2010–2019
Yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken
Alaviitteet
Aihe

Yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken

Vapahtajan evankeliumin voima, joka muuttaa ja siunaa meitä, virtaa evankeliumin opin, periaatteiden ja käytäntöjen keskinäisten suhteiden huomaamisesta ja niiden soveltamisesta käytäntöön.

Köysi on tärkeä, meille kaikille tuttu väline. Köysiä valmistetaan kuitu-, kasvi- ja metallisäikeistä ja muista materiaaleista niin, että jokainen yksittäinen säie kierretään tai punotaan yhteen. On kiinnostavaa, että melko odottamattomia ainesosia voidaan punoa yhteen ja tehdä köydestä harvinaislaatuisen vahva. Näin tavallisia materiaaleja yhdistämällä ja sitomalla voidaan saada aikaan poikkeuksellinen työväline.

Rope

Aivan kuten köysi saa vahvuutensa monista yhteen kiedotuista yksittäisistä säikeistä, samoin Jeesuksen Kristuksen evankeliumi antaa suurenmoisimman näkökulman totuuteen ja tarjoaa rikkaimmat siunaukset, kun otamme varteen Paavalin kehotuksen ”[yhdistää] Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä”1. Mikä tärkeintä, tämä elintärkeä totuuden yhdistäminen keskittyy ja kohdistuu Herraan Jeesukseen Kristukseen, koska Hän on ”tie, totuus ja elämä”2.

Rukoilen, että Pyhä Henki valaisee meitä jokaista pohtiessamme, kuinka yhdistää Kristuksessa yhdeksi kaikki -periaate soveltuu käytännön keinoihin oppia Hänen palautettua evankeliumiaan ja elää sen mukaan päivittäisessä elämässämme.

Ilmoituksentäyteistä aikaa

Me elämme Jeesuksen Kristuksen palautetun kirkon merkittävää ja ilmoituksentäyteistä aikaa. Tänään ilmoitetuilla historiallisilla muutoksilla on vain yksi kaikenkattava tarkoitus: vahvistaa uskoa taivaalliseen Isään ja Hänen suunnitelmaansa sekä Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Kristuksen sovitukseen. Sunnuntaikokousten aikataulua ei pelkästään lyhennetty. Sen sijaan nyt meillä on entistä enemmän mahdollisuuksia ja vastuuta yksilöinä ja perheinä käyttää aikaamme parantaaksemme lepopäivän kokemista ilon päivänä kotona ja kirkossa.

Viime huhtikuussa ei muuttunut pelkästään pappeuskoorumien organisaatiorakenne. Sen sijaan tähdennettiin ja vahvistettiin korkeampaa ja pyhempää tapaa palvella veljiämme ja sisariamme.

Paljolti samoin kuin köyden yhteen punotut säikeet saavat aikaan voimakkaan ja kestävän työvälineen, kaikki nämä toisiinsa liittyvät toimenpiteet ovat osa yhtenäistä pyrkimystä sovittaa Vapahtajan palautetun kirkon keskitetty huomio, voimavarat ja työ paremmin samaan linjaan kirkon perustehtävän kanssa: auttaa Jumalaa Hänen työssään toteuttaa Hänen lastensa pelastus ja korotus. Pyydän, ettette keskity pelkästään logistiseen puoleen siinä, mitä on ilmoitettu. Emme saa antaa toimintatapoihin liittyvien yksityiskohtien hämärtää niitä kaikenkattavia hengellisiä syitä, joiden vuoksi nämä muutokset nyt tehdään.

Toiveenamme on, että usko Isän suunnitelmaan ja Vapahtajan lunastavaan tehtävään voi lisääntyä maan päällä ja että Jumalan ikuinen liitto voidaan vahvistaa.3 Ainoina tavoitteinamme on edistää jatkuvaa kääntymystä Herraan sekä rakastaa täydemmin ja palvella tehokkaammin veljiämme ja sisariamme.

