2010–2019
Totuus ja suunnitelma
Alaviitteet
Aihe

Totuus ja suunnitelma

Kun etsimme uskontoa koskevaa totuutta, meidän tulee käyttää hengellisiä menetelmiä, jotka ovat sopivia sellaiseen etsintään.

Nykyajan ilmoitus määrittelee totuuden tietona ”asioista sellaisina kuin ne ovat ja kuin ne ovat olleet ja kuin ne tulevat olemaan” (OL 93:24). Tämä on täydellinen määritelmä pelastussuunnitelmasta sekä asiakirjasta ”Perhe – julistus maailmalle”.

Me elämme suuresti lisääntyneen ja levinneen tiedon aikaa. Kaikki tämä tieto ei kuitenkaan ole totta. Meidän pitää olla varovaisia etsiessämme totuutta ja valitessamme lähteitä etsimiseemme. Meidän ei tule pitää maallista asemaa tai vaikutusvaltaa pätevinä totuuden lähteinä. Meidän tulee varoa luottamasta viihdealan tähtien, huomattavien urheilijoiden tai nimettömien internetlähteiden tarjoamaan tietoon tai neuvoihin. Asiantuntemusta yhdellä saralla ei pidä tulkita asiantuntemukseksi totuudesta muissa aiheissa.

Meidän tulee harkita huolella myös tiedon tarjoajan vaikuttimia. Siitä syystä pyhissä kirjoituksissa meitä varoitetaan pappisvallasta (ks. 2. Nefi 26:29). Jos lähde on nimetön tai tuntematon, myös sen antama tieto voi olla epäilyttävää.

Henkilökohtaisten päätöstemme tulee perustua sellaisista lähteistä saatuun tietoon, jotka ovat päteviä juuri kyseisessä aiheessa ja vapaita itsekkäistä vaikuttimista.

I

Kun etsimme uskontoa koskevaa totuutta, meidän tulee käyttää hengellisiä menetelmiä, jotka ovat sopivia sellaiseen etsintään: rukousta, Pyhän Hengen todistusta sekä pyhien kirjoitusten ja nykyajan profeettojen sanojen tutkimista. Minua surettaa aina, kun kuulen jostakusta, joka kertoo menettäneensä uskonnollisen vakaumuksensa maallisten opetusten vuoksi. Ne, joilla oli kerran hengellinen näkökyky, voivat kärsiä itse aiheutetusta hengellisestä sokeudesta. Presidentti Henry B. Eyring onkin sanonut: ”Heidän ongelmansa ei ole siinä, mitä he luulevat näkevänsä. Se on siinä, mitä he eivät näe vielä.”1

Tieteelliset menetelmät johtavat meidät siihen, mitä nimitämme tieteelliseksi totuudeksi. Mutta tämä ”tieteellinen totuus” ei ole elämä kokonaisuudessaan. Ne, jotka eivät opi ”tutkimalla sekä uskon kautta” (OL 88:118), rajoittavat ymmärryksensä totuudesta siihen, mitä he voivat todentaa tieteellisin menetelmin. Se asettaa heidän totuudenetsinnälleen keinotekoisia rajoja.

Presidentti James E. Faust on sanonut: ”Ne, jotka on [kastettu], vaarantavat iankaikkisen sielunsa seuraamalla huolettomasti vain maallisia tiedon lähteitä. Me uskomme, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolla on Kristuksen evankeliumin täyteys, joka on totuuden ja iankaikkisen valistuksen ydin.”2

Me löydämme todellista ja kestävää iloa oppimalla tuntemaan totuuden siitä, keitä me olemme, mikä on kuolevaisen elämän tarkoitus ja minne olemme menossa kuoltuamme, sekä toimimalla tämän totuuden mukaan. Niitä totuuksia ei voi oppia tieteellisin tai maallisin menetelmin.

II

Puhun nyt palautetun evankeliumin totuuksista, jotka ovat perustavanlaatuisia Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon opille. Mietittehän näitä totuuksia tarkoin. Ne selittävät paljon oppiamme ja käytäntöjämme sisältäen kenties sellaista, mitä ei vielä ole ymmärretty.

