2010
Tro – valget er ditt

Tro – valget er ditt

Velg tro fremfor tvil. Velg tro fremfor frykt. Velg tro fremfor det ukjente og det usette, og velg tro fremfor pessimisme.

Bishop Richard C. Edgley

Vi lever i en av tidenes største evangelieutdelinger – en tid som tidligere profeter så frem til, profeterte om og, tror jeg, lengtet etter. Men selv om vi er rikelig velsignet fra himmelen, er Satan svært reell og mer aktiv enn noensinne, og motstridende budskap bombarderer oss kontinuerlig. Engelen Moroni fortalte den unge profeten Joseph Smith at hans navn ville bli kjent for godt og ondt over hele verden (se Joseph Smith – Historie 1:33), og aldri har oppfyllelsen av noen profeti vært tydeligere. Profeten ga sitt liv for sitt vitnesbyrd, og angrepene fortsetter i dag mot Kirken og faktisk også mot Frelseren selv. Frelserens og hans sonoffers realitet, samt dets universelle anvendelse for oss alle, bestrides og blir ofte forkastet som en myte eller et uopplyst og svakt sinns grunnløse håp. Videre blir det faktum at evangeliet er gjengitt i disse siste dager, stadig trukket i tvil. Det kontinuerlige bombardementet med slike budskap kan skape forvirring, tvil og pessimisme, som alt sammen angriper de grunnleggende sannheter vi tror på, vår tro på Gud og vårt håp for fremtiden.

Dette er kanskje den virkelighet vi lever i, men vi kan likevel velge hvordan vi vil reagere. Når vår hellige lære og våre trosoppfatninger bli utfordret, er dette vår anledning til å bli kjent med Gud på en ytterst personlig måte. Dette er vår mulighet til å velge.

På grunn av konfliktene og utfordringene vi møter i dagens verden, vil jeg foreslå et enkelt valg – et valg om fred og beskyttelse og et valg som passer alle. Valget er tro. Vær klar over at tro ikke er en gratis gave vi får uten ettertanke, ønske eller innsats. Den kommer ikke slik duggen faller fra himmelen. Frelseren sa: «Kom til meg» (Matteus 11:28) og «Bank på, så skal det bli [gitt] dere» (Matteus 7:7). Dette er handlingsverb – kom, bank. Det er valg. Så jeg sier: Velg tro. Velg tro fremfor tvil. Velg tro fremfor frykt. Velg tro fremfor det ukjente og det usette, og velg tro fremfor pessimisme.

Almas klassiske drøfting av tro i Alma 32 i Mormons bok er en rekke valg for å sikre at vi utvikler og bevarer vår tro. Alma ba oss velge. Han brukte handlingsord som innledes med et valg. Han brukte ordene våkne, anstrenge, prøve, utøve, ønske, virke og så. Alma forklarte deretter at hvis vi gjør disse valgene og ikke kaster ut frøet ved vantro, «vil det begynne å svulme i [vårt] bryst» (Alma 32:28).

Ja, tro er et valg, og troen må søkes og utvikles. Vi er med andre ord ansvarlige for vår egen tro. Vi er også ansvarlige for vår mangel på tro. Valget er deres.

Det er mye jeg ikke vet. Jeg kjenner ikke detaljene i materiens organisasjon for å bli den vakre verden i lever i. Jeg forstår ikke alle detaljer ved forsoningen, hvordan Frelserens offer kan rense alle som omvender seg, eller hvordan Frelseren kunne lide «alle menneskers smerter» (L&p 18:11). Jeg vet ikke hvor byen Zarahemla, som er omtalt i Mormons bok, lå. Jeg vet ikke hvorfor mine trosoppfatninger noen ganger er i strid med antatt vitenskapelig eller verdslig kunnskap. Kanskje dette er de ting vår himmelske Fader beskrev som «himlenes rikes hemmeligheter» (L&p 107:9), som vil bli åpenbart senere.

