2008
Selestinen avioliitto
Marraskuu 2008


Selestinen avioliitto

Perhejulistus auttaa meitä käsittämään, että selestinen avioliitto antaa suurempia mahdollisuuksia onneen kuin mikään muu suhde.

Kuva
Russell M. Nelson

Rakkaat veljeni ja sisareni, olen syvästi kiitollinen teistä jokaisesta. Tänään tunnemme pohjatonta kiitollisuutta Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Tässä maailmassa, jossa on paljon kurjuutta, olemme todella kiitollisia Jumalan suuresta onnensuunnitelmasta1. Hänen suunnitelmansa julistaa, että ”ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo”2. Tuo ilo tulee, kun me päätämme elää sopusoinnussa Jumalan iankaikkisen suunnitelman kanssa.

Valinnan tärkeyttä voi havainnollistaa kotikutoisella ajatuksella, joka tuli mieleen eräänä päivänä, kun olin ostoksilla suuressa vähittäismyymälässä. Se koskee ”ostajatyyppejä”, kuten heitä kutsun. Koska ostoksilla käynti kuuluu jokapäiväiseen elämäämme, nämä tyypit voivat olla tuttuja.

Viisaat ostajat tutkivat eri vaihtoehtoja tarkoin ennen kuin tekevät valintansa. He keskittyvät ensisijaisesti halutun tuotteen laatuun ja kestävyyteen. He haluavat kaikkein parasta. Jotkut ostajat sitä vastoin etsivät tarjouksia, ja toiset voivat tuhlailla – vain käsittääkseen myöhemmin suureksi pettymyksekseen, että heidän valintansa ei kestänyt hyvin. Ja murheellista kyllä, on olemassa niitä harvoja yksilöitä, jotka heittävät syrjään henkilökohtaisen rehellisyytensä ja varastavat sen, mitä haluavat. Me sanomme heitä myymälävarkaiksi.

Ostajatyyppejä voi soveltaa avioliittoon. Rakastunut pari voi valita korkeimmanlaatuisen avioliiton tai huonomman tyypin, joka ei kestä. Tai he eivät valitse kumpaistakaan vaan varastavat röyhkeästi sen mitä haluavat ”avioliittovarkaina”.

Avioliitosta keskustellaan kautta maailman, jossa on olemassa erilaisia yhteiselämän muotoja. Tarkoituksenani puhuessani tästä aiheesta on julistaa Herran apostolina,3 että miehen ja naisen välinen avioliitto on pyhä – se on Jumalan säätämä4. Vakuutan myös temppeliavioliiton moraalista erinomaisuutta. Se on korkein ja kestävin avioliittotyyppi, minkä Luojamme voi lapsillensa tarjota.

Pelastus on yksityisasia, mutta korotus on perheasia.5 Ainostaan ne, jotka on vihitty avioliittoon temppelissä ja joiden avioliiton on lupauksen Pyhä Henki sinetöinyt, ovat edelleen puolisoita kuoleman6 jälkeen ja pääsevät selestisen kirkkauden korkeimpaan asteeseen eli korotukseen. Temppeliavioliittoa kutsutaan myös selestiseksi avioliitoksi. Selestisessä kirkkaudessa on kolme tasoa. Päästäkseen korkeimmalle aviomies ja vaimo täytyy sinetöidä ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi ja heidän täytyy pitää pyhässä temppelissä solmimansa liittot.7

Ihmissydämen ylevin kaipaus on avioliitto, joka voi säilyä kuoleman tuolle puolen. Uskollisuus temppeliavioliitossa saa sen aikaan. Se sallii perheiden olla yhdessä ikuisesti.

Tämä tavoite on loistokas. Kaikki kirkon toiminta, siirtymiset, koorumit ja luokat ovat keinoja saavuttaa päämäärä, korotettu perhe.8

Jotta tämä tavoite olisi saavutettavissa, taivaallinen Isämme on palauttanut pappeuden avaimet tällä taloudenhoitokaudella, niin että Hänen suunnitelmansa välttämättömät toimitukset voidaan suorittaa oikealla valtuudella. Taivaallisia sanansaattajia, mukaan luettuina Johannes Kastaja9, Pietari, Jaakob, Johannes10, Mooses, Elias ja Elia11 – on osallistunut tuohon palautukseen12.

Tieto tästä ilmoitetusta totuudesta leviää kautta maailman.13 Me julistamme Herran profeettoina ja apostoleina jälleen maailmalle, että ”perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi”14.

