Wereldwijde instructiebijeenkomst voor leidinggevenden beschikbaar als boekje en dvd
vorige volgende

Wereldwijde instructiebijeenkomst voor leidinggevenden beschikbaar als boekje en dvd

De tekst van de wereldwijde instructiebijeenkomst voor leidinggevenden die op 9 februari 2008 is gehouden en bestemd was voor alle volwassen leden van de kerk zal in de vorm van een boekje verschijnen en met de Ensign en Liahona van juni 2008 worden verstuurd. Het boekje zal in 23 talen beschikbaar komen. De tekst is in 77 talen ook beschikbaar op lds.org.

Van de uitzending wordt ook een dvd in zestien talen gemaakt, die bij de distributiecentra te verkrijgen is.

De instructie is wereldwijd uitgezonden voor alle volwassen leden van de kerk. De bijeenkomst stond in het teken van het grootbrengen van een rechtschapen nageslacht. President Thomas S. Monson besloot de bijeenkomst met drie richtlijnen om van ons thuis een gelukkige plek te maken: ‘Gezinsgebed’ houden, een ‘leeszaal van lering’ creëren, en door voorbeeld een ‘legaat van liefde’ achterlaten.

President Boyd K. Packer, president van het Quorum der Twaalf Apostelen, nam ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ (Liahona, oktober 2004, p. 49) en haar belang door.

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen introduceerde het thema van de bijeenkomst en nam ook deel aan het rondetafelgesprek over het grootbrengen van een rechtschapen nageslacht met ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen; Julie B. Beck, algemeen ZHV-presidente; Susan W. Tanner, algemeen jongevrouwenpresidente; en Cheryl C. Lant, algemeen jeugdwerkpresidente.