Elnökök tanításai
7. Fejezet: Keresztelés és a Szentlélek ajándéka


7. Fejezet

Keresztelés és a Szentlélek ajándéka

„A vízzel való keresztség az azt követő tűzzel és Szentlélekkel való keresztség nélkül hasznavehetetlen; szükségszerűen és elválaszthatatlanul összekapcsolódnak.”

Joseph Smith életéből

Joseph Smith idejében a Susquehanna folyó hatalmas kígyózó kanyarokkal folyt keresztül a keményfa- és fenyőerdőkön, lankás dombokkal és gabonamezőkkel körülvéve. Pennsylvania legnagyobb folyójaként, Harmony tájképének központi részét képezte. Mivel a folyó közel volt otthonához, és csendes, félreeső helyet nyújtott, a próféta néha kiment oda gondolkozni és imádkozni.

Ennek a folyónak a partjára ment a próféta és Oliver Cowdery 1829. május 15-én, hogy imádkozzanak a keresztség fontosságáról. Imájukra való válaszként Keresztelő János jelent meg előttük, nekik adományozta az ároni papságot, és megparancsolta nekik, hogy kereszteljék meg egymást. Azt az áldást, amelyre törekedtek, mostantól a megfelelő módon és Isten hatalmával és felhatalmazásával lehetett végrehajtani. Lemenvén a folyóhoz, megkeresztelték egymást: János utasításai szerint először Joseph keresztelte meg Olivert. Majd Joseph Oliver fejére helyezte a kezét, és elrendelte őt az ároni papságba, majd Oliver ugyanezt tette Josephfel. A próféta így emlékezett vissza:

„Nagy és dicső áldásokat tapasztaltunk meg Mennyei Atyánktól. Amint megkereszteltem Oliver Cowderyt, a Szentlélek leszállt reá, és ő felállt, és sok dolgot prófétált, melyek hamarosan megtörténnek majd. Továbbá, amint megkeresztelt engem, én is megkaptam a prófétálás lelkét, amikor is felállván, ennek az egyháznak a felemelkedéséről prófétáltam, és sok, ezzel az egyházzal és az emberek gyermekeinek ezen nemzedékével kapcsolatos dologról. Elteltünk a Szentlélekkel, és örvendeztünk szabadításunk Istenében” (Joseph Smith története 1:73).

A keresztség áldásait hamarosan más hívőkre is kiterjesztették. Május vége felé a próféta öccse, Samuel eljött Harmonyba meglátogatni Josephet és Olivert. „Azon… munkálkodtunk, hogy meggyőzzük őt Jézus Krisztus evangéliumáról, amely hamarosan annak teljességében lesz kinyilatkoztatva” – mondta a próféta. Samuel bizonyságot nyert a munkáról, és Oliver Cowdery megkeresztelte, majd ezután Samuel „visszatért apja házába, rendkívül dicsőítve és felmagasztalva Istent, eltelvén a Szentlélekkel”1 Júniusban a próféta megkeresztelte bátyját, Hyrumot, aki már régóta kitartó hívője volt a próféta üzenetének. „Ettől az időtől fogva sokan hívőkké váltak – jegyezte fel Joseph –, és némelyek megkeresztelkedtek, míg mi folytattuk a tanítást és a meggyőzést”2.

A próféta különösen azért volt hálás, hogy láthatta édesapját, id. Joseph Smitht megkeresztelkedni. A próféta mély szeretetet érzett édesapja iránt, aki Moróni első látogatását követően elsőként hitt üzenetében. Id. Joseph Smith 1830. április 6-án, az egyház megszervezése napján keresztelkedett meg. A próféta édesanyja, Lucy Mack Smith, így emlékezett vissza: „Amikor apja kijött a vízből, Joseph a parton állva megfogta a kezét, és örömkönnyeken keresztül így kiáltott fel: »…Megértem, hogy a saját apám megkeresztelkedjen Jézus Krisztus igaz egyházában«, majd arcát apja kebelébe temetve örömében felzokogott, mint ahogy az ősi József, amikor megpillantotta apját Egyiptom földjére jönni”3.

