Nauk in zaveze 84
  Footnotes
  Theme

  84. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 22. in 23. septembra 1832. Meseca septembra so se starešine začeli vračati z misijonov v vzhodnih državah in poročati o svojem delu. Prav ko so bili skupaj v tem obdobju radosti, so prejeli naslednje sporočilo. Prerok ga je označil za razodetje o duhovništvu.

  1–5 Novi Jeruzalem in tempelj bosta zgrajena v Misuriju. 6–17 Dana je duhovniška linija od Mojzesa do Adama. 18–25 Višje duhovništvo ima ključ do spoznanja o Bogu. 26–32 Nižje duhovništvo ima ključ za delovanje angelov in pripravljalni evangelij. 33–44 Ljudje dosežejo večno življenje na podlagi duhovniške prisege in zaveze. 45–53 Kristusov Duh razsvetljuje ljudi in svet tiči v grehu. 54–61 Sveti morajo pričevati o tistem, kar so prejeli. 62–76 Pridigajo naj evangelij in sledila bodo znamenja. 77–91 Starešine naj odidejo brez denarnice ali popotne torbe in Gospod bo skrbel za njihove potrebe. 92–97 Nadloge in prekletstva čakajo tiste, ki zavrnejo evangelij. 98–102 Dana je nova pesem o odkupitvi Siona. 103–110 Vsak naj opravlja svojo službo in dela v svojem poklicu. 111–120 Gospodovi služabniki naj razglašajo gnusobo opustošenja poslednjih dni.

  1 Razodetje Jezusa Kristusa njegovemu služabniku Josephu Smithu ml. in šestim starešinam, ko so se v srcu združili in apovzdignili svoj glas na višave.

  2 Da, Gospodova beseda glede njegove cerkve, ustanovljene v poslednjih dneh za aobnovo njegovega ljudstva, kakor je govoril po ustih svojih bprerokov, in za zbiranje njegovih csvetih, da bodo stali na dgori Sion, katera bo mesto eNovi Jeruzalem.

  3 In sicer mesto, ki bo zgrajeno, začenši na atempeljskem zemljišču, ki ga je določil Gospodov prst, v zahodnih mejah države Misuri, in posvečeno po Josephu Smithu ml. in drugih, s katerimi je bil Gospod zelo zadovoljen.

  4 To je resnično Gospodova beseda, da bo mesto aNovi Jeruzalem zgrajeno z zbiranjem svetih, začenši na tem kraju, in sicer na btempeljskem kraju, in sicer tempelj, ki bo postavljen v tem rodu.

  5 Kajti ta rod resnično ne bo ves prešel, dokler Gospodu ne bo zgrajena hiša, in nad njo bo počival oblak, in sicer oblak, ki bo prav Gospodova aslava, ki bo napolnila hišo.

  6 In sinovi Mojzesa, glede na sveto duhovništvo, ki ga je aprejel od svojega tasta bJitra,

  7 in Jitro ga je prejel od Kaleba

  8 in Kaleb ga je prejel od Elihúja

  9 in Elihú od Jeremija

  10 in Jeremija od Gada

  11 in Gad od Ezaija,

  12 Ezaija pa ga je prejel od Boga.

  13 Ezaija je prav tako živel v dneh Abrahama in ga je le-ta blagoslovil —

  14 in sicer aAbrahama, ki je prejel duhovništvo od bMelkízedeka, ki ga je prejel po prednikih svojih očetov prav do cNoeta;

  15 in od Noeta do aHenoha po prednikih njihovih očetov;

  16 in od Henoha do aAbela, ki je bil ubit zaradi bratove bzarote, ki je duhovništvo cprejel po Božjih zapovedih od svojega očeta dAdama, ki je bil prvi človek —

  17 in sicer aduhovništvo, ki se nadaljuje v Božji cerkvi v vseh rodovih in je brez začetka dni oziroma konca let.

  18 In Gospod je aduhovništvo podelil tudi bAronu in njegovemu potomstvu, v vseh njihovih rodovih, in sicer duhovništvo se prav tako nadaljuje in costaja vekomaj z duhovništvom, ki je po najsvetejšem Božjem redu.

