2008
Met het internet het evangelie verspreiden
Juni 2008


Met het internet het evangelie verspreiden

Aangepast overgenomen uit een toespraak op 15 december 2007 gehouden aan de Brigham Young University–Hawaï.

Afbeelding
Elder M. Russell Ballard

Ik ben 80 jaar. Dat wordt als behoorlijk oud gezien. Sommige lieden zijn van mening dat de apostelen en profeten zelfs te oud zijn om nog te weten wat er in de wereld omgaat. Maar dat is niet waar, we weten het maar al te goed.

De wereld verandert constant

In die bijna tachtig jaar heb ik veel zien veranderen. Toen ik in 1948 mijn zending in Engeland begon, kregen de meeste mensen het nieuws uit de dagbladen en van de radio.

Dan ziet de wereld er nu heel anders uit. De kans is groot dat u de krant leest op het internet. We leven in het tijdperk van cyberspace, mobiele telefoons met videoweergave, film- en muziekdownloads, sociale netwerken, sms-berichten en blogs, handpalmcomputers en podcasts.

Dit is de wereld van de toekomst met ongekende uitvindingen die u tijdens uw leven zult zien, zoals ik in het mijne. Hoe gaat u die geweldige uitvindingen gebruiken? Meer precies, hoe gaat u ze gebruiken om het werk des Heren te verspreiden?

U hebt een uitstekende kans om een krachtige invloed ten goede op de kerk en op de wereld uit te oefenen. Er schuilt waarheid in het oude gezegde dat ‘de pen machtiger is dan het zwaard’.1 Vaak zult u met woorden kunnen bereiken wat u zich ten doel had gesteld. En ik wil het hoofdzakelijk met u hebben over de manieren waarop we die woorden overbrengen.

Vanaf haar ontstaan heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het gedrukte woord gebruikt om haar boodschap van het herstelde evangelie de wereld in te sturen. De Heer heeft door de eeuwen heen mensen geïnspireerd om uitvindingen te doen die de verspreiding van het evangelie ten goede zijn gekomen. De kerk heeft die uitvindingen, zoals de drukpers, radio en televisie en het internet overgenomen en aangewend.

Er zijn misschien maar weinig uitvindingen die een grotere invloed op de wereld hebben gehad dan de drukpers, rond 1436 uitgevonden door de geïnspireerde Johannes Gutenberg. De drukpers maakte het mogelijk dat er op grote schaal kennis kon worden verspreid, inclusief bijbelse kennis.

Het internet: een moderne drukpers

Tegenwoordig hebben we een modern equivalent van de drukpers, meer bepaald het internet. Dankzij het internet kan iedereen publiceren en zo zijn mening geven — en dat brengt een grote verandering in de samenleving teweeg. Vóór het internet zijn intrede deed was publiceren niet voor iedereen weggelegd. Daar had men geld, macht en invloed voor nodig, en bovendien was het tijdrovend. Maar nu de nieuwe media, zoals sommigen het noemen, onder invloed van het internet het daglicht hebben gezien, kan iedereen aan de slag. Die nieuwe media bestaan uit internetgereedschappen, waarmee bijna iedereen een groot of klein publiek kan bereiken. Ik heb een paar van die gereedschappen al genoemd. De opkomst van de nieuwe media heeft een wereldomspannende discussie tot gevolg over bijna elk onderwerp, met inbegrip van religie, en bijna iedereen kan eraan deelnemen. De moderne equivalent van de drukpers is niet voorbehouden aan de elite.

Enkele internetgereedschappen — zoals elk gereedschap in een ongeoefende of onvaste hand — kunnen gevaarlijk zijn. Het internet kan gebruikt worden om het evangelie van Jezus Christus mee te verkondigen, maar kan net zo makkelijk aangewend worden om smerige pornografie op de markt te brengen. Met de hulp van computerprogramma’s als iTunes kan men nu opbouwende en ontroerende muziek downloaden of de ergste soort asociale muziekteksten vol liederlijke taal. De online sociale netwerken kunnen gebruikt worden om nieuwe vrienden te leren kennen, maar ook door onverlaten worden gebruikt om onschuldigen in hun greep te krijgen. Er is in feite weinig verschil met hoe mensen de televisie, de film of zelfs de bibliotheek gebruiken. Satan is er altijd vliegensvlug bij om nieuwe uitvindingen negatief te gebruiken, ze uit te buiten en te corrumperen, en zo het positieve te neutraliseren. Zorg ervoor dat u die nieuwe media zo gebruikt dat ze uw verstand scherpen, uw mogelijkheden verruimen en uw ziel voeden.

Het is u bekend dat de nieuwe media al grote invloed hebben gehad op de oude wereld van dagbladen en andere traditionele media. Lang geleden zal een kerkelijk leider, na door de krant geïnterviewd te zijn, een dag of twee daarna pas het artikel ergens achterin de krant hebben gevonden. Maar een krant wordt weggegooid en de reikwijdte van het interview is beperkt.

