Mga Pagtulun-an sa mga Presidente
  Hugna 5:Pagdawat sa Pag-ula ni Jesukristo
  Mga Footnote
  Tema

  Hugna 5

  Pagdawat sa Pag-ula ni Jesukristo

  Mahitungod sa Pag-ula, si Presidente Brigham Young misulat sa mosunod ngadto sa usa sa iyang mga anak: “Ang pag-angkon nianang hingpit nga kaayohan sa walay kinutuban nga pag-ula nga gibuhat sa atong Ginoo ug Manluluwas atong madawat—ato—sa bug-os ug sa hingpit, apan maangkon lamang, sa kondisyon sa atong pagkamatinud-anon sa pagtuman sa atong mga pakigsaad ug mga obligasyon sa pagsunod sa balaan nga mga sugo nga gihatag kanato” (LBY, 259). Si Presidente Young mitudlo nga ang tanang mga paglaum alang sa kaluwasan gipasikad sa Pag-ula sa Manluluwas nga si Jesukristo.

  Mga Pagtulun-an ni Brigham Young

  Si Jesukristo mitanyag sa katawhan og walay kinutuban nga pag-ula.

  Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mga tumutuo sa pag-ula sa Manluluwas, ug buot nako nga ang mga Elder sa Israel makasabut kutob sa ilang mahimo sa tanan nga mga punto sa doktrina kalabut sa katubsanan sa tawhanong pamilya, aron sila makahibalo unsaon sa pagpakigsulti ug pagpasabut niini (DNSW, 18 sa Ago. 1874, 2).

  Si Jesus miabut aron sa pagtukod sa iyang espirituhanong gingharian, o sa pagtudlo og mga lagda sa pamatasan nga mohimaya sa mga espiritu sa mga tawo ngadto sa pagkadiosnon ug ngadto sa Dios, aron sa ingon niana sila makasiguro sa ilang mga kaugalingon og mahimayaon nga pagkabanhaw ug katungod sa pagmando dinhi sa yuta sa panahon nga ang mga gingharian niini nga kalibutan mahimong mga gingharian sa atong Dios ug sa iyang Kristo. Mianhi usab siya aron ipaila ang iyang kaugalingon isip Manluluwas sa kalibutan, aron sa pagpaagas sa iyang dugo diha sa altar sa pag-ula, ug pag-abli sa agianan sa kinabuhi sa tanan nga mga tumutuo (DNW, 13 sa Ago. 1862, 1).

  Si Joseph [Smith] misulti kanato nga si Jesus mao ang Kristo—ang Tigpataliwala tali sa Dios ug sa tawo—ug ang Manluluwas sa kalibutan. Miingon siya kanato nga walay laing pangalan sa kalangitan ni ubos sa mga kalangitan, ni laing pangalan, diin ang katawhan maluwas diha sa presensya sa Amahan, apan tungod ug pinaagi sa pangalan ug pangalagad ni Jesukristo, ug sa pag-ula nga iyang gibuhat sa Bukid sa Kalbaryo. Si Joseph misulti usab kanato nga ang Manluluwas nagkinahanglan og higpit nga pagsunod sa tanan nga mga kasugoan, mga ordinansa ug mga balaod kalabut sa iyang gingharian, ug nga kon kita mobuhat niini kita mahimong tigambit sa tanan nga mga panalangin nga gisaad diha sa iyang Ebanghelyo (DNW, 22 sa Okt. 1862, 1).

  Sa panahon nga ang pag-ula sa Manluluwas wagtangon, niana nga higayon, sa usa ka pamilok, ang paglaum sa kaluwasan nga gilauman sa kalibutang Kristiyano maguba, ang pundasyon sa ilang hugot nga pagtuo gikuha, ug walay mahibilin alang kanila nga barugan. Kon kini mawala ang tanang mga pagpadayag nga gihatag sa Dios ngadto sa nasud nga Judeo, ngadto sa mga Hentil, ug ngari kanato mawad-an og bili, ang tanang paglaum makuha gikan kanato sa usa ka pamilok (DBY, 27).

  Pinaagi sa gasa sa Pag-ula, nga si Kristo lamang ang makahatag, ang mga anak sa Dios makapanunod sa gingharian sa himaya.

  Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagtuo sa Ebanghelyo sa Anak sa Dios, tungod kay kini tinuod. Sila nagtuo sa bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, sa personal ug pinaagi sa pagpuli [proxy], sila nagtuo nga si Jesus mao ang Manluluwas sa kalibutan; sila nagtuo nga ang tanan kinsa makakab-ot sa bisan unsa nga himaya, sa bisan hain nga gingharian, makahimo tungod kay kini gipalit ni Jesus pinaagi sa iyang pag-ula (DBY, 30).

