2010
Den forandringskraft som ligger i tro og karakter

Den forandringskraft som ligger i tro og karakter

Et gjennomført rettferdig liv skaper en indre kraft og styrke som for alltid kan motstå syndens og overtredelsens nedbrytende virkning.

Elder Richard G. Scott

Når tro forstås og brukes riktig, har den dramatiske og vidtrekkende konsekvenser. Den slags tro kan forvandle en persons liv fra grå, ordinære hverdagsaktiviteter til en symfoni av glede og lykke. Utøvelse av tro er avgjørende for vår himmelske Faders plan for lykke. Men sann tro, tro til frelse, retter seg mot Herren Jesus Kristus, tro på hans læresetninger, tro på den profetiske veiledning fra Herrens salvede, tro på evnen til å oppdage skjulte egenskaper og trekk som kan forandre livet. Tro på Frelseren er i sannhet et handlings – og kraftprinsipp.

Tro er en grunnleggende byggesten for skapelse. Jeg er sikker på at Frelseren Jesus Kristus bruker tro når han handler under vår himmelske Faders ledelse. Mesteren brukte tro til å skape de fjerneste galakser og til å danne kvarker, de minste elementer av materie vi kjenner til i dag. Jeg tror likevel at det finnes enda mindre byggestener i skapelsens underverk.

Tro på fremtiden vises av et par som blir beseglet i templet. De forstår at de, ved lydighet til Jesu Kristi læresetninger og vår himmelske Faders plan for lykke, kan få et godt liv sammen. De forstår at når de møter utfordringer som er ment å gi vekst, vil de finne det mulig, etter tilskyndelse fra Den hellige ånd, å overvinne dem på måter som er produktive og karakterdannende.

Tro og karakter er nært forbundet. Tro på den kraft som ligger i lydighet mot Guds bud, vil utvikle karakterstyrke som dere vil få nytte av i tider med påtrengende behov. Slik karakter utvikles ikke under store utfordringer eller fristelser. Det er da den er ment å anvendes. Deres utøvelse av tro på sanne prinsipper bygger karakter. Sterkere karakter øker deres evne til å utøve mer tro. Dermed får dere større evne til og visshet om at dere kan overvinne livets prøvelser. Jo mer deres karakter blir styrket, jo mer vil dere være i stand til å dra fordel av å utøve troens kraft. Dere vil oppdage hvordan tro og karakter vekselvirker for å styrke hverandre. Vår karakter veves tålmodig av tråder av anvendte prinsipper, læresetninger og lydighet.

President Hugh B. Brown sa: «Når som helst mennesker kan tilegne seg store åndelige verdier, er det bare ved tro de kan tilegne seg dem. Mennesker kan ikke leve uten tro, for i livets eventyr er hovedproblemet oppbygging av karakteren – noe som ikke kommer av logikk, men av tro på idealer og oppofrende hengivenhet til dem» (i Conference Report, okt. 1969, 105). Vi utøver tro ved å handle. Joseph Smith sa: «Tro [er] det prinsipp som bevirker handling og gir kraft» (Lectures on Faith [1985], 72).

Vi blir det vi ønsker å være ved konsekvent å være det vi ønsker å bli hver dag. Rettferdig karakter er en dyrebar tilkjennegivelse av det dere er i ferd med å bli. Rettferdig karakter er mer dyrebart enn noen materiell eiendel dere har, enhver kunnskap dere har tilegnet dere gjennom studium, eller ethvert mål dere har oppnådd, uansett hvor høyt menneskene verdsetter det. I neste liv vil deres rettferdige karakter bli vurdert for å finne ut hvor godt dere brukte jordelivets privilegium.

Hverken Satan eller noen annen makt kan ødelegge eller undergrave deres tiltagende karakter. Bare dere selv kan gjøre det ved ulydighet. En helstøpt karakter omdannes til verdiløs aske når den brytes ned av bedrag eller overtredelse.

En sterk moralsk karakter følger av stadig riktige valg i livets prøvelser. Slike valg tas med tillit til ting man har tro på, og som blir bekreftet når man handler ifølge dem.

Hva er noen av de styrkende prinsipper som tro bygger på?

 • Tillit til Gud og hans villighet til å hjelpe når det trengs, uansett hvor vanskelige forholdene er.

 • Lydighet mot hans bud og et liv som viser at han kan stole på dere.

 • Lydhørhet overfor Den hellige ånds stille tilskyndelser.

 • Tapper gjennomføring av disse tilskyndelsene.

 • Å være tålmodig og forståelsesfull når Gud lar deg streve med å vokse og svarene kommer stykkevis over lengre tid.

«Tro er det som håpes, men ikke sees. Derfor, protester ikke fordi dere ikke ser, for dere får ikke noe vitnesbyrd før deres tro er prøvd» (Ether 12:6). Så hver gang du prøver din tro – det vil si handler med verdighet på en tilskyndelse – vil du motta bekreftelse fra Ånden. Når du beveger deg til grensen for din forståelse og inn i usikkerhetens uklarhet, vil du ved å utøve tro bli ledet til å finne løsninger som du ellers ikke ville nå frem til. Selv med din sterkeste tro vil ikke Gud alltid belønne umiddelbart i henhold til dine ønsker. Gud vil heller svare med det som ifølge hans evige plan er best for deg, når det vil være av størst nytte. Vær takknemlig for at Gud noen ganger lar deg streve lenge før svaret kommer. Dette hjelper deg å utvikle tro og karakter.