Men selv om jeg ikke vet alt, vet jeg det viktige. Jeg kjenner de enkle og tydelige sannheter i evangeliet som fører til frelse og opphøyelse. Jeg vet at Frelseren led alle menneskers smerter og at alle som omvender seg, kan bli renset fra synd. Og det jeg ikke vet eller ikke fullt ut forstår, bygger jeg bro over med min sterke tro og går videre, og tar del i evangeliets løfter og velsignelser. Og så, som Alma sier, bringer vår tro oss til fullkommen kunnskap (se Alma 32:34). Ved å gå fremover og inn i det ukjente, kun rustet med håp og ønske, viser vi vår tro og vår hengivenhet til Herren.

La oss derfor følge Almas formel. La oss velge. La oss velge tro.

  • Hvis dere føler forvirring og håpløshet, velg å «våkne opp og anstrenge deres evner» (Alma 32:27). Kom ydmykt frem for Herren med et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Dette er veien til sannhet og Herrens vei til lys, kunnskap og fred.

  • Hvis deres vitnesbyrd er umodent, uprøvd og usikkert, velg å «utøve tro i den minste grad». Velg å «prøve [hans] ord» (Alma 32:27). Frelseren forklarte: «Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv» (Johannes 7:17).

  • Når logikk, fornuft eller eget intellekt kommer i konflikt med hellige læresetninger, eller motstridende budskap angriper deres tro som de brennende piler som beskrives av apostelen Paulus (se Efeserne 6:16), velg å ikke kaste frøet ut av hjertet ved vantro. Husk at vi ikke får noe vitnesbyrd før vår tro er prøvd (se Ether 12:6).

  • Hvis deres tro er prøvd og moden, velg å pleie den «med stor omsorg» (Alma 32:37). Selv om vår tro er sterk, kan den bli skjør på grunn av alle de blandede signalene som angriper den. Den trenger stadig næring gjennom fortsatt skriftstudium, bønn og anvendelse av Hans ord.

Da disiplene spurte Jesus hvorfor de ikke kunne drive ut en djevel slik de nettopp hadde sett Frelseren gjøre, svarte Jesus: «Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra og dit! Og det skal flytte seg» (Matteus 17:20). Jeg har aldri sett et fysisk fjell flytte seg. Men på grunn av tro har jeg sett et fjell av tvil og fortvilelse bli fjernet og erstattet med håp og optimisme. På grunn av tro har jeg personlig sett et fjell av synd bli erstattet med omvendelse og tilgivelse. Og på grunn av tro har jeg personlig sett et fjell av smerte bli erstattet med fred, håp og takknemlighet. Ja, jeg har sett fjell flytte seg.

  • På grunn av min tro har jeg mobilisert kraften i det prestedømme jeg bærer og fått del i evangeliets gode gaver og mottatt de frelsende ordinanser.

  • På grunn av min tro arbeider jeg meg gjennom livets kamper og vanskeligheter med fred og selvtillit.

  • På grunn av min tro har jeg klart å vende spørsmål og til og med tvil til sikkerhet og forståelse.

  • På grunn av min tro møter jeg det ukjente, usette og uforklarte med ubetinget visshet.

  • Og på grunn av min tro forstår jeg – selv i de tilsynelatende verste øyeblikk – med en følelse av fred og takknemlighet at dette i realiteten er de besteøyeblikk.

Og hvis vi velger tro og deretter pleier denne troen til den blir en fullkommen kunnskap om det som hører Herren til, bruker vi ordene «jeg vitner om» eller «jeg vet». Jeg har personlig sådd frøet i mitt eget hjerte, og hele mitt liv har jeg forsøkt å pleie frøet frem til en fullkommen kunnskap. I dag står jeg ved denne talerstolen og vitner om at Jesus er Kristus, verdens Forløser. Jeg vitner også om at Joseph Smith var en Guds profet og Herrens levende redskap som han brukte til å bringe det fullstendige og sanne Jesu Kristi evangelium tilbake til jorden. Jeg vitner om at president Thomas S. Monson er Herrens profet i dag. Jeg vitner også om at dere og jeg kan velge tro. La oss velge tro. I Jesu Kristi navn. Amen.