On olemassa Jumala, joka on kaikkien niiden henkien rakastava Isä, jotka ovat joskus eläneet tai tulevat elämään.

Sukupuoli on iankaikkinen. Ennen kuin synnyimme tähän maailmaan, me kaikki elimme mies- tai naispuolisina henkinä Jumalan luona.

Olemme juuri kuulleet Temppeliaukion tabernaakkelikuoron laulavan laulun ”Noudatan Jumalan suunnitelmaa”3. Se on suunnitelma, jonka Jumala sääti, jotta kaikki Hänen henkilapsensa voisivat edistyä iankaikkisesti. Se suunnitelma on meille jokaiselle elintärkeä.

Tuon suunnitelman mukaan Jumala loi tämän maapallon paikaksi, jossa Hänen rakkaat henkilapsensa voisivat syntyä kuolevaisuuteen saadakseen fyysisen ruumiin ja tilaisuuden iankaikkiseen edistymiseen tekemällä vanhurskaita valintoja.

Jotta kuolevaisuuden valinnat olisivat merkityksellisiä, ne oli tehtävä hyvän ja pahan kilpailevien voimien välillä. Oli oltava vastakohtaisuutta ja siitä syystä myös vastustaja, joka karkotettiin pois kapinoimisen tähden ja jonka sallittiin houkutella Jumalan lapsia toimimaan vastoin Jumalan suunnitelmaa.

Jumalan suunnitelman tarkoituksena oli antaa Hänen lapsilleen tilaisuus valita iankaikkinen elämä. Se voitaisiin toteuttaa vain saamalla kokemusta kuolevaisuudessa ja saavuttamalla kasvua kuoleman jälkeen henkimaailmassa.

Eläessämme kuolevaisuudessa synti tahraisi meidät kaikki, kun antaisimme periksi vastustajan pahoille kiusauksille, ja lopulta me kuolisimme. Me hyväksyimme nuo haasteet luottaen suunnitelman vakuutukseen, että Isämme Jumala varaisi Vapahtajan, ainosyntyisen Poikansa, joka pelastaisi meidät yleismaailmallisella ylösnousemuksella kuoleman jälkeiseen elämään, jossa meillä on ruumis. Vapahtaja myös sovittaisi synnin maksamalla hinnan, jolla kaikki puhdistuisivat Hänen määräämillään ehdoilla. Noihin ehtoihin sisältyi usko Kristukseen, parannus, kaste, Pyhän Hengen lahja ja muut pappeuden valtuudella suoritetut toimitukset.

Jumalan suuri onnensuunnitelma tarjoaa täydellisen tasapainon iankaikkisen oikeudenmukaisuuden ja sen armon välillä, jonka voimme saada Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Se myös mahdollistaa meidän muuttumisemme uusiksi luomuksiksi Kristuksessa.

Rakastava Jumala lähestyy meitä jokaista. Tiedämme, että Hänen rakkautensa ja Hänen ainosyntyisen Poikansa sovituksen ansiosta ”koko ihmissuku voi pelastua – – noudattamalla [Hänen evankeliuminsa] lakeja ja toimituksia” (UK 3, kursivointi lisätty).

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko tunnetaan aivan oikein perhekeskeisenä kirkkona. Mutta kovinkaan hyvin ei ymmärretä sitä, että perhekeskeisyytemme keskittyy laajemmalle kuin kuolevaisuuden ihmissuhteisiin. Perustavanlaatuista teologiallemme ovat myös iankaikkiset ihmissuhteet. ”Perhe on Jumalan säätämä.”4 Rakastavan Luojamme suuressa suunnitelmassa Hänen palautetun kirkkonsa tehtävänä on auttaa Jumalan lapsia saavuttamaan korotuksen ylimaallinen siunaus selestisessä valtakunnassa, ja se voidaan saavuttaa vain siten, että mies ja nainen solmivat iankaikkisen avioliiton (ks. OL 131:1–3). Vahvistamme Herran opetukset, että ”sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen oleellinen ominaisuus” ja että ”Hänen iankaikkisessa suunnitelmassaan on olennaista miehen ja naisen välinen avioliitto”.5