Az egyház megalakulásának napján sok szent, akik előzőleg megkeresztelkedtek, megkapták a Szentlélek ajándékát a melkisédeki papság hatalma által. Joseph Smith próféta nyomatékosan tanította a keresztség és a Szentlélek ajándékának kézrátétel által való elnyerésének szükségességét. „A vízzel való keresztség az azt követő tűzzel és Szentlélekkel való keresztség nélkül hasznavehetetlen – jelentette ki. – Szükségszerűen és elválaszthatatlanul összekapcsolódnak. Az embernek víztől és lélektől kell megszületnie, hogy beléphessen Isten királyságába”4.

Joseph Smith tanításai

A keresztség szertartása elengedhetetlen a felmagasztosuláshoz

„Isten sok jelet tűzött ki a földön és a mennyekben; például az erdő tölgyét, a fa gyümölcsét, a mező növényeit – mindegyik azt a jelet viseli magán, hogy ott magot ültettek el, mert az Úr úgy határozott, hogy minden fa, növény vagy fű a maga fajtája szerint hozzon magot, és ez nem történhet más törvény vagy tantétel szerint.

Ugyanezen tantétel alapján állítom én azt, hogy a keresztség Isten által elrendelt jel, amelyet a Krisztusban hívő vesz magára ahhoz, hogy beléphessen Isten királyságába, »mert ha nem születtek víztől és Lélektől, nem mehettek be az Isten országába«, mondta a Szabadító [lásd János 3:5]. Ez olyan jel és parancsolat, amelyet Isten jelölt ki az ember számára az Ő királyságába való belépéshez. Azok, akik valamilyen más módon törekednek belépni, hiába teszik, mert Isten nem fogadja be őket, és az angyalok sem fogják elfogadni a munkájukat, mert nem engedelmeskedtek azoknak a szertartásoknak, és nem ügyeltek azokra a jelekre, amelyeket Isten az ember megszabadítására elrendelt, hogy felkészítse a celesztiális dicsőségre, és jogosultságot adjon neki ahhoz; és Isten elrendelte, hogy mindazok, akik nem engedelmeskednek hangjának, nem menekülnek meg a pokol kárhozatától. Mi a pokol kárhozata? Azoknak a társaságába menni, akik nem engedelmeskedtek a parancsainak.

A keresztség egy jel Istennek, az angyaloknak és a mennynek, hogy mi Isten akaratát tesszük, és nincs más út a mennyek alatt, amely által Isten elrendelte, hogy az ember Őhozzá térjen, hogy megszabaduljon, és belépjen Isten királyságába, kivéve a Jézus Krisztusba vetett hit, a bűnbánat és a bűnök bocsánatáért való keresztség által, és minden más út hiábavaló; és akkor rendelkeztek a Szentlélek ajándékának ígéretével”5.

„Ahogy átnézzük a Biblia szent oldalait, és a prófétákat és az apostolok beszédeit kutatjuk, nem találunk még egy olyan témát, amely közelebbi kapcsolatban állna a szabadítással, mint a keresztség… Értsük meg, hogy a keresztelni szó a görög baptiso igéből származik, és azt jelenti: alámeríteni. […]

Helyénvalónak tűnik, ha bemutatjuk magának Jézusnak az utasításait és parancsait erre a témára vonatkozólag – ezt mondta a tizenkettőnek, vagyis akkor éppen tizenegynek: »Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek.« Így jegyezte fel Máté [Máté 28:19–20]. Márkban ezeket a fontos szavakat olvashatjuk: »Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik« [Márk 16:15–16]. […]

»Nikodémus, a zsidók főembere: …Jézushoz [jöve] éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába« [János 3:1–5].

