Het evangelie van Jezus Christus leert ons dat er een voorsterfelijk bestaan is
vorige volgende

Huisbezoekboodschap

Het evangelie van Jezus Christus leert ons dat er een voorsterfelijk bestaan is

Behandel de schriftteksten en leringen die tegemoet komen aan de behoeften van de zusters die u bezoekt. Geef uw getuigenis van de leerstelling. Vraag de zusters die u onderwijst om te vertellen wat ze voelen en leren.

Wat weten we over het voorsterfelijk bestaan?

Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen: ‘Ons voorsterfelijk bestaan heeft zich in de tegenwoordigheid van God onze heilige Vader en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, afgespeeld. (…). Ons werd gezegd:

‘“Wij zullen een aarde maken waarop dezen kunnen wonen;

‘“en wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer, hun God, hun ook zal gebieden;

‘“en aan hen die hun eerste staat behouden [dat wil zeggen wie in het voorsterfelijk bestaan gehoorzaam waren] zal worden toegevoegd; (…) en zij die hun tweede staat behouden [dat wil zeggen wie in dit sterfelijk leven gehoorzaam zijn] op hun hoofd zal heerlijkheid worden toegevoegd voor eeuwig en altijd” [Abraham 3:24–26].

‘(…) u werd ingelicht en voorbereid op de omstandigheden waaronder u op aarde zou leven. (…). Uw herinneringen aan een voorsterfelijk leven werden bij u weggenomen om er zeker van te zijn dat deze test zijn waarde behield, maar u zou wel een innerlijk richtsnoer krijgen om een goed leven te leiden. In dit leven zou het heilsplan van onze Vader, dat u de kans zou bieden om bij Hem terug te keren, het evangelie van Jezus Christus heten’ (‘De waarheid hersteld’, Liahona, november 2005, pp. 78–79).

Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum der Twaalf Apostelen: ‘In een voorsterfelijke raad waarin wij allen aanwezig waren, aanvaardde [Jezus] het grote plan dat onze Vader voor het geluk van zijn kinderen had, en werd Hij door de Vader gekozen om dat plan uit te voeren. Hij voerde de goede krachten aan tegen die van Satan en zijn volgelingen in een strijd om de ziel van de mens, die al begonnen was voordat deze aarde was geschapen. Die strijd duurt tot op de dag van vandaag voort. Wij stonden destijds allemaal aan de kant van Jezus. Wij staan ook nu nog aan Jezus’ kant.’ (‘Christenen in geloof en daad’, De Ster, januari 1997, p. 68.)

Waarom is het van belang dat we het voorsterfelijk bestaan begrijpen?

Julie B. Beck, algemeen ZHV- presidente: ‘De vrouw heeft al vóór de grondlegging van de wereld specifieke taken gekregen. (…) We weten dat wij tijdens de strijd in het voorsterfelijk bestaan voor onze Heiland Jezus Christus hebben gekozen, met de mogelijkheid om bij een eeuwig gezin te horen. We weten dat wij dochters van God zijn en we weten wat we moeten doen. (…) We geloven in de vorming van eeuwige gezinnen. (…) We weten dat het gebod om ons te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen van kracht blijft. (…) We geloven dat we met de hulp van de Heer kinderen kunnen opvoeden en onderrichten. Dat zijn essentiële taken in het heilsplan. En als vrouwen deze taken met heel hun hart op zich nemen, zullen ze gelukkig zijn!’ (‘Vrouwen van de kerk op hun best: sterk en onverzettelijk’, Liahona, november 2007, p. 110).

President Spencer W. Kimball (1895–1985): ‘Als wij dit leven zouden zien als ons volledige bestaan, dan zouden de pijn, het verdriet, de mislukking en het korte leven een ramp zijn. Maar als we het leven beschouwen als iets eeuwigs dat tot ver in het voorsterfelijke verleden en in de eeuwige nasterfelijke toekomst reikt, kunnen we alle gebeurtenissen in het juiste perspectief plaatsen.’ (Leringen van kerkpresidenten: Spencer W. Kimball [2006]. p. 16.)

Zie Jeremia 1:4–5; LV 138:55–56 voor aanvullende studie.