Julistamme edelleen, että ”kaikki ihmiset – miehet ja naiset – on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika tai -tytär, ja sellaisena jokaisella on jumalallinen luonne ja päämäärä. Sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen oleellinen ominaisuus.

Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa henkipojat ja -tyttäret tunsivat Jumalan iankaikkisena Isänään ja palvelivat Häntä sellaisena sekä hyväksyivät Hänen suunnitelmansa, jonka mukaan Hänen lapsensa voivat saada fyysisen ruumiin ja saada maanpäällistä kokemusta edistyäkseen kohti täydellisyyttä ja toteuttaakseen lopulta jumalallisen päämääränsä iankaikkisen elämän perillisinä. [Taivaallisen Isän suuri] onnensuunnitelma tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen haudan tuolla puolen. Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat pyhät toimitukset ja liitot suovat yksilöille mahdollisuuden palata Jumalan kasvojen eteen ja perheille mahdollisuuden tulla liitetyksi yhteen iankaikkisuudeksi.”15

Tuo perhejulistus auttaa meitä käsittämään, että selestinen avioliitto antaa suurempia mahdollisuuksia onneen kuin mikään muu suhde.16 Maailma luotiin ja tämä kirkko palautettiin, jotta perheitä voidaan muodostaa, sinetöidä ja korottaa iankaikkisesti.17

Pyhät kirjoitukset julistavat, että ”on laillista, että [miehellä] on yksi vaimo, ja he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, ja kaikki tämä, jotta maa voisi vastata luomisensa tarkoitusta”18. Toinen kohta vahvistaa, että ”Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista”19. Avioliitto ei siten ole ainoastaan korottava evankeliumin periaate; se on jumalallinen käsky.

Taivaallinen Isämme on sanonut: ”Tämä on minun työni ja kirkkauteni – ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen.”20 Hänen rakkaan Poikansa sovitus teki mahdolliseksi näiden molempien tavoitteiden toteutumisen. Sovituksen ansiosta kuolemattomuudesta – eli kuolleista ylösnousemisesta – tuli todellisuutta kaikille.21 Ja sovituksen ansiosta iankaikkisesta elämästä – joka on ikuista elämää Jumalan edessä, ”suurin kaikista Jumalan lahjoista”22 – tuli mahdollista. Ollaksemme kelvollisia iankaikkiseen elämään meidän täytyy tehdä iankaikkinen ja ikuinen liitto taivaallisen Isämme kanssa.23 Tämä merkitsee sitä, että temppeliavioliitto ei ole ainoastaan aviomiehen ja vaimon välinen. Se käsittää kumppanuuden Jumalan kanssa.24

Perhejulistus muistuttaa meille myös siitä, että ”aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan”25. Tuosta liitosta syntyneet lapset ovat ”Herran lahja”26. Kun perhe sinetöidään temppelissä, siitä voi tulla yhtä iankaikkinen kuin itse Jumalan valtakunta.27

Sellaisen palkan saamiseksi vaaditaan muutakin kuin toiveajattelua. Toisinaan luen sanomalehtien muistokirjoituksissa sellaisista odotuksista, että äskettäinen kuolemantapaus on yhdistänyt uudelleen henkilön ja edesmenneen puolison, kun he itse asiassa eivät olleet valinneet ikuista vaihtoehtoa. Sen sijaan he olivat valinneet avioliiton, joka olisi voimassa vain niin kauan kuin kumpikin heistä eläisi. Taivaallinen Isä oli tarjonnut heille ylimaallista lahjaa, mutta he olivat kieltäytyneet siitä. Ja hylätessään lahjan he hylkäsivät lahjan Antajan.28

Eräs voimallinen lause pyhissä kirjoituksissa tekee selvän eron toiveajattelun ja iankaikkisen totuuden välillä: ”Eivät mitkään liitot, sopimukset, – – velvoitteet, valat, lupaukset – – tai odotukset, joita ei tehdä ja joihin ei astuta lupauksen Pyhän Hengen kautta ja joita lupauksen Pyhä Henki ei sinetöi hänen kauttaan, joka on voideltu, sekä ajaksi että koko iankaikkisuudeksi, – – ole voimassa kuolleista ylösnousemuksessa eivätkä sen jälkeen; sillä kaikki sopimukset, joita ei ole tehty tätä tarkoitusta varten, päättyvät ihmisten kuollessa.”29

Nämä totuudet ovat ehdottomia. Tämän kirkon jäsenet kutsuvat kaikkia ihmisiä oppimaan ne ja tulemaan kelvollisiksi iankaikkiseen elämään.30 Kutsumme kaikkia hankkimaan uskon Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen, tekemään parannuksen, ottamaan vastaan Pyhän Hengen, saamaan temppelisiunaukset, tekemään ja pitämään pyhät liitot ja kestämään loppuun asti.

