Moses 5
  Footnotes
  Theme

  Kapittel 5

  (Juni–oktober 1830)

  Adam og Eva får barn — Adam ofrer og tjener Gud — Kain og Abel blir født — Kain gjør opprør, elsker Satan mer enn Gud og blir Fortapelse — Mord og ugudelighet griper om seg — Evangeliet blir forkynt fra begynnelsen av.

  1 Og det skjedde etter at jeg, Gud Herren, hadde drevet dem ut, at Adam begynte å dyrke jorden og ha aherredømme over alle markens dyr og ete sitt brød i sitt ansikts sved slik jeg, Herren, hadde befalt ham. Og også Eva, hans hustru, arbeidet sammen med ham.

  2 Og Adam holdt seg til sin hustru, og hun afødte ham sønner og bdøtre, og de begynte å bli cmange og fylle jorden.

  3 Og fra den tid av begynte Adams sønner og adøtre å fordele seg to og to i landet og dyrke jorden og gjete sine hjorder, og de fikk også sønner og døtre.

  4 Og Adam og hans hustru, Eva, påkalte Herrens navn, og fra veien til aEdens hage hørte de Herrens røst som talte til dem, og de så ham ikke, for de var utestengt fra bhans nærhet.

  5 Og han ga dem bud, at de skulle atilbe Herren sin Gud og skulle ofre bde førstefødte av sin hjord som et offer til Herren. Og Adam var clydig mot Herrens bud.

  6 Og etter mange dager viste aen Herrens engel seg for Adam og sa: Hvorfor bofrer du til Herren? Og Adam sa til ham: Jeg vet ikke, men Herren befalte meg det.

  7 Og da talte engelen og sa: Dette er et abildebFaderens Enbårnes offer, han som er full av cnåde og sannhet.

  8 Derfor skal du gjøre alt hva du gjør i aSønnens navn, og du skal bomvende deg og cpåkalle Gud i Sønnens navn for evig og alltid.

  9 Og på den dag falt aDen Hellige Ånd, som vitner om Faderen og Sønnen, på Adam, idet den sa: Jeg er bFaderens Enbårne fra begynnelsen av, fra nå av og for evig, og fordi du har cfalt, kan du bli dforløst, og hele menneskeheten, ja, så mange som vil.

  10 Og på den dag priste Adam Gud og ble afylt av Den Hellige Ånd, og han begynte å bprofetere om alle jordens familier og sa: Velsignet være Guds navn, for på grunn av min overtredelse er mine øyne blitt åpnet, og i dette liv skal jeg ha cglede, og di kjødet skal jeg igjen se Gud.

  11 Og aEva, hans hustru, hørte alt dette, ble glad og sa: Var det ikke for vår overtredelse, ville vi aldri ha fått bavkom, og ville aldri ha kjent godt og ondt og gleden ved vår forløsning og det evige liv som Gud gir til alle lydige.

  12 Og Adam og Eva priste Guds navn, og de akunngjorde alle ting for sine sønner og døtre.

  13 Og aSatan kom iblant dem og sa: Jeg er også en Guds sønn, og han befalte dem og sa: Tro det ikke, og de btrodde det ikke, og de celsket Satan mer enn Gud. Og fra den tid av begynte menneskene å bli dkjødelige, sanselige og djevelske.

  14 Og Gud Herren, kalte på menneskene overalt ved aDen Hellige Ånd og befalte dem at de skulle omvende seg,

  15 og så mange som atrodde på Sønnen og omvendte seg fra sine synder, skulle bli bfrelst, og så mange som ikke trodde og ikke omvendte seg, skulle bli cfordømt, og ordene gikk ut av Guds munn som en fast beslutning, derfor må de oppfylles.

  16 Og Adam og hans hustru, Eva, opphørte ikke med å påkalle Gud. Og Adam holdt seg til sin hustru, Eva, og hun ble med barn og fødte aKain og sa: Jeg har fått en mann fra Herren, derfor kan han ikke forkaste hans ord. Men se, Kain lyttet ikke, og sa: Hvem er Herren at jeg skulle kjenne ham?

