Veien tilbake – Kvitt deg med pornografi

Veien tilbake – Kvitt deg med pornografi

Herren vil støtte deg i dine anstrengelser for å overvinne en vane som involverer pornografi.

Pornografi øker i popularitet og tilgjengelighet, og mange betrakter den som harmløs moro. Men Kirkens ledere har stadig advart oss mot dens ødeleggende natur. President Gordon B. Hinckley har gitt følgende advarsel: «Hold deg unna den store og fryktelige flom av pornografi som feier over jorden og gjør noen få mennesker rike mens den ødelegger mange andre som blir slaver av den. Hold deg unna den!»1

Det er tragisk at noen har avvist profetens råd og blitt involvert i dette slibrige stoffet. De har oppdaget at i likhet med mange andre former for avhengighet er avhengighet av pornografi ytterst vanskelig å bryte ut av.

Men det er mulig. Som psykoterapeut gir jeg råd og veiledning til utallige klienter som strever med å overvinne avhengighet av pornografi, og jeg har lagt merke til flere felles faktorer hos dem som har klart å komme ut av dette. Selv om følgende forslag ikke er omfattende, er de ment å gi en viss veiledning og muligens et utgangspunkt for dem som søker å kvitte seg med denne vanen.

Innrøm problemet

Mange bagatelliserer omfanget av sitt problem fordi de føler skam. Men Herrens måte fordrer at vi bekjenner våre feil for ham (se Salme 32:5, Alma 38:14, 39:13, L&p 5:28). En slik bekjennelse er faktisk å være ærlig mot oss selv, idet vi innrømmer for oss selv det som allerede er tydelig for Gud. Man skulle også innrømme overfor sin ektefelle at man er involvert i pornografi (og ungdom overfor foreldrene), og overfor biskopen eller grenspresidenten.

Mange som ser på pornografi, frykter for sitt ekteskap hvis de avslører dette for sin ektefelle. Men noen undersøkelser viser at de fleste ekteskap forblir intakte hvis begge parter er villige til å løse problemene sammen. Av og til utsetter noen å avsløre denne vanen fordi de frykter at de vil såre sin ektefelle. En slik grunn er vanligvis bare en unnskyldning for å beskytte seg mot ektefellens reaksjon og mot andre konsekvenser av sin adferd. Derfor fortsetter de kanskje å hengi seg til pornografi samtidig som de prøver å holde det hemmelig. Men uærlighet i et forhold kan være like skadelig som pornografi, og mange ektefeller oppdager til slutt problemet uansett. Ektefellen vil mest sannsynlig tilby sin støtte når en kjempende og ydmyk ektefelle kommer og innrømmer sitt problem og ber om oppmuntring for å bli kvitt det.

Selv om noen for en tid klarer å skjule sine handlinger, er våre hemmeligheter aldri skjult for Gud. Jakob sier oss: «Han vet alle ting, og det er ikke noe som han ikke vet» (2. Nephi 9:20).

Når man er sannferdig, frigjøres energi som tidligere ble brukt til å holde på hemmeligheter, og personen som avslører sitt problem, kan føle lettelse. Mange ektefeller forteller faktisk at når deres partner har avslørt problemet, har de blitt lettet selv om det har vært smertefullt, for de fikk vite at deres mistanker ikke var basert på egen usikkerhet. Når en person bestemmer seg for å være ærlig og begynner på omvendelsesprosessen, kan forsoningen fjerne syndebyrden. Og gjennom forsoningen kan ektefellen få styrke til å tilgi at hans eller hennes hellige tillit har blitt krenket.

Aksepter forsoningen

Det hebraiske ordet for forsoning er kaphar , et verb som betyr «å dekke».2 Derfor viser ordet forsoning at Kristus kan dekke over synder ved å «utslette» dem ved sin barmhjertighet hvis vi omvender oss (se Apostlenes gjerninger 3:19). Som et resultat av denne prosessen kan våre synder bli «så hvite som sne» (Jesaja 1:18).