Armollisesti Jumalan suuri onnensuunnitelma ja sen iankaikkiset siunaukset voidaan ulottaa niihinkin, joilla ei ollut mahdollisuutta kuulla evankeliumista kuolevaisuudessa. Temppelitoimitukset voidaan tehdä heidän puolestaan sijaistyönä.31

Mutta entä ne monet kypsään ikään ehtineet kirkon jäsenet, jotka eivät ole naimisissa? Ilman omaan syytään he joutuvat kamppailemaan yksin elämän koettelemuksissa. Muistakaamme kaikki, että Herran omalla tavalla ja omana aikana mitään siunauksia ei enää pidätetä Hänen uskollisilta pyhiltään.32 Herra tuomitsee ja palkitsee jokaisen ihmisen sekä sydämen halun että tekojen mukaan.33

Sitä ennen kuolevaisuuden väärinkäsitykset voivat saada vahinkoa aikaan avioliitossa. Itse asiassa jokainen avioliitto alkaa kahdella rakenteellisella puutteella. Siihen kuuluu kaksi epätäydellistä ihmistä. He voivat saada onnea vain vakaasti yrittämällä. Samoin kuin orkesteri soittaa harmonisesti vain kun sen jäsenet yrittävät yhdessä, samoin sopusointu avioliitossakin vaatii yhteistä ponnistusta. Tuo pyrkimys onnistuu, jos kumpikin osapuoli minimoi omat vaatimuksensa ja maksimoi rakastavan epäitsekkyyden teot.

Presidentti Thomas S. Monson on sanonut: ”Löytääksemme todellista onnea meidän täytyy etsiä sitä keskittyen muuhun kuin itseemme. Kukaan ei ole oppinut elämän tarkoitusta ennen kuin hän on luovuttanut minänsä lähimmäisensä palvelemiseen. Muiden palveleminen on sukua velvollisuudelle – jonka täyttäminen tuottaa todellista iloa.”34

Avioliitosta tulee sopusointuinen vain siten, että puolisot pitävät toistensa hyvinvointia yhtenä tärkeimmistä asioista. Kun niin todella tapahtuu, selestisestä avioliitosta tulee todellisuutta, joka tuottaa suurta iloa tässä elämässä ja tulevassa elämässä.

Jumalan onnensuunnitelma sallii meidän valita itse. Ostajatyyppien mukaisesti me voimme valita selestisen avioliiton tai huonompia vaihtoehtoja.35 Toiset avioliittovaihtoehdot ovat halpoja, toiset kalliita, ja jotkin ovat vastustajan viekkaasti sommittelemia. Varokaa hänen vaihtoehtojaan. Ne synnyttävät aina kurjuutta!36

Paras vaihtoehto on selestinen avioliitto. Olen kiitollinen siitä, että jos aiemmin on valittu huonompi vaihtoehto, voidaan se nyt päättää päivittää parhaaksi valinnaksi. Se vaatii voimallista sydämen muutosta37 ja pysyvää henkilökohtaista kohennusta38. Siitä koituvat siunaukset ovat kaiken vaivan arvoisia.39

Temppeliavioliiton siunausten täysi toteutuminen on miltei kuolevaisen käsityskykymme ulottumattomissa. Sellainen avioliitto kasvaa jatkuvasti selestisessä maailmassa. Siellä meistä voidaan tehdä täydellisiä.40 Samoin kuin Jeesus lopulta sai Isän kirkkauden täyteyden,41 samoin me voimme ”tulla Isän luokse – – ja ajan tullen saada hänen täyteydestään”42.

Selestisellä avioliitolla on ratkaiseva osa iankaikkiseen elämään valmistautumisessa. Se edellyttää sitä, että avioliitto solmitaan oikean henkilön kanssa oikeassa paikassa oikealla valtuudella ja että tuota pyhää liittoa noudatetaan uskollisesti.43 Silloin ihminen voi olla varma korotuksesta Jumalan selestisessä valtakunnassa. Todistan siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Alma 42:8. Se tunnetaan myös nimellä ”Jumalan suunnitelma” (ks. 2. Nefi 9:13; Alma 34:9), ”lunastussuunnitelma” (ks. MK Jaak. 6:8; Alma 12:26, 30, 32–33; 29:2; 42:13), ”pelastussuunnitelma” (ks. Alma 24:14; 42:5) ja ”armonsuunnitelma” (ks. Alma 42:15, 31).