  17 Og hun ble igjen med barn og fødte hans bror aAbel. Og Abel blyttet til Herrens røst. Og Abel var fårehyrde, men Kain dyrket jorden.

  18 Og Kain aelsket Satan mer enn Gud. Og Satan befalte ham og sa: bBær frem et offer for Herren.

  19 Og da en tid var gått, skjedde det at Kain bar frem for Herren et offer av markens grøde.

  20 Og Abel, han bar også frem et offer av de førstefødte i sin hjord og av deres fett. Og Herren så med velbehag til Abel og hans aoffer.

  21 Men til Kain og hans aoffer så han ikke med velbehag. Nå visste Satan dette, og det behaget ham. Og Kain ble meget vred og stirret ned for seg.

  22 Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du vred? Hvorfor stirrer du ned for deg?

  23 Hvis du gjør godt, skal du bli agodtatt. Og hvis du ikke gjør godt, ligger synden på lur ved døren, og Satan vil gjerne ha deg, og hvis du ikke lytter til mine bud, vil jeg overgi deg, og det skal gå deg som han ønsker. Og du skal herske over ham,

  24 for fra denne tid av skal du være far til hans løgner, du skal kalles aFortapelse, for du var også før verden ble til.

  25 Og det skal bli sagt i kommende tider — at disse aavskyeligheter kom fra Kain, for han forkastet det større råd som kom fra Gud, og dette er en forbannelse som jeg vil legge på deg med mindre du omvender deg.

  26 Og Kain ble vred og lyttet ikke mer til Herrens røst, ei heller til Abel, sin bror, som vandret i hellighet for Herren.

  27 Og Adam og hans hustru sørget for Herrens åsyn på grunn av Kain og hans brødre.

  28 Og det skjedde at Kain tok en av sine brødres døtre til hustru, og de aelsket Satan mer enn Gud.

  29 Og Satan sa til Kain: Sverg for meg ved din hals, og hvis du forteller det, skal du dø, og la dine brødre sverge ved sine hoder og ved den levende Gud at de ikke forteller det, for hvis de forteller det, skal de visselig dø, og dette for at din far ikke skal få vite det, og i dag vil jeg overlate din bror Abel i dine hender.

  30 Og Satan sverget for Kain at han ville handle ifølge hans befalinger. Og alt dette ble gjort i hemmelighet.

  31 Og Kain sa: Sannelig, jeg er Mahan, denne store hemmelighets mester, så jeg kan amyrde og få vinning. Derfor ble Kain kalt Mester bMahan, og han roste seg av sin ugudelighet.

  32 Og Kain gikk ut på marken, og Kain talte med sin bror Abel. Og det skjedde at mens de var ute på marken, fór Kain løs på Abel, sin bror, og slo ham ihjel.

  33 Og Kain aroste seg av det han hadde gjort og sa: Jeg er fri, min brors hjord faller visselig i mine hender.

  34 Og Herren sa til Kain: Hvor er Abel din bror? Og han sa: Jeg vet ikke. Er jeg min brors avokter?

  35 Og Herren sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra marken.

  36 Og nå skal du være bannlyst fra den jord som har åpnet sin munn for å ta imot din brors blod fra din hånd.

  37 Når du dyrker jorden, skal den ikke lenger gi deg sin styrke. En aflyktning og en omstreifer skal du være på jorden.

  38 Og Kain sa til Herren: Satan afristet meg på grunn av min brors hjord. Og jeg ble også vred fordi du godtok hans offer og ikke mitt, min straff er større enn jeg kan bære.

  39 Se, du har i dag drevet meg bort fra Herrens åsyn, og fra ditt ansikt skal jeg være skjult, og jeg skal være en flyktning og en omstreifer på jorden, og det skal skje at den som finner meg, vil slå meg ihjel på grunn av mine misgjerninger, for de er ikke skjult for Herren.

