2010
Lydighet mot profetene

Lydighet mot profetene

For en velsignelse det er å ha profeter i vår tid!

Elder Claudio R. M. Costa

Jeg er konvertitt til Kirken. Jeg er så takknemlig for at Gud besvarte min bønn og ga meg kunnskap og et sterkt vitnesbyrd om at Joseph Smith er en Guds profet.

Før jeg bestemte meg for å bli døpt inn i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, studerte jeg utdrag fra Joseph Smiths historie. Jeg ba etter å ha lest hvert avsnitt omhyggelig. Hvis dere vil gjøre dette selv, kan det ta dere 14 timer.

Jeg leste, grunnet og ba, og så forsikret Herren meg om at Joseph Smith var hans profet. Jeg vitner for dere at Joseph Smith er en profet, og fordi jeg har fått dette svaret fra Herren, vet jeg at alle hans etterfølgere også er profeter. For en velsignelse det er å ha profeter i vår tid!

Hvorfor er det viktig å ha levende profeter til å veilede Jesu Kristi sanne kirke og dens medlemmer?

I Veiledning til Skriftene finner vi definisjonen på ordet profet: «En person som er kalt av Gud og taler for ham. Som Guds budbringer mottar en profet befalinger, profetier og åpenbaringer fra Gud» («Profet», scriptures.lds.org; se også Veiledning til Skriftene, «Profet»).

Det er en stor velsignelse å få motta Herrens ord, bud og veiledning i denne vanskelige tiden på jorden. Profeten kan bli inspirert til å se fremtiden for å kunne hjelpe menneskene.

Vi er blitt fortalt at «Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sine skjulte råd for sine tjenere profetene» (Amos 3:7). Av dette skriftstedet lærer vi at Herren vil åpenbare til sine profeter absolutt hva som helst han føler er nødvendig å formidle til oss. Han vil åpenbare sin vilje til oss, og han vil undervise oss gjennom sine profeter.

Herren lovet oss at hvis vi tror på de hellige profeter, skal vi få evig liv (se L&p 20:26). I den sjette trosartikkel erklærer vi at vi tror på profeter. Å tro innebærer at vi har tro og tillit til dem og følger dem og gjør det profetene ber oss om å gjøre.

I 1980, da president Ezra Taft Benson var president for De tolv apostlers quorum, ga han et mektig budskap om lydighet til profetene under en andakt ved BYU i Marriott Center. Hans store tale med tittelen «Fjorten grunnprinsipper for å følge profeten», gjorde inntrykk på meg. Den gjorde at jeg følte godt ved min beslutning om å følge profetene resten av mitt liv, da jeg mottok dåpen inn i Herrens sanne kirke.

Jeg vil omtale noen av prinsippene som president Benson forklarte:

«For det første: Profeten er det eneste menneske som taler på Herrens vegne i alle ting» (1980 Devotional Speeches of the Year [1981], 26).

I vår tid har Guds profet bedt oss holde budene, elske våre medmennesker, utføre tjeneste, ta vare på den oppvoksende generasjon, redde de inaktive eller mindre aktive – gjøre mange ting vi kaller profetiske prioriteringer. Vi må forstå at disse prioriteringene er Guds prioriteringer, og profeten er hans talerør som formidler dem til hele Kirken og resten av verden.

Vi blir rådet til å «gi akt på alle de ord og befalinger som han skal gi dere» (L&p 21:4). Vi lærer dessuten:

«For hans ord skal dere motta som om de kom fra min egen munn, i all tålmodighet og tro.

For ved å gjøre disse ting skal helvetes porter ikke få makt over dere, ja, og Gud Herren vil drive mørkets makter bort fra dere og få himlene til å ryste til deres gavn og til sitt navns ære» (L&p 21:5-6).

Grunnprinsipp nummer to: «Den levende profet er viktigere for oss enn standardverkene» («Fourteen Fundamentals», 26).

Den levende profet mottar åpenbaring som er spesielt myntet på oss. Jeg husker mange ganger jeg har vært tilstede og hørt en av Herrens tjenere tale om noe som spesielt gjelder en by eller et land. Jeg husker minst tre levende profeter, seere og åpenbarere som har talt om mitt hjemland, Brasil. En av disse tjenerne sa at Brasil ville bli en stor verdensøkonomi og bli fritt for inflasjon. Den gangen hadde vi tosifret inflasjon hver eneste måned. Det var vanskelig for mange å tro på det profeten sa, men jeg trodde. Brasils inflasjon har ligget på cirka 5 prosent i året i mange år på rad nå. Brasil har blitt den åttende største økonomien i verden, og landet går godt!

