Alma 13


Kapittel 13

Menn blir kalt som høyprester på grunn av sin overmåte store tro og sine gode gjerninger – De skal undervise i budene – Ved å handle rettferdig blir de helliggjort og går inn til Herrens hvile – Melkisedek var en av dem – Engler forkynner godt budskap over hele landet – De vil tilkjennegi når Kristus virkelig kommer. Ca. 82 f.Kr.

1 Og videre, mine brødre, vil jeg be dere erindre den tid da Gud Herren ga disse bud til sine barn, og jeg vil dere skal huske at Gud Herren aordinerte prester etter sin hellige orden – som var etter hans Sønns orden – for å undervise folket om disse ting.

2 Og disse prestene ble ordinert etter ahans Sønns orden på en slik bmåte at folket derved kunne vite hvordan de skulle se frem til hans Sønn for å få forløsning.

3 Og på denne måten ble de ordinert: De ble akalt og bberedt fra cverdens grunnvoll ble lagt – ifølge dGuds forutkunnskap – på grunn av sin overmåte store tro og sine gode gjerninger. I begynnelsen fikk de evelge mellom godt og ondt, derfor, da de har valgt det gode og har utøvet overmåte stor ftro, er de gkalt med et hellig kall, ja, med det hellige kall som ble beredt til en forberedende forløsning for slike.

4 Og slik er de blitt akalt til dette hellige kall på grunn av sin tro, mens andre forkastet Guds Ånd på grunn av sine hårde hjerter og blinde sinn, mens de – om det ikke hadde vært for dette – kunne hatt et like stort bprivilegium som sine brødre.

5 Med andre ord, i begynnelsen var de på asamme trinn som sine brødre, og slik var dette hellige kall beredt fra verdens grunnvoll ble lagt – for dem som ikke forherdet sine hjerter – og det kommer i og gjennom forsoningen ved Den Enbårne Sønn, han som ble beredt.

6 Og slik ble de kalt ved dette hellige kall og ordinert til det høye prestedømme i Guds hellige orden for å lære menneskenes barn hans bud, så de også kunne gå inn til hans ahvile.

7 Dette høye prestedømme var etter hans Sønns orden, en orden som har eksistert helt siden verdens grunnvoll ble lagt, eller som med andre ord er auten dagers begynnelse eller års ende, og er beredt fra evighet til all evighet som følge av bhans forutkunnskap om alle ting.

8 På denne måten ble de aordinert, idet de ble kalt med et hellig kall og ordinert med en hellig ordinans og påtok seg det høye prestedømme i den hellige orden. Og dette kall, denne ordinans og dette høye prestedømme er uten begynnelse eller ende.

9 Slik blir de ahøyprester for evig etter Sønnens orden, han som er Faderens Enbårne, som er uten dagers begynnelse eller års ende, og som er full av bnåde, rettferdighet og sannhet. Og slik er det. Amen.

10 Nå, som jeg sa om den hellige orden – eller dette ahøye prestedømme – var det mange som ble ordinert og ble Guds høyprester, og det var på grunn av deres overmåte store tro og bomvendelse og deres rettferdighet for Gud, for de valgte å omvende seg og gjøre rettferdige gjerninger i stedet for å forgå.

11 Derfor ble de kalt ved denne hellige orden og ble ahelliggjort og fikk sine bklær vasket hvite ved Lammets blod.

12 Etter at de var blitt ahelliggjort ved bDen hellige ånd og hadde fått sine klær vasket hvite så de var crene og plettfrie for Gud, kunne de ikke se på dsynd uten med eavsky, og det var mange, ja, overmåte mange, som ble gjort rene og gikk inn til Herren sin Guds hvile.

13 Og nå, mine brødre, vil jeg dere skal ydmyke dere for Gud og bære afrukt som er omvendelsen verdig, så dere også kan gå inn til denne hvile.

14 Ja, ydmyk dere likesom folket i aMelkisedeks dager, han som også var en høyprest av den samme orden som jeg har omtalt, og han mottok også det høye prestedømme for evig.

