjem.

Jeg vet nå at Gud er en kjærlighetens Gud. Dette er slik fordi vi er hans barn og han ønsker at vi alle skal oppleve glede og evig lykke. Hans gjerning og herlighet er at vi kan oppnå udødelighet og evig liv.1 Derfor sørget han for en evig plan for lykke for oss. Vår hensikt i livet er å oppnå evig liv og opphøyelse for oss selv og hjelpe andre til det samme. Han skapte denne jord for at vi skulle få et fysisk legeme og vår tro bli prøvet. Han ga oss den dyrebare gave handlefrihet, som gjør at vi kan velge veien som fører til evig lykke. Vår himmelske Faders forløsningsplan er for deg og meg. Den er for alle hans barn.

«Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.

Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden.»2

«Og han ga dem bud, at de skulle tilbe Herren sin Gud … Og Adam var lydig mot Herrens bud.»3

Adam og Eva fikk barn, og planen fortsatte å bli gjennomført.

Jeg vet at vi alle har en nødvendig og vesentlig rolle som en Guds datter. Han har skjenket sine døtre guddommelige egenskaper i den hensikt at de skal fremme hans verk. Gud har betrodd kvinner det hellige verk å føde og oppdra barn. Intet annet arbeid er viktigere. Det er et hellig kall. Den edleste oppgave for en kvinne er det hellige arbeid å bygge opp evige familier, ideelt sett sammen med sin ektemann.

Jeg er klar over at noen av våre søstre ennå ikke har mottatt velsignelsene knyttet til ekteskap eller barn. Jeg forsikrer dere om at når tiden er inne, vil dere motta alle velsignelser som er lovet de hellige. Dere må «streve fremover med standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment, klart håp og holde ut til enden» for å få evig liv.4 I et evig perspektiv skal de savnede velsignelser «kun vare et øyeblikk».5

Dessuten trenger dere ikke være gift for å holde budene og hjelpe familier, venner og naboer. Deres gaver, talenter, ferdigheter og åndelige styrke trengs i stor grad for å bygge opp riket. Herren stoler på at dere er villige til å utføre disse nødvendige oppgaver.

Herren sier:

Jeg vil ikke glemme deg.

«Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg.»6

Herren elsker dere. Han vet om deres håp og skuffelser. Han vil ikke glemme dere, for deres smerter og lidelser står alltid klart for ham.

Det største uttrykk for Guds kjærlighet til oss var at han var villig til å sende sin elskede Sønn, Jesus Kristus, for å sone for våre synder og være vår Frelser og Forløser.

I Johannes 3:16 leser vi: «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»

Frelseren sier: «Likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere.»7

Jesu Kristi villighet til å være offerlammet var et uttrykk for hans kjærlighet til Faderen og hans uendelige kjærlighet til enhver av oss.

Jesaja beskriver Frelserens lidelse:

«Våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret …

 Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger … Ved hans sår har vi fått legedom.»8

Herren selv har erklært: «Jeg, Gud, har lidd dette for alle for at de ikke skulle lide, hvis de ville omvende seg.»9

Han brøt dødens bånd og gjorde det mulig for hele menneskeheten å oppstå. Han ga oss udødelighetens gave.

Jesus Kristus påtok seg våre synder, led og døde for å tilfredsstille rettferdighetens krav, så vi ikke må lide hvis vi omvender oss.

Vi viser at vi godtar Jesus Kristus som vår Frelser når vi setter vår lit til ham, omvender oss fra våre synder og mottar de frelsende ordinanser som er nødvendige for å komme inn i Guds nærhet. Disse frelsende ordinanser er symboler på paktene vi inngår. Paktene om lydighet mot hans lover og bud binder oss til Gud og styrker vår tro. Vår tro og standhaftighet i Kristus vil gi oss det mot og den selvtillit vi trenger for å møte livets utfordringer, som er en del av vår jordiske erfaring.

Like etter at min mann ble kalt til å presidere over Paraguay Asunción misjon i 1992, var vi tilstede ved en grenskonferanse på et isolert sted i Chaco i Paraguay.10 Vi kjørte fire timer på en vei med fast dekke og deretter syv timer til på en primitiv vei. Farene og ubehaget ved den lange turen ble snart glemt da vi hilste på de glade medlemmene i Mistolar som ønsket oss velkommen.