Maar nu verschijnt de neerslag van een interview met mij bijna direct op de website van de krant of in blogs, waar het kan worden gekopieerd en over het hele web kan worden gedistribueerd. U begrijpt hoe belangrijk het is om de juiste woorden te kiezen. De woorden die op het internet verschijnen, verdwijnen niet. Met een zoekopdracht op Google of Yahoo! kunnen die woorden zo weergevonden worden, en waarschijnlijk nog heel erg lang.

Een treffend voorbeeld: in 2007 kwam NBC Television naar Salt Lake City voor een interview met mij in het kader van een reportage over de kerk die zij deden. Verslaggever Ron Allen en ik brachten een uur door in de kapel van het Joseph Smith Memorial Building. We gingen uitvoerig in op de kerk. Een paar dagen later was de reportage, die niet langer dan vier minuten duurde, op tv. Daarin was een kort citaat van zes seconden uit het interview dat een uur had geduurd. Die zes seconden waren net lang genoeg om te kunnen getuigen dat Jezus Christus de kern van ons geloof is. Ik herhaal: uit dat interview van een uur zijn maar 6 seconden gebruikt. Die zes seconden zijn overigens typerend voor de medewerkers van de traditionele tv-media, die denken en uitzenden in sound bites. Het grote verschil tussen vroeger en nu is dat de verslaggever ook een kwartier van ons interview op de website NBC Nightly News zette. En dat kwartier kan nog steeds bekeken worden. Wat we zeggen is niet meer in een flits op de tv te zien, maar blijft permanent opvraagbaar en kan op andere sites verschijnen die de inhoud overnemen. De mensen die een zoekmachine gebruiken om meer over de kerk te weten te komen, zullen bij dat interview en vele andere terechtkomen.

Die internetgereedschappen bieden organisaties en particulieren de kans om de nieuwsmedia te omzeilen en hun boodschap in zijn geheel te publiceren of uit te zenden voor hun doelgroep. Vorig jaar deed de afdeling public relations een interview met ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen en ouderling Lance B. Wickman van de Zeventig over het standpunt van de kerk over transseksualiteit. Als we in het verleden ons standpunt in dergelijke kwesties aan het publiek wilden overbrengen, waren we afhankelijk van de nieuwsmedia. Maar dit diepgaande interview werd afgenomen door pr-medewerkers van de kerk en in zijn geheel op de website van de kerk gezet, zonder dat er in geknipt werd door de nieuwsmedia.

Meedoen met de discussie

De kerk wordt continu besproken. Die discussies zullen er altijd zijn of we er nu deel aan hebben of niet. Maar we kunnen niet aan de zijlijn staan terwijl anderen, inclusief criticasters, menen te weten wat de kerk leert. Hoewel aan sommige discussies door duizenden of zelfs miljoenen wordt meegedaan, zijn de meeste veel en veel kleinschaliger. Maar al die discussies hebben wel degelijk invloed op de deelnemers. De beeldvorming van de kerk komt dankzij die discussies geleidelijk tot stand.

Het probleem is dat er zoveel mensen deelnemen aan de discussies over de kerk dat het voor het personeel van de kerk onmogelijk is om op al die discussies in te gaan. We kunnen niet elke vraag beantwoorden, elk verzoek honoreren, en reageren op elke misvatting die er over ons bestaat. We moeten voor ogen houden dat er een verschil is tussen interesse en nieuwsgierigheid. Soms willen mensen alleen maar weten wat de kerk inhoudt. En de mensen die vragen hebben, willen het antwoord graag uit de mond van een lid van de kerk horen. Ze waarderen een gesprek onder vier ogen.

U weet allen dat de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gevraagd wordt voortdurend met anderen in gesprek te gaan over het evangelie. De kerk wil haar boodschap altijd op de doeltreffendste wijze verkondigen. De prediking van het herstelde evangelie heeft altijd mijn aandacht gehad. Mijn zending in Engeland was een hoogtepunt. Ook ben ik graag zendingspresident in Canada geweest. En ik ben weg van mijn huidige roeping, die mij de kans biedt om de boodschap van de herstelling van het evangelie wereldkundig te maken en te getuigen dat God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, in 1820 aan de profeet Joseph Smith zijn verschenen. Dankzij Joseph is het evangelie dat Jezus in nieuwtestamentische tijden had gebracht, weer terug op aarde. Het was verloren gegaan met de dood van de apostelen van weleer. De boodschap die ik voor de wereld heb is dat het priesterschapsgezag, de leer en de verordeningen van de nieuwtestamentische kerk weer op aarde zijn. Dat is het belangrijkste werk waar we aan kunnen deelnemen.

Ik wil u vragen om mee te doen aan de discussies die op het internet gevoerd worden en op die manier het evangelie te verspreiden en in eenvoudige en duidelijk termen de boodschap van de herstelling uit te leggen. De meesten van u weten dat iemand op het internet in een paar minuten een blog kan starten en daarin de waarheid over de kerk kwijt kan. U kunt video’s van de kerk downloaden, alsmede andere toepasselijke artikelen, zoals die op newsroom.lds.org, en die naar uw vrienden sturen. U kunt reageren op mediasites op het internet die over de kerk schrijven en uw mening geven over de juistheid van die artikelen. Daarvoor moet u uiteraard wel de basisbeginselen van het evangelie kennen.