Karakterstyrkens grunnfjell er integritet. En verdig karakter vil styrke din evne til å gjenkjenne Åndens veiledning og være lydig mot den. Ved konsekvent å utøve tro bygger du opp en sterk karakter. En sikker grunnvoll for din voksende karakter legges ved å gjøre Jesus Kristus og hans læresetninger til det sentrale i ditt liv.

Din lykke på jorden, så vel som din evige frelse, krever mange korrekte avgjørelser, og ingen av dem er vanskelige å ta. Til sammen smir disse avgjørelsene en karakter som kan motstå syndens og overtredelsens nedbrytende innflytelse. En edel karakter er som verdifullt porselen, laget av utvalgte råvarer, formet av tro, omhyggelig bearbeidet ved konsekvente, rettferdige handlinger og herdet i oppbyggende opplevelsers masovn. Den er svært vakker og av uvurderlig verdi. Likevel kan den skades på et øyeblikk ved overtredelse, og smertefull, langvarig innsats kreves for å gjenoppbygge den. Når den beskyttes ved selvkontroll, vil en rettferdig karakter vare evig.

Materielle ting skaper ikke av seg selv lykke, tilfredsstillelse og glede over oppnåelser på jorden. Heller ikke fører de oss til opphøyelse. Det er en edel karakter, denne strukturen av indre styrke og overbevisning, vevd ved utallige rettferdige avgjørelser, som gir livet retning. Et gjennomført rettferdig liv skaper en indre kraft og styrke som for alltid kan motstå syndens og overtredelsens nedbrytende virkning. Din tro på Jesus Kristus og lydighet mot hans bud vil styrke din karakter. Din karakter er et mål på det du er i ferd med å bli. Den er beviset på hvor godt du bruker din tid på jorden i denne jordiske prøvestand.

Et munnhell vi alle forstår, er at vi får det vi betaler for. Det gjelder også åndelige saker. Man får hva man betaler for i form av lydighet, tro på Jesus Kristus og flittig anvendelse av de sannheter man lærer. Det man får, er karakter, større kapasitet, at man med hell oppfyller sin hensikt her på jorden – å bli prøvet og ha glede.

Vi kan ikke være passive. Da vil det naturlige menneske undergrave våre anstrengelser for å leve verdig. Man blir det man gjør og det man tenker på. Manglende karakterstyrke fører til at man under press tilfredsstiller sine lyster eller søker personlig vinning. Man kan ikke styrke en svak karakter ved å late som.

Til syvende og sist er det praktisk talt sikkert at en som tar avgjørelser basert på omstendigheter, kommer til å begå alvorlige overtredelser. Det er ingen jernstang av sannhet som kan holde vedkommende på rett vei. Han eller hun vil stadig møte mange listige fristelser til å avvike fra budene. Disse valgene rettferdiggjøres ved å argumentere med at de ikke er så dårlige, at de er mer sosialt akseptable og gir flere venner. En dyktig person uten grunnleggende prinsipper kan av og til for en tid oppnå imponerende resultater. Men disse resultatene er som et sandslott. Når prøven på vedkommendes karakter kommer, faller det sammen, og ofte tar det andre med seg i fallet. Uansett hvor omhyggelig overtrederen prøver å holde sine lovbrudd skjult, vil de nesten alltid bli offentlig kjent med tiden. Satan selv vil sørge for det. Han og hans tilhengere er fast bestemt på å forårsake størst mulig skade på hvert av vår himmelske Faders barn. Ett alvorlig tilfelle av ulydighet eller tillitsbrud vil uvegerlig vekke mistanke om at det kan finnes flere. Andres tro på og tillit til vedkommendes karakter undergraves.

Dette jordeliv er en prøvestand. Hvor godt du takler dets utfordringer, avgjør hvor sterk din karakter vil bli. Din tro på Jesus Kristus og hans læresetninger styrker din karakter.

Jeg har personlig opplevd at prinsipper som tro, bønn, kjærlighet og ydmykhet ikke betyr så all verdens og ikke frembringer mirakler før de blir en levende del av oss gjennom vår egen erfaring, hjulpet av Den hellige ånds velsignede tilskyndelser. Tidlig i livet oppdaget jeg at jeg kunne motta evangeliets læresetninger intellektuelt og, gjennom logikk og analyse, forstå at de var av stor verdi. Men deres enorme kraft og evne til å tøye meg utover min egen forestillingsevne og kapasitet, ble ikke en realitet før tålmodig og regelmessig øvelse lot Den hellige ånd fylle mitt hjerte med deres betydning. Jeg oppdaget at når jeg oppriktig tjente andre, formet Gud min egen karakter. Han fremkalte en voksende evne til å gjenkjenne Åndens veiledning. Det geniale med evangeliets plan er at ved å gjøre det som Herren råder oss til å gjøre, blir vi gitt enhver forståelse og enhver evne som er nødvendig for å gi oss fred og rik tilfredsstillelse i dette liv. Vi får samtidig den forberedelse som er nødvendig for å oppnå evig lykke i Herrens nærhet.