Lokerointi ja erottelu

Joskus me kirkon jäsenet lokeroimme, erottelemme ja sovellamme evankeliumia elämäämme luomalla pitkiä listoja yksittäisistä tutkittavista aiheista ja toteutettavista tehtävistä. Mutta sellainen lähestymistapa saattaa rajoittaa ymmärrystämme ja näkemystämme. Meidän täytyy olla varovaisia, koska fariseusmainen keskittyminen listoihimme voi estää meitä pääsemästä lähemmäksi Herraa.

Me emme voi löytää tarkoitusta ja puhdistumista, onnellisuutta ja iloa sekä jatkuvaa kääntymystä ja varjelusta, jotka koituvat siitä, että annamme sydämemme Jumalalle4 ja saamme Hänen kuvansa kasvoihimme5, pelkästään suorittamalla ja ruksaamalla pois listaltamme kaikki ne hengelliset asiat, jotka meidän odotetaan tekevän. Vapahtajan evankeliumin voima, joka muuttaa ja siunaa meitä, virtaa ennemminkin evankeliumin opin, periaatteiden ja käytäntöjen keskinäisten suhteiden huomaamisesta ja niiden soveltamisesta käytäntöön. Vasta kun me yhdistämme Kristuksessa yhdeksi kaiken keskittyen lujasti Häneen, evankeliumin totuudet voivat yhdessä toimien mahdollistaa sen, että meistä tulee sellaisia, jollaisiksi Jumala haluaa meidän tulevan6, ja me kestämme uskollisesti loppuun asti7.

Evankeliumin totuuksien oppiminen ja toisiinsa liittäminen

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on totuuden suurenmoinen kuvakudos, joka on tarkoin liitetty8 ja punottu yhteen. Kun opimme ilmoitettuja evankeliumin totuuksia ja liitämme ne yhteen, meitä siunataan kallisarvoisella näkökulmalla ja lisääntyneellä hengellisellä kyvyllä nähdä silmin, jotka havaitsevat Herran vaikutuksen elämässämme, ja kuulla korvin, jotka kuulevat Hänen äänensä.9 Ja yhdistää yhdeksi – Hänessä -periaate voi auttaa meitä muuttamaan perinteiset listat yhteiseksi, yhtenäiseksi ja täydeksi kokonaisuudeksi. Saanen esittää sekä opillisen että kirkollisen esimerkin siitä, mistä puhun.

Esimerkki 1. Neljäs uskonkappale on yksi parhaita esimerkkejä kaiken yhdistämisestä Kristuksessa: ”Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja toimitukset ovat ensimmäiseksi, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen; toiseksi, parannus; kolmanneksi, upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi; neljänneksi, kätten päällepaneminen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi.”10

Faith Icon

Tosi usko kohdistuu Herraan Jeesukseen Kristukseen – Häneen Isän jumalallisena ja ainosyntyisenä Poikana sekä Hänen täyttämäänsä lunastustehtävään. ”Sillä hän on täyttänyt lain vaatimukset, ja hän vaatii itselleen kaikki ne, joilla on usko häneen; ja ne, joilla on usko häneen, pitävät kiinni kaikesta hyvästä; sen vuoksi hän puolustaa ihmislasten asiaa.”11 Uskon osoittaminen Kristukseen on luottamista ja turvaamista Häneen Vapahtajanamme, Hänen nimeensä ja Hänen lupauksiinsa.

Repentance Icon

Ensimmäinen ja luonnollinen seuraus luottamisesta Vapahtajaan on se, että tekee parannuksen ja kääntyy pois pahasta. Kun todella osoitamme uskoa Herraan, me luonnollisesti käännymme kohti Häntä, tulemme Hänen luokseen ja luotamme Häneen. Siten parannus on luottamista ja turvaamista siihen, että Lunastaja tekee puolestamme sen, mitä me emme voi tehdä itse. Jokaisen meistä täytyy ”[turvautua] täysin hänen ansioihinsa, joka on voimallinen pelastamaan”12, koska vain ”pyhän Messiaan ansioiden ja laupeuden ja armon kautta”13 meistä voi tulla uusia luomuksia Kristuksessa14 ja voimme lopulta palata asumaan Jumalan luokse.