Lopuksi, Jumalan rakkaus on niin suurta, että lukuun ottamatta niitä harvoja, joista tieten tahtoen tulee kadotuksen poikia, Hän on varannut kirkkauden määränpään kaikille lapsilleen. ”Kaikille lapsilleen” sisältää kaikki, jotka ovat kuolleet. Me suoritamme sijaistoimituksia heidän puolestaan temppeleissämme. Jeesuksen Kristuksen kirkon tarkoituksena on saada Hänen lapsensa kelvollisiksi korkeimpaan kirkkauden asteeseen, joka on korotus eli iankaikkinen elämä. Niille, jotka eivät halua sitä eivätkä tule kelvollisiksi siihen, Jumala on varannut muita, vaikkakin vähäisempiä, kirkkauden valtakuntia.

Jokainen, joka ymmärtää nämä iankaikkiset totuudet, voi ymmärtää, miksi me Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet ajattelemme siten kuin ajattelemme ja toimimme siten kuin toimimme.

III

Mainitsen nyt näistä iankaikkisista totuuksista joitakin käytännön sovelluksia, jotka voidaan ymmärtää vain Jumalan suunnitelman valossa.

Ensinnäkin, me kunnioitamme yksilön tahdonvapautta. Useimmat ovat tietoisia palautetun kirkon suurista pyrkimyksistä edistää uskonnonvapautta Yhdysvalloissa ja kaikkialla maailmassa. Nämä pyrkimykset eivät edistä vain omia etujamme, vaan Hänen suunnitelmansa mukaisesti ne pyrkivät auttamaan kaikkia Jumalan lapsia nauttimaan vapaudesta valita.

Toiseksi, me olemme lähetystyötä tekevää kansaa. Toisinaan meiltä kysytään, miksi me lähetämme lähetyssaarnaajia niin moniin kansakuntiin, jopa kristillisten kansojen keskuuteen. Meiltä kysytään samoin siitä, miksi annamme monia miljoonia dollareita humanitaarista apua ihmisille, jotka eivät ole kirkkomme jäseniä, ja miksi emme liitä tätä apua lähetystyöpyrkimyksiimme. Me teemme näin, koska me pidämme kaikkia kuolevaisia Jumalan lapsina – veljinämme ja sisarinamme – ja me haluamme jakaa hengellistä ja ajallista runsauttamme kaikille.

Kolmanneksi, elämä kuolevaisuudessa on meille pyhää. Sitoutumisemme Jumalan suunnitelmaan vaatii meitä vastustamaan aborttia ja eutanasiaa.

Neljänneksi, joitakuita vaivaavat jotkin kirkkomme avioliittoa ja lapsia koskevat kannanotot. Tietomme Jumalan ilmoittamasta pelastussuunnitelmasta vaatii meitä vastustamaan nykyisiä yhteiskunnallisia ja lainsäädännöllisiä paineita vetäytyä perinteisestä avioliitosta ja tehdä muutoksia, jotka hämmentävät käsitystä sukupuolesta tai muuttavat sukupuolta tai hävittävät eroja miesten ja naisten välillä. Me tiedämme, että miesten ja naisten väliset suhteet, identiteetti ja tehtävät ovat välttämättömiä Jumalan suuren suunnitelman toteuttamiseksi.

Viidenneksi, meillä on myös omaleimainen näkökulma lapsiin. Me pidämme lasten hankkimista ja kasvattamista osana Jumalan suunnitelmaa ja niiden riemullisena ja pyhänä velvollisuutena, joille on annettu voima osallistua siihen. Näkemyksemme mukaan parhaat aarteet maan päällä ja taivaassa ovat lapsemme ja jälkeläisemme. Siksi meidän täytyy opettaa ja puolustaa periaatteita ja käytäntöjä, jotka luovat parhaat olosuhteet lasten – kaikkien lasten – kehitykselle ja onnelle.

