2010–2019
Syvä ja kestävä kääntymys taivaalliseen Isään ja Herraan Jeesukseen Kristukseen
Alaviitteet
Aihe

Syvä ja kestävä kääntymys taivaalliseen Isään ja Herraan Jeesukseen Kristukseen

Päämääränämme on tasapainottaa kirkossa ja kotona saatuja kokemuksia tavalla, joka lisää suuresti uskoa ja hengellisyyttä sekä syventää kääntymystä.

Kuten presidentti Russell M. Nelson on juuri kauniisti ja vaikuttavasti esittänyt, kirkon johtajat ovat pitkän aikaa työstäneet ”kotiin keskittyvää ja kirkon tukemaa suunnitelmaa saada opetusta opista, vahvistaa uskoa ja edistää suurempaa henkilökohtaista jumalanpalvelusta”. Sitten presidentti Nelson ilmoitti muutoksesta, jonka avulla pyritään saavuttamaan ”[uusi tasapaino ja yhteys] evankeliumin opetuksessa kotona ja kirkossa”1.

Näiden päämäärien toteuttamiseksi, jotka presidentti Russell M. Nelson esitti ja jotka on laadittu hänen johdollaan ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin neuvoston päätöksen mukaisesti, sunnuntaikokousten aikataulua muutetaan tammikuusta 2019 alkaen seuraavasti.

Sunnuntaikokousten aikataulu

Kirkon sunnuntaikokoukset koostuvat joka sunnuntai 60 minuutin sakramenttikokouksesta, jossa keskitytään Vapahtajaan, sakramenttitoimitukseen ja hengellisiin puheisiin. Luokkiin siirtymisajan jälkeen kirkon jäsenet osallistuvat 50 minuuttia kestävään luokkaan, joka vaihtelee joka sunnuntai:

 • Pyhäkoulu pidetään kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina.

 • Pappeuskoorumien, Apuyhdistyksen ja Nuorten Naisten kokoukset pidetään toisena ja neljäntenä sunnuntaina.

 • Viidennen sunnuntain kokoukset pidetään piispan johdolla.

Alkeisyhdistys pidetään joka viikko tämän saman 50 minuutin aikana, ja siihen sisältyy laulutuokio ja luokat.

Two Hour Block Graph

Mitä tulee sunnuntain kokousaikatauluun, kirkon ylimmät johtohenkilöt ovat olleet monia vuosia tietoisia siitä, että osalle kallisarvoisia jäseniämme kolmituntinen sunnuntaiaikataulu kirkossa voi olla vaikea. Tämä koskee erityisesti pienten lasten vanhempia, Alkeisyhdistyksen lapsia, ikääntyneitä jäseniä, uusia käännynnäisiä ja muita.2

Mutta tähän muutokseen sisältyy hyvin paljon muutakin kuin vain sunnuntain kokousaikataulun lyhentäminen. Presidentti Nelson on huomioinut kiitollisena, kuinka paljon tällä hetkellä saavutetaan sen tuloksena, että olette ottaneet uskollisesti vastaan aiemmat kutsut. Hän ja koko kirkon johtajisto haluavat tuoda kotiin keskittyvän ja kirkon tukeman tasapainotetun hankkeen avulla enemmän evankeliumin iloa vanhemmille, lapsille, nuorille, naimattomille, ikäihmisille, uusille käännynnäisille ja niille ihmisille, joita lähetyssaarnaajat opettavat. Tähän ja muihin äskettäisiin muutoksiin liittyviä päämääriä ja siunauksia ovat muun muassa seuraavat:

 • syvenevä kääntymys taivaalliseen Isään ja Herraan Jeesukseen Kristukseen sekä uskon vahvistuminen Heihin

 • yksilöiden ja perheiden vahvistuminen kotiin keskittyvän ja kirkon tukeman opetusohjelman avulla, joka edistää iloista evankeliumin mukaista elämää

 • lepopäivän kunnioittaminen ja sen keskittyminen sakramenttitoimitukseen

 • taivaallisen Isän kaikkien lasten auttaminen kummallakin puolen verhoa lähetystyön avulla sekä vastaanottamalla temppelin toimituksia, liittoja ja siunauksia.

Kotiin keskittyvä ja kirkon tukema evankeliumin oppiminen

Tämä sunnuntaiaikataulu tuo lisää aikaa koti-illan viettämiseen ja evankeliumin tutkimiseen kotona sunnuntaisin tai muina yksilöiden ja perheiden valitsemina aikoina. Perheen toimintailta voidaan pitää maanantaina tai muuna aikana. Tästä syystä johtohenkilöiden tulee edelleenkin pitää maanantai-illat vapaina kirkon kokouksista ja toiminnoista. Yksilöt ja perheet voivat kuitenkin sopia yksilöllisten olosuhteidensa mukaan ajan, jonka he käyttävät koti-iltaan, evankeliumin opiskeluun ja toimintoihin.