  Si Jesus gitudlo, gikan sa sinugdanan, sa pagpakamatay alang sa atong katubsanan, ug siya nag-antus og masakit kaayo nga kamatayon diha sa krus (DBY, 27).

  Makasulti ako kaninyo kabahin ni Jesus ug sa pag-ula (ingon nga gikasulat, ug hugot akong nagtuo niini), nga si Kristo namatay alang sa tanan. Iyang gibayran ang tanang utang, dawaton man ninyo ang gasa o dili. Apan kon kita magpadayon sa pagpakasala, sa pagpamakak, sa pagpangawat, sa pagsaksi og bakak, kinahanglan kita nga maghinulsol ug mosalikway niana nga sala aron makabaton sa hingpit nga gahum sa dugo ni Kristo. Kon wala niini kini walay epekto; ang paghinulsol kinahanglang himoon, aron nga ang pag-ula momatuod nga kaayohan ngari kanato. Himoa nga ang tanan nga naghimo og sayop mohunong sa pagbuhat og sayop; dili na magpuyo sa kalapasan, bisan unsa nga matang; apan magpuyo matag adlaw sa inyong mga kinabuhi sumala sa mga pagpadayag nga gihatag, ug aron nga ang inyong mga ehemplo mahimong takus nga sundon. Hinumduman nato nga kita dili gayud molapas sa tumong sa atong relihiyon—dili gayud, dili gayud! (DBY, 156–57).

  Si Jesus modala, pinaagi sa iyang kaugalingong katubsanan, sa matag anak nga lalaki ug anak nga babaye ni Adan, gawas sa mga anak sa kapildihan, kinsa itambug ngadto sa impyerno. … Kini tinuod nga ang matag tawo kinsa dili mosalikway sa adlaw sa grasya, ug dili mahimong usa ka anghel sa Yawa, pagadad-on aron manunod og gingharian sa himaya (DBY, 382).

  Si Jesus mao ang unang bugtong nabanhaw gikan sa mga patay, sumala sa inyong nasabtan. Ni si Enoch, Elijah, Moises, ni bisan kinsa nga tawo nga nagpuyo sa yuta, bisan unsa pa siya ka matarung, makaangkon sa pagkabanhaw hangtud ang lawas ni Jesukristo wala pa gitawag gikan sa lubnganan pinaagi sa anghel. Siya ang unang bugtong nabanhaw gikan sa mga patay. Siya ang Ginoo sa pagkabanhaw—ang unang unod nga nagpuyo dinhi human makadawat sa himaya sa pagkabanhaw (DBY, 374).

  Dili kini milagro ngadto kaniya. Iyang gihuptan ang epekto sa kinabuhi ug sa kamatayon diha sa iyang gahum, siya adunay gahum sa paghalad sa iyang kinabuhi ug gahum sa pagbawi niini. Mao kini ang iyang gisulti, ug kinahanglang motuo kita niini kon kita motuo sa kasaysayan sa Manluluwas ug sa mga panultihon sa mga Apostoles nga gi-rekord diha sa Bag-ong Tugon. Si Jesus aduna niini nga gahum ug sa iyang kaugalingon; ang Amahan mitugyan niini ngadto kaniya; mao kini ang iyang kabilin, ug siya adunay gahum sa paghalad sa iyang kinabuhi ug sa pagbawi niini pagusab (DBY, 340–41).

  Ang Pag-ula ni Kristo mihimong posible sa pagpasaylo niadtong kinsa adunay hugot nga pagtuo, naghinulsol, ug nagsunod sa Dios.

  Ang kadautan ug sala gitugutan nga moabut dinhi sa yuta. Ang tawo mikaon sa gidili nga bunga sumala sa plano nga gihimo gikan sa kahangturan, nga niana ang tawo makasinati sa mga baruganan ug mga gahum sa kangitngit, nga sila makahibalo sa kapait ug sa katam-is, sa maayo ug sa dautan, ug makahimo sa pag-ila tali sa kamatuoran ug kadautan, aron padayon silang makadawat og kahayag (DBY, 61).

  Kini nga Ebanghelyo moluwas sa tanang pamilya sa tawo; ang dugo ni Jesus moula sa atong mga sala, kon kita modawat sa mga kasabutan nga iyang gihatag; apan kita kinahanglang modawat niadto nga mga kasabutan kondili wala kini kapuslanan ngari kanato (DBY, 7–8).