Et vitnesbyrd befestes ved åndelige inntrykk som bekrefter en læresetning eller en rettferdig handling. Ofte ledsages slik veiledning av sterke følelser som får tårene frem i øynene og gjør det vanskelig å snakke. Men et vitnesbyrd er ikke noe emosjonelt. Det er selve kjernen i vår karakter, formet av utallige riktige beslutninger. Disse valgene tas med tillit til ting man har tro på, og som iallfall ikke med en gang kan ses. Et sterkt vitnesbyrd gir fred, trøst og trygghet. Det utvikler en overbevisning om at når Frelserens lære følges til punkt og prikke, vil livet bli godt å leve, fremtiden kjennes trygg, og vi vil ha evne til å overvinne de utfordringer som krysser vår vei. Et vitnesbyrd utvikler seg fra å forstå sannhet som følge av bønn og meditasjon over Skriftenes lære. Det styrkes ved å etterleve disse sannheter med tro som er forankret i en sikker tillit til at de lovede resultater vil komme.

Ditt vitnesbyrd vil bli styrket ved at du villig etterlever tiendeloven og gir fasteoffer, og Herren vil velsigne deg rikelig for det. Etter hvert som ditt vitnesbyrd blir styrket, vil Satan prøve å friste deg enda mer. Stå imot hans anstrengelser. Du vil bli sterkere og hans innflytelse over deg svakere.

Satans økende innflytelse i verden tillates å skape en atmosfære hvor vi kan vise oss verdige. Selv om han anretter skade i vår tid, ble Satans endelige tilstand fastsatt av Jesus Kristus ved hans forsoning og oppstandelse. Djevelen vil ikke seire. Selv nå må han operere innenfor de grenser som Herren har fastlagt. Han kan ikke frata noen en velsignelse de har gjort seg fortjent til. Han kan ikke forandre en karakter som er formet ved rettferdige avgjørelser. Han har ikke makt til å ødelegge de evige bånd som er smidd i et hellig tempel mellom mann, hustru og barn. Han kan ikke slukke sann tro. Han kan ikke ta bort deres vitnesbyrd. Riktignok kan alt dette gå tapt hvis man gir etter for hans fristelser. Men han har ingen makt i og av seg selv til å ødelegge det.

For å oppsummere:

 • Gud bruker din tro til å forme din karakter.

 • Karakter er tilkjennegivelsen av det du er i ferd med å bli.

 • En sterk karakter kommer av konsekvent å ta riktige valg.

 • Karakterstyrkens grunnfjell er integritet.

 • Jo mer din karakter blir styrket, jo mer vil du være i stand til å utøve troens kraft.

Ydmykhet er den egenskap som gjør det mulig for oss å bli undervist fra det høye gjennom Ånden, eller å bli undervist fra kilder hvis opprinnelse er inspirasjon fra Herren, som Skriftene og profetenes uttalelser. Ydmykhet er den dyrebare, fruktbare jord for å utvikle en rettferdig karakter. Den får frøene til personlig vekst til å spire frem. Når de bearbeides ved at vi bruker vår tro, beskjæres ved omvendelse og styrkes ved lydighet og gode gjerninger, vil slike frø frembringe dyrebar frukt i form av åndelig veiledning. Guddommelig inspirasjon og kraft følger – inspirasjon til å kjenne Herrens vilje og kraft og evne til å gjennomføre denne inspirerte vilje.

Jeg vil gi dere fire prinsipper som har gitt meg de dypeste følelser av fred og lykke. Herren har lagt disse hjørnestenene i sin evige plan, og hver av dem er nødvendig. Alle samvirker i harmoni og forsterker hverandre. Når de anvendes flittig og konsekvent, gir de karakterstyrke og en stadig større evne til å omdanne livets utfordringer til springbrett til lykke, nå og for evig. De er:

 • Tro på den Herre Jesus Kristus og hans program for å få styrke til å lykkes.

 • Omvendelse for å korrigere konsekvensene av feiltrinn i form av unnlatelse eller overtredelse.

 • Lydighet mot Herrens bud for å få styrke og veiledning.

 • Uselvisk tjeneste for å berike andres liv.

Hvis du er fast bestemt på å leve rettferdig, må du ikke bli motløs. Livet kan virke vanskelig nå, men hold fast i sannhetens jernstang. Du gjør større fremgang enn du innser. Dine anstrengelser definerer karakter, disiplin og tiltro til din himmelske Faders og Sønnens løfter når du konsekvent adlyder deres befalinger. Måtte Den hellige ånd tilskynde deg til alltid å ta avgjørelser som styrker din karakter og gir deg mye glede og lykke. I Jesu Kristi navn. Amen.