2010–2019
Jēzus Kristus īstenotās Izpirkšanas stiprināti
Oktobris 2015


Jēzus Kristus īstenotās Izpirkšanas stiprināti

Pateicoties Glābēja īstenotajai Izpirkšanai, Viņš spēj palīdzēt mums pārvarēt pilnīgi visas laicīgās sāpes un ciešanas.

Šajā laicīgajā dzīvē mēs esam lemti nāvei un grēka slogam. Jēzus Kristus īstenotā Izpirkšana kompensē abas šīs laicīgās dzīves nolemtības. Taču mums šajā laicīgajā cīniņā ir vēl daudz citu grūtību — ne tikai nāve un grēks. Pateicoties tai pašai Izpirkšanai, mūsu Glābējs var dot mums spēku, kas nepieciešams, lai pārvarētu šīs laicīgās grūtības. Tā ir tēma, par ko šodien runāšu.

I

Lielākajā daļā Svētajos Rakstos rodamo Izpirkšanas aprakstu tiek runāts par to, ka Glābējs sarauj nāves važas un cieš par mūsu grēkiem. Savā sprediķī, kas pierakstīts Mormona Grāmatā, Alma māca par tiem pašiem pamatprincipiem. Taču viņš arī sniedz mums pašu skaidrāko Svētajos Rakstos rodamo apliecinājumu tam, ka Glābējs ir pieredzējis arī Savu ļaužu sāpes, slimības un vājības.

Alma apraksta šo Glābēja īstenotās Izpirkšanas aspektu, sakot: „Un Viņš ies, izciešot visādas sāpes un ciešanas, un kārdinājumus; un tas būs tāpēc, lai vārds varētu tikt piepildīts, kas saka: Viņš uzņemsies Savas tautas sāpes un slimības.” (Almas 7:11; skat. arī 2. Nefija 9:21.)

Padomājiet par to! Īstenojot Izpirkšanu, Glābējs izcieta „visādas sāpes un ciešanas, un kārdinājumus”. Prezidents Boids K. Pekers skaidro: „Viņam nebija parāda, kas būtu jāatmaksā. Viņš neko sliktu nebija pastrādājis. Tomēr Viņš izcieta to visu — visu vainas, ciešanu, bēdu, sāpju un pazemojuma kopumu, visas iespējamās, cilvēkam zināmās garīgās, emocionālās un fiziskās mokas.”1

Kādēļ tad viņš pārcieta visas šīs laicīgās dzīves grūtības? Alma skaidro: „Un Viņš uzņemsies viņu vājības, lai Viņš varētu tikt piepildīts ar žēlastību miesā, lai Viņš varētu zināt miesā, kā palīdzēt Saviem ļaudīm viņu vājībās.” (Alma 7:12.)

Piemēram apustulis Pāvils pasludina: tā kā Glābējs „pats [ir] kārdināts un cietis, Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti” (Ebrejiem 2:18). Līdzīgi mācīja arī prezidents Džeimss E. Fausts: „Tā kā Glābējs ir izcietis it visu un pilnīgi visu, ko mēs jebkad varētu izjust vai pieredzēt, Viņš var palīdzēt vājajiem kļūt stipriem.”2

Mūsu Glābējs pieredzēja un pārcieta visu laicīgo grūtību amplitūdu, „esot miesā”, lai Viņš varētu zināt „miesā”, kā „palīdzēt [kas nozīmē arī sniegt atvieglojumu] Saviem ļaudīm viņu vājībās”. Tādējādi Viņš ir iepazinis mūsu grūtības, mūsu sirdssāpes, mūsu kārdinājumus un mūsu ciešanas, jo Viņš brīvprātīgi pieredzēja to visu, īstenojot Savu Izpirkšanu. Un, pateicoties tam, Viņa Izpirkšana ļauj Viņam palīdzēt mums — dot mums spēku panest to visu.

II

Lai arī Almas mācība no 7. nodaļas ir visskaidrākā no visām rakstvietām, kur aprakstīts šis būtiskais Izpirkšanas spēks, Svētajos Rakstos tas tiek mācīts daudzviet.

