2010–2019
Isä
Alaviitteet
Aihe

Isä

Meillä jokaisella on mahdollisuus tulla Isän kaltaiseksi. Niin tehdäksemme meidän täytyy palvella ja rukoilla Isää Pojan nimessä.

Koko elämänsä ajan vaimoni Melinda on yrittänyt kaikesta sydämestään olla Jeesuksen Kristuksen uskollinen opetuslapsi. Nuoruudesta saakka Melindasta kuitenkin tuntui, ettei hän ollut taivaallisen Isän rakkauden ja siunausten arvoinen, sillä hän ymmärsi väärin taivaallisen Isän luonteen. Onneksi Melinda jatkoi käskyjen pitämistä tuntemastaan murheellisuudesta huolimatta. Muutama vuosi sitten hän sai kokemuksia, jotka auttoivat häntä ymmärtämään paremmin Jumalan luonnetta, myös Hänen rakkauttaan lapsiaan kohtaan ja Hänen kiitollisuuttaan meidän epätäydellisistäkin pyrkimyksistämme tehdä Hänen työtään.

Melinda selittää, kuinka tämä on vaikuttanut häneen: ”Nyt tunnen varmuutta siitä, että Isän suunnitelma toimii, että Hän panostaa henkilökohtaisesti meidän onnistumiseemme ja että Hän antaa meille opetuksia ja kokemuksia, joita tarvitsemme palataksemme Hänen luokseen. Näen itseni ja muut paremmin samalla tavoin kuin Jumala näkee meidät. Kykenen olemaan äiti sekä opettamaan ja palvelemaan osoittaen enemmän rakkautta ja vähemmän pelkoa. Tunnen levottomuuden ja turvattomuuden sijaan rauhaa ja luottamusta. Sen sijaan että tuntisin minua arvosteltavan, tunnen saavani tukea. Uskoni on vahvistunut. Tunnen taivaallisen Isäni rakkautta useammin ja syvällisemmin.”1

Oikea käsitys taivaallisen Isän luonteesta, täydellisyydestä ja ominaisuuksista on välttämätöntä, jotta voi osoittaa riittävästi korotuksen saamiseen tarvittavaa uskoa.2 Oikea ymmärrys taivaallisen Isän luonteesta voi muuttaa sen, kuinka näemme itsemme ja muut, ja auttaa meitä ymmärtämään Jumalan valtavaa rakkautta lapsiaan kohtaan ja Hänen suurta haluaan auttaa meitä tulemaan Hänen kaltaisikseen. Virheellinen käsitys Hänen luonteestaan voi jättää meille tunteen, ettemme koskaan kykene pääsemään takaisin Hänen luokseen.

Tavoitteenani tänään on opettaa Isää koskevia keskeisiä opillisia kohtia, joiden avulla me kaikki – mutta varsinkin ne, jotka miettivät, rakastaako Jumala heitä – voimme ymmärtää paremmin Hänen todellisen luonteensa ja osoittaa suurempaa uskoa Häneen, Hänen Poikaansa ja Hänen suunnitelmaansa meitä varten.

Kuolevaisuutta edeltävä elämä

Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa me synnyimme henkinä taivaallisille vanhemmille ja asuimme Heidän luonaan perheenä.3 He tunsivat meidät, opettivat meitä ja rakastivat meitä.4 Halusimme todella kovasti olla taivaallisen Isämme kaltaisia. Ymmärsimme kuitenkin, että tullaksemme Hänen kaltaisikseen meidän pitäisi

 1. saada kirkastettu, kuolematon, fyysinen ruumis5

 2. solmia avioliitto ja muodostaa perhe pappeuden sinetöimisvoimalla6 sekä

 3. hankkia kaikki tieto, voima ja jumalalliset ominaisuudet7.

Näin ollen Isä laati suunnitelman, joka sallisi meidän tietyin ehdoin8 saada fyysisen ruumiin, josta tulisi ylösnousemuksessa kuolematon ja kirkastettu, solmia avioliiton ja muodostaa perheen kuolevaisuudessa – tai niiden uskollisten kohdalla, joilla ei olisi tätä tilaisuutta, kuolevaisuuden jälkeen9 – edistyä kohti täydellisyyttä ja lopulta palata taivaallisten vanhempiemme luo ja elää Heidän kanssaan ja perheemme kanssa korotuksen ja iankaikkisen onnen tilassa10.

