36. Fejezet: A templomi szertartások és áldások elnyerése
  Footnotes

  36. Fejezet

  A templomi szertartások és áldások elnyerése

  A templom olyan hely, ahol Isten „kinyilatkoztathatja az Ő házának és királysága dicsőségének a szertartásait, és ahol megtaníthatja népének a szabadulás útját”.

  Joseph Smith életéből

  Már a visszaállítás korai napjaitól kezdve tanította az Úr Joseph Smith prófétának a templomok építésének fontosságát. Jóllehet a próféta többször kényszerült költözésre, és idejét és figyelmét állandóan sürgős teendők vették igénybe, soha nem tévesztette szem elől az Úr háza felépítésének szükségességét. A Missouri állambeli Independence-ben felszenteltek egy helyet a templom számára. Az Ohio állambeli Kirtlandben egy gyönyörű templom lett felépítve és felszentelve. A Missouri állambeli Far Westben lefektették a templom szegletköveit, melyet azután maguk mögött kellett hagyniuk. Most, hogy az egyháztagok elkezdték újra felépíteni az életüket Nauvooban – sokan elegendő étel, fedél vagy munka nélkül voltak –, Joseph Smith tudta, hogy a szentek legfontosabb munkája ismét az, hogy felépítsenek egy templomot.

  Az Úr parancsára válaszolva a próféta és a szentek, amilyen gyorsan csak lehetett, nekiláttak az Úr háza felépítéséhez. A próféta azonban tudta, hogy az építkezés évekig fog tartani, és azt is tudta, hogy a szenteknek szükségük van a templom teljes áldásaira. Ezért 1842. május 4-én, bár a templom még nem volt kész állapotban, Joseph Smith levezette a felruházást a hithű testvérek egy kis csoportjának.

  A társaság a próféta vörös téglából épült kereskedésének felső tágas szobájában gyűlt össze, amely „úgy lett berendezve, hogy amennyire csak a körülmények megengedték, a templom belsejéhez hasonlítson”1. Franklin D. Richards, a Tizenkét Apostol Kvórumából, ezt írta: „Amikor a Lélek azt sugallta [Joseph Smithnek], hogy élete munkája a végéhez közeledik, és amikor látta, hogy földi napjai a templom befejezése előtt véget érhetnek, magához hívott néhány kiválasztott személyt, és rájuk ruházta a szent felruházások szertartását, hogy elméjének isteni kincsei ne vesszenek ki a világból az ő halálával”2.

  A próféta történetében ez található: „A napot az üzlet emeletén töltöttem…, James Adams tábornokkal Springfieldből, Hyrum Smith pátriárkával, Newel K. Whitney és George Miller püspökökkel, Brigham Young elnökkel, valamint Heber C. Kimball és Willard Richards elderekkel tanácskozva, és a papság tantételeiről és rendjéről tanítottam őket, részt vettünk a megmosásokban, felkenésekben, felruházásokban, az ároni papságra vonatkozó kulcsokról beszélve, majd továbbmenve a melkisédeki papság legmagasabb rendjéig, eléjük tárva az Öreg Korúra vonatkozó rendet, és mindazokat a terveket és tantételeket, amelyek által bárki képessé válik arra, hogy biztosítsa azoknak az áldásoknak a teljességét, amelyeket az Elsőszülött egyházának készítettek, továbbá hogy feljöjjenek és Elohim színe előtt éljenek az örökkévaló világokban. Ebben a tanácsban lett a dolgok ősi rendje először bevezetve eme utolsó napokban.

  Amiket ennek a tanácsnak mondtam, lelki dolgok voltak, amelyeket csak a lelki gondolkodásúak kaphatnak meg: és semmi olyat nem közöltek velük, ami ne lenne minden szentnek tudtára adva az utolsó napokban, amint készek azokat megkapni, és elkészül egy megfelelő hely, ahol közölhetik velük, még a leggyengébb szentekkel is; ezért legyenek a szentek szorgalmasak a templom felépítésében, és minden olyan ház felépítésében, amelyek építését az Úr megparancsolta, vagy amelyekre a továbbiakban fog parancsot adni”3.