Jézusnak ez a szilárd és határozott válasza a vízzel történő keresztséget illetően eldönti a kérdést: Ha Isten ugyanaz ma, tegnap és mindörökre, akkor nem csoda, hogy ennyire határozott ebben a nagyszerű kijelentésében: »A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik!« [Márk 16:16] Nem adatott más név a menny alatt, és nem lett más szertartás elismerve, amely által az emberek megszabadulhatnak: Nem csoda, hogy az apostol ezt mondta: »eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben«, …fel is fogtok támadni! [Kolossébeliek 2:12] Nem csoda tehát, hogy Pálnak fel kellett kelnie és meg kellett keresztelkednie, hogy elmossa a bűneit [lásd Cselekedetek 9:17–18]”6.

Minden adományozási korszakban Jézus Krisztus nevében keresztelték meg a szenteket

„Az ősi időkben élők, akik a különböző korokban, amikor az egyház virágzott a földön, ténylegesen az egyház atyái voltak, …a királyságba keresztség által voltak beavatva, mert a szentírásból nyilvánvalóan kitűnik: Isten nem változik. Az apostol azt mondja, hogy az evangélium Isten hatalma mindazok szabadulására, akik hisznek, és azt is közli velünk, hogy az élet és a halhatatlanság az evangélium által került napvilágra [lásd Rómabeliek 1:16; 2 Timótheus 1:10]. […]

Most természetesnek véve azt, hogy a szentírások azt mondják, amit jelentenek, és azt jelentik, amit mondanak, elegendő okunk van továbbmenni és bebizonyítani a Bibliából, hogy az evangélium mindig ugyanaz volt: ugyanazok voltak a szertartások, hogy teljesítsék a követelményeket, ugyanazok voltak a szertartásokat végzők, és ugyanazok voltak az ígéretekből származó jelek és gyümölcsök is; ezért, mivel Noé az igazlelkűség hirdetője volt, meg kellett keresztelkednie, és kézrátétellel el kellett rendeltetnie a papságba, stb. Mert senki nem veszi magának ezt a tisztességet, hanem akit Isten hív el, miként Áront is [lásd Zsidók 5:4]. […]

Belátható és elismert tény tehát az, hogy ha létezett bűn az emberek között, a bűnbánatra ugyanúgy szükség volt a világ egyik korszakában, mint a másikban, és hogy az ember nem tehet le más alapokat, mint amely már le volt fektetve, aki pedig Jézus Krisztus. Akkor tehát, ha Ábel igazlelkű férfi volt, a parancsolatok betartása által vált olyanná; ha Énók olyannyira igazlelkű volt, hogy Isten színe elé járulhatott, és vele járhatott, a parancsolatok betartása által kellett azzá válnia, és ez így volt minden igazlelkű emberrel, legyen az Noé, az igazlelkűség hirdetője; Ábrahám, a hithűek atyja; Jákób, az Istennél győzedelmeskedő; Mózes, a férfi, aki Krisztusról írt, és parancsra tanítómesterként előhozta a törvényt, hogy az embert Krisztushoz vigye; vagy legyen az maga Jézus Krisztus, akinek nem volt szüksége bűnbánatra, mivel nem követett el bűnt; Jánosnak tett ünnepélyes kijelentése szerint: engedd, hogy megkeresztelkedjek, mert senki nem léphet be a királyságba anélkül, hogy engedelmeskedne ennek a szertartásnak; mert így illik nekünk minden igazlelkűséget betöltenünk [lásd Joseph Smith fordítás, Máté 3:43]. Bizonyára tehát, ha Jánosnak és Jézus Krisztusnak, a Szabadítónak meg kellett keresztelkednie ahhoz, hogy minden igazlelkűséget betöltsenek, akkor minden olyan embernek, aki a menny királyságára törekszik, ugyanúgy kell cselekednie; mert Ő az ajtó, és ha az ember máshonnan hág be, tolvaj az, és rabló! [Lásd János 10:1–2.]

