2010
Hvor listig er ikke den ondes plan!

Hvor listig er ikke den ondes plan!

Det finnes håp for den avhengige, og dette håp kommer ved vår Herre Jesu Kristi forsoning.

Elder M. Russell Ballard

Brødre og søstre, høsten her i Rocky Mountains bringer med seg de praktfulle fargene av blader som forvandles fra grønt til flammende oransje-, rød-, og gulnyanser. Om høsten er naturen i en overgang hvor den forbereder seg for vinterens kalde, strenge skjønnhet.

Høsten er spesielt spennende for fluefiskere, for det er da ørreten drives av en nesten umettelig hunger etter å ta til seg føde for å bygge opp kroppen før det igjen blir knapt med mat til vinteren.

Fluefiskerens mål er å fange ørret ved kyndig list. Den dyktige fiskeren studerer ørretens adferd, været, vannstrømmene, hva slags insekter ørreten spiser og når disse insektene klekkes ut. Han håndlager ofte de fluene han bruker. Han vet at disse kunstige insektene med små innbygde kroker må være et fullkomment bedrag, for ørreten vil oppdage hver minste feil og forkaste fluen.

Det er veldig spennende å se en ørret komme opp av vannet, sluke fluen og stritte imot til den til slutt er utslitt og blir sveivet inn. Prøven består i å sette fiskerens kunnskap og ferdigheter opp mot den praktfulle ørreten.

Bruken av kunstige lokkemidler til å narre og fange en fisk er et eksempel på hvordan Lucifer ofte frister, narrer og prøver å fange oss.

I likhet med fluefiskeren som vet at ørreten drives av sult, kjenner Lucifer vår «sult» eller våre svakheter og frister oss med forfalskede lokkemidler som, hvis vi biter på, kan rykke oss opp av livets bekk og inn i hans nådeløse innflytelse. Og ulikt en fluefisker som fanger og slipper fisken uskadet ut i vannet igjen, slipper ikke Lucifer taket frivillig. Hans mål er å gjøre sine ofre like ulykkelige som han er.

Lehi sa: «Og fordi han [Lucifer] hadde falt fra himmelen og hadde blitt ulykkelig for evig, søkte han også å gjøre hele menneskeheten ulykkelig» (2 Nephi 2:18).

Jeg vil sammen med min brødre i dag understreke at Lucifer er en lur og utspekulert intelligens. En av de vanligste metodene han bruker mot oss, er sin evne til å lyve og bedra og overbevise oss om at ondt er godt og godt er ondt. Helt siden begynnelsen i det store råd i himmelen, har Satan søkt «å ødelegge menneskets handlefrihet som jeg, Gud Herren, hadde gitt det …

Og han ble Satan, ja, djevelen, all løgnens far, for å bedra og forblinde menneskene, og for å føre dem fanget etter sin vilje» (Moses 4:3-4).

Kampen om menneskets gudgitte handlefrihet fortsetter i dag. Satan og hans tilhengere har sine lokkemidler overalt rundt oss i håp om at vi vil vakle og bite på fluene hans, slik at han kan sveive oss inn med falske midler. Han bruker avhengighet til å stjele handlefrihet. Ifølge ordboken innebærer enhver form for avhengighet å hengi seg til noe, og slik gi avkall på handlefriheten og bli avhengig av en eller annen skadelig substans eller adferd.1

Forskere forteller oss at det finnes en mekanisme i hjernen som kalles nytelsessenteret.2 Når det aktiveres ved et stoff eller en adferd, overmanner det den delen av hjernen som styrer vår viljestyrke, dømmekraft, logikk og moral. Dette får den avhengige til å oppgi det han eller hun vet er rett. Og når det skjer, er kroken festet og Lucifer tar kontroll.

Satan vet hvordan han kan utnytte og fange oss med kunstige substanser og adferd som gir midlertidig nytelse. Jeg har sett virkningen når noen strever med å gjenvinne kontrollen, frigjøre seg fra skadelig misbruk og avhengighet og igjen finne selvaktelse og selvstendighet.