  19 In to višje duhovništvo izvaja evangelij in ima ključ do askrivnosti kraljestva, in sicer ključ do bspoznanja o Bogu.

  20 Zato se v auredbah le-tega razodeva moč božanskosti.

  21 In brez uredb le-tega in duhovniškega apolnomočja se moč božanskosti ljudem v mesu ne razodeva;

  22 kajti brez tega anihče ne more videti obraza Boga, in sicer Očeta, in živeti.

  23 To je torej aMojzes Izraelove otroke jasno učil v puščavi in si marljivo prizadeval svoje ljudstvo bposvetiti, da bi lahko cvideli Božji obraz;

  24 toda postali so atrdosrčni in niso mogli prenesti njegove navzočnosti; zato je Gospod v bsrdu, kajti njegova jeza se je razvnela zoper njih, prisegel, da ne bodo cstopili v njegov počitek dokler bodo v puščavi, in sicer počitek, ki je polnost njegove slave.

  25 Zato je iz njihove srede vzel aMojzesa in tudi sveto bduhovništvo;

  26 in nadaljevalo se je nižje aduhovništvo, in sicer duhovništvo, ki ima bključ za cdelovanje angelov in pripravljalni evangelij;

  27 in sicer evangelij, ki je evangelij akesanja in bkrsta in codpuščanja grehov in dpostava emesenih zapovedi, za katerega je Gospod v srdu napravil, da se je nadaljeval v Aronovi hiši med Izraelovimi otroki do fJaneza, ki ga je Bog vzgojil, ki ga je Sveti Duh gnavdal že v materinem telesu.

  28 Kajti krstil se je, ko je bil še v otroštvu, in Božji angel ga je posvetil takrat, ko je bil star osem dni, v to moč, da je zrušil judovsko kraljestvo in da je azravnal Gospodovo pot pred obličjem svojega ljudstva, da jih je pripravil na prihod Gospoda, v katerega roko je položena bvsa moč.

  29 In spet, službi starešine in škofa sta potrebna adodatka, ker pripadata vélikemu duhovništvu.

  30 In spet, službi učitelja in diakona sta potrebna dodatka, ker pripadata nižjemu duhovništvu, in sicer duhovništvo, ki je bilo podeljeno Aronu in njegovim sinovom.

  31 Kakor sem torej rekel glede Mojzesovih sinov — kajti Mojzesovi sinovi in tudi Aronovi sinovi bodo darovali sprejemljivo adaritev in žrtev v Gospodovi hiši, in sicer hiša, ki bo zgrajena Gospodu v tem rodu na posvečenem bmestu, kakor sem določil —

  32 in Mojzesove in Aronove sinove bo navdala Gospodova aslava na bgori Sion v Gospodovi hiši, katerih sinovi ste; in tudi številne, ki sem jih poklical in poslal gradit mojo ccerkev.

  33 Kajti tiste, ki so azvesti, da prejmejo ti dve bduhovništvi, o katerih sem govoril, in poveličujejo svoj poklic, Duh cposveti v prenovitev njihovega telesa.

  34 Postanejo Mojzesovi in Aronovi sinovi in aAbrahamovo bpotomstvo in cerkev in kraljestvo in Božji cizvoljenci.

  35 In prav tako vsi tisti, ki to duhovništvo prejmejo, mene sprejmejo, govori Gospod;

  36 kajti ta, ki sprejme moje služabnike, asprejme mene;

  37 in ta, ki asprejme mene, sprejme mojega Očeta;

  38 in ta, ki sprejme mojega Očeta, prejme kraljestvo mojega Očeta; zato mu bo dano avse, kar ima moj Oče.

  39 In to je glede na aprisego in zavezo, ki pripada duhovništvu.

  40 Zato vsi tisti, ki prejmejo duhovništvo, sprejmejo to prisego in zavezo mojega Očeta, ki je ne more prelomiti; niti se je ne da odstraniti.

  41 Toda kdor to zavezo aprelomi, potem ko jo je sprejel, in se povsem odvrne od nje, bne bo imel odpuščanja grehov v tem svetu niti v prihodnjem svetu.

  42 In gorje vsem tistim, ki ne pridejo k temu duhovništvu, ki ste ga vi prejeli, ki ga sedaj podeljujem vam, ki ste danes navzoči, z mojim lastnim glasom iz nebes; in jaz sam sem dal nebeškim vojskam in svojim aangelom naročilo glede vas.