A világ korábbi korszakaiban, mielőtt a Szabadító testben eljött volna, »a szentek« az eljövendő Jézus Krisztus nevében keresztelkedtek meg, mert soha nem volt más név, amely által az emberek megszabadulhatnának; és miután eljött a testben és keresztre feszítették, a szentek a megfeszített, feltámadt és mennybe szállt Jézus Krisztus nevében keresztelkedtek meg, hogy hozzá hasonlóan eltemettessenek a keresztségben, és hozzá hasonlóan dicsőségben támadjanak fel, mert amiképp egy volt az Úr, a hit, a keresztség és az Isten, mindeneknek Atyja [lásd Efézusbeliek 4:5–6], úgy egy volt az üdvösség palotáihoz vezető ajtó is”7.

Azoknak a gyermekeknek, akik a felelősségre vonhatóság korának elérése előtt halnak meg, nem kell megkeresztelkedniük; megváltást nyernek Jézus Krisztus engesztelése által

„A keresztség a bűnök bocsánatára van. A gyermekeknek nincs bűnük. Jézus megáldotta őket, és azt mondta: »Azt tegyétek, amit engem láttatok cselekedni.« A gyermekek mind Krisztusban élnek, az érettebb korúak pedig hit és bűnbánat által”8.

„Az a tan, miszerint a gyermekeket meg kell keresztelni vagy le kell spriccelni, különben a pokolban kell hánykolódniuk, nem igaz tan, a szentírás nem támasztja alá, és nem egyezik meg Isten jellemével. Minden gyermek megváltatik Jézus Krisztus vére által, és abban a pillanatban, hogy a gyermekek elhagyják ezt a földet, visszavétetnek Ábrahám keblére”9.

Joseph Smith próféta az 1836. január 21-én kapott látomás részeként a következőt írta, amelyet később a Tan és a szövetségek 137:1. és 10. verseként jegyeztek fel: „Feltárultak előttünk az egek, és láttam Isten celesztiális királyságát, valamint annak dicsőségét… És azt is láttam, hogy minden olyan gyermek, aki a felelősségre vonhatóság éveinek elérése előtt hal meg, megszabadul a menny celesztiális királyságában”10.

A vízzel történő keresztség után megkapjuk a Szentlelket kézrátétel által

„Az evangélium megköveteli az alámerítéssel történő keresztséget a bűnök bocsánatára, amely az eredeti nyelvben a szó igazi jelentése is egyben – vagyis azt jelenti, hogy eltemetni vagy alámeríteni. Továbbá hiszek a kézrátétellel történő Szentlélek ajándékának elnyerésében is, [amelynek bizonyítéka] Péter prédikálása pünkösd napján, Cselekedetek 2:38. Megkeresztelhetnek egy zsák homokot is az ember helyett, ha nem a bűnök bocsánatára teszik, és nem a Szentlélek elnyerése végett. A vízzel történő keresztség csupán félkeresztség, és a másik fél nélkül semmire nem jó – vagyis a Szentlélek általi keresztség nélkül. A Szabadító ezt mondja: »Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.« [János 3:5]”11

Daniel Tyler így emlékszik vissza egy beszédre, amelyet a próféta 1833-ban adott Pennsylvania állam Springfield városában: „Rövid itt-tartózkodása alatt édesapám otthonában, egy szerény fakunyhóban prédikált. Felolvasta János 3. fejezetét… Az 5. vers magyarázataként ezt mondta: »A vízzel és Lélekkel történő keresztség« a vízben való alámerítést jelenti a bűnök bocsánatára, és az azt követő Szentlélek ajándékának elnyerését. Ezt kézrátétellel adja olyasvalaki, akinek Istentől kapott felhatalmazása van”12.

„Az újjászületés Isten Lelke által történik szertartásokon keresztül”13.

„A keresztség a Szentlélek elnyerését megelőző szent szertartás; ez egy csatorna és kulcs, amely által a Szentlelket kiszolgálják. A Szentlélek ajándéka kézrátétel által az igazlelkűség tantételén kívül más tantételen keresztül nem kapható meg”14.

