2. Nefija 28
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

28. nodaļa

Daudzas viltus baznīcas tiks dibinātas pēdējās dienās. Tās mācīs viltu, maldus un ģeķīgas mācības. Atkrišana ies vairumā viltus skolotāju dēļ. Velns plosīsies cilvēku sirdīs. Viņš mācīs visādas viltus mācības. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Un tagad lūk, mani brāļi, es esmu runājis uz jums saskaņā ar Garu, kas mani uz to spieda, tāpēc es zinu, ka tam tiešām tā ir jānotiek.

2 Un lietas, kuras tiks izrakstītas no šīs agrāmatas, būs ļoti bvērtīgas cilvēku bērniem un jo sevišķi mūsu pēcnācējiem, kas ir Israēla nama atlikums.

3 Jo notiks tanī dienā, ka abaznīcas tiks dibinātas un ne Tam Kungam, kad viens sacīs otram: Redzi, es, es esmu no Tā Kunga, un citi sacīs: Es, es esmu no Tā Kunga, un tā sacīs katrs, kas nodibinājis baznīcu un ne Tam Kungam.

4 Un viņi strīdēsies cits ar citu, un viņu priesteri strīdēsies cits ar citu, un viņi mācīs savu amācību un noliegs Svēto Garu, kas dod atziņu.

5 Un viņi anoliegs Dieva, Israēla Svētā bspēku, un viņi sacīs tautai: Klausieties uz mums un paklausiet mūsu priekšrakstiem, jo lūk, šodien vairs cnav Dieva, jo Tas Kungs un Pestītājs ir paveicis Savu darbu un Viņš ir atdevis Savu varu cilvēkiem.

6 Lūk, paklausiet manam priekšrakstam, ja kāds teiks, ka brīnums ir paveikts ar Tā Kunga roku, neticiet, jo šodien Viņš vairs nav aBrīnumu Dievs, Viņš ir paveicis Savu darbu.

7 Jā, un būs daudzi, kas sacīs: aĒdiet, dzeriet un līksmojieties, jo rīt mēs mirsim un viss būs labi ar mums.

8 Un būs arī daudzi, kas sacīs: Ēdiet, dzeriet un līksmojieties, tomēr bīstieties Dievu—Viņš aattaisnos nelielu grēku, jā, bmelojiet nedaudz, turiet citus pie vārda un gūstiet no tā labumu, rociet cbedri savam kaimiņam, tur nav nekā slikta, un dariet to visu, jo rīt mēs mirsim, un, ja arī mēs būsim vainīgi, Dievs mūs nedaudz papērs ar rīksti un galu galā mēs tiksim izglābti Dieva valstībā.

9 Jā, un būs daudzi, kas mācīs šādā veidā viltu un maldus, un aģeķīgas bmācības un uzpūtīsies savās sirdīs, un centīsies savus nodomus dziļi apslēpt Tā Kunga priekšā, un viņu darbi būs tumsībā.

10 Un svēto aasinis brēks no zemes pret tiem.

11 Jā, viņi visi ir novirzījušies no aceļa, viņi ir kļuvuši bsamaitāti.

12 Dēļ alepnības un dēļ viltus skolotājiem, un viltus mācībām viņu baznīcas ir kļuvušas samaitātas, un viņu baznīcas ir kļuvušas augstprātīgas; dēļ savas lepnības tās ir uzpūtušās.

13 Viņi aaplaupa bnabagos priekš savām smalkajām svētnīcām; viņi aplaupa nabagos priekš savām smalkajām drānām; un viņi vajā lēnprātīgos un sirdsšķīstos, savas clepnības dēļ viņi ir uzpūtušies.

14 Viņi staigā ar astīviem kakliem un augstu paceltām galvām; jā, un savas lepnības un ļaundarības, un negantības, un netiklības dēļ viņi visi ir bnomaldījušies, izņemot tikai dažus, kas ir pazemīgi Kristus sekotāji; tomēr viņi tiek vadīti tā, ka daudzos gadījumos viņi kļūdās, tāpēc ka viņi tiek mācīti pēc cilvēku priekšrakstiem.

15 Ak, agudrie un mācītie, un bagātie, kas ir uzpūtušies savu siržu blepnībā, un visi tie, kas māca viltus mācības, un visi tie, kas dara netiklības un sagroza Tā Kunga taisno ceļu. cVai, vai, vai būs tiem, saka Dievs Tas Kungs Visvarenais, jo viņi tiks nogāzti ellē!