  43 In sedaj vam zapovedujem, da bodite previdni glede sebe, da marljivo aprisluhnete besedam večnega življenja.

  44 Kajti aživeli boste od vsake besede, ki pride iz Božjih ust.

  45 Kajti Gospodova abeseda je resnica in kar je bresnica, je luč, in kar je luč, je Duh, in sicer Duh Jezusa Kristusa.

  46 In Duh arazsvetljuje bvsakega človeka, ki pride na svet; in Duh razsvetli vsakega človeka po vsem svetu, ki prisluhne glasu Duha.

  47 In vsak, ki prisluhne glasu Duha, pride k Bogu, in sicer Očetu.

  48 In Oče ga auči o bzavezi, ki jo je obnovil in vam jo podelil, ki vam je podeljena zavoljo vas, in ne le zavoljo vas, temveč zavoljo vsega sveta.

  49 In ves asvet tiči v grehu in ječí v btemi in v suženjstvu greha.

  50 In po tem lahko veste, da so v asuženjstvu bgreha, ker ne pridejo k meni.

  51 Kajti kdor ne pride k meni, je v suženjstvu greha.

  52 In kdor ne sprejme mojega glasu, amojega glasu ne pozna in ni od mene.

  53 In po tem lahko prepoznate pravične od hudobnih in da prav sedaj ves asvet bječí v cgrehu in temi.

  54 In vaše misli je v preteklih časih zajela tema zaradi anevere in ker ste naláhko jemali to, kar ste prejeli —

  55 in sicer anečimrnost in nevera, ki sta vso cerkev privedla pod obsodbo.

  56 In ta obsodba ostaja na sionskih otrocih, in sicer vseh.

  57 In pod to obsodbo bodo ostali, dokler se ne bodo pokesali in pomnili nove azaveze, in sicer bMormonove knjige in cprejšnjih zapovedi, ki sem jim jih dal, ne samo v besedi, temveč v ddejanju glede na to, kar sem zapisal —

  58 da bodo lahko obrodili sad, primeren za kraljestvo njihovega Očeta; drugače bič in sodba ostajata, da se zgrneta na sionske otroke.

  59 Kajti mar bodo otroci kraljestva omadeževali mojo sveto deželo? Resnično, povem vam, ne.

  60 Resnično, resnično, povem vam, ki sedaj slišite moje abesede, ki so moj glas, blagoslovljeni ste, če to sprejmete;

  61 kajti grehe vam bom aodpustil z naslednjo zapovedjo — da ostanite stanovitni v mislih v bdostojanstvenosti in duhu molitve, v pričevanju vsemu svetu o teh stvareh, ki so vam sporočene.

  62 Zato apojdite po vsem svetu; in v kateri koli kraj ne boste mogli iti, boste poslali, da bo pričevanje lahko šlo od vas po vsem svetu vsakemu bitju.

  63 In kakor sem rekel svojim apostolom, prav tako rečem vam, kajti vi ste moji aapostoli, in sicer Božji véliki duhovniki; vi ste tisti, ki mi jih je Oče bdal; vi ste moji cprijatelji;

  64 kakor sem torej rekel svojim apostolom, tako ponovno rečem vam, da bo vsaka aduša, ki bverjame vašim besedam in se krsti z vodo za codpuščanje grehov, prejela dSvetega Duha.

  65 In ta aznamenja bodo spremljala te, ki verjamejo —

  66 v mojem imenu bodo naredili veliko čudovitih adel,

  67 v mojem aimenu bodo izganjali demone,

  68 v mojem imenu bodo aozdravljali bolne,

  69 v mojem imenu bodo slepim odprli oči in gluhim odprli ušesa,

  70 in jezik nemega bo spregovoril,

  71 in če jim bo kdo dal astrup, jim ta ne bo škodoval,

  72 in kačji strup ne bo imel moči, da bi jim škodoval.

  73 Toda zapovedujem jim, naj se s tem ne abahajo, niti o tem ne govorijo pred svetom, kajti to vam je dano za vašo korist in za odrešitev.

  74 Resnično, resnično, povem vam, tisti, ki ne bodo verjeli vašim besedam in se ne bodo akrstili v vodi v mojem imenu za odpuščanje grehov, da bi prejeli Svetega Duha, bodo bprekleti in ne bodo prišli v kraljestvo mojega Očeta, kjer sva Oče in jaz.