„Mi történne, ha a Szentlélek ajándékát az Isten által megállapított jelek vagy módok helyett más eszközökkel próbálnánk elnyerni – megkapnánk? Természetesen nem; minden más eszköz megbukna. Az Úr azt mondja, hogy tégy így és így, és megáldalak.

Léteznek bizonyos kulcsszavak és -jelek, amelyek a papsághoz tartoznak, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy megkapjuk az áldást. A Péter [által tanított] jel a bűnbánat és a bűnök bocsánatáért történő keresztség volt, a Szentlélek ajándékának ígéretével; más módon nem lehet elnyerni a Szentlélek ajándékát [lásd Cselekedetek 2:38].

Különbség van a Szentlélek és a Szentlélek ajándéka között. Kornéliusz elnyerte a Szentlelket, még mielőtt megkeresztelkedett volna, amely Isten meggyőző ereje volt számára az evangélium igazságáról, de nem nyerhette el a Szentlélek ajándékát, míg meg nem keresztelkedett. Ha nem vette volna magára ezt a jelet vagy szertartást, a Szentlélek, amely meggyőzte őt Isten igazságáról, elhagyta volna. [Lásd Cselekedetek 10:1–48.] Mindaddig, amíg nem engedelmeskedett ezeknek a szertartásoknak, és el nem nyerte a Szentlélek ajándékát kézrátétel által Isten rendje szerint, nem gyógyíthatta volna meg a betegeket vagy nem parancsolhatta volna ki a gonosz lelket az emberből, hogy az engedelmeskedjék neki; mert a lelkek azt mondhatnák neki, mint ahogy azt Skéva fiainak mondták: »Pálról tudunk, és Jézust is ismerjük, de te kicsoda vagy?« [Lásd Cselekedetek 19:13–15]”15

1839 decemberében, miközben Washington, D.C.-ben jártak, hogy kártérítést kérjenek mindazokért a sérelmekért, amelyeket a missouri szentek elszenvedtek, Joseph Smith és Elias Higbee a következőt írta Hyrum Smithnek: „Az [Egyesült Államok] elnök[ével] folytatott beszélgetésünk során kikérdezett minket arról, hogy a mi vallásunk miben különbözött napjaink más vallásaitól. Joseph testvér azt mondta, hogy a keresztség módjában és a kézrátétellel történő Szentlélek ajándékának elnyerésében különbözünk. Minden más szempontot úgy tekintünk, hogy azok a Szentlélek ajándékához kapcsolódnak”16.

A Szentlélek ajándéka békét, örömet, isteni irányítást és egyéb ajándékokat hoz az életünkbe

„Hisszük azt, hogy a Szentlélek ajándékát ugyanúgy lehet élvezni ma, mint az apostolok napjaiban; hisszük azt, hogy [a Szentlélek ajándéka] szükséges a papság létrehozásában és megszervezésében, hogy senki nem hívható el a szolgálat bármely hivatalának betöltésére enélkül; továbbá hiszünk a próféciában, a nyelvekben, a látomásokban és kinyilatkoztatásokban, ajándékokban és gyógyításokban, és abban, hogy ezeket a dolgokat nem lehet a Szentlélek ajándéka nélkül élvezni. Hisszük, hogy a régi idők szent emberei a Szentlélek sugalmazásával beszéltek, és hogy ezekben a napokban szent emberek ugyanazon tantétel által szólnak; hisszük, hogy ő vigasztaló és tanúság tevő, hogy múltbéli dolgokat emlékezetünkbe juttat, elvezet minden igazsághoz, és megmutatja nekünk az eljövendő dolgokat; hisszük azt, hogy »senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által« [lásd 1 Korinthusbeliek 12:3]. Hiszünk benne [a Szentlélek ajándékában] annak minden teljességében, hatalmában, nagyságában és dicsőségében”17.