  Míg a szentek többsége a Nauvoo templom befejezése után kapta meg a templomi felruházást, néhány férfi és nő az 1842. májusi gyűlést követő hónapokban részesült ebben az áldásban. Mercy Fielding Thompson volt az egyikük. Amikor megkapta a felruházását, a próféta ezt mondta neki: „Ez a sötétségből csodálatos világosságba fog téged kihozni”4.

  Joseph Smith tanításai

  Isten megparancsolta a szenteknek, hogy építsenek templomokat

  1833 januárjában a próféta ezt írta az Ohio állambeli Kirtlandben: „Az Úr megparancsolta nekünk, hogy építsük fel Isten házát Kirtlandben… ez az Úr szava mihozzánk, és nekünk engedelmeskednünk kell, igen, az Úr segedelmével engedelmeskedni fogunk: mert engedelmességünk feltételeként nagyszerű dolgokat ígért nekünk; igen, méghozzá a mennyekből való látogatást, hogy megtiszteljen bennünket az Ő jelenlétével. Rendkívül tartunk attól az Úr előtt, hogy elesünk ettől a nagyszerű megtiszteltetéstől, amelyet a Mesterünk ajánlott fel nekünk; alázatosságra és nagy hitre törekszünk, nehogy szégyent valljunk az Ő színe előtt”5.

  1840 szeptemberében a próféta és az Első Elnökségben szolgáló tanácsosai kijelentették, hogy elérkezett az idő, hogy felépítsék a Nauvoo templomot: „Hiszünk abban, hogy eljött az idő, amikor szükséges felépítenünk az imádság házát, a rend házát és Istenünk hódolatának házát [lásd T&Sz 88:119], ahol az Ő isteni akarata szerint részt vehetünk a szertartásokban, az országnak ebben a részében – melynek elvégzéséhez jelentős erőfeszítések és eszközök szükségeltetnek –, és mivel a munkát igazlelkűségben kell előremozdítani, a szenteknek mérlegelniük kell e dolgok fontosságát az elméjükben, valamint minden viselkedésükben, majd meg kell tenniük azokat a lépéseket, amelyek szükségesek a munka kivitelezéséhez; továbbá vértezzék fel magukat bátorsággal, határozzák el, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, és érezzék olyannyira érdekeltnek magukat benne, mintha az egész munka egyedül rajtuk múlna. Ha így cselekednek, vetekedni fognak atyáik dicsőséges tetteivel, továbbá biztosítani fogják a menny áldásait maguknak és utódaiknak a legutolsó nemzedékig”6.

  1841 januárjában Joseph Smith és tanácsosai az Első Elnökségben ezt írták: „Az Úr templomának felépítése folyamatban van itt [Nauvooban], ahová azért jönnek majd a szentek, hogy atyáik Istenének hódoljanak az Ő házának rendje és a papság hatalma szerint, és úgy lesz felépítve, hogy lehetővé tegye a papság összes feladatának megfelelő gyakorlását, és ahol tanítást kaphatnak a Magasságostól, amely erről a helyről messzi országokba fog eljutni. Szedjük össze tehát minden erőnket…, és igyekezzünk felülmúlni az ősi szövetségi atyák és pátriárkák tevékenységét azokban a dolgokban, amelyek oly mérhetetlen fontossággal bírnak ebben és minden elkövetkező nemzedékben”7.

  1841 elején Joseph Smith a következőket tanította William P McIntire feljegyzése szerint: „Joseph azt mondta, az Úr azt parancsolta, hogy építsünk fel egy házat az Ő nevének, hogy megkeresztelkedhessünk a halottakért. Ha azonban nem tesszük meg, akkor elutasíttatunk majd, és a halottaink is velünk együtt, és ez az egyház nem fogadtatik el [lásd T&Sz 124:32]”8.

  1842 áprilisában a próféta ezt mondta: „Az egyház nincs teljesen megszervezve annak megfelelő rendjében, és addig nem is lehet, míg a templom fel nem épül, ahol biztosítva lesz a hely a papság szertartásainak elvégzésére”9.