Pyhissä kirjoituksissa tätä nimitetään pelastussuunnitelmaksi11. Olimme niin kiitollisia tästä suunnitelmasta, että kun se esiteltiin meille, me huusimme ääneen iloamme.12 Jokainen meistä hyväksyi suunnitelman ehdot, mukaan lukien kuolevaisuuden kokemukset ja haasteet, jotka auttaisivat meitä kehittämään itsessämme jumalallisia ominaisuuksia.13

Elämä kuolevaisuudessa

Kuolevaisuuden aikana taivaallinen Isä suo meille olosuhteet, joita tarvitsemme edistyäksemme Hänen suunnitelmansa mukaisesti. Jeesus Kristus on Isän Poika lihassa14. Isä antoi Hänelle jumalallista apua Hänen tehtävänsä täyttämiseksi kuolevaisuudessa. Taivaallinen Isä auttaa samalla tavoin meitä jokaista, jos pyrimme pitämään Hänen käskynsä.15 Isä on antanut meille tahdonvapauden.16 Elämämme on Hänen käsissään, ja päivämme ovat tiedossa eikä niitä vähennetä.17 Ja Hän takaa, että lopulta kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Häntä.18

Nimenomaan taivaallinen Isä antaa meille meidän jokapäiväisen leipämme19, mihin sisältyy sekä ruoka, jota syömme, että voima, jota tarvitsemme Hänen käskyjensä pitämiseen20. Isä antaa hyviä lahjoja.21 Hän kuulee rukouksemme ja vastaa niihin.22 Taivaallinen Isä päästää meidät pahasta, kun annamme Hänen tehdä niin.23 Hän itkee meidän vuoksemme, kun kärsimme.24 Viime kädessä kaikki saamamme siunaukset tulevat Isältä.25

Taivaallinen Isä johdattaa meitä ja antaa meille kokemuksia, joita vahvuuksiemme, heikkouksiemme ja valintojemme pohjalta tarvitsemme, jotta voisimme tuottaa hyvää hedelmää.26 Tarpeen mukaan Isä kurittaa meitä, koska Hän rakastaa meitä.27 Hän on ”Neuvon Ihminen”28, joka neuvoo meitä, jos pyydämme.29

Juuri taivaallinen Isä lähettää meidän elämäämme sekä Pyhän Hengen vaikutuksen että lahjan.30 Pyhän Hengen lahjan ansiosta Isän kirkkaus – eli äly, valo ja voima – voi asua meissä.31 Jos pyrimme kasvamaan valossa ja totuudessa, kunnes silmämääränämme on vain Jumalan kunnia, taivaallinen Isä lähettää lupauksen Pyhän Hengen sinetöimään meidät iankaikkiseen elämään ja paljastaa kasvonsa meille – joko tässä elämässä tai tulevassa.32

Elämä kuolevaisuuden jälkeen

Kuolevaisuuden jälkeisessä henkimaailmassa taivaallinen Isä jatkaa Pyhän Hengen vuodattamista ja lähettää edelleen lähetyssaarnaajia niiden luo, jotka tarvitsevat evankeliumia. Hän vastaa rukouksiin ja auttaa niitä, joilta pelastavat toimitukset puuttuvat, saamaan ne sijaistyön avulla.33

Isä nosti kuolleista Jeesuksen Kristuksen ja antoi Hänelle voiman toteuttaa ylösnousemuksen34, jonka ansiosta me saamme kuolemattoman ruumiin. Vapahtajan aikaansaama lunastus ja ylösnousemus tuovat meidät takaisin Isän eteen, missä Jeesus Kristus tuomitsee meidät.35

Ne, jotka turvautuvat pyhän Messiaan ansioihin, laupeuteen ja armoon36, saavat kirkastetun ruumiin kuten Isällä37 ja asuvat Hänen luonaan ”milloinkaan päättymättömässä onnen tilassa”38. Siellä Isä pyyhkii silmistämme kaikki kyyneleet39 ja auttaa meitä jatkamaan pyrkimystämme tulla Hänen kaltaisikseen.