15 Og det var til den samme Melkisedek aAbraham betalte btiende, ja, selv vår far Abraham betalte tiende – en tiendedel av alt han eide.

16 Nå ble disse aordinanser gitt på denne måten for at folket derved kunne se fremover til Guds Sønn, for det var et bforbilde på hans orden – eller det var hans orden – og dette for at de kunne se frem til ham for å få forlatelse for sine synder, så de kunne gå inn til Herrens hvile.

17 Nå var denne Melkisedek konge over Salems land, og hans folk hadde sunket dypt i misgjerning og avskyelighet, ja, de hadde alle kommet på avveie og var fulle av allslags ugudelighet.

18 Men Melkisedek, som hadde utøvet mektig tro og hadde mottatt det høye prestedømmes embede ifølge aGuds hellige orden, forkynte omvendelse til sitt folk. Og se, de omvendte seg, og Melkisedek opprettet fred i landet i sine dager. Derfor ble han kalt fredsfyrsten, for han var konge i Salem og regjerte under sin far.

19 Nå var det amange før ham, og det var også mange etter ham, men bingen var større, derfor har man særlig omtalt ham.

20 Nå behøver jeg ikke fortelle mer om dette, for det jeg har sagt, er tilstrekkelig. Se, dere har aSkriftene foran dere, og hvis dere bforvrenger dem, skal dere selv bli ødelagt.

21 Og nå skjedde det at da Alma hadde sagt disse ord til dem, rakte han ut sin hånd mot dem, og ropte med høy røst og sa: Nå er tiden inne til å aomvende seg, for frelsens dag nærmer seg.

22 Ja, og Herrens røst forkynner det ved aenglers munn til alle nasjoner, ja, forkynner det så de kan få et stort og gledelig budskap, ja, og han lar dette glade budskap lyde blant hele sitt folk, ja, også til dem som er adspredt omkring på jorden, derfor er det kommet til oss.

23 Og det er gjort kjent for oss med aklare og tydelige ord så vi kan forstå og ikke ta feil, og dette fordi vi er bomstreifere i et fremmed land. Slik er vi derfor rikt velsignet, for dette glade budskap er blitt forkynt for oss i alle deler av vår vingård.

24 For se, aengler forkynner det nå for mange i vårt land, og dette skjer for å berede menneskenes barns hjerter til å motta hans ord når han kommer i sin herlighet.

25 Og nå venter vi bare å høre det glade budskap om hans komme forkynt for oss ved englers munn – for tiden kommer – hvor snart avet vi ikke. Ved Gud skulle jeg ønske det måtte bli i min tid, men enten det skjer før eller senere, vil jeg fryde meg over det.

26 Og det skal kunngjøres for ahellige og rettferdige menn ved englers munn ved hans komme, så våre fedres ord kan gå i oppfyllelse ifølge det de har talt om ham, og dette var ifølge profetiens ånd som var i dem.

27 Og nå, mine brødre, aønsker jeg fra dypet av mitt hjerte – ja, med så stor engstelse at det volder meg smerte – at dere vil lytte til mine ord og legge bort deres synder og ikke utsette deres omvendelsesdag,

28 men at dere vil ydmyke dere for Herren og påkalle hans hellige navn og alltid avåke og be, så dere ikke blir bfristet mer enn dere kan tåle og således være ledet av Den hellige ånd, bli ydmyke, csaktmodige, medgjørlige, tålmodige, fulle av kjærlighet og all langmodighet,

29 aha tro på Herren, ha et håp om at dere skal motta evig liv, og alltid ha bGuds kjærlighet i deres hjerter, så dere kan bli løftet opp på den siste dag og gå inn til hans chvile.

30 Og måtte Herren innrømme dere omvendelse, så dere ikke nedkaller hans vrede over dere, så dere ikke blir bundet med ahelvetes lenker, så dere ikke må lide den annen bdød.

31 Og Alma talte mange flere ord til folket som ikke er skrevet i denne bok.