Come, Follow Me for Individuals and Families

Evankeliumin opiskeleminen kotona perheen kanssa ja itsekseen lisääntyy merkittävästi yhtenäistetyn opetusohjelman ja uuden Tule ja seuraa minua – sinä ja perheesi -aineiston myötä, joka on koordinoitu pyhäkoulussa ja Alkeisyhdistyksessä annettavan opetuksen kanssa.3 Tammikuussa kirkon nuorten ja aikuisten pyhäkoulun sekä Alkeisyhdistyksen luokissa tutkitaan Uutta testamenttia. Uusi kotiopiskeluohjelma Tule ja seuraa minua – sinä ja perheesi – joka sekin käsittelee Uutta testamenttia – on suunniteltu auttamaan jäseniä oppimaan evankeliumia kotona. Siinä selitetään: ”Tämä aineisto on tarkoitettu jokaiselle yksittäiselle jäsenelle ja perheelle kirkossa. Sen tarkoituksena on auttaa [meitä paremmin] evankeliumin oppimisessa – joko [itseksemme] tai yhdessä [perheemme] kanssa. – – Tämän [uuden] aineiston oppimisehdotukset on järjestetty viikoittaisen – – aikataulun mukaan.”4

Kirkossa opetettavat uudet Alkeisyhdistyksen Tule ja seuraa minua -oppiaiheet noudattavat samaa viikoittaista aikataulua. Aikuisten ja nuorten pyhäkoulun oppiaiheet ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina koordinoidaan niin, että ne tukevat uutta Tule ja seuraa minua -kotiaineistoa. Toisena ja neljäntenä sunnuntaina aikuiset pappeuskokouksessa ja Apuyhdistyksessä tutkivat edelleen kirkon johtohenkilöiden opetuksia ja painopiste on nykyajan profeettojen ajankohtaisilla sanomilla.5 Nuoret naiset ja Aaronin pappeuden nuoret miehet opiskelevat noina sunnuntaina evankeliumin aiheita.

Uudessa kotiopiskeluaineistossa on ”Ideoita pyhien kirjoitusten tutkimiseen yhdessä perheenä ja perheiltaan”.6 Ehdotukset jokaista viikkoa varten sisältävät hyödyllisiä opiskeluideoita ja toimintoja yksilöille ja perheille. Aineistossa Tule ja seuraa minua – sinä ja perheesi on myös paljon kuvitusta, joka tehostaa henkilökohtaista ja perheen yhteistä opiskelua, etenkin lasten kohdalla.7 Tämä uusi aineisto annetaan jokaiselle perhekunnalle tämän vuoden joulukuuhun mennessä.

Ensimmäisestä kirkon jäsenille tammikuussa pitämästään puheesta lähtien presidentti Nelson on kehottanut meitä valmistautumaan Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen kulkemalla liittopolkua.8

Maailman olosuhteet edellyttävät yhä enenevässä määrin syvenevää henkilökohtaista kääntymystä ja uskon vahvistamista taivaalliseen Isään sekä Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa. Herra on valmistanut meitä rivi rivin päälle niitä vaikeita aikoja varten, jotka ovat nyt edessämme. Viime vuosina Herra on ohjannut meitä käsittelemään siihen liittyviä tärkeimpiä huolenaiheita, kuten:

 • Lepopäivän ja pyhän sakramenttitoimituksen kunnioittamista on jälleen tähdennetty kolmen viime vuoden aikana.

 • Vahvistuneet vanhinten koorumit ja Apuyhdistykset keskittyvät piispan johdolla kirkon päämäärään ja jumalallisesti annettuihin vastuisiin9 sekä auttavat jäseniä solmimaan pyhiä liittoja ja pitämään ne.

 • Palveleminen korkeammalla ja pyhemmällä tavalla on otettu iloiten vastaan.

 • Kun aloitamme päämäärä mielessä, temppeliliitoista ja sukututkimuksen parissa palvelemisesta tulee merkityksellinen osa liittopolkua.

Tänä aamuna ilmoitettu muutos on jälleen yksi esimerkki opastuksesta, jota saamme aikamme haasteisiin.

