Alma 13
  Footnotes

  13. poglavje

  Moški so zaradi svoje silne vere in dobrih del poklicani za vélike duhovnike. — Učiti morajo zapovedi. — Zaradi pravičnosti so posvečeni in stopijo v Gospodov počitek. — Melkízedek je bil eden od teh. — Angeli razglašajo vesele novice po vsej deželi. — Razglasili bodo dejanski Kristusov prihod. Okrog leta 82 pr. Kr.

  1 In spet, bratje moji, v mislih bi vas želel peljati v čas, ko je Gospod Bog te zapovedi dal svojim otrokom; in želel bi, da bi pomnili, da je Gospod Bog aposvetil duhovnike po svojem svetem redu, ki je bil po redu njegovega Sina, da bodo o tem učili ljudi.

  2 In tisti duhovniki so bili posvečeni po aredu njegovega Sina, btako da bi ljudje vedeli, kako naj glede odkupitve pričakujejo njegovega Sina.

  3 In takole so bili posvečeni — apoklicani in bpripravljeni so bili od cosnovanja sveta glede na Božje dpredvidevanje zaradi svoje silne vere in dobrih del; sprva jim je bilo dovoljeno eizbrati dobro ali húdo; zato so, ker so izbrali dobro in udejanjali silno veliko fvero, gpoklicani s svetim poklicem, da, s tistim svetim poklicem, ki je bil pripravljen z in glede na pripravljeno odkupitev za té.

  4 In tako so bili v ta sveti poklic apoklicani zaradi svoje vere, medtem ko so drugi Božjega Duha zavrnili zaradi svoje trdosrčnosti in svoje slepomiselnosti, medtem ko bi lahko, če tega ne bi bilo, imeli tako velik bprivilegij kakor njihovi bratje.

  5 Oziroma skratka, predvsem so si bili s svojimi brati ana istem; tako je bil ta sveti poklic pripravljen od osnovanja sveta za takšne, ki ne bodo postali trdosrčni, in to je bilo v in zaradi odkupne daritve edinorojenega Sina, ki je bil pripravljen —

  6 in tako so bili poklicani s tem svetim poklicem in posvečeni v véliko duhovništvo svetega Božjega reda, da bodo človeške otroke učili njegove zapovedi, da bi tudi oni lahko stopili v njegov apočitek —

  7 to véliko duhovništvo, ki je po redu njegovega Sina, po redu, ki je bil od osnovanja sveta; oziroma drugače rečeno, abrez začetka dni oziroma konca let, in je pripravljen iz večnosti v vso večnost glede na bnjegovo predvidevanje vsega —

  8 takole so bili torej aposvečeni — poklicani s svetim poklicem in posvečeni s sveto uredbo in prevzeli so véliko duhovništvo svetega reda, katerega poklic in uredba in véliko duhovništvo so brez začetka oziroma konca —

  9 tako so za vekomaj postali avéliki duhovniki po redu Sina, Očetovega Edinorojenega, ki je brez začetka dni oziroma konca let, ki ga navdajajo bmilostljivost, poštenost in resnica. In tako je. Amen.

  10 Sedaj, kakor sem rekel glede svetega reda oziroma tega avélikega duhovništva, jih je bilo veliko, ki so bili posvečeni in so postali véliki Božji duhovniki; in to je bilo zaradi njihove silne vere in bkesanja in njihove pravičnosti pred Bogom, ker so se raje odločali, da se bodo kesali in ravnali pravično, kakor da bi bili pogubljeni;

  11 zato so bili poklicani po tem svetem redu in so bili aposvečeni in njihova boblačila so bila z Jagnjetovo krvjo belo oprana.

  12 Ker so torej potem, ko so bili po aSvetem Duhu bposvečeni, njihova oblačila postala bela, ker so bili pred Bogom cčisti in brezmadežni, na dgreh niso mogli gledati drugače kakor z egnusom; in bilo jih je veliko, izredno silno veliko, ki so bili očiščeni in so stopili v počitek Gospoda, svojega Boga.

  13 In sedaj, bratje moji, želel bi, da bi postali ponižni pred Bogom in obrodili asad, primeren za kesanje, da bi tudi vi stopili v ta počitek.

  14 Da, postanite ponižni prav kakor ljudje v dneh aMelkízedeka, ki je bil prav tako véliki duhovnik tistega reda, o katerem sem govoril, ki je prav tako prevzel véliko duhovništvo za vekomaj.

