Visste du det?

Visste du det?

Dagbokideer

Hvis du synes det er vanskelig å komme på hva du skal skrive om i dagboken, kan du begynne slik: «Det første jeg kan huske fra min barndom, er …» eller «Mitt beste minne fra skolen er …» eller «En åndelig opplevelse jeg nylig hadde, var …»

President Spencer W. Kimball (1895-1985) sa: «Skaff dere en skrivebok, mine unge venner, en dagbok som vil vare gjennom alle tider, og kanskje vil englene sitere fra den i evigheten. Begynn i dag og skriv i den om det som skjer, dine innerste tanker, det du oppnår og hva du mislykkes med, om dine omgangsfeller og dine seire, dine inntrykk og ditt vitnesbyrd.» («Englene vil sitere fra den», Lys over Norge, juni 1977, 25.)

Tips om lederskap

President David O. McKay (1873-1970), Kirkens niende president, omtalte noen egenskaper som kjennetegner en vellykket leder eller lærer:

  1. «Absolutt tro på Jesu Kristi evangelium som verdens lys og et oppriktig ønske om å tjene ham. Denne sjelens tilstand vil gjøre det mulig å ha Den hellige ånd som sin ledsager og veileder.»

  2. «Oppriktig kjærlighet til medlemmene, med en beslutning om å handle rettferdig og upartisk overfor ethvert medlem av Kirken. Respekter … medlemmet, så vil … medlemmet respektere deg.»

  3. «Grundig forberedelse. En vellykket leder kjenner sine plikter og sitt ansvar og også medlemmene han [eller hun] skal veilede.»

  4. «Godt humør – ikke unaturlig, men naturlig godt humør, som følger spontant av en håpefull sjel.» (I Conference Report, okt. 1968, 144.)

Kort sagt

Åndelig død: Åndelig død er adskillelse fra Gud. Det er to kilder til åndelig død – fallet og vår egen ulydighet.

«Hele menneskeheten, som på grunn av Adams fall er avskåret fra Herrens nærhet, blir betraktet som død både med hensyn til det som er timelig og til det som er åndelig» (Helaman 14:16). Mens vi lever på jorden, er vi adskilt fra Guds nærhet. Gjennom forsoningen forløser Jesus Kristus alle fra denne åndelige død. «Kristi oppstandelse forløser menneskene, ja, hele menneskeheten, og fører dem tilbake i Herrens nærhet» (Helaman 14:17).

Videre er åndelig død en følge av våre synder som gjør oss urene og ute av stand til å bo i Guds nærhet (se Helaman 14:18). Frelseren tilbyr oss forløsning fra denne åndelige død, men kun når vi viser tro på ham, omvender oss fra våre synder og adlyder evangeliets prinsipper og ordinanser (se Helaman 14:19). (Se Tro mot pakten [2005], «Død, åndelig», 21.)

«Med mindre du går fullt og helt inn for å etterleve evangeliet – etterleve det av hele ditt ”hjerte, makt, sinn og styrke” (L&p 4:2) – kan du ikke generere nok åndelig lys til å skyve vekk mørket.»

Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum: «Fra mørket til hans underfulle lys», Liahona, juli 2002, 78.