Julio Yegros var den unge grenspresidenten, og han og hans hustru, Margarita, var én av de få familiene som var blitt beseglet i templet. Jeg ba dem fortelle om sin erfaring i forbindelse med turen til templet.

På den tiden var det nærmeste tempel Buenos Aires tempel i Argentina. Turen fra Mistolar tok 27 timer én vei for å komme til templet, og de hadde reist med sine to små barn. Det var svært kaldt og midt på vinteren, men med stort offer kom de til templet og ble beseglet som en evig familie. På tilbaketuren ble de to småbarna svært syke og døde. De begravet dem underveis og kom tomhendt hjem. De var bedrøvet og ensomme, men forbløffende nok følte de ro og fred. De sa om erfaringen: «Våre barn ble beseglet til oss i Herrens hus. Vi vet at vi vil få dem tilbake for hele evigheten. Denne kunnskap har gitt oss fred og trøst. Vi må forbli verdige og trofaste mot paktene vi inngikk i templet, så vil vi ble gjenforenet med dem.»

Hvordan styrker vi vår tro og vårt håp for å bli som disse trofaste medlemmene fra Paraguay?

Hvordan styrker vi vår tro på forsikringene jeg har hørt om og om igjen fra så mange av dere, om at dere tror på Guds kjærlighet til dere, at dere har tillit til at dere vil motta hans velsignelser, og at dere forstår forløsningsplanen gjennom vår Frelser Jesus Kristus og den viktige rolle dere har i hans plan?

Jeg vil foreslå fire ting som har hjulpet meg: Bønn, skriftstudium, lydighet og tjeneste.

Bønn

Bønn er å kommunisere med vår himmelske Fader. Når vi ber, erkjenner vi vår tro på ham og hans evne til å velsigne oss.

I Alma 37:37 leser vi: «Søk råd hos Herren i alt du foretar deg, og han vil lede deg til det gode. Ja, når du legger deg ned om kvelden, så legg deg ned for Herren, så han kan våke over deg når du sover, og når du står opp om morgenen, så la ditt hjerte være fylt av takk til Gud. Og hvis du gjør disse ting, skal du bli løftet opp på den siste dag.»

Skriftstudium

Kunnskap og forståelse av vår himmelske Faders plan hjelper oss å vite hvem vi er og hva vi skulle bli.

Herren befalte: «Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og disse er det som vitner om meg.»11

Det er svært nødvendig for hver kvinne å studere Skriftene. Når vi blir bedre kjent med sannhetene i Skriftene, vil vi bli i stand til å anvende dem, og vi får større evne til å oppnå Guds hensikter. Daglig personlig bønn og skriftstudium innbyr også Den hellige ånds innflytelse og kraft i vårt liv.

Lydighet

Herren sier: «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.»12 Når vi alltid er lydige, får vi hjelp til å utvikle guddommelige egenskaper og forandre vårt hjerte.

I Lære og pakter får vi følgende rettledning:

«Hold fast ved paktene som du har inngått …

Hold alltid mine bud, og du skal motta en rettferdighetens krone.»13

Vår forpliktelse om å etterleve evangeliet styrker vår tro og vårt håp i Jesus Kristus.

Tjeneste

Vi har mange anledninger til å tjene Ham. Hver søster blir bedt om å finne og hjelpe de fattige og trengende blant oss og rundt oss. De «fattige og trengende» innbefatter også dem som har åndelige og følelsesmessige behov. Enhver har også blitt pålagt å frelse våre avdøde, noe som kan gjøres ved å arbeide med slektshistorie og utføre tempelarbeid. Vi har blitt befalt å dele evangeliet med andre, og det er mange måter å delta i misjonærarbeid på. Alt dette er måter vi kan tjene Herren på. Vår himmelske Fader forventer at de sterke skal styrke de svake, og din egen tro vil bli styrket når du styrker og hjelper hans barn.

Jeg vet at vår himmelske Fader elsker alle sine barn fullkomment, hver især og alltid. Jeg vet at vi som kvinner har en vesentlig rolle i planen for lykke. Vår beste innsats er alt han krever av oss, og enhver av oss trengs til å bygge opp riket. Forsoningen er reell. Jesus Kristus er vår Frelser og Forløser. Jeg vitner om at hvis vi er trofaste og holder ut til enden, vil vi motta alle vår himmelske Faders velsignelser, ja, evig liv og opphøyelse. I Jesu Kristi navn. Amen.