Uzsākot Savu kalpošanu, Jēzus paskaidroja, ka Viņš ir ticis sūtīts „dziedināt salauztās sirdis” (skat. Lūkas 4:18 angļu valodā). Bībelē bieži tiek stāstīts par to, kā Viņš dziedināja cilvēkus no slimībām (skat. Lūkas 5:15; 7:21). Mormona Grāmatā ir rakstīts par to, kā Viņš dziedināja ļaudis, „kas sirga jebkādā veidā” (3. Nefija 17:9). Mateja evaņģēlijā ir izskaidrots, ka Jēzus dziedināja cilvēkus, lai „piepildītos Jesajas vārdi, kas saka: Viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas” (Mateja 8:17).

Jesaja mācīja, ka Mesija nesīs mūsu „sāpes” un „ciešanas” (Jesajas 53:4). Jesaja mācīja arī par to, ka Viņš mūs stiprinās: „Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu.” (Jesajas 41:10.)

Tādēļ mēs dziedam:

„Ak, nebaidies, nebēdā, līdzās ir tavs Dievs!

Es atbalstu sniegšu, tu nepaliksi viens.

Es palīdzēt steigšu un spēku tev dot,

Ar taisnīgu roku kā Kungs Tavs un Glābējs no ļauna sargājot.”3

Runājot par savām laicīgās dzīves grūtībām, apustulis Pāvils raksta: „Es visu spēju [Kristus] spēkā, kas mani dara stipru.” (Filipiešiem 4:13.)

Un tā nu mēs redzam, ka, pateicoties Glābēja īstenotajai Izpirkšanai, Viņš spēj palīdzēt mums pārvarēt pilnīgi visas laicīgās sāpes un ciešanas. Dažkārt Viņa spēkā mēs tiekam no kādas vājības dziedināti, taču Svētie Raksti un mūsu pieredze māca, ka citkārt Viņš atbalsta mūs jeb palīdz mums, dodot spēku vai pacietību panest savas vājības.4

III

Kādas tad ir tās laicīgās sāpes, ciešanas un vājības, ko mūsu Glābējs pieredzēja un izcieta?

Attēls
Sieviete ciešanās

Mums visiem ir brīži, kad nākas pieredzēt sāpes, ciešanas vai ciest vājību dēļ. Arī bez tā visa, ko nākas pieredzēt pašiem savu grēku dēļ, laicīgā dzīve ir grūtību, sirdssāpju un ciešanu pilna.

Attēls
Slimnīcas apmeklējums

Gan mēs paši, gan mūsu mīļie ciešam no slimībām. Ikvienam no mums gadās pieredzēt sāpes, gūstot traumas vai pieredzot citas fiziskās vai garīgās grūtības. Mēs visi ciešam un sērojam, kad nomirst kāds no mūsu mīļajiem. Mums visiem nākas pieredzēt neizdošanos personīgajos pienākumos, ģimenes attiecībās vai darbā.

Attēls
Noraizējušies vecāki

Ja mūsu laulātais vai kāds no bērniem noraida to, ko uzskatām par patiesu, un nomaldās no patiesības ceļa, mēs piedzīvojam īpašu stresu, gluži kā pazudušā dēla tēvs Jēzus neaizmirstamajā līdzībā (skat. Lūkas 15:11–32).

Kā sludina dziesminieks: „Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj.” (Psalmi 34:19.)

Tādēļ mūsu garīgajās dziesmās ir ietverts šis apliecinājums: „Uz Zemes nav ciešanu, ko Debess nespētu dziedēt.”5 Mūs dziedina mūsu Glābējs un Viņa īstenotā Izpirkšana.

Attēls
Nelaipni jaunieši

Pusaudžiem īpaši skaudras ciešanas sagādā noraidījums, kad šķiet, ka vienaudži iesaistās priekpilnās attiecībās un pasākumos, apzināti tos atstumjot. Aizspriedumi attiecībā uz piederību noteiktai rasei vai tautībai liek ciest sāpinošus noraidījumus gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Dzīvē ir vēl daudz grūtību, tādu kā bezdarbs vai plānoto ieceru neizdošanās.

