Tijd vrijmaken voor heiliging
vorige volgende

Tijd vrijmaken voor heiliging

In de straten van Hongkong raast het leven in hoge snelheid voorbij. De mensenmassa beweegt zich, dag en nacht, op ordelijke maar gehaaste wijze, naar de plaats van bestemming. Menigten stromen de metro in en weer uit op weg naar het werk, de winkels of de school.

In deze cultuur, waarin hard werken en topprestaties hoog staan aangeschreven, heeft het er veel van weg dat men tijd te kort komt om alles te doen.

‘Ik kom tijd te kort’, zucht Ng Kathy Ka-Lai, terwijl ze aan het eind van een drukke zondag even op adem komt met een paar andere jonge alleenstaanden.

Deze vrienden leren uit eigen ervaring dat de wereld zowel opdringerig als verstikkend kan zijn. Zij kan op legio manieren beslag op iemand leggen, waardoor er weinig vrije tijd over blijft. Daardoor blijft er maar heel weinig tijd over voor geestelijke zaken. En als we niet oppassen heeft de wereld het opeens voor het zeggen, en voor je het weet hebben wij God niets meer te zeggen.

De wereld raast voort

Kathy en haar vrienden weten hoe het is om meegezogen te worden in de drukte van de wereld.

Chow Shu Wai (28), een opziener fabricage, werkt 70 uur per week. Yuen Lung Sing (29), werkt meer dan 50 uur per week als bouwkundig ingenieur. Kathy (28), werkt ook ruim 50 uur per week in de verkoop en klantenservice. Chan Misty Lai Ming, een 27-jarige assistent research, en Tsang Dick Hing Leung, een 28-jarige werktuigbouwkundige, werken beiden 45 uur.

Daarnaast vervullen deze getrouwe heiligen der laatste dagen een roeping, waarvoor zij vijf tot vijftien uur per week in de weer zijn. In de groep bevinden zich een jongevrouwenpresidente van de ring, een raadgever in het jongemannenpresidium van de ring, een raadgever in het zondagsschoolpresidium van de wijk, een voorzitter van een regionale instituutsraad en een vertegenwoordigster jonge alleenstaanden.

Deze vrienden zijn het erover eens dat iemand een plan zal moeten hebben om tot geestelijke vernieuwing te komen. Dat houdt soms in dat ze creatief te werk moeten gaan of minder slapen, anders gezegd, vroeger opstaan en later naar bed gaan, en munt slaan uit reistijd en werkpauzes.

‘Als je inziet dat het belangrijk is om tijd vrij te maken voor schriftstudie, dan lukt het je ook om er tijd voor te vinden’, zegt Dick. ‘Maar als we geen plan hebben dan verspillen we meestal de vrije tijd die we hebben.’

Oppassen voor afleiding

Want de wereld eist niet alleen je aandacht op met werk en andere taken, ze wil ook graag de rest van je tijd vullen.

‘Er zijn veel afleidingen in de wereld’, zegt Misty. Misty noemt bijvoorbeeld mp3-spelers, die het mogelijk maken om je favoriete muziek overal te beluisteren, maar die ook kunnen leiden tot concentratiegebrek.

‘Ik heb mijn mp3-speler bijna een jaar geleden weggedaan’, zegt ze. ‘Ik kon mij niet goed concentreren. Ik vind het heel moeilijk om na te denken met mijn mp3-speler aan.’

Dick begint over de tv. ‘Als ik tijd heb voor tv, heb ik tijd voor de Schriften’, zegt hij. ‘We moeten evenwicht vinden en het juiste doen op de juiste tijd.’

Voor deze jonge alleenstaanden is het probleem niet naar slechte programma’s kijken of naar ongepaste muziek luisteren. Het probleem is dat de weinige tijd die ze hebben opgaat aan entertainment in plaats van aan geestelijke zaken. Of zoals ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Als de zaken van de wereld zich aan u opdringen, krijgen de verkeerde zaken maar al te vaak voorrang. (…) Satan heeft een krachtig wapen tot zijn beschikking tegen goede mensen. Dat is afleiding. Hij laat goede mensen hun leven vullen met “goede zaken”, zodat er geen tijd is voor de essentiële zaken.1

Heilig uzelf

Dick, Kathy, Lung, Misty en Shu proberen boven de wereld uit te stijgen en leren al doende wat ze moeten doen om de raad van de Heer op te volgen: ‘Heiligt u dan, en weest heilig’ (Leviticus 20:7). De vrienden bespreken hoe ze zich kunnen heiligen.

1. Door geloof

‘En ten dage, zegt de Heer, dat zij geloof oefenen in Mij (…), zodat zij in Mij geheiligd kunnen worden’ (Ether 4:7).

Geloof leidt tot daden, en deze jonge alleenstaanden weten dat geloof in Jezus Christus tot christelijke daden zal leiden.

Dick probeert elke dag zo vaak mogelijk aan Jezus te denken. ‘Hij is ons voorbeeld van heiligheid. Wat heeft Jezus gedaan? Wat heeft Hij gezegd?’

Hij probeert zoveel mogelijk naar dat voorbeeld te leven.

Hun geloof brengt deze vrienden ertoe de Schriften te bestuderen, het instituut bij te wonen, samen te werken met de zendelingen en de tempel te bezoeken. Zij helpen anderen en geven hun getuigenis zoveel mogelijk. Ze laten zien dat zij bereid zijn offers te brengen om de Heer gehoorzaam te zijn.