  15 In to je bil tisti Melkízedek, kateremu je aAbraham plačeval bdesetino, da, in sicer, naš oče Abraham je plačeval desetino v višini desetega dela vsega, kar je posedoval.

  16 Te auredbe so bile torej dane tako, da bi ljudje na ta način pričakovali Božjega Sina, ker je bilo to bsimbol njegovega reda oziroma ker je bil to njegov red, in to zato, da bi ga pričakovali zavoljo odpuščanja grehov, da bi stopili v Gospodov počitek.

  17 Ta Melkízedek je bil torej kralj salemske dežele; in njegovo ljudstvo se je okrepilo v krivičnosti in gnusobi; da, vsi so skrenili; bili so polni vsakovrstnih hudobij;

  18 ker pa je Melkízedek udejanjal mogočno vero in prejel službo vélikega duhovništva glede na asveti Božji red, je svojemu ljudstvu pridigal kesanje. In glejte, pokesali so se in Melkízedek je v svojih dneh vzpostavil mir v deželi, zato so ga imenovali princ miru, kajti bil je salemski kralj; in vladal je pod svojim očetom.

  19 Sedaj, aveliko jih je bilo pred njim in veliko jih je bilo tudi za njim, toda bni ga bilo mogočnejšega; zato so ga podrobneje omenjali.

  20 Sedaj mi zadeve ni potrebno ponavljati; kar sem rekel, naj zadostuje. Glejte, asveti spisi so pred vami, če jih boste bpopačili, bo v vašo lastno pogubo.

  21 In sedaj se je zgodilo, da je Alma, ko jim je te besede izrekel, k njim iztegnil roko in zaklical z močnim glasom, rekoč: Sedaj je čas za akesanje, kajti dan odrešitve se približuje;

  22 da, in Gospodov glas po austih angelov to razglaša vsem narodom; da, to razglaša, da bi imeli vesele novice o veliki radosti; da, in med vsemi svojimi narodi oznanja te vesele novice, da, in sicer tistim, ki so razkropljeni po obličju zemlje; zatorej so prišle do nas.

  23 In razkrite so nam z ajasnimi besedami, da bi razumeli, da se ne moremo motiti; in to zato, ker smo bpopotniki v tuji deželi; zato smo našli veliko naklonjenost, kajti te vesele novice so nam bile razglašane v vseh delih našega vinograda.

  24 Kajti glejte, aangeli jih tačas v naši deželi razglašajo številnim; in to je z namenom, da se človeški otroci v srcu pripravijo, da bodo sprejeli njegovo besedo v času njegovega prihoda v njegovi slavi.

  25 In sedaj samo čakamo, da bomo zaslišali radostne novice, ki so nam jih angeli s svojimi usti razglašali o njegovem prihodu; kajti pride čas, ane vemo, kako kmalu. Želel bi od Boga, da bi bilo v mojih dneh, a naj bo prej ali kasneje, tega se bom radostil.

  26 In to bo po ustih angelov razkrito apravičnim in svetim možem v času njegovega prihoda, da se bodo izpolnile besede naših očetov glede tega, kar so govorili o njem, kar je bilo glede na duha preroštva, ki je bil v njih.

  27 In sedaj, bratje moji, iz dna srca aželim, da, z veliko zaskrbljenostjo, in sicer, da me boli, da bi prisluhnili mojim besedam in izvrgli svoje grehe in ne odlašali z dnevom svojega kesanja;

  28 ampak da bi postali ponižni pred Gospodom in klicali njegovo sveto ime in nenehno abdeli in molili, da ne boste bskušani bolj, kot lahko prenesete, in bi vas tako Sveti Duh vodil in bi postali ponižni, ckrotki, ubogljivi, vztrajni, navdani z ljubeznijo in velikim potrpljenjem;

  29 in aimeli vero v Gospoda; in imeli upanje, da boste prejeli večno življenje; in v srcu vselej imeli Božjo bljubezen, da boste poslednji dan povzdignjeni in stopili v njegov cpočitek.

  30 In naj vam Gospod da kesanje, da si ne boste nakopali njegovega srda, da ne boste priklenjeni z verigami apekla, da ne boste utrpeli druge bsmrti.

  31 In Alma je ljudem govoril veliko več besed, ki niso zapisane v tej knjigi.