  75 In to razodetje vam, in zapoved, začne veljati prav to uro po vsem svetu in evangelij je za vse, ki ga niso prejeli.

  76 Toda resnično pravim vsem tistim, katerim je bilo kraljestvo dano — od vas se ga mora pridigati njim, da se bodo pokesali svojih prejšnjih hudobnih del; kajti grajani bodo zavoljo svojega nevernega hudobnega srca in vaši bratje v Sionu zavoljo upora zoper vas takrat, ko sem vas poslal.

  77 In spet pravim vam, prijatelji moji, kajti odslej vas bom imenoval prijatelji, potrebno je, da vam zapovem to, da postanete prav kakor moji prijatelji v dneh, ko sem bil z njimi, potujoč, da sem pridigal evangelij v svoji moči;

  78 kajti nisem dopustil, da bi imeli adenarnico oziroma popotno torbo, niti dva plašča.

  79 Glejte, pošiljam vas, da svet preizkusite, in delavec je vreden svojega aplačila.

  80 In nihče, ki bo šel in apridigal ta bevangelij kraljestva in ne bo prenehal ostajati zvest v vsem, ne bo utrujen v mislih, niti se mu ne bo zmračilo, niti v telesu, udih ali sklepih; in niti clas z njegove glave ne bo padel na tla neopažen. In ne bo lačen, niti žejen.

  81 Zato ne askrbite za jutri, kaj boste jedli ali kaj boste pili ali kaj boste oblekli.

  82 Kajti glejte lilije na polju, kako rastejo; ne delajo, niti ne predejo; in kraljestva sveta v vsej svoji slavi niso oblečena kakor ena od teh.

  83 Kajti vaš aOče, ki je v nebesih, bve, da vse to potrebujete.

  84 Zato naj jutri sam askrbi zase.

  85 Niti ne premišljujte vnaprej, akaj boste rekli, temveč v mislih nenehno bohranjajte besede življenja in tisto uro vam bo cdan tisti del, ki bo odmerjen vsakomur.

  86 Zato naj nihče med vami, kajti ta zapoved je za vse azveste, ki jih Bog v cerkvi pokliče na služenje, od te ure ne vzame ne denarnice ne popotne torbe, ki gre razglašat ta evangelij kraljestva.

  87 Glejte, apošiljam vas, da boste svet ošteli zaradi vseh njihovih nepravičnih del in da jih boste učili o sodbi, ki bo prišla.

  88 In kdor asprejme vas, bom tam tudi jaz, kajti šel bom pred vašim obličjem. Na vaši desnici bom in na vaši levici in v vašem srcu bo moj Duh in moji bangeli okrog vas, da vas bodo podpirali.

  89 Kdor sprejme vas, sprejme mene; in prav ta vas bo hranil in vas oblačil in vam dal denar.

  90 In ta, ki vas hrani ali oblači ali vam da denar, nikakor ne bo aizgubil svojega plačila.

  91 In ta, ki tega ne dela, ni moj učenec; po tem boste lahko poznali amoje učence.

  92 Ta, ki vas ne sprejme, pojdite proč od njega na sámo in si aočistite noge, in sicer z vodo, čisto vodo, naj bo v vročini ali v mrazu, in pričujte o tem svojemu Očetu, ki je v nebesih, in se k temu človeku ne vrnite več.

  93 In v katero koli vas ali mesto pridete, naredite enako.

  94 Vendar marljivo iščite in se ne zadržujte; in gorje tisti hiši oziroma tisti vasi oziroma mestu, ki zavrne vas ali vaše besede ali vaše pričevanje glede mene.

  95 Gorje, spet pravim, tisti hiši oziroma tisti vasi oziroma mestu, ki zavrne vas ali vaše besede ali vaše pričevanje o meni;

  96 kajti jaz, aVsemogočni, sem položil roke na narode, da jih bom bbičal zavoljo njihove chudobije.

  97 In širile se bodo nadloge in ne bodo odvzete z zemlje, dokler ne bom dovršil svojega dela, ki bo apospešeno v pravičnosti —

  98 dokler me ne bodo poznali vsi, ki bodo ostali, in sicer od najmanjšega do največjega, in navdalo jih bo spoznanje o Gospodu in na lastne oči bodo avideli in bodo povzdignili svoj glas in bodo v en glas bpeli to novo pesem, rekoč:

  99 Gospod je spet privedel Sion;Gospod je aodkupil svoje ljudstvo, bIzrael,glede na cizvolitev po dmilostljivosti,ki se je zgodila po veriin ezavezi njihovih očetov.