Attēls
Dēls invalīds ar tēvu

Es joprojām runāju par laicīgajām vājībām, kuras neizraisa mūsu grēki. Daži piedzimst ar fizisku vai garīgu invaliditāti, kas liek viņiem ciest un rada grūtības tiem, kas viņus mīl un par tiem rūpējas. Daudziem nākas ciest no tādas sāpīgas un pastāvīgu nespēju izraisošas vājības kā depresija. Sāpinošas ciešanas nākas pieredzēt arī tiem, kuri paliek neprecēti. Tiem, kuri cieš no šī apstākļa, vajadzētu paturēt prātā, ka mūsu Glābējs izcieta arī šīs sāpes un ka caur Savu Izpirkšanu Viņš dāvā mums spēku to paciest.

Nav daudz citu lietu, kas vēl vairāk izkropļotu mūsu laicīgo vai garīgo dzīvi, — kā atkarības. Dažas no tām, kā, piemēram, atkarību no pornogrāfijas vai narkotikām, visdrīzāk ir izraisījusi grēcīga rīcība. Atkarība var saglabāties pat tad, kad šī rīcība ir nožēlota. Arī šie kropļojošie valgi var tikt atviegloti caur apņēmīgo spēku, ko dāvā Glābējs. Tas attiecas arī uz skarbajām grūtībām, ar kurām nākas saskarties tiem, kuri nonāk cietumā par noziegumu pastrādāšanu. Kāda nesen rakstīta vēstule liecina par spēku, kas var tikt dots pat tam, kurš nonācis šādos apstākļos: „Es zinu, ka mūsu Glābējs staigā šajos gaiteņos, un es bieži esmu sajutis Kristus mīlestību šajās cietuma sienās.”6

Attēls
Cilvēks cietumā

Esmu iemīļojis liecību, ko sniedz mūsu dzejniece un draudzene Emma Lū Teina. Vārdos, kurus tagad izdziedam garīgajā dziesmā, viņa raksta:

„Kur varu mieru rast

un patvērumu?

Kas sirdi sāpošo spēs sadziedēt?

Kad ievainots un viens, dusmās vai naidā

Velti es meklēju, kas palīdzēs.

Sāpes kad mokošas

dvēseli plosa,

Kas pateiks, kādēļ tā?

Bēdas lai gaist.

Kurš mani mierinās, pasniegs man roku?

Kas mani saprast spēs?

Viņš vienīgais.” 7

Attēls
Kristus statuja

IV

Kuram var palīdzēt un kuru var stiprināt Jēzus Kristus īstenotās Izpirkšanas spēks? Alma mācīja, ka Glābējs uzņemsies „ Savas tautas sāpes un slimības” un „[palīdzēs] Saviem ļaudīm ” (Almas 7:11, 12; uzsvērums pievienots). Kas ir šie „Viņa ļaudis”, kas minēti šajā apsolījumā? Vai tie ir visi mirstīgie — visi, kuri baudīs augšāmcelšanos, kas tiks īstenota caur Izpirkšanu? Vai tie ir tikai izraudzītie kalpi, kas tapuši cienīgi caur priekšrakstiem un derībām?

Vārdam ļaudis Svētajos Rakstos ir dažādas nozīmes. Pats atbilstošākais apzīmējums, runājot par mācību, ka Glābējs palīdzēs „Saviem ļaudīm”, ir tas, ko Amons lietoja, mācot, ka „Dievs piemin katru tautu, lai arī kurā zemē tā būtu” (Almas 26:37). Arī eņģeļi domāja to pašu, pasludinot Kristus bērna piedzimšanu jeb „lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks” (Lūkas 2:10).

Pateicoties Savai Izpirkšanas pieredzei laicīgajā dzīvē, mūsu Glābējs var mierināt, dziedināt un stiprināt visus vīriešus un sievietes it visur, taču es ticu, ka Viņš to dara tikai attiecībā uz tiem, kas Viņu meklēs un lūgs Viņa palīdzību. Apustulis Jēkabs māca: „Zemojieties Tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās.” (Jēkaba v. 4:10.) Mēs kļūstam šīs svētības cienīgi, ticot Viņam un lūdzot Viņa palīdzību.

Pasaulē ir miljoniem dievbijīgu ļaužu, kuri lūdz, lai Dievs pacilā tos, atbrīvojot no ciešanām. Mūsu Glābējs ir atklājis, ka Viņš „pazemojās visam” (M&D 88:6). Kā mācījis elders Nīls A. Maksvels: „ Caur „pazemošanos visam” Viņš personīgi un visā pilnībā izprot cilvēcisko ciešanu amplitūdu.”8 Mēs pat varētu teikt, ka, pazemojoties visam, Viņš ir sasniedzis tādu stāvokli, lai paceltu mūs un dāvātu mums spēku, kas nepieciešams, lai mēs varētu panest savas ciešanas. Mums tikai ir jālūdz.