 2. 2. Nefi 2:25.

 3. Ks. OL 107:35.

 4. Ks. OL 49:15–17.

 5. Ks. Russell M. Nelson, ”Pelastus ja korotus”, Liahona, toukokuu 2008, s. 7–10.

 6. Ks. OL 76:53; 132:7.

 7. Ks. OL 131:1–3.

 8. Yksi esimerkki tästä tavoitteesta on pyhien kirjoitusten julistus, että ”sinulla on velvollisuus kirkkoa kohtaan ikuisesti, ja tämä sinun perheesi vuoksi” (OL 23:3, kursivointi lisätty).

 9. Ks. OL 13.

 10. Ks. Matt. 16:18–19; OL 27:12–13; JS–H 72.

 11. Ks. OL 110:11–16.

 12. Ks. OL 128:8, 18; 132:45–46.

 13. Ks. 2. Nefi 10:2; 30:8.

 14. ”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona, lokakuu 2004, s. 49.

 15. ”Perhe – julistus maailmalle”, s. 49.

 16. Olen aiemmin lausunut, että ”avioliitto on yhteiskuntajärjestyksen valinkauha, hyveen lähde ja iankaikkisen korotuksen perusta” (”Avioliiton vaaliminen”, Liahona, toukokuu 2006, s. 36–37).

 17. Aina kun pyhissä kirjoituksissa varoitetaan, että maa hävitettäisiin ”täysin hänen tullessaan”, varoitus liittyy siihen, että perhe pitää sinetöidä yhteen pyhissä temppeleissä pappeuden valtuudella (ks. OL 2:1–3; 138:48; JS–H 38–39).

 18. OL 49:16; ks. myös 1. Moos. 2:24; Matt. 19:5; Mark. 10:7–9; Moos. 3:24; Abr. 5:18; OL 42:22.

 19. 1. Kor. 11:11.

 20. Moos. 1:39.

 21. Ks. 2. Nefi 9:22; Alma 12:8; 33:22; Hel. 14:17; Mormon 9:13; Moos. 7:62; JST, Genesis 7:69.

 22. OL 14:7.

 23. Ks. OL 132:19.

 24. Ks. Matt. 19:6.

 25. ”Perhe – julistus maailmalle”, s. 49.

 26. Ps. 127:3.

 27. Ks. OL 132:19–20.

 28. Ks. OL 88:33.

 29. OL 132:7, kursivointi lisätty.

 30. Jeesus opetti tätä muinaisen Amerikan asukkaille (ks. 3. Nefi 27:16–20). Ks. myös 2. Nefi 33:4; OL 42:61; JST, 1 John 5:13.

 31. Ks. OL 128:1–18; 137:7–8.

 32. Ks. Joseph Fielding Smith, Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa, 1982, osa 2, s. 79.

 33. Ks. Alma 41:3; OL 137:9.

 34. Church News, 5. heinäkuuta 2008, s. 2.

 35. Ks. 2. Nefi 2:27; MK Jaak. 6:8.

 36. Saatana haluaa meidän olevan onnettomia, kuten hän on (ks. Ilm. 12:9; 2. Nefi 2:18; Moos. 4:6; OL 10:22–27).

 37. Ks. Alma 5:12–14. Sellaiseen voimalliseen muutokseen sisältyy parannus, anteeksianto ja uudenlainen päättäväisyys tulla Kristuksen luokse ja tulla täydelliseksi Hänessä (ks. Moroni 10:32).

 38. ”Evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja toimitukset ovat ensimmäiseksi, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen; toiseksi, parannus; kolmanneksi, upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi; neljänneksi, kätten päällepaneminen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi”(UK 4). Parannus vaatii täydellistä muutosta parempaan – kokonaisvaltaista henkilökohtaista kohennusta.

 39. Ks. OL 93:1.

 40. Ks. Moroni 10:32.

 41. Ks. OL 93:13–14.

 42. OL 93:19; ks. myös OL 66:2; 132:5–6.

 43. Ks. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. laitos, 1966, s. 118.