16 Ak vai tiem, kas auzgriež muguru taisnīgajam kā niecībai un saceļas pret to, kas ir labs, un saka, ka: Tas nav nekas! Jo nāks diena, kad Dievs Tas Kungs pēkšņi piemeklēs zemes iedzīvotājus, un tanī dienā, kad viņi būs bnobrieduši nekrietnībā, viņi ies bojā.

17 Bet lūk, ja zemes iedzīvotāji nožēlos savas ļaundarības un negantības, viņi netiks izdeldēti, saka Pulku Kungs.

18 Bet lūk, tai lielai un negantai baznīcai, visas zemes anetiklei, vajadzēs bnogāzties zemē, un liela būs tās krišana.

19 Jo velna valstībai vajadzēs adrebēt, un tiem, kas pieder pie tās, vajadzēs tikt pamudinātiem nožēlot grēkus, vai arī bvelns tos sagrābs savās mūžīgajās cvažās, un viņi tiks kūdīti dusmoties un ies bojā.

20 Jo lūk, tanī dienā viņš aplosīsies cilvēku bērnu sirdīs un kūdīs tos dusmoties pret to, kas ir labs.

21 Un citus viņš anomierinās un iemidzinās laicīgajā drošībā, ka viņi sacīs: Viss ir labi Ciānā, jā, Ciāna plaukst, viss ir labi—un tā bvelns apmāna viņu dvēseles un uzmanīgi tos noved lejā ellē.

22 Un lūk, citus viņš aizved ar glaimiem un saka tiem, ka aelles nav, un viņš saka tiem: Es neesmu velns, jo tāda vispār nav—un tā viņš čukst tiem ausīs, kamēr viņš sagrābj tos savās briesmīgajās bvažās, no kurām nav atsvabināšanas.

23 Jā, viņus sagrābj nāve un elle; un nāvei, ellei un velnam, un visiem tiem, kas ir to varā, vajadzēs stāties Dieva troņa priekšā un tikt atiesātiem pēc saviem darbiem, no kurienes tiem vajadzēs ieiet tajā vietā, kas tiem sagatavota, patiesi, uguns un sēra bjūrā, kas ir bezgalīgas mocības.

24 Tāpēc, ak vai vieglprātīgajam Ciānā!

25 Ak vai tam, kas sauc: Viss ir labi!

26 Jā, ak vai tam, kas aklausa cilvēku priekšrakstiem un noliedz Dieva spēku un Svētā Gara dāvanu!

27 Jā, ak vai tam, kas saka: Mēs esam saņēmuši, un mums vairāk neko anevajag!

28 Un beidzot, ak vai visiem tiem, kas trīc un ir adusmīgi dēļ Dieva patiesības! Jo lūk, tas, kas savu namu ir cēlis uz bklints, saņem to ar prieku; un tas, kas savu namu cēlis uz smiltīm, trīc, ka viņš kritīs.

29 Ak vai tam, kas sacīs: Mēs esam saņēmuši Dieva vārdu un mums avairāk Dieva vārda bnevajag, jo mums ir pietiekami!

30 Jo lūk, tā saka Dievs Tas Kungs: Es došu cilvēku bērniem rindiņu pēc rindiņas, apriekšrakstu pēc priekšraksta, nedaudz šur un nedaudz tur; un svētīti ir tie, kas paklausa Maniem priekšrakstiem un liek aiz auss Manu padomu, jo viņi mācīsies bgudrību; jo tam, kas cpieņem, Es došu dvēl; un tiem, kas sacīs, mums ir pietiekami, tiks atņemts arī tas, kas viņiem ir.

31 Nolādēts ir tas, kas apaļaujas uz cilvēku vai padara miesu par savu atbalstu, vai klausīs cilvēku priekšrakstiem, ja vien šie priekšraksti netiks doti ar Svētā Gara spēku.

32 aAk vai citticībniekiem, saka Dievs Pulku Kungs, jo neskatoties uz to, ka Es pastiepšu tiem Savu roku no dienas uz dienu, viņi Mani noliegs. Tomēr Es būšu žēlīgs pret tiem, saka Dievs Tas Kungs, ja viņi nožēlos grēkus un nāks pie Manis, jo Mana broka ir pastiepta visas dienas garumā, saka Dievs Pulku Kungs.