  Sa pagkatinuod aron mahimong mga Santos nagkinahanglan nga ang matag sayop nga impluwensya nga anaa kanila, isip mga indibidwal, angayang buntugon, hangtud ang matag dautang tinguha mapapas, ug ang matag pagbati sa ilang mga kasingkasing ipaubos ngadto sa kabubut-on ni Kristo (DBY, 91).

  Tanan niini nagkinahanglan sa pag-ula ni Kristo, sa kalooy sa Amahan, sa kalooy sa mga anghel ug sa grasya ni Ginoong Jesukristo nga mag-uban kanato kanunay, ug dayon sa pagbuhat sa pinakamaayo kutob sa atong mahimo, sa pagpapha niini nga sala nga ania kanato, aron kita makaikyas gikan niini nga kalibutan ngadto sa celestial nga gingharian (DBY, 60).

  Mga Sugyot alang sa Pagtuon

  Si Jesukristo mitanyag sa katawhan og walay kinutuban nga pag-ula.

  • Ngano nga si Jesus mianhi sa yuta ug mitukod sa Iyang “espirituhanon nga gingharian”? Alang sa unsang laing mga katarungan nga Siya mianhi sa yuta? Giunsa ni Jesus “pag-abli ang agianan sa kinabuhi ngadto sa tanang mga tumutuo”? Unsaon nato sa pagtudlo ang atong mga pamilya aron “mahimaya ang [ilang] mga espiritu … ngadto sa pagkadiosnon ug ngadto sa Dios”?

  • Sa unsa nga paagi kita “maluwas ngadto sa presensya sa Amahan” ug “mahimong tig-ambit sa tanang mga panalangin nga gisaad sa iyang Ebanghelyo”?

  • Sumala ni Presidente Young, unsa ang mahitabo sa kalibutan nga Kristiyano kon ang Pag-ula ni Jesukristo pagakuhaon? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 9:6–9.)

  • Ribyuha ang mosunod nga mga kasulatan sa pagkat-on mahitungod sa ubang mga aspeto sa Pag-ula: Mosiah 13:28, 32–35; Alma 7:11–12; 34:9–12; Moroni 8:8–12; D&P 88:6.

  Pinaagi sa gasa sa Pag-ula, nga si Kristo lamang ang makahatag, ang mga anak sa Dios makapanunod sa gingharian sa himaya.

  • Si Jesus gitudlo didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta “sa pagpakamatay alang sa atong katubsanan.” Siya mitubos kanato gikan sa pisikal ug sa espirituhanon nga pagkabulag gikan sa Dios. Gitawag kini og Pag-ula. Mipahayag si Presidente Young nga ang Pag-ula ni Kristo “mibayad sa tanang utang, dawaton man ninyo ang gasa o dili. (Tan-awa usab sa Helaman 14:15–18.) Sa unsa nga paagi kita makadawat sa tanang kaayohan gikan sa Pag-ula?

  • Si Presidente Young mitudlo nga ang tanan kinsa makaangkon og bisan unsa nga himaya sa bisan unsa nga gingharian makahimo sa ingon tungod kay kini gipalit ni Jesus pinaagi sa Iyang Pag-ula. Giunsa Niya pagbayad ang utang ni Adan? Giunsa Niya pagbayad ang atong utang? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 2:8–10.)

  • Sa unsa nga paagi nga si Jesus nahimong “Ginoo sa pagkabanhaw”?

  Ang Pag-ula ni Kristo mihimong posible sa pagpasaylo niadtong kinsa adunay hugot nga pagtuo, naghinulsol, ug nagsunod sa Dios.

  • Ngano nga ang “kadautan ug sala gitugutan nga moabut dinhi sa yuta”? Unsa ang mga sangputanan sa pagkapukan ni Adan? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 2:22–25.)

  • Ang Pag-ula naghatag og katubsanan gikan sa atong mga sala sa kondisyon nga “gihatag” sa atong Manunubos. Unsa kadto nga mga kondisyon? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 2:26; D&P 18:44.)

  • Unsang balaan nga panabang ang atong madawat aron “makaikyas gikan niini nga kalibutan ngadto sa celestial nga gingharian”? Unsa ang gikinahanglan gikan kanato?

  The Greatest of All

  Si Presidente Young mitudlo nga ang tanan kinsa makaangkon sa bisan unsa nga himaya, sa bisan unsa nga gingharian makahimo sa ingon tungod kay kini gipalit ni Jesus pinaagi sa iyang pag-ula. (DBY, 30).