Kuten voitte nähdä, taivaallinen Isä on aina apunamme.40

Isän luonne

Jotta meistä tulisi Isän kaltaisia, meidän täytyy kehittää itsessämme Hänen luonteenpiirteitään. Taivaallisen Isän täydellisyyksiä ja ominaisuuksia ovat muun muassa seuraavat:

 • Isä on ”Loputon ja Iankaikkinen”.41

 • Hän on täydellisen oikeudenmukainen, armollinen, hyvä, pitkämielinen ja haluaa vain meidän parastamme.42

 • Taivaallinen Isä on rakkaus.43

 • Hän pitää tekemänsä liitot.44

 • Hän ei muutu.45

 • Hän ei voi valehdella.46

 • Jumala ei erottele ihmisiä.47

 • Hän tietää kaiken – menneen, nykyisen ja tulevan – alusta asti.48

 • Taivaallinen Isä on älykkäämpi49 kuin me kaikki.50

 • Isällä on kaikki voima51, ja Hän tekee kaiken, minkä Hän sydämessään päättää tehdä.52

Veljet ja sisaret, me voimme luottaa ja turvautua Isään. Koska taivaallisella Isällä on iankaikkisuuden näkökulma, Hän näkee sellaista, mitä me emme pysty näkemään. Hänen ilonaan, työnään ja kirkkautenaan on toteuttaa meidän kuolemattomuutemme ja korotuksemme.53 Kaikki, mitä Hän tekee, on meidän hyväksemme. Hän tahtoo meidän iankaikkista onneamme jopa enemmän kuin me itse.54 Eikä Hän vaatisi meitä kokemaan vaikeutta hetkeäkään kauemmin kuin on tarpeellista meidän tai rakkaidemme parhaaksi55. Sen vuoksi Hän ei keskity tuomitsemaan tai arvostelemaan meitä vaan auttamaan meitä edistymään.56

Isämme kaltaiseksi tuleminen

Jumalan henkipoikina ja -tyttärinä meillä jokaisella on mahdollisuus tulla Isän kaltaiseksi. Niin tehdäksemme meidän täytyy palvella ja rukoilla Isää Pojan nimessä.57 Me teemme tätä pyrkimällä olemaan kuuliaisia Isän tahdolle, kuten Vapahtaja oli58, ja tekemällä jatkuvasti parannusta59. Kun teemme näitä asioita, me ”[saamme] armoa armon lisäksi”, kunnes saamme Isän täyteydestä60 ja meille suodaan ”Hänen luonteensa, täydellisyytensä ja ominaisuutensa”61.

Kun ottaa huomioon sen, miten kaukana me kuolevaiset olemme siitä, millaiseksi taivaallinen Isä on tullut, ei ole yllättävää, että joistakuista tuntuu, että Isän kaltaiseksi tuleminen on saavuttamattomissa. Pyhät kirjoitukset ovat kuitenkin selkeitä. Jos turvaudumme uskossa Kristukseen, teemme parannuksen ja etsimme Jumalan armoa olemalla kuuliaisia, niin lopulta meistä tulee Isän kaltaisia. Saan suurta lohtua siitä tosiasiasta, että ne, jotka pyrkivät olemaan kuuliaisia, saavat armoa armon lisäksi ja lopulta saavat hänen täyteydestään.62 Toisin sanoen, meistä ei tule Isän kaltaisia omin voimin.63 Sen sijaan se tapahtuu armolahjojen avulla, joista jotkin ovat isoja mutta useimmat pieniä ja jotka rakentuvat toinen toisensa päälle, kunnes saamme täyteyden. Mutta veljet ja sisaret, se tapahtuu!

Kutsun teitä luottamaan siihen, että taivaallinen Isä tietää, kuinka suoda teille korotus. Etsikää Hänen päivittäistä, tukea antavaa apuaan ja ponnistelkaa eteenpäin uskoen Kristukseen, silloinkin kun ette voi tuntea Jumalan rakkautta.

On paljon, mitä emme ymmärrä Isän kaltaiseksi tulemisessa.64 Mutta voin todistaa varmasti, että pyrkimys tulla Isän kaltaiseksi on kaikkien uhrausten arvoista.65 Uhrauksia, joita teemme täällä kuolevaisuudessa, olivatpa ne kuinka suuria tahansa, ei yksinkertaisesti voi verrata siihen mittaamattomaan iloon, onnellisuuteen ja rakkauteen, jota tunnemme Jumalan luona.66 Jos teidän on vaikea uskoa, että se on teiltä pyydettyjen uhrausten arvoista, Vapahtaja kutsuu teitä sanoen: ”Te [ette] ole vielä ymmärtäneet, kuinka suuria siunauksia Isällä on – – valmistettuna teille; ettekä te voi kestää kaikkea nyt; olkaa kuitenkin rohkealla mielellä, sillä minä johdatan teitä.”67

Todistan, että teidän taivaallinen Isänne rakastaa teitä ja haluaa teidän asuvan Hänen luonaan jälleen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.