Lopuksi, me olemme taivaallisen Isän rakkaita lapsia. Hän on opettanut meille, että miehenä ja naisena oleminen, avioliitto miehen ja naisen välillä ja lasten hankkiminen ja kasvattaminen ovat kaikki välttämättömiä Hänen suurelle onnensuunnitelmalleen. Kantamme näihin perusasioihin herättää usein vastustusta kirkkoa kohtaan. Pidämme sitä väistämättömänä. Vastustus kuuluu suunnitelmaan, ja Saatanan hellittämättömin vastustus kohdistuu kaikkeen siihen, mikä on tärkeintä Jumalan suunnitelmalle. Hän pyrkii hävittämään Jumalan työn. Hänen ensisijaisina menetelminään on horjuttaa uskoa Vapahtajaan ja Hänen jumalalliseen valtuuteensa, pyyhkiä pois Jeesuksen Kristuksen sovituksen vaikutukset, koettaa estää parannuksenteko, väärentää ilmoitusta ja kiistää yksilön vastuullisuus. Hän pyrkii myös hämmentämään sukupuolieroja, vääristämään avioliiton ja saamaan – erityisesti sellaiset vanhemmat, jotka kasvattavat lapsia totuudessa – luopumaan lasten hankkimisesta.

IV

Herran työ etenee huolimatta järjestäytyneestä ja jatkuvasta vastustuksesta, jota kohtaamme pyrkiessämme elämään Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon opetusten mukaan. Niille, jotka horjuvat tuon vastustuksen edessä, tarjoan nämä ehdotukset.

Muistakaa parannuksen periaate, jonka on tehnyt mahdolliseksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen voima. Kuten vanhin Neal A. Maxwell varoitti, älkää olko niiden joukossa, ”jotka yrittävät mieluummin muuttaa kirkkoa kuin muuttaa itseään”6.

Vanhin Jeffrey R. Holland onkin opettanut:

”Pitäkää lujasti kiinni siitä, mitä te jo tiedätte, ja pysykää vahvoina, kunnes saatte lisää tietoa. – –

Tässä kirkossa se, mitä me tiedämme, vie aina voiton siitä, mitä me emme tiedä.7

Osoittakaa uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen, mikä on evankeliumin ensimmäinen periaate.

Lopuksi, pyytäkää apua. Kirkkomme johtohenkilöt rakastavat teitä ja etsivät hengellistä johdatusta auttaakseen teitä. Tarjoamme paljon lähdeaineistoa, kuten se, jonka löydätte lds.orgin kautta, ja muuta tukea evankeliumin opiskelemiseen kotona. Meillä on myös palvelutyöveljiä ja -sisaria, jotka on kutsuttu antamaan rakastavaa apua.

Rakastava taivaallinen Isämme haluaa, että Hänen lapsillaan on ilo, joka on luomisemme tarkoitus. Tuo ilontäyteinen määränpää on iankaikkinen elämä, jonka voimme saada ponnistelemalla eteenpäin sillä polulla, jota profeettamme, presidentti Russell M. Nelson nimittää usein ”liittopoluksi”. Näin hän sanoi ensimmäisessä sanomassaan kirkon presidenttinä: ”Pysykää liittopolulla. Teidän sitoumuksenne seurata Vapahtajaa tekemällä Hänen kanssaan liittoja ja sitten pitämällä ne liitot avaa mahdollisuuden jokaiseen hengelliseen siunaukseen ja etuoikeuteen, joka on miesten, naisten ja lasten saatavilla kaikkialla.”8

Todistan vakaasti, että puhumani asiat ovat totta, ja ne on tehty mahdollisiksi Jeesuksen Kristuksen opetusten ja sovituksen voimalla – Hänen, joka tekee kaiken mahdolliseksi Jumalan, iankaikkisen Isämme suuressa suunnitelmassa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.