Noen av de mest vanedannende stoffene som, hvis de misbrukes, kan ta over hjernen og frarøve vedkommendes handlefrihet, er nikotin, opiater – heroin, morfin og andre smertestillende midler – beroligende midler, kokain, alkohol, marihuana og metamfetamin.

Jeg er takknemlig for leger som er utdannet til å kunne foreskrive riktige medisiner for å lindre smerte og lidelse. Dessverre er det altfor mange i dag, også noen av våre egne medlemmer, som blir avhengige av og deretter misbruker reseptbelagte medisiner. Lucifer, alle løgners far, vet dette og bruker sin innflytelse til å stjele misbrukerens handlefrihet og fange ham eller henne i sine grufulle lenker (se 2 Nephi 28:22).

Jeg snakket nylig med en søster som var innlagt på psykiatrisk avdeling på et lokalt sykehus. Hun beskrev sin sørgelige ferd fra god fysisk og psykisk helse, et godt ekteskap og en flott familie, til sinnslidelser, svekket helse og oppløsning av familien – noe som alt sammen begynte med misbruk av respektbelagte smertestillende midler.

To år før vår samtale hadde hun skadet ryggen i en bilulykke. Legen foreskrev en medisin for å lindre den nesten uutholdelige smerten. Hun syntes hun trengte mer, så hun forfalsket resepter og begynte til slutt å kjøpe heroin. Dette førte til at hun ble arrestert og satt i fengsel. Hennes stoffavhengighet hadde ødelagt ekteskapet. Mannen tok ut skilsmisse og fikk foreldreretten til barna. Hun sa at stoffene, i tillegg til å lindre smerten, også hadde gitt henne en kortvarig, men forsterket følelse av eufori og velvære. Hver dose varte imidlertid bare i noen få timer, og for hver gang virket det som om tiden den ga lindring, avtok. Hun begynte å ta stadig mer av stoffene og kom inn i avhengighetens onde sirkel. Stoff ble hele livet hennes. Kvelden før jeg snakket med henne, prøvde hun å begå selvmord. Hun sa at hun ikke lenger kunne takle den fysiske, psykiske og åndelige smerten. Hun følte seg fanget og så ingen utvei – intet håp.

Denne søsterens problem med misbruk av reseptbelagte og andre stoffer er ikke unikt. Det foregår overalt rundt oss. Noen steder dør det flere av misbruk av reseptbelagte midler enn det dør i bilulykker.3 Brødre og søstre, unngå ethvert stoff som kan fange dere. Selv bare ett sniff av noe eller én pille eller ett glass alkohol kan føre til avhengighet. En tørrlagt alkoholiker fortalte meg at bare ett glass er forskjellen mellom avhengighet og edruelighet. Satan vet dette. La ham ikke fange dere med sine kunstige midler, som raskt kan bli til avhengighet.

Brødre og søstre, dere må for all del ikke misforstå meg. Jeg setter ikke spørsmålstegn ved reseptbelagte medisiner for dem som lider av sykdommer som kan helbredes, eller har store fysiske smerter. De er virkelig en velsignelse. Jeg mener bare at vi må være nøye med å følge de doser som legene foreskriver. Vi må også oppbevare slike medisiner på et trygt sted hvor barn eller andre ikke kan få tilgang til dem.

Vi er også svært bekymret over skadelig, vanedannende adferd som gambling og heslig pornografi som er så ødeleggende for den enkelte og så utbredt i dagens samfunn. Husk, brødre og søstre, at enhver form for avhengighet er å overgi seg til noe, og dermed gi avkall på handlefrihet og selvstendighet. Dermed må også videospill og tekstmeldinger føyes til på listen. Noen spillere hevder at de bruker opptil 18 timer i døgnet på å gå fra nivå til nivå i videospill, og derfor forsømmer alle andre sider av livet. Tekstmeldinger på mobiltelefoner kan bli en avhengighet som gjør at den viktige mellommenneskelige kommunikasjonen går tapt. Nylig fortalte en biskop meg at to ungdommer sto ved siden av hverandre og sendte SMS til hverandre istedenfor å snakke sammen.