I motsetning til dette frister motstanderen dem som er henfalne til pornografi, til å prøve å skjule, eller dekke over, sine synder. Slik forpurres omvendelsesprosessen, og den sanne kilde til helbredelse blir ikke funnet. Derved tilføyer de synden uærlighet til synden pornografi, «og på denne måten bedrar djevelen deres sjeler og leder dem forsiktig ned til helvete» (2 Nephi 28:21).

Beretningen om Adam og Eva illustrerer hvordan Satan prøver å slavebinde oss. Etter at Adam og Eva hadde overtrådt et av Guds bud, gjorde Satan dem skamfulle og sa at de skulle dekke seg til og skjule seg. På lignende måte prøver Satan å få oss til å vende oss bort fra Gud når vi begår feil. Men en Herrens engel ba Adam om å «omvende [seg] og påkalle Gud i Sønnens navn for evig og alltid» (Moses 5:8). Adam og Eva lærte å vende sin frykt og skam til tro og tillit. På samme måte må personer som kjemper med pornografi, vende sin frykt og skam til tro på og tillit til Herren og hans forsoning.

Når vi aksepterer forsoningen, innrømmer vi våre synder og underkaster oss konsekvensene av våre valg. Hvis vi forsøker å straffe oss selv for synd ved selvpålagt skyldfølelse og skam, prøver vi feilaktig å tilrane oss Frelserens myndighet. Det er Frelseren som har rett til å vise barmhjertighet og til å felle dom. Vår rett er å underkaste oss Gud og akseptere hans barmhjertighet og rettferdighet i henhold til guddommelig lov. Selv om vi ikke er berettiget til barmhjertighet, kan vi kvalifisere oss til den ved Guds nåde og ved et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Denne mektige forandring i hjertet, som helliggjør en Guds sønn eller datter fra urettferdighet, er en gave man oppnår gjennom tro på og tillit til ham og ved kraften i hans forsoning. Befrielse fra synd gjennom denne prosessen vil høyst sannsynlig ta tid, men til slutt, når Ånden gir vår sjel forsikring om det, kan vi vite at våre synder er tilgitt.

Vær oppmerksom

Kong Benjamin ga denne kloke formaningen: «[Pass] dere selv og deres tanker og deres ord og deres gjerninger» (Mosiah 4:30). En som prøver å overvinne sin vane med pornografi, skulle identifisere mønstre og svakheter i sitt liv og være oppmerksom på hva som utløser lyst på pornografi.

En person innså at når han fikk negative følelser, prøvde han å unnslippe ubehaget ved å tenke på pornografi. Fordi han ble oppmerksom på dette, begynte han å holde en stille bønn hver gang han fikk en negativ følelse, og han ba om hjelp til å takle situasjonen og stå imot trangen til pornografi.

En historie i Mormons bok hjalp denne mannen å forstå hvordan Herren kunne hjelpe ham med problemet. Han la merke til at da Almas folk var i fangenskap, lovet Herren at han ville lette deres byrder (se Mosiah 24:14). Han lovet ikke å fjerne byrdene fullstendig. Denne mannen ventet heller ikke at Herren skulle fjerne de negative følelsene hans, men hjelpe ham å takle dem på en fornuftig måte.

Når vi tar oss tid til å tenke igjennom vårt liv, vil vi bli oppmerksomme, spesielt hvis vi ber oppriktig om det.

Gjør tilpasninger

For å overvinne tiltrekningen til pornografi må man gjøre mange tilpasninger i adferd eller holdning. Ofte har de blitt «følelsesløse» (1. Nephi 17:45, Moroni 9:20). De må lære å gjenvinne sine følelser og sitt forhold til Gud, å være ydmyke igjen og ha tillit. Den hellige ånds rolle er ytterst viktig og kan hjelpe vedkommende å oppleve «en mektig forandring» i hjertet som vil påvirke dem «til stadig å gjøre godt» (Mosiah 5:2, Alma 5:12, 14, se også Alma 5:26).

