2010
Fortegnelse over historier

Fortegnelse over historier

Det følgende er en liste over utvalgte beretninger fra generalkonferansetaler som man kan henvise til i personlig studium, på familiens hjemmeaften og i annen undervisning. Sidetallene viser til første side av talen.

Taler

Historie

Eldste Jeffrey R. Holland

Jeffrey R. Hollands foreldre betaler for misjonen hans (6).

Rosemary M. Wixom

Barn ber mens moren kjører i snøstorm (9).

Eldste D. Todd Christofferson

D. Todd Christoffersons bestefar klipper sauer og betaler for en misjon (16).

En forretningspartner deler verdiene ulikt (16).

Eldste Robert D. Hales

Robert D. Hales lakker et gulv til han blir sittende fast i et hjørne (24).

Eldste Quentin L. Cook

En biskop hjelper en mann å omvende seg fra uærlighet (27).

Eldste Russell M. Nelson

Russell M. Nelson deler Mormons bok med venner (47).

Ung mann slutter seg til Kirken etter å ha gransket mormon.org (47).

Eldste Patrick Kearon

Patrick Kearon blir stukket av en skorpion (50).

Eldste Juan A. Uceda

En far blir sint på sin datter under familiens skriftstudium (53).

President Henry B. Eyring

Spencer W. Kimball besøker Henry B. Eyrings far på sykehus (59).

President Thomas S. Monson

Clayton M. Christensen nekter å spille basketball på søndag (67).

President Henry B. Eyring

En hjelpeforeningspresident samler inn klær til de fattige (70).

President Boyd K. Packer

En angrende kvinne oppfordres til ikke å se seg tilbake (74).

Eldste Jay E. Jensen

Jay E. Jensen ber og får et vitnesbyrd gjennom Den hellige ånd (77).

President Thomas S. Monson

En familie lærer å takke selv i vanskelige tider (87).

Eldste L. Tom Perry

En ung prest hjelper en funksjonshemmet mann å ta nadverden (91).

Eldste Larry R. Lawrence

Foreldre ber en sønn bli hjemme fordi de har en vond følelse for en aktivitet (98).

Eldste Mervyn B. Arnold

En ku dør etter å ha spist for mye hvete (105).

Eldste M. Russell Ballard

En kvinne begynner på veien til avhengighet med reseptbelagte medisiner (108).

Silvia H. Allred

En tragedie rammer en familie etter at de har blitt beseglet i templet (116).

Barbara Thompson

Barbara Thompson blir velsignet ved å være besøkende lærerinne for Ashleys mor (119).

President Thomas S. Monson

Et par som driver pensjonat, lar en vansiret mann bo i sitt hjem (122).