Skriftene
Innledning
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Innledning

Den kostelige perle er et utvalg av utsøkt stoff som berører mange viktige sider ved Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges tro og lære. Dette stoffet ble oversatt og frembragt av profeten Joseph Smith, og det meste ble utgitt i Kirkens tidsskrifter på hans tid.

Den første samling stoff med tittelen Den kostelige perle ble laget i 1851 av Franklin D. Richards som dengang var et medlem av De tolvs råd og president for Den britiske misjon. Hensikten var å sørge for at enkelte viktige artikler som bare hadde hatt begrenset utbredelse på Joseph Smiths tid, ble lettere tilgjengelig. Etter hvert som Kirkens medlemstall økte over hele Europa og Amerika, ble det behov for å gjøre dette stoffet tilgjengelig. Den kostelige perle ble flittig brukt og ble senere et av Kirkens standardverker etter initiativ fra Det første presidentskap og generalkonferansen i Salt Lake City den 10. oktober 1880.

Innholdet er blitt revidert flere ganger etter hvert som Kirkens behov har gjort det nødvendig. I 1878 ble det lagt til enkelte deler av Mose bok som ikke var med i den første utgaven. I 1902 tok man ut enkelte deler av Den kostelige perle som også sto i Lære og pakter. Inndeling i kapitler og vers med fotnoter fant sted i 1902. Den første utgaven med to kolonner og stikkordregister kom i 1921. Ingen andre forandringer ble foretatt før i april 1976 da to åpenbaringer ble tatt inn. I 1979 ble disse to åpenbaringene tatt ut av Den kostelige perle og flyttet til Lære og pakter hvor de nå er å finne som kapittel 137 og 138. I den nåværende utgaven er det foretatt noen forandringer for å bringe teksten på linje med tidligere dokumenter.

Her er en kort oversikt over det nåværende innhold:

  1. Utdrag fra Mose bok. Et utdrag fra Første Mosebok hentet fra Joseph Smiths oversettelse av Bibelen som han påbegynte i juni 1830.

  2. Abrahams bok. En inspirert oversettelse av opptegnelser skrevet av Abraham. Joseph Smith startet oversettelsen i 1835 etter anskaffelsen av noen egyptiske papyrusruller. Denne oversettelsen ble utgitt som føljetong i Times and Seasons, første gang den 1. mars 1842 i Nauvoo, Illinois.

  3. Joseph Smith – Matteus. Et utdrag av Matteus’ vitnesbyrd i Joseph Smiths oversettelse av Bibelen (se Lære og pakter 45:60–61 hvor han får guddommelig befaling om å begynne oversettelsen av Det nye testamente).

  4. Joseph Smith – Historie. Utdrag fra Joseph Smiths offisielle vitnesbyrd og historie som han og hans skrivere utarbeidet i 1838–1839 og som ble utgitt som føljetong i Times and Seasons i Nauvoo, Illinois, første gang den 15. mars 1842.

  5. Trosartiklene i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. En erklæring av Joseph Smith utgitt i Times and Seasons den 1. mars 1842 sammen med en kort beskrivelse av Kirkens historie, bedre kjent under navnet Wentworth-brevet.