2010
Oppholdelse av Kirkens funksjonærer

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer

Det er foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som profet, seer, åpenbarer og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Henry Bennion Eyring som førsterådgiver i Det første presidentskap og Dieter Friedrich Uchtdorf som annenrådgiver i Det første presidentskap.

De som er enige, kan vise det.

Hvis noen er imot, kan de vise det.

Det er foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for De tolv apostlers quorum, og de følgende som medlemmer av dette quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Andersen.

De som er enige, bes vise det.

Hvis noen er imot, kan de vise det.

Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i Det første presidentskap og De tolv apostler som profeter, seere og åpenbarere.

Alle som er enige, bes vise det.

Hvis noen er imot, viser de det ved det samme tegn.

Det er foreslått at vi avløser eldstene Spencer J. Condie, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace og Lance B. Wickman som medlemmer av De syttis første quorum og benevner dem emeritus-generalautoriteter.

Det er også foreslått at vi avløser eldstene Spencer V. Jones og Wolfgang H. Paul som medlemmer av De syttis annet quorum.

De som vil være med og takke disse brødre for deres fremragende tjeneste, bes vennligst vise det.

Det er foreslått at vi avløser Fernando Maluenda og Jose L. Torres som områdesyttier.

De som vil være med og takke disse for deres fremragende tjeneste, bes vise det.

Det er foreslått at vi oppholder Wenceslao H. Svec som områdesytti.

Alle som er enige, bes vise det.

Noen imot.

Det er foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesyttier og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjonene slik de nå er innsatt.

De som er enige, bes vise det.

De som er imot, kan vise det.

President Monson, så vidt jeg har kunnet observere, har stemmegivningen i Konferansesenteret vært enstemmig.

Takk, brødre og søstre, for deres oppholdelse, deres tro, hengivenhet og bønner.