  1842 áprilisában a próféta kijelentette: „Az Úr azt mondta, hogy építsük fel a [Nauvoo] templomot…; és ez a parancs annyira köt minket, mint bármely másik; az az ember pedig, aki nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal, olyannyira vétkes, mintha bármelyik másik parancsolatot szegte volna meg; nem teszi Isten akaratát, nem teljesíti az Ő törvényeit”10.

  1843 októberében a próféta így figyelmeztette a szentekeket: „Siessetek a templomban végzett munkával, újítsátok meg az utolsó napok minden munkájának előremozdítására tett erőfeszítéseiteket, és mértékletességben és igazlelkűségben járjatok az Úr előtt”11.

  1844 márciusában a próféta találkozott a Tizenkettekkel és a Nauvoo templom bizottságával, hogy megbeszéljék, hogyan osszák el az egyház kevés forrásait. Ezen a gyűlésen a próféta ezt mondta: „Mindennél nagyobb szükségünk van a templomra”12.

  A templomban az örökkévalóság dolgairól tanulunk, és megkapjuk a szabadulás szertartásait saját magunk és az őseink számára

  „Mi volt Isten népe… összegyűjtésének a célja a világ bármely korában? […] A fő célja az volt, hogy építsenek az Úrnak egy házat, ahonnan kinyilatkoztathatja népének háza szertartásait és királyságának dicsőségeit, és megtaníthatja népének a szabadulás útját; mert vannak bizonyos szertartások és tantételek, amelyeket, ha tanítják és gyakorolják őket, egy arra a célra felépített helyen vagy házban kell elvégezni.

  […] A világ megalapítása előtt a mennyben elrendelt szertartásokat a papságban, melyeket az ember szabadulására hoztak, nem lehet módosítani vagy megváltoztatni. Mindenkinek ugyanazon tantételek szerint kell megszabadulnia.

  Ugyanebből a célból gyűjti össze Isten népét az utolsó napokban, hogy építsenek egy házat az Úrnak, hogy felkészítse őket a szertartásokra és felruházásokra, a megmosatásokra és felkenésekre stb. Az Úr házának egyik szertartása a halottakért végzett keresztelés. Isten elrendelte a világ megalapítása előtt, hogy azt a szertartást egy, erre a célra készült medencében végezzék az Úr házában…

  A halottakért való keresztelés tana világosan bizonyított az Újszövetségben; …ezért mondta Jézus a zsidóknak: »Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad« [Máté 23:37] – hogy részt vehessenek a halottakért végzett keresztelés szertartásaiban és a papság más szertartásaiban, továbbá kinyilatkoztatásokat kaphassanak a mennyből, és tökéletessé tétessenek Isten királyságának a dolgaiban – de ők nem akarták. Ez történt pünkösd napján: azon az eseményen a tanítványokra áradtak azok az áldások. Isten elrendelte, hogy meg fogja szabadítani a holtakat, és azt népének egybegyűjtése által fogja megtenni. […]

  Miért gyűljön össze a nép ezen a helyen? Azért, amiért Jézus egybe akarta gyűjteni a zsidókat: hogy megkapják azokat a szertartásokat, áldásokat, és dicsőségeket, amelyeket Isten a szentjei számára tartogat. Most megkérdezem az egybegyűlteket és minden szentet, hogy fel fogjátok-e most építeni ezt a házat, hogy megkapjátok azokat a szertartások és áldásokat, amelyeket Isten elkészített a számotokra; vagy nem fogjátok felépíteni az Úrnak ezt a házat, és engeditek, hogy Ő elhaladjon mellettetek, és egy másik népnek adományozza ezeket az áldásokat?”13

  „Amint a [Nauvoo] templom és a keresztelőmedence elkészül, azt tervezzük, hogy megadjuk Izráel eldereinek a megmosásukat és felkenésüket, és részt veszünk azokban az utolsó és nagyszerűbb szertartásokban, amelyek nélkül nem nyerhetünk celesztiális trónokat. De el kell készíteni egy ennek a célnak megfelelő szent helyet. Ennek értelmében a templom alapjainak letételekor kiáltványt adtunk ki, és előkészületeket tettünk, míg a munka be nem fejeződik, hogy az emberek megkaphassák felruházásaikat, és királyokká és papokká tétessenek a Magasságos Istennek… Fel kell azonban építeni egy helyet pontosan erre a célra, és hogy az emberek megkeresztelkedhessenek a halottaikért…