Medisinsk forskning beskriver avhengighet som en «hjernesykdom».4 Det er riktig, men jeg tror at så snart Satan har noen i sitt grep, blir det også en åndelig sykdom. Men uansett hvilken vanedannende sirkel man er fanget i, finnes det alltid håp. Profeten Lehi lærte sine sønner denne evige sannhet: «Derfor er menneskene fri i kjødet, og alt som er nødvendig for menneskene, er gitt dem. Og de er fri til å velge frihet og evig liv gjennom alle menneskers store Mellommann, eller til å velge fangenskap og død ifølge djevelens fangenskap og makt» (2 Nephi 2:27).

Hvis en avhengig har et ønske om å overvinne sin avhengighet, finnes en vei til åndelig frihet – en måte å unnslippe trelldommen på – en måte som er velprøvd. Den begynner med bønn – oppriktig, innstendig og vedvarende kommunikasjon med skaperen av vår ånd og vår kropp, vår himmelske Fader. Det samme prinsipp gjelder for å bryte en dårlig vane eller omvende seg fra enhver synd. Formelen for å forandre vårt hjerte, vår kropp, vårt sinn og vår ånd finnes i Skriftene.

Profeten Mormon ga oss følgende råd: «Derfor, mine elskede brødre, be til Faderen med all hjertets iver om å bli fylt med denne kjærlighet … , så dere kan bli Guds sønner, … så vi kan bli renset likesom han er ren» (Moroni 7:48).

Dette og mange andre skriftsteder vitner for oss om at det finnes håp for den avhengige, og dette håp kommer ved vår Herre Jesu Kristi forsoning og ved å ydmyke seg for Gud og bønnfalle ham om å bli utfridd fra avhengighetens trelldom, og utøse hele vår sjel til ham i innstendig bønn.

Prestedømsledere kan hjelpe når avhengige personer søker råd fra dem. Etter behov kan de henvise dem til kvalifiserte og autoriserte rådgivere og Kirkens familiekontor. Programmet for å overvinne avhengighet som er tilpasset fra Anonyme Alkoholikeres 12 trinn, er lett tilgjengelig gjennom Kirkens familiekontor.

For dem som sliter med avhengighet, enten personlig eller i familien, gjentar jeg at innstendig bønn er nøkkelen til den åndelige styrke som skal til for å finne fred og overvinne en vanedannende trang. Vår himmelske Fader elsker alle sine barn, så takk ham og uttrykk oppriktig tro på ham. Be ham om styrke til å overvinne din avhengighet. Sett all stolthet til side, og vend ditt liv og ditt hjerte til ham. Be om å bli fylt med Kristi rene kjærlighets kraft. Du må kanskje gjøre dette mange ganger, men jeg vitner for deg at kropp, sinn og ånd kan bli forvandlet, renset og helbredet, og du vil bli fri. Jesus sa: «Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys» (Johannes 8:12).

Ettersom vårt mål er å bli mer lik vår Frelser og til slutt kvalifisere oss til å bo hos vår himmelske Fader, må vi alle oppleve den mektige forandring i hjertet som beskrives av profeten Alma i Mormons bok (se Alma 5:14). Vår kjærlighet til vår himmelske Fader og Herren Jesus Kristus må gjenspeile seg i våre daglige valg og handlinger. De har lovet fred, glede og lykke til dem som holder deres bud.

Brødre og søstre, måtte vi alle være oppmerksomme på de kunstige fluene som presenteres for oss av den falske menneskefisker, Lucifer. Måtte vi alle ha visdom og åndelig innsikt til å skjelne og forkaste hans mange farlige tilbud.

Og til de av dere som har blitt offer for en eller annen avhengighet, det finnes håp fordi Gud elsker alle sine barn og fordi den Herre Jesu Kristi forsoning gjør alt mulig.

Jeg har sett rehabiliteringens fantastiske velsignelse, som kan frigjøre den fangne fra avhengighetens lenker. Herren er vår hyrde, og vi skal ikke mangle noe så lenge vi stoler på forsoningens kraft. Jeg vet at Herren kan og vil frigjøre de avhengige fra deres trelldom, for som apostelen Paulus erklærte: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk» (Filipperne 4:13). Jeg ber, mine brødre og søstre, om at det må bli slik for de mange som strever med denne utfordringen akkurat nå, og jeg gjør det ydmykt i Jesu Kristi navn. Amen.