Kirkon perinteisessä opetusaineistossa on tähdennetty sunnuntaikokemusta kirkossa. Tiedämme, että kun meillä on parempaa opetusta ja hengellisesti valmistautuneempia luokan jäseniä, meidän sunnuntaikokemuksemme kirkossa paranee. Meitä siunataan niin, että kirkon kokouksissa Henki usein voimistuu ja vahvistaa kääntymystä.

Uuden kotiin keskittyvän ja kirkon tukeman opetusohjelman pitää vaikuttaa voimakkaammin perheen uskonnon harjoittamiseen ja käyttäytymiseen sekä henkilökohtaiseen uskonnon harjoittamiseen ja käyttäytymiseen. Tiedämme, millainen hengellinen vaikutus sekä syvä ja kestävä kääntymys voidaan saavuttaa kotiympäristössä. Vuosia sitten eräs tutkimus vahvisti, että nuoret miehet ja nuoret naiset tuntevat Pyhän Hengen vaikutusta useimmin silloin kun he itse tutkivat pyhiä kirjoituksia ja rukoilevat kotona. Päämääränämme on tasapainottaa kirkossa ja kotona saatuja kokemuksia tavalla, joka lisää suuresti uskoa ja hengellisyyttä sekä syventää kääntymystä taivaalliseen Isään ja Herraan Jeesukseen Kristukseen.

Tämän muutoksen kotiin keskittyvä ja kirkon tukema osuus on joustava, jolloin jokainen yksilö ja perhe voi päättää rukoillen, kuinka ja milloin sitä toteutetaan. Esimerkiksi vaikka tämä on suurena siunauksena kaikille perheille, niin paikallisten tarpeiden pohjalta on täysin sopivaa, että nuoret naimattomat aikuiset, naimattomat aikuiset, yksinhuoltajat, osajäsenperheet, uudet jäsenet10 ja muut kokoontuvat ryhmissä normaalien sunnuntain jumalanpalvelusten lisäksi nauttimaan evankeliumin suomasta yhdessäolosta ja vahvistumaan tutkimalla yhdessä kotiin keskittyvää ja kirkon tukemaa aineistoa. Ne, jotka niin haluavat, voivat tehdä näin epävirallisesti.

Monissa osissa maailmaa ihmiset haluavat jäädä seurakuntakeskukseen normaalin sunnuntaiaikataulun jälkeen nauttimaan yhdessäolosta. Tässä ilmoitetussa muutoksessa ei ole mitään, mikä olisi millään tavoin esteenä tälle hienolle ja antoisalle käytännölle.

Auttaakseen jäseniä valmistautumaan lepopäivään jotkut seurakunnat lähettävät jo nyt viikon varrella tietoja sisältävän sähköpostiviestin, tekstiviestin tai viestin sosiaalisessa mediassa. Tämän muutoksen huomioon ottaen suosittelemme lämpimästi tämäntyyppistä viestintää. Nämä kutsut muistuttavat jäseniä sunnuntaikokousten aikataulusta sille viikolle sisältäen tiedon tulevasta luokan oppiaiheesta ja tukevat jatkuvaa keskustelua evankeliumista kotona. Lisäksi aikuisten sunnuntaikokouksissa annetaan myös tietoa, joka yhdistää joka viikko opiskelun kirkossa ja kotona.

Sakramenttikokousta ja luokkaopetusaikaa on mietittävä rukoillen sen varmistamiseksi, että hallinnollisten toimien sijaan tähdennetään hengellisesti tärkeitä asioita. Esimerkiksi ilmoitukset voidaan suurimmalta osalta esittää viikolla lähetetyssä kutsussa tai painetussa ohjelmassa. Vaikka sakramenttikokouksessa tulee olla alku- ja loppurukous, toisessa kokouksessa tarvitaan vain loppurukous.11

Kuten aiemmin on mainittu, uuden sunnuntaiaikataulun noudattaminen alkaa vasta tammikuussa 2019. Tähän on useita syitä. Kaksi tärkeintä ovat ensinnäkin, että jää aikaa jakaa aineisto Tule ja seuraa minua – sinä ja perheesi, ja toiseksi, että vaarnanjohtajat ja piispat saavat aikaa järjestää kokousaikataulut tavoitteena saada useampia seurakuntia kokoontumaan aiemmin päivällä.

Kun johtohenkilöt ovat tavoitelleet ilmoitusta, niin muutaman viime vuoden aikana saadun johdatuksen tarkoituksena on vahvistaa sakramenttikokousta, kunnioittaa lepopäivää sekä kannustaa ja auttaa vanhempia ja yksilöitä tekemään kodistaan hengellisen voiman ja lisääntyneen uskon lähde – ilon ja onnen tyyssija.