  Az Úrnak van egy elfogadott törvénye ezzel az üggyel kapcsolatban: szükség van egy különleges helyre a halottaink szabadulásához. Én bizony hiszek abban, hogy lesz egy ilyen hely, és innentől kezdve azok az emberek, akik meg akarják szabadítani a halottaikat, eljöhetnek, és elhozhatják a családjukat, elvégezhetik a munkájukat azáltal, hogy megkeresztelkednek, és részt vesznek a többi szertartáson a halottaikért”14.

  „Gyakran felteszik a kérdést: »Nem szabadulhatunk meg anélkül, hogy keresztülmennénk mindezeken a szertartásokon stb.?« Azt válaszolom: Nem, nem a szabadulás teljességéhez. Jézus ezt mondta: »Az én Atyámnak házában sok lakóhely van, és elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.« [Lásd János 14:2.] Az itt említett házat királyságnak kellett volna fordítani; és bárkinek, aki a legmagasabb lakóhelyre magasztaltatik, egy celesztiális törvény szerint kell élnie, illetve a teljes törvény szerint”15.

  „Ha egy ember megkapja Isten papságának teljességét, úgy kell megkapnia, ahogy Jézus Krisztus kapta, és ez minden parancsolat betartása, valamint az Úr háza összes szertartásának való engedelmesség által történik…

  Mindenkinek, aki Isten örököse és Jézus Krisztus örököstársa lesz, be kell fogadnia az Ő királysága szertartásainak teljességét; azok pedig, akik nem fogadják be az összes szertartást, nem fogják elérni ama dicsőség teljességét”16.

  „Ha mindazt elolvashatnánk és felfoghatnánk, ami Ádám napjai óta megíratott az embernek Istenhez és az angyalokhoz fűződő kapcsolatáról egy jövőbeli állapotban, még mindig nagyon keveset tudnánk róla. Mások élményeinek vagy a számukra adott kinyilatkoztatások elolvasása soha nem adhat számunkra átfogó képet a mi helyzetünkről és Istenhez fűződő igazi kapcsolatunkról. E dolgok ismerete kizárólag Isten szertartásai által szerzett tapasztalaton keresztül nyerhető el, amelyeket Ő erre a célra rendelt el. Ha öt percre betekinthetnétek a mennybe, többet tudnátok, mint mindannak az elolvasása által, amelyet erről a témáról valaha is írtak… Biztosítom a szenteket arról, hogy az igazságot… meg lehet ismerni Isten kinyilatkoztatásain keresztül az Ő szertartásai által, valamint az imára kapott válaszokból”17.

  „Isten házának rendje mindig ugyanaz volt, és ugyanaz lesz még Krisztus eljövetele után is; és az ezer év lejártát követően is ugyanaz lesz; végül pedig belépünk Isten celesztiális birodalmába, és örökre élvezni fogjuk azt”18.

  A templom a szentség helye, ahol Isten legnagyobb áldásait kapjuk, amelyeket gyermekeinek szán

  A Kirtland templom felszentelési imájában, amelyet Joseph Smith próféta kinyilatkoztatáson keresztül kapott, és később a Tan és a szövetségek 109-ben lett feljegyezve, a próféta így imádkozott: „És most, Szent Atyánk, arra kérünk…, hogy dicsőséged megpihenhessen népeden, valamint ezen a házon, a te házadon, amit mi most neked ajánlunk, hogy megszentelődhessen, és fel lehessen ajánlani, hogy szent lehessen, és hogy a te szent jelenléted szüntelenül e házban lehessen; és hogy minden ember, aki átlépi az Úr házának küszöbét, érezhesse hatalmadat, és késztetve érezze magát annak elismerésére, hogy te megszentelted azt, és hogy az a te házad, szentségednek helye.