Hjelp kan også komme fra dem vi har omkring oss. President Spencer W. Kimball (1895-1985) sa at Herren ofte bruker andre til å fremkalle hans rettferdige hensikter.3 Biskoper eller grenspresidenter, familiemedlemmer og kvalifiserte rådgivere kan hjelpe personer å kvitte seg med vanen å se på pornografi. Som det gamle ordtaket sier – Herren hjelper dem som hjelper seg selv. Og det forventes av oss at vi benytter oss av tilgjengelige ressurser.

En annen nødvendig tilpasning er at man på nytt legger seg til en daglig, konsekvent vane med å studere Skriftene. Man kan hente stor styrke fra regelmessig å nyte Kristi ord. I Almas bok lærer vi at ordet har «større innvirkning på folkets sinn enn sverdet eller noe annet» (Alma 31:5). På lignende måte sa Nephi til sine brødre: «Alle som ville lytte til Guds ord og holde fast ved det, skulle aldri gå til grunne. Heller ikke kunne motstanderens fristelser og brennende piler overmanne dem, gjøre dem blinde eller lede dem bort til fortapelse» (1. Nephi 15:24).

Ordets kraft viser seg i vårt liv når vi etterlever prinsippene vi lærer i vårt personlige skriftstudium. Herren vil tilføre våre oppriktige anstrengelser den styrke som er nødvendig for å gjennomføre våre rettferdige ønsker. Han hjelper oss når vi godtar hans ord.

Det må også gjøres tilpasninger i måten vi velger å tolke våre erfaringer på. Å forandre måten vi tenker på kan være den vanskeligste forandringen. Bare å si til noen at de ikke skal tenke på pornografi, virker paradoksalt. For å unngå å tenke på noe bestemt må folk vite hva de skal unngå, og derfor må de tenke på nettopp det de prøver ikke å tenke på.

Mange som klarer å kvitte seg med lasten pornografi, sier at det er nyttigere å fokusere på positive mål som er uforenlige med å se pornografi, enn å bruke all energi på bare å avlede tankene fra pornografi. Hvis de for eksempel heller bestemmer seg for å konsentrere seg om å være ærlige, kan de gå inn for å tenke ofte på ærlighet. Denne fremgangsmåten unngår fokus på å eliminere pornografi – og følgelig tenke på pornografi – som kan utløse mer bruk av pornografi.

Jeg foreslår ofte at personer skal vurdere ærlig det de fristes av. En som prøvde denne fremgangsmåten, innså at kvinnene som skildres i pornografi, ikke ville opptre slik i det virkelige liv. Han ble klar over at bildene han så, var forsterket ved hjelp av datateknologi og ikke representerte virkeligheten. Han oppdaget videre at noen av aktørene brukte alkohol eller narkotika for å sløve følelsene og gjøre det mulig for dem å delta i nedverdigende aktiviteter. På grunn av denne mannens ærlige tilnærming til pornografi og hans innsats for å forstå hva den egentlig er, ble dens tiltrekningskraft betydelig svekket. Han ble i stand til å videreutvikle sin evne til å skjelne godt fra ondt (se 1. Mosebok 3:5, Moses 4:11).

Vær ansvarlig

Mange bagatelliserer sin adferd med uttrykk som «Jeg la tilfeldigvis merke til», «Jeg innså ikke», «Jeg ble overrumplet». Når vi er ansvarlige, aksepterer vi at vi har ansvar for vår adferd. Vi er villige til å foreta forandringer i våre omgivelser som gjør det mindre trolig at vi gir etter for fristelsen. Eksempelvis kan en person som fristes av pornografi på internett, gå med på at det blir installert filter på datamaskinen, at døren skal stå åpen når han eller hun bruker en datamaskin, eller at dataskjermen plasseres slik at mange kan se den.4 Da unngår vedkommende å bli isolert i situasjoner da han eller hun kunne fristes til å gi etter.