Poikkeuksellisia siunauksia

Mitä nämä muutokset tarkoittavat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenille? Olemme varmoja siitä, että jäseniä siunataan poikkeuksellisin tavoin. Sunnuntai voi olla evankeliumin oppimisen ja opettamisen päivä kirkossa ja kotona. Kun yksilöt ja perheet osallistuvat perheneuvostoon, sukututkimukseen, palvelutyöhön, palvelemiseen ja henkilökohtaiseen hartaudenharjoitukseen sekä viettävät iloiten perheen yhteistä aikaa, niin lepopäivästä tulee todella ilon päivä.

Carvalho Family

Eräs brasilialainen perhe kuuluu vaarnaan, jossa on kokeiltu uutta kotiin tarkoitettua Tule ja seuraa minua -aineistoa. Perheen isällä Fernandolla, joka on palvellut lähetystyössä, ja hänen vaimollaan Nancylla on neljä pientä lasta. Fernando kertoo: ”Kun Tule ja seuraa minua -ohjelma esiteltiin vaarnassamme, olin tosi innoissani ja ajattelin: ’Tapa, jolla tutkimme pyhiä kirjoituksia kotona, tulee muuttumaan.’ Niin todella tapahtui kodissamme, ja kirkon johtohenkilönä näin, että niin tapahtui muissakin kodeissa. – – Se auttoi meitä todella keskustelemaan pyhistä kirjoituksista kodissamme. Vaimoni ja minä saimme syvemmän ymmärryksen opiskeltavasta aiheesta. – – Se auttoi meitä – – kasvattamaan evankeliumin tuntemustamme ja vahvistamaan uskoamme ja todistustamme. – – Todistan, – – että tiedän sen olleen Herran innoittamaa, jotta pyhiin kirjoituksiin sisältyvien periaatteiden ja oppien johdonmukainen ja tehokas opiskeleminen toisi enemmän uskoa, todistusta ja valoa perheisiin – – yhä langenneemmassa maailmassa.”12

Eri puolilla maailmaa vaarnoissa, joissa ohjelmaa kokeiltiin, suhtauduttiin erittäin myönteisesti uuteen Tule ja seuraa minua -kotiaineistoon. Monet kertoivat, että he edistyivät pyhien kirjoitusten lukemisesta todella tutkimaan pyhiä kirjoituksia. Yleisesti tunnettiin myös, että kokemus oli uskoa edistävä ja että sillä oli suurenmoinen vaikutus seurakuntaan.13

Syvä ja kestävä kääntymys

Näiden muutosten tavoitteena on, että aikuiset ja nouseva sukupolvi kokevat syvän ja kestävän kääntymyksen. Kotiin tarkoitetun aineiston ensimmäisellä sivulla huomautetaan: ”Kaiken evankeliumin oppimisen ja opettamisen päämääränä on syventää omaa kääntymystämme ja auttaa meitä tulemaan enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi. – – Se tarkoittaa sitä, että annamme Kristuksen muuttaa sydäntämme.”14 Tätä tukee se, että oppiminen ”jatkuu luokkahuoneen ulkopuolella kunkin sydämessä ja kotona. Se edellyttää johdonmukaista päivittäistä pyrkimystä ymmärtää evankeliumia ja elää sen mukaan. Todellinen kääntymys edellyttää Pyhän Hengen vaikutusta.”15

Syvän ja kestävän kääntymyksen tärkeimpänä tavoitteena ja suurimpana siunauksena on ottaa kelvollisesti vastaan liittopolun liitot ja toimitukset.16

Me luotamme siihen, että te neuvottelette yhdessä ja tavoittelette ilmoitusta näiden muutosten toimeenpanemiseksi – ettekä katso yli maalin tai yritä hallita yksilöitä tai perheitä. Lisää tietoa annetaan tulevassa viestinnässä, kuten ensimmäisen presidenttikunnan kirjeessä ja sen mukana seuraavassa liitteessä.

Todistan teille, että ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin neuvoston temppelissä käymissä keskusteluissa ja rakkaan profeettamme pyydettyä Herralta ilmoitusta näissä muutoksissa etenemiseen me kaikki saimme niistä voimallisen vahvistuksen. Russell M. Nelson on elävä presidenttimme ja profeettamme. Tänään esitetyt ilmoitukset johtavat syvällisiin siunauksiin niille, jotka ottavat innokkaasti muutokset vastaan ja tavoittelevat Pyhän Hengen johdatusta. Me pääsemme lähemmäksi taivaallista Isäämme sekä Herraamme ja Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta, jonka varma todistaja minä olen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.