  És add, Szent Atyánk, hogy mindazok, akik e házban hódolnak, a legjobb könyvekből tanulhassák a bölcsesség szavait, és hogy törekedjenek a tanulásra, méghozzá tanulmányozás és hit által is, ahogy azt megmondtad; és hogy felnőhessenek tebenned, és befogadhassák a Szentlélek teljességét, és törvényeid szerint szerveződhessenek, és felkészülhessenek minden szükséges dolog elnyerésére; és hogy ez a ház az ima háza, a böjtölés háza, a hit háza, a dicsőség és Isten háza lehessen, méghozzá a te házad…

  És arra kérünk téged, Szent Atyánk, hogy szolgáid hatalmaddal felfegyverkezve mehessenek el ebből a házból, és hogy neved rajtuk lehessen, és dicsőséged körülöttük, és rá legyenek bízva angyalaidra; és erről a helyről rendkívül nagyszerű és dicsőséges híreket vihessenek, igazságban, a föld széleinek, hogy tudhassák, hogy ez a te munkád, és hogy te kinyújtottad kezed, hogy beteljesítsd azt, amit a próféták szája által mondtál, az utolsó napokat illetően.

  Arra kérünk, Szent Atyánk, honosítsd meg a népet, amely hódol és tisztességgel visel nevet és tisztet ebben a házban, a te házadban, minden nemzedékig és az örökkévalóságra; hogy ne boldoguljon semmilyen ellenük formált fegyver; hogy aki nekik vermet ás, az maga essen bele; hogy a gonoszság semmilyen összeesküvésének ne legyen hatalma felkelni és győzedelmeskedni népeden, akikre neved reá tétetik ebben a házban”19.

  Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

  Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd a VII–XI. oldalakat!.

  • Tekintsd át a 436. oldalon található utolsó két bekezdést! A templomi munka hogyan „[hoz ki minket] a sötétségből csodálatos világosságba”? Szerinted mit jelent „lelki gondolkodásúnak” lenni? Miért kell „lelki gondolkodásúnak” lennünk ahhoz, hogy befogadhassuk azt a világosságot, ami elérhető számunkra a templomban?

  • Amikor a szentek a templom építésén dolgoztak Nauvooban, a próféta ezt mondta nekik: „Mindennél nagyobb szükségünk van a templomra” ( 438. o.). Tekintsd át a 435-438. oldalakat, és keresd meg azokat az okokat, amiért igaz ez a kijelentés! Miért igaz az életedben a próféta kijelentése?

  • Tanulmányozd át Joseph Smith tanításait a templomok építésére adott parancsolatról ( 437-438. o.)! Szerinted az egyház miért nem lenne „teljesen megszervezve” templomok és templomi szertartások nélkül? Mit tehetünk azért, hogy „siess[ünk] a templomban végzett munkával”? Miért kell „mérlegelnünk [a templomi munka] fontosságát?

  • Tekintsd át a próféta tanításait a szent templomi szertartásokról, és hogy mit tanulunk belőlük ( 438-441. o.)! Ezen tanítások közül melyik különösen hasznos neked a templomi szertartások fontosságának megértésben?

  • Olvasd el a 441. oldalon található harmadik teljes bekezdést! Ha már vettél részt templomi szertartásokban, gondolkodj el azon, hogy élményeid mit tanítottak neked a „helyzet[ed]ről és Istenhez fűződő igazi kapcsolat[od]ról”! Amennyiben még nem voltál templomban, vagy már egy jó ideje nem tértél vissza oda, gondolkozz el azon, hogyan készülhetsz fel arra, hogy elmenj a templomba!

  • Milyen áldásokat kaphatunk, amikor meglátogatjuk a templomot? (Példákért lapozz a 441-442. oldalakra!) Hogyan teheted a templomi látogatásaidat jelentőségteljesebbé az ebben a fejezetben olvasottak által?

  Kapcsolódó szentírások: Zsoltárok 24:3–5; Ésaiás 2:2–3; T&Sz 124:25–28, 39–41

  Nauvoo Temple

  Az újjáépített Nauvoo templom, amely az eredeti templom helyén áll. Miközben az eredeti Nauvoo templomot építették, Joseph Smith próféta kijelentette: „Mindennél nagyobb szükségünk van a templomra.”

  Cardston Alberta Temple

  A Cardston Alberta templom. A szent templomokban az Úr kinyilatkoztatja népének „királyságának dicsőségeit” és a „szabadulás útját”.