‘Mijn gedachten en mijn daden moeten op Jezus Christus gericht zijn’, zegt Kathy. ‘Ik kan niet zeggen dat ik geduldiger wil zijn als ik er niets aan doe. Als ik Hem geloof en op Hem vertrouw, kan ik meer op Hem gaan lijken.’

2. Door studie

‘Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid’ (Johannes 17:17).

‘Als we de Schriften toepassen, worden ze het antwoord waarmee wij onze problemen kunnen oplossen’, zegt Dick over zijn ervaringen met schriftstudie.

Zijn vrienden zijn het eens met hem. En ze zeggen allemaal dat ze proberen om elke dag tijd vrij te maken voor schriftstudie, dat kan ’s ochtends of ’s avonds een half uur zijn, of in de bus of trein.

Schriftstudie, vergezeld van gebed en meditatie, leidt tot inspiratie, zegt Lung, en kan zelfs ons karakter veranderen.

‘Door de Schriften begrijp ik het evangelie beter’, zegt Lung. ‘Ik voel de Geest en die brengt mij dichter tot God.’

3. Door opoffering

‘Welke heiliging tot stand kwam door de overgave van hun hart aan God’ (Helaman 3:35).

‘De Heiland vraagt ons onze verlangens op te offeren om God te kunnen volgen’, zegt Kathy.

‘We moeten bereid zijn om wereldse zaken op te geven’, vult Misty aan.

Lung haalt de jongeling in het evangelie van Lucas aan, die Jezus vroeg wat hij moest doen om het eeuwige leven te beërven. De jongeman had van jongs af aan de geboden nageleefd, maar was niet bereid zijn rijkdommen op te geven toen Jezus hem vroeg al zijn bezittingen te verkopen en de Heiland te volgen (zie Lucas 18:18–23).

‘Om Christus te volgen, moest hij zaken opgeven die hem na aan het hart lagen’, legt Lung uit. ‘We hebben ze allemaal — niet noodzakelijk rijkdommen — maar zaken die ons ervan weerhouden om Hem te volgen.’

Een voorbeeld dat tot sprake kwam was de vader van koning Lamoni, die bereid was om al zijn zonden op te geven om God te kennen (zie Alma 22:18).

‘God wil weten of we het geloof hebben om Hem te volgen. Hij wil ons hart’, zegt Misty. ‘Hij wil weten wat we meer liefhebben. Zo worden we zijn discipelen.’

‘Heilig worden houdt in onze wil, onze verlangens, op te offeren’, zegt Shu.

4. Door gehoorzaamheid

‘Hetgeen door de wet wordt bestuurd, wordt ook door de wet bewaard en door haar vervolmaakt en geheiligd’ (LV 88:34).

Onze eigen verlangens opofferen werkt heiligend als we het doen om de wil van de Heer te doen, onze verbonden na te komen en zijn geboden te bewaren.

‘God heeft ons wetten gegeven’, zegt Dick. ‘Als we ons aan die wetten houden, leidt dat tot heiliging.’

‘We ontvangen meer zegeningen als we gehoorzamer zijn’, zegt Kathy. ‘We kunnen de wet naleven en gelukkig zijn.’

5. Door de verzoening

‘[Wij zijn] eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus’ (Hebreeën 10:10).

‘Voor mij betekent heilig zijn, toegelaten kunnen worden in de tegenwoordigheid van God’, zegt Lung. ‘Dat is alleen mogelijk door de verzoening.’

‘Hij heeft al onze moeilijkheden al ervaren’, zegt Misty. ‘Onze gevoelens heeft Hij al lang gevoeld. Er gaat grote kracht schuil in de verzoening die ons heilig maakt zoals Hij heilig is’ (zie Moroni 10:32–33).

Als we willen dat de verzoening ons leven beïnvloedt, zegt Kathy, dan houdt dat deels in dat we ‘eraan denken wat de Heiland voor ons heeft gedaan’.

Dick zegt dat Hij de invloed van de verzoening voelt als hij zich bekeert en de geboden elke dag naleeft, en de Heer daarmee de kans geeft om hem te reinigen — een voorbeeld van hoe we onszelf kunnen heiligen, zodat de Heer ons kan heiligen (zie Leviticus 20:7–8).

In de wereld, maar niet van de wereld

Deze jonge alleenstaanden maken tijd vrij voor heiliging en om zichzelf te ontdoen van wereldse zaken, omdat de Heer heeft gezegd: ‘Ik geef u een gebod om (…) u te organiseren en u voor te bereiden en u te heiligen; ja, zuivert uw hart en reinigt uw handen en uw voeten voor mijn aangezicht (…).’

Maar het waarom van onze heiliging is net zo belangrijk als hoe we heilig moeten worden.

‘(…) opdat Ik zal kunnen getuigen tot uw Vader en uw God en mijn God, dat u rein bent van het bloed van dit goddeloos geslacht’ (LV 88:74–75).

‘Het leven is vol verrassingen’, zegt Dick terwijl hij uitkijkt over de eindeloze avonddrukte van Hongkong. ‘Als we tijd vrijmaken voor de Heiland, krijgen we hulp van Hem om onze problemen op te lossen. Niets in de wereld is zo belangrijk voor mij als terugkeren naar mijn hemelse Vader.’

Noten

  1. ‘Het belangrijkste eerst’, Liahona, juli 2001, p. 7.

  2. Zie Boyd K. Packer, ‘Vrees niet’, Liahona, mei 2004, p. 77.