  100 Gospod je odkupil svoje ljudstvo;in Satan je azvezan in časa ni več.Gospod je vse stvari zbral v benem.Gospod je cSion spustil od zgoraj.Gospod je Sion dpovzdignil od spodaj.

  101 aZemlja je trdo delala in dala svojo močin resnica je uveljavljena v njeni obistiin nebesa so se ji smehljalain oblečena je v bslavo svojega Boga,kajti stoji sredi svojega ljudstva.

  102 Slava in čast in polnomočje in moč,naj se pripišejo našemu Bogu, kajti navdajajo ga amilost,pravica, milostljivost in resnica in bmirna veke vekov, amen.

  103 In spet, resnično, resnično, povem vam, da je potrebno, da vsak moški, ki gre razglašat moj večni evangelij, da če ima družino in prejmejo denar v dar, da ga mora poslati njim ali ga uporabiti njim v korist, kakor mu bo Gospod naročil, kajti tako se mi zdi dobro.

  104 In vsi tisti, ki nimajo družine, ki prejmejo adenar, naj ga pošljejo škofu v Sionu ali škofu v Ohiu, da se ga bo lahko posvetilo za objavljanje razodetij in tiskanje le-teh in za ustanavljanje Siona.

  105 In če bo kdo komu izmed vas dal plašč ali obleko, vzemite staro in jo dajte arevnemu in radostno nadaljujte po svoji poti.

  106 In če je kdo med vami močan v Duhu, naj s seboj avzame tistega, ki je šibak, da bo lahko poučen v vsej bkrotkosti, da bo prav tako lahko postal močan.

  107 Zato s seboj vzemite tiste, ki so posvečeni v anižje duhovništvo, in jih pošljite pred seboj, da se bodo dogovorili za srečanja in pripravili pot in bodo šli na srečanja, na katera vi sami ne morete iti.

  108 Glejte, to je način, kako so mi moji apostoli v starodavnih dneh gradili mojo cerkev.

  109 Zato naj vsak opravlja svojo službo in dela v svojem poklicu; in glava naj ne reče nogam, da nog ne potrebuje, kajti kako bo telo stalo brez nog?

  110 Prav tako telo potrebuje vsak aud, da lahko vsi prejmejo moč, da sistem lahko ostaja popoln.

  111 In glejte, avéliki duhovniki naj potujejo in tudi starešine in tudi nižji bduhovniki, cdiakoni in dučitelji pa naj bodo določeni, da bodo ebdeli nad cerkvijo, da bodo stalni duhovniki v cerkvi.

  112 In škof Newel K. Whitney naj prav tako potuje naokrog in med vsemi cerkvami, iščoč revne, da bo aposkrbel za njihove potrebe, tako da bo bogate in ponosne napravil bponižne.

  113 Prav tako naj zaposli azastopnika, da bo skrbel za in opravljal posvetne posle, kakor bo naročil.

  114 Vendar naj gre škof v mesto New York in tudi v mesto Albany in tudi v mesto Boston in ljudi tistih mest posvari z glasom evangelija, z glasnim glasom, o aopustošenju in popolnem uničenju, ki jih čaka, če bodo te stvari zavrnili.

  115 Kajti če bodo te stvari zavrnili, bo ura njihove sodbe blizu in njihova hiša jim bo prepuščena azapuščena.

  116 aZaupa naj vame in ne bo bzmeden; in clas z njegove glave ne bo padel na tla neopažen.

  117 In resnično povem vam, ostalim svojim služabnikom, pojdite, kakor vam bodo okoliščine dovoljevale, v vaših različnih poklicih, v velika in znamenita mesta in vasi, v pravičnosti dokazujoč svetu vse njihove nepravičnosti in brezbožna dela, jasno in razumljivo pojasnjujoč opustošenje gnusob v poslednjih dneh.

  118 Kajti z vami, govori Gospod Vsemogočni, bom arazklal njihova kraljestva; ne bom le bzatresel zemlje, temveč se bo treslo zvezdno nebo.

  119 Kajti jaz, Gospod, sem iztegnil svojo roko, da bi uporabil nebeške moči; tega sedaj ne morete videti, vendar še malo in boste to videli in vedeli, da sem in da bom aprišel in bvladal s svojim ljudstvom.

  120 Jaz sem aAlfa in Omega, začetek in konec. Amen.