Grunnprinsipp nummer tre: «Den levende profet er viktigere for oss enn en død profet» («Fourteen Fundamentals», 27).

Vi får viktige lærdommer om dette fra Skriftene. I Noahs dager var det lettere for folket å tro på de døde profetene, men det var vanskelig for dem å tro på Noah. Vi vet at de på grunn av sin vantro ikke overlevde flommen (se 1. Mosebok 6-7).

Grunnprinsipp nummer fire: «Profeten vil aldri føre Kirken på villspor» («Fourteen Fundamentals», 27).

Igjen lærer vi av de levende profeter. President Wilford Woodruff sa: «Herren vil aldri tillate meg eller noen annen mann som er president for denne kirke, å lede dere på villspor. Det er ikke ifølge programmet. Det er heller ikke Guds hensikt. Hvis jeg skulle forsøke det, ville Herren fjerne meg fra min stilling, og det vil han gjøre med ethvert annet menneske som forsøker å lede menneskenes barn på villspor og bort fra Guds orakler og fra deres plikt» (Offisiell erklæring 1).

Grunnprinsipp nummer fem: «Profeten behøver ingen spesiell verdslig utdannelse eller attest for å kunne tale om et hvilket som helst emne eller handle i en hvilken som helst sak, når som helst» («Fourteen Fundamentals», 27).

Herren kalte en ung mann, Joseph Smith, til å gjenopprette sin kirke. Tror dere unge Joseph Smith var doktor i teologi eller realfag? Vi vet at han var en ydmyk og ikke en akademisk skolert ung mann. Men han ble utvalgt av Herren, og han mottok fra Herren alt som var nødvendig for å foredle sitt kall som gjenopprettelsens profet.

President Benson sa videre:

«For det sjette: Profeten behøver ikke si: ”Så sier Herren” for å gi oss hellig skrift …

For det syvende: Profeten forteller oss det vi trenger å vite, ikke alltid det vi ønsker å vite» («Fourteen Fundamentals», 27, 28).

Og så siterte president Benson fra 1 Nephi 16:1, 3:

«Og nå skjedde det at da jeg, Nephi, hadde sluttet å tale til mine brødre, sa de til meg: Du har forkynt hårde ord til oss, mer enn vi er i stand til å bære …

Og nå, mine brødre, hvis dere var rettferdige og var villige til å lytte til sannheten og gi akt på den så dere kunne vandre rettskaffent for Gud, da ville dere ikke knurre på grunn av sannheten og si: Du taler hårde ting til oss.»

Grunnprinsipp nummer åtte: «Profeten er ikke begrenset til menneskers logikk …

… Virker det logisk at man kan kurere spedalskhet ved å be en mann vaske seg syv ganger i en bestemt elv? Likevel var det nettopp dette profeten Elisa ba en spedalsk gjøre, og han ble helbredet. (Se 2 Kongebok 5.)» («Fourteen Fundamentals», 28).

President Benson fortsatte å forklare andre prinsipper for lydighet mot profeten. Jeg skal lese de siste seks, og jeg ønsker at dere på neste familiens hjemmeaften skal finne disse prinsippene i våre levende profeter, seere og åpenbareres ord i deres taler på denne generalkonferansen.

«For det niende: Profeten kan motta åpenbaring om en hvilken som helst sak – timelig eller åndelig …

For det tiende: Profeten kan engasjere seg i samfunnsspørsmål …

For det ellevte: De to gruppene som har vanskeligst for å følge profeten, er de stolte som er lærde, og de stolte som er rike …

For det tolvte: Profeten vil ikke nødvendigvis være populær i verden eller blant de verdslige …

For det trettende: Profeten og hans rådgivere utgjør Det første presidentskap – Kirkens høyeste quorum …

For det fjortende: Profeten og presidentskapet – den levende profet og Det første presidentskap – følg dem og bli velsignet. Forkast dem og lid» («Fourteen Fundamentals», 29).

Vi har det privilegium å få høre fra våre levende profeter, seere og åpenbarere under denne storartede generalkonferansen. De vil formidle Herrens vilje til oss, hans folk. De vil overføre Guds ord og hans rettledning til oss. Følg med, og følg deres instruksjoner og forslag, så vitner jeg for dere at dere vil bli rikelig velsignet.

Jesus er Kristus, vår Frelser og Forløser. Thomas S. Monson er Guds levende profet, og Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum er profeter, seere og åpenbarere. I Jesu Kristi navn. Amen.