Baptism Icon

Kastetoimitus upottamalla syntien anteeksisaamiseksi vaatii meitä luottamaan Häneen, turvautumaan Häneen ja seuraamaan Häntä. Nefi julisti: ”Minä tiedän, että jos te seuraatte Poikaa täysin vilpittömin sydämin osoittamatta mitään tekopyhyyttä ja petollisuutta Jumalan edessä, vaan vakain aikein, tehden parannuksen synneistänne, todistaen Isälle, että olette halukkaita ottamaan Kristuksen nimen päällenne kasteen kautta – eli seuraamalla Herraanne ja Vapahtajaanne alas veteen hänen sanansa mukaisesti, katso, silloin te saatte Pyhän Hengen; eli silloin tulee tulen ja Pyhän Hengen kaste.”15

Confirmation Icon

Kätten päällepanemisen toimitus Pyhän Hengen lahjan saamiseksi vaatii meitä luottamaan Häneen, turvautumaan Häneen, seuraamaan Häntä ja ponnistelemaan eteenpäin Hänessä Hänen Pyhän Henkensä avulla. Kuten Nefi julisti: ”Ja nyt, – – minä tiedän tästä, että ellei ihminen kestä loppuun asti noudattaen elävän Jumalan Pojan esimerkkiä, hän ei voi pelastua.”16

Rope

Neljännessä uskonkappaleessa ei pelkästään esitetä palautetun evankeliumin perusperiaatteita ja -toimituksia. Tämä innoitettu lausunto uskonkäsityksistä ennemminkin yhdistää Kristuksessa yhdeksi kaiken: luottamisen Häneen, turvautumisen Häneen, Hänen seuraamisensa ja ponnistelemisen eteenpäin Hänen kanssaan – vieläpä pyrkimyksen tulla Hänen kaltaisekseen.

Esimerkki 2. Haluan nyt kuvailla, kuinka kaikki kirkon ohjelmat ja hankkeet yhdistyvät yhdeksi Kristuksessa. Tästä voitaisiin esittää monia havaintoesimerkkejä lisää. Käytän vain muutamaa valitsemaani.

Gathering Icon

Vuonna 1978 presidentti Spencer W. Kimball ohjasi kirkon jäseniä rakentamaan Siionin voimaa kaikkialla maailmassa. Hän neuvoi pyhiä pysymään kotimaassaan ja perustamaan vahvoja vaarnoja kokoamalla Jumalan perhettä ja opettamalla heille Herran teitä. Lisäksi hän ilmaisi, että lisää temppeleitä rakennettaisiin ja pyhät saisivat luvatut siunaukset, missä he sitten asuvatkin maailmassa.17

Church Icon
Family Icon

Kun vaarnojen lukumäärä lisääntyi, voimistui tarve, että jäsenten kodeista ”tulisi paikkoja, joissa perheenjäsenet haluaisivat olla, joissa he voisivat rikastuttaa elämäänsä ja kokea keskinäistä rakkautta, tukea, arvostusta ja rohkaisua”18. Siitä johtuen vuonna 1980 sunnuntaikokoukset yhdistettiin kolmetuntiseksi kokonaisuudeksi ”tähdentämään edelleen henkilökohtaista ja perheen vastuuta oppia evankeliumia, elää sen mukaan ja opettaa sitä”19. Tätä perheen ja kodin tähdentämistä vahvistettiin jälleen presidentti Gordon B. Hinckleyn vuonna 1995 esittelemässä asiakirjassa ”Perhe – julistus maailmalle”20.