1847 februárjában, közel három évvel azután, hogy Joseph Smith próféta mártírhalált szenvedett, megjelent Brigham Young elnöknek, és ezt az üzenetet adta át neki: „Mondd meg a népnek, hogy legyenek alázatosak és hithűek, és tartsák meg az Úr Lelkét, mert az a helyes úton fogja őket vezetni. Legyetek óvatosak, és ne forduljatok el a kis, csendes hangtól; az megtanítja majd [nektek, hogy] mit tegyetek, és hová menjetek; meghozza majd a királyság gyümölcseit. Mondd meg a testvéreknek, hogy tartsák nyitva a szívüket a meggyőződésre, hogy amikor a Szentlélek meglátogatja őket, szívük fel legyen készülve, hogy befogadják azt. Meg tudják különböztetni az Úr Lelkét minden más lélektől. Békét és örömet fog suttogni a lelküknek, és elveszi a szívükből a rosszindulatot, a gyűlöletet, az irigységet és minden gonoszt; és minden vágyuk az lesz, hogy jót tegyenek, igazlelkűséget teremtsenek, és felépítsék Isten királyságát. Mondd meg a testvéreknek, hogy ha követik az Úr Lelkét, a helyes úton járnak”18.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra. További segítségért lásd a vii–xi. oldalakat!

 • Tekintsd át a 91–93. oldalakat, ahol Joseph Smith próféta kifejezte azokat az érzéseit, amelyek akkor töltötték el, amikor ő és Oliver Cowdery megkeresztelkedtek, illetve amikor édesapja megkeresztelkedett! Milyen emlékeid vannak a keresztelődről, vagy családtagjaid és barátaid keresztelőjéről? Ajánlatos lenne ezeket az emlékeket feljegyezni a naplódban vagy élettörténetedben.

 • A 94–97. oldalakon található kijelentések olyan üzenetekből származnak, amelyeket Joseph Smith már megkeresztelkedett embereknek adott. Szerinted miért fontos az egyház megkeresztelkedett tagjait emlékeztetni ezekre az igazságokra? Milyen új betekintést nyertél, miközben ezeket a tanításokat tanulmányoztad?

 • Mit mondanál egy olyan barátodnak, aki nem hisz a keresztség szükségességében? Mit mondanál egy olyan barátodnak, aki hisz a csecsemők megkeresztelésének szükségességében? (Példákért lapozz a 98. oldalra.)

 • Olvasd el a 98. oldalon található második teljes bekezdést! A keresztség miért „nem jó semmire” a Szentlélek ajándéka nélkül? Joseph Smith azt mondta: „Különbség van a Szentlélek és a Szentlélek ajándéka között” (99. o.). Tapasztalataid szerint milyen áldásokat kapunk az életünkben, amikor rendelkezünk a Szentlélek ajándékával?

 • Tekintsd át a 100. oldal utolsó bekezdését! A keresztelés módja miért jelentős különbség a visszaállított egyház és más egyházak között? Miért jelentős különbség a Szentlélek ajándéka? Hogyan van „minden más szempont… benne… a Szentlélek ajándékában”?

 • Tanulmányozd a fejezet utolsó bekezdését (101. o.)! Gondolkozz el azon, hogyan élhetsz érdemesen arra, hogy elnyerd és felismerd a Szentlélek késztetéseit!

Kapcsolódó szentírások: János 15:26; Rómabeliek 6:3–6; 2 Nefi 31:13; 3 Nefi 11:18–41; Moróni 8:1–23

Jegyzetek

 1. History of the Church, 1:44; a „History of the Church” (kéziratból), A-1 könyv, 19, Egyházi Levéltár, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, Salt Lake City, Utah.

 2. History of the Church, 1:51; a „History of the Church” (kéziratból), A-1 könyv, 23, Egyházi Levéltár.

 3. Lucy Mack Smith, „The History of Lucy Smith, Mother of the Prophet”, 1844–45-ös kézirat, 9. könyv, 12, Egyházi Levéltár.

 4. History of the Church, 6:316; Joseph Smith 1844. április 7-én tartott beszédéből, Nauvoo, Illinois; Wilford Woodruff, Willard Richards, Thomas Bullock és William Clayton beszámolója alapján.