Te veel mensen hebben een verkeerd begrip van de kerk, omdat ze afhankelijk zijn van de informatie uit de media, die vaak de controversiële kant belichten. Te veel aandacht voor die controversiële kant heeft een negatief effect op de beeldvorming bij velen over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Onlangs was een columnist in een grote krant in de Verenigde Staten onverantwoord inaccuraat in zijn beschrijving van de kerk en onze overtuigingen en gebruiken. Tientallen, misschien wel honderden, leden van de kerk en anderen die een juist begrip hebben van ons geloof reageerden op de website van de krant en corrigeerden zo de misvattingen die hij de wereld had ingestuurd.

Voorbeelden van wat u kunt doen

Laat ik u nog een paar voorbeelden geven van hoe kerkleden de nieuwe media gebruiken.

Een kerklid dat in het Midwesten van de Verenigde Staten woont, praat elke dag met iemand over het evangelie. Daarna schrijft hij in een blog wat hij zoal meemaakt als hij de leringen van het Boek van Mormon met anderen bespreekt en geschenkbonnen uitdeelt aan iedereen die hij tegenkomt. Zijn ijverige manier van evangelieverspreiding is bewonderenswaardig, en om er daarna over te schrijven inspireert ongetwijfeld anderen om hetzelfde te doen.

Anderen hebben hun getuigenis van de herstelling, de leringen in het Boek van Mormon, en andere evangeliethema’s opgenomen en op populaire video sharing sites op het internet gezet. U kunt zo uw verhaal aan niet-leden kwijt. Gebruik verhalen en woorden die begrijpelijk zijn. Praat eerlijk en oprecht over de invloed van het evangelie op uw leven, hoe het de kwaliteit van uw leven heeft verbeterd en hoe het uw waarden heeft afgebakend. Het publiek voor deze en andere nieuwe media zal vaak klein zijn, maar het cumulatieve effect van duizenden van dergelijke verhalen kan echter groot zijn. Deze manier van werken is zeker de moeite waard, zelfs als maar een paar mensen beïnvloed worden door uw boodschap van geloof in en liefde voor God en zijn Zoon, Jezus Christus.

De herstelling van het evangelie van Jezus Christus heeft ongetwijfeld grote invloed op uw leven. Het heeft u deels gevormd tot wie u nu bent en in de toekomst zult zijn. Wees niet bang om uw verhaal met anderen te delen — uw ervaringen als volgeling van de Heer Jezus Christus. We hebben allemaal interessante verhalen die grote invoed op ons leven hebben gehad. U kunt ze vertellen zonder bedreigend over te komen. Die verhalen kunnen er mede toe leiden dat de kerk meer wordt geaccepteerd. Misschien komt er mede door uw invloed wel een eind aan bepaalde misvattingen in de kringen waarin u zich beweegt, en een van die kringen kan het internet zijn.

Niet doen

Iedere discipel van Christus komt het best tot zijn recht en zal het meeste goed doen als hij of zij zich gedraagt als een echte volgeling van de Heiland. Discussies die gericht zijn op het betwisten en betwijfelen van evangeliebeginselen doen de opbouw van het koninkrijk Gods weinig goed. De apostel Paulus heeft ons aangeraden om ons niet te schamen voor het evangelie van Jezus Christus, ‘want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft’ (Romeinen 1:16). Laten we vastberaden zijn en in geloof over onze boodschap met de wereld spreken. Velen van u zijn teruggekeerd zendeling en kunnen een goed gesprek voeren in de taal die u op uw zending heeft geleerd. Uw invloed kan een internationaal karakter hebben.

Denk er bij uw gesprekvoering en uw gebruik van de middelen van de nieuwe media aan wie u bent — een heilige der laatste dagen. Denk eraan dat, zoals de spreuk zegt, ‘een zacht antwoord de grimmigheid af[keert], maar een krenkend woord wekt de toorn op’ (Spreuken 15:1). En denk eraan dat twist van de duivel is (zie 3 Nephi 11:29). Het heeft geen zin om met anderen ruzie te gaan maken over onze overtuiging. We hoeven niet defensief of strijdlustig te worden. Onze positie is duidelijk; de kerk is waar. We moeten gewoon in gesprek gaan, zoals vrienden onder elkaar dat zouden doen, altijd geleid door de ingevingen van de Geest en voortdurend de verzoening van de Heer Jezus Christus indachtig, die ons eraan herinnert hoe waardevol de kinderen van onze Vader in de hemel zijn.

Moge de Heer u allen zegenen dat u grote invloed zult hebben op de mensen met wie u in contact komt. Ik zei het al eerder, de kracht van het woord is immens. Laat uw stem horen in deze grote zaak van het evangelie van Jezus Christus.

Noten

  1. Edward Bulwer-Lytton, Richelieu, bedrijf 2, scène 2; in Familiar Quotations, ed. John Bartlett, uitgave 14 (1968), p. 601.