  40 Og jeg, Herren, sa til ham: Den som slår deg ihjel, skal lide syvfold hevn. Og jeg, Herren, satte et amerke på Kain for at ingen som fant ham, skulle drepe ham.

  41 Og Kain ble utestengt fra aHerrens nærvær, og sammen med sin hustru og mange av sine brødre bosatte han seg i landet Nod, øst for Eden.

  42 Og Kain holdt seg til sin hustru, og hun ble med barn og fødte Enok, og han ble også far til mange sønner og døtre. Og han bygget en by, og han ga abyen navn etter sin sønn Enoks navn.

  43 Og Enok fikk sønnen Irad og andre sønner og døtre. Og Irad ble far til Mehujael og andre sønner og døtre. Og Mehujael ble far til Metusael og andre sønner og døtre. Og Metusael ble far til Lamek.

  44 Og Lamek tok seg to hustruer, den ene het Ada og den andre Silla.

  45 Og Ada fødte Jabal, han ble stamfar til dem som bor i telt og holder buskap, og hans brors navn var Jubal som ble stamfar til alle som spiller på harpe og fløyte.

  46 Og Silla fødte også Tubalkain som underviste i allslags håndverk i messing og jern. Og Tubalkains søster ble kalt Na’ama.

  47 Og Lamek sa til sine hustruer, Ada og Silla: Hør min røst, Lameks hustruer, lytt til min tale, for en mann har jeg slått ihjel, meg til sår, en ung mann, meg til skade.

  48 Hvis Kain skal hevnes syv ganger, da skal Lamek hevnes asyv og sytti ganger.

  49 For Lamek, som hadde inngått en apakt med Satan på Kains vis hvor han ble Mester Mahan, mester av den store hemmelighet som ble gitt til Kain av Satan, og Enoks sønn Irad, som kjente deres hemmelighet, begynte å avsløre den for Adams sønner.

  50 Derfor ble Lamek vred, slo ham ihjel, ikke for vinnings skyld slik Kain gjorde med sin bror Abel, men han slo ham ihjel for edens skyld.

  51 For fra Kains tid fantes det et ahemmelig forbund, og deres gjerninger foregikk i mørke, og de kjente hver mann som sin bror.

  52 Derfor forbannet Herren Lamek og hans hus og alle dem som hadde inngått pakt med Satan, for de holdt ikke Guds bud, og det var ikke Gud til behag, og han betjente dem ikke, og deres gjerninger var avskyelige og begynte å spre seg blant alle amenneskenes sønner. Og det fantes blant menneskenes sønner.

  53 Og blant menneskenes døtre ble disse ting ikke omtalt, for Lamek hadde fortalt hemmeligheten til sine hustruer, og de gjorde opprør mot ham og fortalte det til alle og enhver og viste ingen medlidenhet.

  54 Derfor ble Lamek foraktet og utstøtt og kom ikke blant menneskenes sønner for at han ikke skulle dø.

  55 Og slik begynte amørkets gjerninger å få overhånd blant alle menneskenes sønner.

  56 Og Gud forbannet jorden med en svær forbannelse og var vred på de ugudelige, ja, på alle menneskenes sønner som han hadde skapt.

  57 For de ville ikke lytte til hans røst, ei heller tro på ahans Enbårne Sønn, ja, på ham som han erklærte skulle komme i tidens midte, som var beredt før jordens grunnvoll ble lagt.

  58 Og således begynte aevangeliet å bli forkynt fra begynnelsen av, og det ble forkynt av hellige bengler utsendt fra Guds nærhet og ved hans egen røst og ved cDen Hellige Ånds gave.

  59 Og således ble alle ting bekreftet for Adam ved en hellig ordinans, og evangeliet ble forkynt og en forordning sendt ut, at det skulle være i verden inntil dens ende. Slik var det. Amen.