 5. History of the Church, 4:554-55; bekezdés-elválasztások megváltoztatva; Joseph Smith 1842. márc. 20-án tartott beszédéből, Nauvoo, Illinois; Wilford Woodruff beszámolója alapján; lásd még a függeléket, 589. o., 3. pont.

 6. „Baptism”, a Times and Season című folyóiratban megjelent vezércikk, 1842. szept. 1., 903–5; írásjelek korszerűsítve; bekezdés-elválasztások megváltoztatva; dőlt betűk törölve; Joseph Smith a folyóirat szerkesztője volt.

 7. „Baptism”, a Times and Seasons, című folyóiratban megjelent vezércikk, 1842. szept. 1., 904–5; írásjelek korszerűsítve; dőlt betűk törölve; Joseph Smith a folyóirat szerkesztője volt.

 8. History of the Church, 5:499; Joseph Smith 1843. július 9-én tartott beszédéből, Nauvoo, Illinois; Willard Richards beszámolója alapján; lásd még a függeléket, 589. o., 3. pont.

 9. History of the Church, 4:554; Joseph Smith 1842. márc. 20-án tartott beszédéből, Nauvoo, Illinois; Wilford Woodruff beszámolója alapján; lásd még a függeléket, 589. o., 3. pont.

 10. Tan és a szövetségek 137:1, 10; Joseph Smithnek 1836. jan. 21-én adatott látomás a Kirtland templomban, Ohio.

 11. History of the Church, 5:499; írásjelek korszerűsítve; bekezdés-elválasztások megváltoztatva; Joseph Smith 1843. július 9-én tartott beszédéből, Nauvoo, Illinois; Willard Richards beszámolója alapján; lásd még a függeléket, 589. o., 3. pont.

 12. Daniel Tyler, „Recollections of the Prophet Joseph Smith”, Juvenile Instructor, 1892. febr. 1., 93–94; helyesírás és írásjelek korszerűsítve; bekezdés-elválasztások megváltoztatva.

 13. History of the Church, 3:392; Joseph Smith 1839 júliusa körül tartott beszédéből, Commerce, Illinois; Willard Richards beszámolója alapján.

 14. History of the Church, 3:379; bekezdés-elválasztások megváltoztatva; Joseph Smith 1839. június 27-én tartott beszédéből, Commerce, Illinois; Willard Richards beszámolója alapján.

 15. History of the Church, 4:555; Joseph Smith 1842. márc. 20-án tartott beszédéből, Nauvoo, Illinois; Wilford Woodruff beszámolója alapján.

 16. History of the Church, 4:42; Joseph Smith és Elias Higbee Hyrum Smith-nek és más egyházi vezetőknek írt leveléből, 1839. dec. 5., Washington, D.C.; az Egyesült Államok akkori elnöke Martin Van Buren volt.

 17. History of the Church, 5:27; az első és a harmadik szögletes zárójelben lévő szavak eredetiek; „Gift of the Holy Ghost”, a Times and Seasons című folyóiratban megjelent vezércikk, 1842. jún. 15., 823, Joseph Smith a folyóirat szerkesztője volt.

 18. Brigham Youngtól származó idézet, Brigham Young, Office Files, Brigham Young, Vision, 1847. febr. 17, Egyházi Levéltár.

Kép
Joseph Smith Sr.

A próféta édesapja, id. Joseph Smith, 1830. április 6-án keresztelkedett meg. A próféta, amikor apja kijött a vízből, „arcát apja kebelébe temetve örömében felzokogott”.

Kép
Alma baptizing others

Alma Mormon vizében keresztel. Joseph Smith ezt tanította: „Mielőtt a Szabadító testben eljött volna, »a szentek« az eljövendő Jézus Krisztus nevében keresztelkedtek meg, mert soha nem volt más név, amely által az emberek megszabadulhatnának.”

Kép
young woman being confirmed

A Szentlelket „kézrátétellel adja olyasvalaki, akinek Istentől kapott felhatalmazása van”.