Temple Icon

Huhtikuussa 1998 presidentti Hinckley ilmoitti monien uusien pienten temppelien rakentamisesta tuoden näin Herran huoneen pyhät toimitukset lähemmäksi myöhempien aikojen pyhiä ja heidän perheitään kautta maailman.21 Ja näitä lisääntyneitä tilaisuuksia hengelliseen kasvuun ja kehittymiseen täydensivät niihin liittyvä ajallisen omavaraisuuden lisääntyminen jatkuvan koulutusrahaston avulla. Siitä ilmoitettiin vuonna 2001.22

Caring Icon

Johtamiskaudellaan presidentti Thomas S. Monson kehotti toistuvasti pyhiä lähtemään ”pelastamaan” ja tähdensi köyhistä ja apua tarvitsevista huolehtimisen olevan yksi kirkon Jumalalta saamista vastuista. Ajallista valmistautumista tähdensi edelleen omavaraisuuspalveluhanke, joka otettiin käyttöön vuonna 2012.

Sacrament  Icon

Useiden viime vuosien aikana on korostettu ja painotettu keskeisiä periaatteita lepopäivän tekemisestä ilon päiväksi kotona ja kirkossa23, ja näin meitä on valmistettu siihen sunnuntaikokousaikataulun muutokseen, josta ilmoitettiin tässä yleiskonferenssikokouksessa.

Priesthood Icon

Ja puoli vuotta sitten Melkisedekin pappeuden koorumeita vahvistettiin ja ne järjestettiin tehokkaammin samaan linjaan apujärjestöjen kanssa toteuttamaan korkeampaa ja pyhempää tapaa palvella.

Rope

Uskon, että näiden toimenpiteiden järjestys ja ajoitus monen vuosikymmenen kuluessa voivat auttaa meitä näkemään yhden yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen työn eikä vain sarjaa toisistaan riippumattomia ja erillisiä hankkeita. ”Jumala on ilmoittanut mallin, jossa yksilöt ja perheet edistyvät hengellisesti toimitusten, opetuksen, ohjelmien ja toimintojen kautta, jotka ovat kotiin keskittyviä ja kirkon tukemia. Kirkon järjestöt ja ohjelmat eivät ole itsetarkoitus, vaan ne ovat olemassa yksilöiden ja perheiden siunaamiseksi.”24

Rukoilen, että me ymmärrämme Herran työn yhtenä suurena maailmanlaajuisena työnä, joka muuttuu yhä enemmän kotiin keskittyväksi ja kirkon tukemaksi. Tiedän ja todistan, että Herra ilmoittaa nykyään ja ”ilmoittaa vielä monia suuria ja tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia asioita”25.

Lupaus ja todistus

Aloitin sanomani tähdentämällä vahvuutta, joka syntyy, kun materiaalin yksittäisiä säikeitä kierretään tai punotaan yhteen köydeksi. Lupaan, että samaan tapaan saamme selvästi lisääntynyttä näkökulmaa, tarkoitusta ja voimaa Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin oppimiseemme ja siihen kuinka elämme sen mukaan pyrkiessämme yhdistämään kaiken yhdeksi Kristuksessa – nimenomaan Hänessä.

Kaikki tilaisuudet ja siunaukset, joilla on iankaikkisia seurauksia, ovat lähtöisin, ovat mahdollisia ja saavat tarkoituksensa Herran Jeesuksen Kristuksen ansiosta ja kestävät Hänen kauttaan. Alma todistikin: ”[Ei] ole mitään muuta keinoa tai tapaa, jolla ihminen voi pelastua, kuin vain Kristuksessa ja Kristuksen kautta. Katso, hän on maailman elämä ja valo.”26

Julistan riemuiten todistukseni iankaikkisen Isän ja Hänen rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta ja elävästä todellisuudesta. Vapahtajassamme me löydämme ilon. Ja Hänessä me löydämme varmuuden rauhasta tässä maailmassa ja iankaikkisesta elämästä tulevassa maailmassa27. Todistan niin Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.