Bli et redskap i Guds hender ved å være av ett hjerte og ett sinn

Besøkende lærerinners budskap

Bli et redskap i Guds hender ved å være av ett hjerte og ett sinn

Velg ydmykt og les de skriftsteder og læresetninger fra dette budskapet som best dekker behovene til de søstrene du besøker. Gi søstrene del i dine erfaringer og ditt vitnesbyrd. Oppfordre dem du underviser, til å gjøre det samme.

Hva betyr det å være av ett hjerte og ett sinn?

1. Korinterbrev 12:20, 27: «Nå er det mange lemmer, men ett legeme… Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.»

President Gordon B. Hinckley: «Herren har sagt at hvis dere ikke er ett, er dere ikke mine. (Se L&p 38:27.) Denne store enhet kjennetegner Kristi sanne kirke. Den føles blant våre medlemmer over hele verden. I den grad vi er ett, er vi hans… Vi ber for hverandre at vi må bevege oss fremad i enhet og styrke. Dersom vi gjør det, kan ingen makt under himmelen stanse dette rikes fremgang.» («Hvis I ikke er ett», Lys over Norge, apr. 1984, 8.)

President Marion G. Romney (1897-1988), førsterådgiver i Det første presidentskap: «Kirkens oppgave i denne siste evangelieutdeling er å utvikle et annet folkeferd som etterlever evangeliet fullt og helt. Dette folk skal bli ”rene av hjertet”, og de skal … være Herrens folk. De skal vandre med Gud fordi de skal være av ett hjerte og ett sinn, de skal bo i rettferdighet, og det skal ikke være noen fattige blant dem.» («Hvordan vi følger velferdens prinsipper», Lys over Norge, apr. 1982, 169.)

Hvordan kan jeg bli et bedre redskap i Guds hender ved å strebe etter å være av ett hjerte og ett sinn?

Eldste D. Todd Christofferson i De syttis presidentskap: «Vi må begynne med å bli ett i oss selv. Vi er todelte personer av legeme og ånd, og vi føler noen ganger at disse ikke er i harmoni eller er i innbyrdes strid… Når vi anstrenger oss dag etter dag, uke etter uke, for å følge Kristi vei, vil vår ånd hevde sin forrang, kampen inni oss vil dø ut og fristelser slutte å skape vanskeligheter. Det blir større og større harmoni mellom det åndelige og det legemlige inntil vårt fysiske legeme blir forvandlet … til ”rettferdighetens våpen for Gud” (se Romerbrevet 6:13)». («For at de kan være ett, likesom vi er ett», Liahona, nov. 2002, 71-72.)

Kathleen H. Hughes, tidligere førsterådgiver i Hjelpeforeningens presidentskap på generalplan: «[Herren] krever ”hjertet og et villig sinn” (L&p 64:34, uthevelse tilføyd)… Herren ber oss åpne for ham, ikke holde noe tilbake. Han sier til oss: søk ikke ”ditt eget”, søk ”min vilje og hold mine bud” (Helaman 10:4). Hjertets fornyelse kommer når vi gjør og gir alt vi kan, og deretter overgir hjerte og vilje til Faderen.» («Ut av små ting», Liahona, nov. 2004, 111.)

Eldste Neal A. Maxwell (1926-2004) i De tolv apostlers quorum: «Åndelig underkastelse betyr … samvær og forening idet sinnet og hjertet slår seg til ro. Da bruker vi mindre tid til å velge og langt mer tid til å tjene… Det å overgi vårt hjerte til Gud er det siste trinn i vår åndelige utvikling. Først da begynner vi å bli fullt ut nyttige for Gud! Hvordan kan vi oppriktig be om å få bli et redskap i hans hender hvis redskapet ønsker å arbeide på egen hånd?» («Villig til å bøye seg», Lys over Norge, fra generalkonferansen 6.-7. apr. 1985, 59-60.)