2010
Vær et forbilde for de troende

Vær et forbilde for de troende

Jeg vil oppfordre dere til å være «et forbilde for de troende … i tro [og] i renhet».

Mary N. Cook

For ikke lenge siden ble lille Ruby født inn i vår familie. Da jeg så på det søte ansiktet, undret jeg meg over kunnskapen om at før hun kom til jorden bodde hun i vår himmelske Faders nærhet. Hun hadde akseptert hans store plan for lykke og valgt å følge ham og Jesus Kristus, vår Frelser.1 På grunn av sin beslutning fikk hun lov til å komme til jorden og oppleve jordelivet og utvikle seg mot evig liv. Nå som ånden er forenet med kroppen, har Ruby tatt fatt på en læringsperiode hvor hun kan vise seg verdig, velge å følge Kristus og forberede seg til å bli verdig til evig liv.

Ruby var ren da hun kom til jorden, men som et ledd i planen, vil hun møte prøvelser og fristelser, og hun vil gjøre feil. Gjennom Frelserens forsoning kan imidlertid Ruby få tilgivelse, motta en fylde av glede og bli ren igjen – klar til å leve for evig i vår himmelske Faders nærhet.

Noen få timer etter hennes fødsel fikk jeg det privilegium å holde dette dyrebare barnet i mine armer. Jeg sa til moren: «Vi må lære Ruby å bli en dydig kvinne, ren og kostelig slik navnet tilsier.»2

Moren svarte: «Jeg skal begynne i dag.»

Hva vil Rubys mor begynne å gjøre i dag? Hvordan kan vi som foreldre, besteforeldre og ledere få våre barn – våre ungdommer – inn på veien til evig liv og holde dem der? Vi må være et forbilde for de troende.3

Profeten Brigham Young sa: «Vi skulle aldri tillate oss å gjøre noe som vi ikke er villige til å se våre barn gjøre. Vi skulle være det eksempel for dem som vi ønsker at de skal følge.»4 Vi kan alle begynne i dag ved å være et slikt godt eksempel.

I dag vil jeg oppfordre dere til å være «et forbilde for de troende … i tro [og] i renhet»5 – to prinsipper som er nødvendige for frelse.

Vær et forbilde for de troende i tro. Gå aktivt inn for å styrke deres egen tro på og vitnesbyrd om Jesus Kristus, så dere kan vitne ved ord og ved eksempel for deres barn.

La meg fortelle dere om en god mor hvis liv var et eksempel på tro. Da profeten Joseph Smith var liten gutt, så og lærte han om tro på Gud av sin mor Lucy Mack Smith. Lucy søkte svar ved å granske Skriftene,6 og dermed vendte også Joseph seg til Bibelen for å få veiledning slik hans mor hadde gjort.7

Lucy løste også familieproblemer ved å søke Herrens hjelp i bønn. En dag hun opplevde splid i familien angående religion, sa Lucy at hun «trakk seg tilbake til en lund av vakre kirsebærtrær ikke langt unna og ba til Herren.»8

Lucy ba også i stor tro i møte med helseproblemer da Joseph nesten mistet benet på grunn av benmargsbetennelse, og da Josephs søster Sophronia nesten døde av tyfoidfeber. Om Sophronias sykdom skrev Lucy: «Jeg stirret på barnet mitt. … Min mann og jeg holdt hverandre i hendene og falt ned på våre knær ved sengen og øste vår sorg og våre bønner over på ham.»9 Sophronia overlevde. Jeg er sikker på at Lucys barn ofte så henne be i tro og motta svar på sine bønner.

Lucy ba i tro om veiledning, og Joseph gikk også inn i en lund hvor han ba i tro og søkte svar fra Herren slik hans mor hadde gjort.

I likhet med Lucy må vi vise våre barn og ungdommer hvordan de kan styrke sin tro på og sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus ved å styrke vårt eget, ved studium av Skriftene og ved bønn, både personlig og sammen med dem.

I motsetning til Lucy, er vi i dag velsignet med mer enn Bibelen. Vi har siste-dagers skrifter og ordene til våre siste-dagers profeter, som leder oss trygt10 på veien til evig liv. I Mormons bok leser vi om de veifarende som «hele tiden holdt fast i jernstangen»,11 som sammenlignes med «Guds ord».12 I dagens samfunn, som er fullt av fristelser, kan det å holde seg fast være en utfordring mens Satan på sitt listige vis prøver å lokke oss bort fra Guds veier. Hvis vi har én hånd på jernstangen og én hånd i verden, setter vi våre barn og ungdommer i fare for å gå seg vill på veien. Hvis vårt eksempel er forvirrende, mister vi ifølge Jakob «[våre] barns tillit på grunn av det dårlige eksempel [vi] har vært for dem».13

Foreldre, besteforeldre og ledere, deres budskap må være tydelig. Klarhet kan bare komme av å ha begge hender på jernstangen og leve i samsvar med de sannheter som finnes i Skriftene og ordene til siste-dagers profeter. Du oppdrar kanskje ikke en profet slik Lucy gjorde, men du oppdrar utvilsomt morgendagens ledere, og dine handlinger er like klart forbundet med deres tro.

Vær dernest et forbilde for de troende i renhet. Den eneste måten vi kan bli rene på, er gjennom vår Frelsers forsoning. For alle begynner prosessen for å bli ren med tro, omvendelse og vår første pakt i dåpen.

