La oss fryde oss over vår kunnskap om Guddommen

BESØKENDE LÆRERINNERS BUDSKAP

La oss fryde oss over vår kunnskap om Guddommen

Velg ydmykt og les de skriftsteder og læresetninger fra dette budskapet som best dekker behovene til de søstrene du besøker. Gi søstrene del i dine erfaringer og ditt vitnesbyrd. Oppfordre dem du underviser, til å gjøre det samme.

Joseph Smith – Historie 1:17: «Jeg [så] to personer hvis glans og herlighet overgår enhver beskrivelse… En av dem talte til meg, kalte meg ved navn og sa idet han pekte på den annen: Dette er min elskede Sønn. Hør ham!»

Hva vet vi om Guddommens natur?

President Gordon B. Hinckley: «Jeg tror på Gud den evige Fader og på hans Sønn, Jesus Kristus, og på Den hellige ånd. Jeg ble døpt i disse tres navn. Jeg ble viet i disse tres navn. Jeg nærer ingen tvil om at de er virkelige og er enkeltindivider… Mirakel over alle mirakler og under over alle undere, de er interessert i oss, og vi er gjenstand for deres store interesse. De er tilgjengelige for hver enkelt av oss. Vi henvender oss til Faderen gjennom Sønnen. Han er vår talsmann ved Guds trone. Hvor fantastisk er det ikke at vi slik kan tale til Faderen i Sønnens navn. Jeg bærer vitnesbyrd om disse store, overjordiske sannheter. Og jeg gjør det ved Den hellige ånds gave og kraft.» (Se «Faderen, Sønnen og Den hellige ånd», Lys over Norge, mars 1998, s. 8-9.)

Eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum: «Det [Joseph Smith] opplevde, klargjorde for menneskene at Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den hellige ånd finnes. Slik kom synet til verden om at tre personer utgjør universets store presiderende råd og har åpenbart seg for menneskeheten som tre separate personer, fysisk adskilt fra hverandre… Den hellige ånd … er en ånd i persons skikkelse. Den hellige ånd er et vitne om Faderen og Sønnen som forklarer deres egenskaper for menneskene og bærer vitnesbyrd om de andre personene i guddommen.» («Trosartiklene», Lys over Norge, juli 1998, s. 23-24.)

Hvordan kan vår kunnskap om Guddommen bringe oss nærmere dem?

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum: «I alt Jesus skulle si og gjøre … viste han oss hvem og hva Gud vår evige Fader er, og hvor fullstendig hengiven han er mot sine barn i enhver tidsalder og enhver nasjon. I ord og gjerning prøvde Jesus å åpenbare og personliggjøre for oss sin Faders og vår himmelske Faders sanne natur. Han gjorde dette iallfall delvis fordi vi alle, både da og nå, trenger å kjenne Gud bedre for å kunne elske ham høyere og adlyde ham mer fullstendig.» («Guds storhet», Liahona, nov. 2003, s. 70.)

Anne C. Pingree, annenrådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap: «Som siste-dagers-hellige kvinner som har inngått pakter, må vi alle ha en klar forståelse av medlemmene av Guddommen – deres natur og oppgaver. Å be til en Fader i himmelen som kjenner oss og elsker oss, å ha tillit til Jesus Kristus som vår Frelser og Forløser og føle Den hellige ånds veiledning og tilskyndelser – han som underviser og vitner om Faderen og Sønnen – gir oss fred og glede i denne farlige tid.»

Ether 12:41: «Søk denne Jesus … så den nåde som er i Gud Faderen og også i Herren Jesus Kristus og i Den Hellige Ånd, som bærer vitnesbyrd om dem, kan være i dere og forbli hos dere for evig.»