Overvei historien om kong David, som «ved den tid da kongene [pleide] å dra ut i krig, … holdt seg i Jerusalem» (2. Samuel 11:1). Han skulle ha blitt med hæren, men i stedet «gikk [han] omkring på taket» og så Batseba bade (se 2. Samuel 11:2). Da begikk han den feilen å gi etter for sitt begjær. På samme måte skulle de som kjemper med pornografi, unngå mulige kompromitterende situasjoner.

Avlegg uvanen

Personer som kjemper med lasten pornografi, må forstå ett aspekt ved sine synder som ikke blir nevnt ofte: Synd og lyst gir virkelig midlertidig fornøyelse. Hvis ikke, ville de ha liten makt til å lokke oss. President Hinckley erkjenner at de som ser på pornografi, kan finne det spennende. «Men,» sa han, «den vil ødelegge dere.»5 Denne ødeleggelsen kan ta måneder, til og med år, men den skjer. Mormon overveiet sitt folks ugudelighet og sa: «Herren [ville] ikke alltid … tillate dem å glede seg i synd» (Mormon 2:13).

Å stole tilstrekkelig på Herren til å gi avkall på pornografi kan være et av de viktigste trinnene man tar på veien til omvendelse. Men det er dette omvendelse dreier seg om – en forandring i hjerte og sinn og villighet til å slutte med en adferd som er i strid med Guds vilje. Dette erstatter midlertidig nytelse med varig tilfredsstillelse i et sunt, meningsfylt ekteskapelig forhold, med nærhet til Gud og med den selvrespekt som følger rettferdig livsførsel.

Det finnes håp

Hvis du kjemper med pornografi, finnes det håp! Å kvitte seg med vanen og bli fri for dens påvirkning vil kreve forpliktelse, styrke og utholdenhet. Kampen vil delvis utkjempes ved å overgi seg istedenfor å slåss når du lar din vilje bli «oppslukt av Faderens vilje» (Mosiah 15:7). Noen kamper vil bli utkjempet i sjelens stille kammer, der bare du selv vil kjenne til dine små seire på veien til helbredelse.6 Ønsket om å oppgi pornografi er en riktig bestrebelse, en som Herren vil støtte forutsatt at du gjør din del.

Rory C. Reid er medlem av Pilgrims Landing tredje menighet, Lehi Utah Jordan River stav.

Mer om dette emnet: Se «Fare forut! Unngå pornografiens snare», Liahona, okt. 2002, 12-17. Thomas S. Monson: «Pornografi – den livsfarlige smittebærer», Liahona, nov. 2001, s. 2-5.

HVA ER PORNOGRAFI?

Juridiske, akademiske og andre definisjoner av pornografi varierer sterkt, men i praktisk betydning er pornografi alt visuelt eller skriftlig materiale som har til hensikt å stimulere seksuelt. Hvis det ikke hadde til hensikt å stimulere, men likevel forårsaker seksuell opphisselse hos en person, utgjør det pornografi for vedkommende.

Hvis du oppdager at du lurer på om noe er pornografisk, er tvilen i seg selv tegn på at dette får deg til å føle deg utilpass. Det skulle være nok til å si deg at du skal holde deg unna.

OMVENDELSE – EN RENSELSESPROSESS

«Satan forsøker å overbevise menneskene om at synder kan skjules for andre, men det er han selv som sørger for at de avsløres i de mest pinlige situasjoner. Hans hensikt er å gjøre Guds barn til slaver. All hans lokking og alle hans snedige fristelser har som mål å bryte oss ned…

Snakk med biskopen. Han vil vise deg hvordan du kan omvende deg og hjelpe deg med det. Når du ber og handler, vil du bli ledet til andre som vil støtte deg. Omvendelse er en renselsesprosess. Den er vanskelig, men den tar slutt, en strålende slutt med fred og forfriskende tilgivelse og miraklet forbundet med en ny begynnelse.»

Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum: «Hvordan befri seg for tunge byrder», Liahona, nov. 2002, s. 87.