For å hjelpe våre barn å leve opp til sin dåpspakt, ga eldste Robert D. Hales følgende råd: «Vi lærer dem at i det øyeblikk de kommer opp av vannet, kommer de ut av verden og inn i Guds rike. Ved pakt sier de seg villige til å adlyde hans bud.»14

«Pakter pålegger oss å overholde våre forpliktelser overfor Gud. For å holde våre pakter må vi forsake aktiviteter eller interesser som hindrer oss i å overholde disse paktene.»15

Til styrke for ungdom er et glimrende redskap til å hjelpe ungdom å forstå den hellige forpliktelse som paktsinngåelse er, og de renhetens velsignelser som kommer av å holde pakter. Det inneholder uttalelser fra siste-dagers profeter – den jernstang som vil lede dem trygt langs den snevre og smale sti og vende dem bort fra Satans snarer som kan utsette deres fremgang. I dette heftet vil dere også finne de mange velsignelser som kommer av lydighet og å søke det som er «dydig [og] skjønt».16

Foreldre, skaff dere deres eget eksemplar av dette heftet og les det ofte. Etterlev selv normene. Ha tankevekkende evangeliesamtaler med ungdommene som vil hjelpe dem å utvikle et ønske om å etterleve og selv oppdage normenes betydning og hensikt.

Normene i kapitlene «Underholdning og media» og «Påkledning og opptreden» kan være spesielt krevende fordi de skiller seg stadig mer ut fra verdens normer.

Vi må være forbilder på det som er dydig og skjønt ved våre egne medievalg. Vi må være nøye med at de medier vi lar komme inn i vårt hjem, ikke sløver følsomheten for Ånden, skader forholdet til familiemedlemmer og venner eller viser personlige prioriteringer som er uforenlige med evangeliets prinsipper. Ved eksempel kan vi hjelpe våre barn å forstå at det å bruke mye tid på Internett, sosiale medier og mobiltelefoner, spille videospill eller se på TV, hindrer oss i å delta i produktive aktiviteter og verdifull omgang med andre.

Vi er også forbilder på det som er dydig og skjønt ved vår påkledning og opptreden. Som paktsfolk har vi et ansvar for å ta vare på, beskytte og på passende vis kle vår kropp. Vi må hjelpe våre barn og unge å forstå at vi respekterer vår kropp som et tempel og en gave fra Gud.17 Vi setter eksemplet ved å nekte å kjøpe eller gå med usømmelige klær som er for trange, for gjennomsiktige eller avslørende på noe vis.

De som holder pakter, streber etter å være lydige «til alle tider … og på alle steder»18 på grunn av sin kjærlighet til Gud og ønsket om hans lovede velsignelser. En kveld, mens jeg gikk en tur med min mann, gikk vi forbi en utendørs bryllupsmottakelse. Vi kjente ikke disse menneskene, men vi fikk øyeblikkelig inntrykk av dyd. Deres valg av musikk og påkledning var vakkert. Den strålende brudens kjole var utvilsomt sømmelig, og det samme var forlovernes kjoler. Denne familien valgte å ikke blande verdens veier med denne dagens hellighet.

Nå vil jeg si noen ord til Kirkens fantastiske ungdom. Takk for deres gode eksempel for deres venner, lærere, ledere og familier. Jeg forstår at mange av dere er eneste medlem av Kirken i familien. Dere går kanskje i kirken alene. Jeg roser dere for deres engasjement og gode eksempel. Vær tålmodige og fortsett å leve rettferdig. Det er mange som kan hjelpe dere. President Thomas S. Monson sa: «Selv en eksemplarisk familie … trenger all den hjelp de kan få fra gode menn [og kvinner] som oppriktig bryr seg.»19

Se etter ledere og venner i menigheten og staven som er forbilder for de troende, og lær av dem.

Da jeg var ung kvinne, fant jeg forbilder for de troende. I tillegg til mine foreldre, var et av dem min tante Carma Cutler. Jeg husker tydelig at hun talte på en aften med normer på stavsplan da jeg var 16. Hun snakket om viktigheten av å være kysk og verdig til et tempelekteskap. Jeg ble dypt rørt av hennes vitnesbyrd. Jeg hadde sett hennes dydige liv siden jeg var liten jente, og jeg visste at det var i samsvar med hennes undervisning. Jeg ønsket å følge hennes eksempel.

Unge menn og unge kvinner, dere kan begynne i dag å være et forbilde for de troende i tro og i renhet. Styrk deres tro og vitnesbyrd daglig ved skriftstudium og bønn. Hold deres dåpspakt. Dette vil holde dere rene og verdige til Den hellige ånds veiledning. Dere kan begynne i dag å være et forbilde andre kan følge.

Og man vet aldri – kanskje blir dere det eksempel min lille Ruby vil trenge en dag. Så langt har Ruby fått en god start på veien til evig liv. Hennes foreldre er forbilder på rettferdighet i hennes hjem, og starter hver dag med en beslutning om å være forbilder for de troende. Forhåpentligvis vil Ruby bruke sin handlefrihet til å følge dem.

Jeg er takknemlig for planen for lykke, og jeg vitner om at den er det eneste som kan hjelpe Ruby – og oss alle – å bli rene igjen og leve evig i vår himmelske Faders nærhet. Måtte vi alle begynne i dag. I Jesu Kristi navn. Amen.