Attēls
Ģimene pie galda

Mūsdienu atklāsmēs Tas Kungs daudzviet pasludina: „Tāpēc, ja jūs lūgsit no Manis, jūs saņemsit; ja jūs klauvēsit, jums taps atvērts.” (Skat., piemēram, M&D 6:5; 11:5; skat. arī Mateja7:7.) Patiesi, pateicoties Savai visaptverošajai mīlestībai, mūsu Debesu Tēvs un Viņa mīļotais Dēls, Jēzus Kristus, uzklausa un pienācīgi atbild visu to ļaužu lūgšanām, kuri meklē Viņus ticībā. Kā raksta apustulis Pāvils: „[Mēs] esam likuši savu cerību uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku, visvairāk ticīgo Pestītājs.” (1. Timotejam 4:10.)

Es zinu, ka tā ir patiesība. Mūsu Glābēja īstenotā Izpirkšana dod mums vairāk, nekā tikai pārliecību par nemirstību, ko iegūsim caur vispārēju augšāmcelšanos, un sniedz mums iespēju tikt attīrītiem no grēka caur grēku nožēlu un kristīšanos. Šī Izpirkšana sniedz mums arī iespēju piesaukt Viņu, kurš ir pieredzējis visas mūsu laicīgās vājības, lai dāvātu mums spēku panest savas laicīgās nastas. Viņš zina par mūsu ciešanām, un Viņš ir mums līdzās. Viņš, gluži kā labais samarietis, atrodot mūs ceļa malā — ievainotus, pārsies mūsu vātis un parūpēsies par mums (skat. Lūkas 10:34). Jēzus Kristus un Viņa īstenotās Izpirkšanas dziedinošais un stiprinošais spēks ir pieejams ikvienam no mums, kas pēc tā lūgs. Es liecinu par to, tāpat kā es liecinu par mūsu Glābēju, kurš padara to visu iespējamu.

Kādudien visas šīs laicīgās nastas izzudīs un nebūs vairs nekādu sāpju (skat. Jāņa atkl. 21:4). Es lūdzu, kaut mēs visi saprastu, cik liela cerība un spēks tiek dots caur mūsu Glābēja īstenoto Izpirkšanu: pārliecība par nemirstību, iespēja iegūt mūžīgo dzīvi un stiprinošais spēks, ko varam iegūt, ja vien pēc tā lūdzam, Jēzus Kristus Vārdā, āmen.

Atsauces

  1. Boyd K. Packer, „The Savior’s Selfless and Sacred Sacrifice”, Liahona, 2015. g. apr., 38. lpp.

  2. James E. Faust, „The Atonement: Our Greatest Hope”, Liahona, 2002. g. janv., 22. lpp.

  3. „Tik drošs ir tas pamats”, Garīgās dziesmas, nr. 40.

  4. Skat. vispārēju informāciju Jeffrey R. Holland, Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon (1997. g.), 223.–234. lpp.; David A. Bednar, „The Atonement and the Journey of Mortality,” Liahona, 2012. g. apr., 12.–19. lpp.; Bruce C. Hafen un Marie K. Hafen, „„Fear Not, I Am with Thee”: The Redeeming, Strengthening, and Perfecting Blessings of Christ’s Atonement”, Religious Educator, 16. sēj., nr. 1, 2015. g., 11.–31. lpp. un it īpaši 18.–25. lpp.; Tad R. Callister, The Infinite Atonement (2000. g.), 206.–210. lpp.

  5. „Come, Ye Disconsolate”, Hymns, nr. 115.

  6. No vēstules, ko 2014. gadā saņēma bīskaps Bobijs O. Heilzs, kurš pārrauga Henrija draudzi Centrāljūtas labošanas iestādē.

  7. „Kur varu mieru rast?” Garīgās dziesmas, nr. 70.

  8. Neal A. Maxwell, „Apply the Atoning Blood of Christ”, Ensign, 1997. g. nov., 23. lpp.