2010
Generalautoriteter i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Generalautoriteter i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Oktober 2010

Det første presidentskap

President Henry B. Eyring

Henry B. Eyring
Førsterådgiver

President Thomas S. Monson

Thomas S. Monson
President

President Dieter F. Uchtdorf

Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver

De tolv apostlers quorum

Eldste Boyd K. Packer

Boyd K. Packer

Eldste L. Tom Perry

L. Tom Perry

Eldste Russell M. Nelson

Russell M. Nelson

Eldste Dallin H. Oaks

Dallin H. Oaks

Eldste M. Russell Ballard

M. Russell Ballard

Eldste Richard G. Scott

Richard G. Scott

Eldste Robert D. Hales

Robert D. Hales

Eldste Jeffrey R. Holland

Jeffrey R. Holland

Eldste David A. Bednar

David A. Bednar

Eldste Quentin L. Cook

Quentin L. Cook

Eldste D. Todd Christofferson

D. Todd Christofferson

Eldste Neil L. Andersen

Neil L. Andersen

De syttis presidentskap

Eldste Ronald A. Rasband

Ronald A. Rasband

Eldste Claudio R. M. Costa

Claudio R. M. Costa

Eldste Steven E. Snow

Steven E. Snow

Eldste Walter F. González

Walter F. González

Eldste L. Whitney Clayton

L. Whitney Clayton

Eldste Jay E. Jensen

Jay E. Jensen

Eldste Donald L. Hallstrom

Donald L. Hallstrom

De syttis første quorum (i alfabetisk rekkefølge)

Eldste Marcos A. Aidukaitis

Marcos A. Aidukaitis

Eldste Carlos H. Amado

Carlos H. Amado

Eldste Mervyn B. Arnold

Mervyn B. Arnold

Eldste David S. Baxter

David S. Baxter

Eldste Shayne M. Bowen

Shayne M. Bowen

Eldste Gérald Caussé

Gérald Caussé

Eldste Yoon Hwan Choi

Yoon Hwan Choi

Eldste Craig C. Christensen

Craig C. Christensen

Eldste Gary J. Coleman

Gary J. Coleman

Eldste Lawrence E. Corbridge

Lawrence E. Corbridge

Eldste Benjamin De Hoyos

Benjamín De Hoyos

Eldste John B. Dickson

John B. Dickson

Eldste Kevin R. Duncan

Kevin R. Duncan

Eldste David F. Evans

David F. Evans

Eldste Enrique R. Falabella

Enrique R. Falabella

Eldste Eduardo Gavarret

Eduardo Gavarret

Eldste Carlos A. Godoy

Carlos A. Godoy

Eldste Christoffel Golden jr.

Christoffel Golden jr.

Eldste Gerrit W. Gong

Gerrit W. Gong

Eldste C. Scott Grow

C. Scott Grow

Eldste James J. Hamula

James J. Hamula

Eldste Keith K. Hilbig

Keith K. Hilbig

Eldste Richard G. Hinckley

Richard G. Hinckley

Eldste Marlin K. Jensen

Marlin K. Jensen

Eldste Daniel L. Johnson

Daniel L. Johnson

Eldste Paul V. Johnson

Paul V. Johnson

Eldste Patrick Kearon

Patrick Kearon

Eldste Yoshihiko Kikuchi

Yoshihiko Kikuchi

Eldste Paul E. Koelliker

Paul E. Koelliker

Eldste Erich W. Kopischke

Erich W. Kopischke

Eldste Richard J. Maynes

Richard J. Maynes

Eldste Marcus B. Nash

Marcus B. Nash

Eldste Brent H. Nielson

Brent H. Nielson

Eldste Allan F. Packer

Allan F. Packer

Eldste Kevin W. Pearson

Kevin W. Pearson

Eldste Anthony D. Perkins

Anthony D. Perkins

Eldste Paul B. Pieper

Paul B. Pieper

Eldste Rafael E. Pino

Rafael E. Pino

Eldste Bruce D. Porter

Bruce D. Porter

Eldste Carl B. Pratt

Carl B. Pratt

Eldste Dale G. Renlund

Dale G. Renlund

Eldste Michael T. Ringwood

Michael T. Ringwood

Eldste Lynn G. Robbins

Lynn G. Robbins

Eldste Cecil O. Samuelson jr.

Cecil O. Samuelson jr.

Eldste Joseph W. Sitati

Joseph W. Sitati

Eldste Ulisses Soares

Ulisses Soares 

Eldste Gary E. Stevenson

Gary E. Stevenson

Eldste Michael John U. Teh

Michael John U. Teh

Eldste José A. Teixeira

José A. Teixeira

Eldste Octaviano Tenorio

Octaviano Tenorio

Eldste Juan A. Uceda

Juan A. Uceda

Eldste Francisco J. Viñas

Francisco J. Viñas

Eldste William R. Walker

William R. Walker

Eldste F. Michael Watson

F. Michael Watson

Eldste Jorge F. Zeballos

Jorge F. Zeballos

Eldste Claudio D. Zivic

Claudio D. Zivic

Eldste W. Craig Zwick

W. Craig Zwick

De syttis annet quorum (i alfabetisk rekkefølge)

Eldste Wilford W. Andersen

Wilford W. Andersen

Eldste Koichi Aoyagi

Koichi Aoyagi

Eldste Tad R. Callister

Tad R. Callister

Eldste Craig A. Cardon

Craig A. Cardon

Eldste Bruce A. Carlson

Bruce A. Carlson

Eldste Don R. Clarke

Don R. Clarke

Eldste Keith R. Edwards

Keith R. Edwards

Eldste Stanley G. Ellis

Stanley G. Ellis

Eldste Bradley D. Foster

Bradley D. Foster

Eldste Larry W. Gibbons

Larry W. Gibbons

Eldste Won Yong Ko

Won Yong Ko

Eldste Larry R. Lawrence

Larry R. Lawrence

Eldste Per G. Malm

Per G. Malm

Eldste James B. Martino

James B. Martino

Eldste Jairo Mazzagardi

Jairo Mazzagardi

Eldste Kent F. Richards

Kent F. Richards

Eldste Gregory A. Schwitzer

Gregory A. Schwitzer

Eldste Lowell M. Snow

Lowell M. Snow

Eldste Paul K. Sybrowsky

Paul K. Sybrowsky

Eldste Kent D. Watson

Kent D. Watson

Det presiderende biskopsråd

Biskop Richard C. Edgley

Richard C. Edgley
Førsterådgiver

Biskop H. David Burton

H. David Burton
Presiderende biskop

Biskop Keith B. McMullin

Keith B. McMullin
Annenrådgiver