Yleiskonferenssi
Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus
Huhtikuun 2024 yleiskonferenssi


Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus

Kunnioittamalla liittojamme me annamme Jumalan vuodattaa niihin liittoihin liittyvien luvattujen siunausten runsauden.

Kahden nuorimman lapsemme varttuessa löysin kirjoja, jotka olivat viihdyttäviä ja mukaansatempaavia mutta jotka lisäksi kerronnassaan hyödynsivät vertauskuvallisuutta. Kun luimme yhdessä iltaisin, minusta oli mukava auttaa lapsiani ymmärtämään vertauskuvallisuutta, jota kirjailija käytti opettaakseen syvällisempiä periaatteita, jopa evankeliumin periaatteita.

Eräänä päivänä, kun nuorempi poikani oli varhaisessa teini-iässä, tiesin, että hän oli oivaltamassa tämän. Hän oli aloittanut uuden kirjan ja halusi vain nauttia kertomuksesta, mutta mielessään hän yritti jatkuvasti löytää syvempää merkitystä kaikelle, mitä luki. Hän turhautui, mutta minä hymyilin itsekseni.

Jeesus opetti käyttämällä kertomuksia ja vertauskuvia1 – Hän käytti sinapinsiementä opettamaan uskon voimaa2, kadonnutta lammasta opettamaan sielujen arvoa3, tuhlaajapoikaa opettamaan, millainen Jumala on.4 Vertauksiensa avulla Hän pystyi opettamaan syvällisempiä opetuksia niille, joilla on ”korvat kuulla”5. Mutta ne, jotka eivät etsisi syvempää merkitystä, eivät ymmärtäisi.6 Samoin monet, jotka ovat lukeneet samoja kirjoja kuin minä luin lapsilleni, eivät ole koskaan tienneet, että niissä kertomuksissa on syvällisempiä merkityksiä ja paljon muuta, mitä niistä voi saada irti.

Kun Isä Jumala tarjosi ainosyntyisen Poikansa uhriksi puolestamme, Jeesuksesta Kristuksesta itsestään tuli suurin vertauskuva taivaallisen Isämme ikuisesta rakkaudesta meitä jokaista kohtaan.7 Jeesuksesta Kristuksesta tuli Jumalan Karitsa.8

Meillä on etuoikeus ja siunaus, että meidät on kutsuttu liittosuhteeseen Jumalan kanssa, jolloin omasta elämästämme voi tulla tuon liiton vertauskuva. Liitot luovat sellaisen suhteen, jonka avulla Jumala voi muovata ja muuttaa meitä ajan mittaan ja kohottaa meitä yhä enemmän Vapahtajan kaltaisiksi tuoden meitä yhä lähemmäksi Häntä ja Isäämme9 ja lopulta valmistaa meitä pääsemään Heidän luokseen.

Jokainen ihminen maan päällä on ainutlaatuinen Jumalan poika tai tytär.10 Kun päätämme olla osa liittoa, se vahvistaa ja syventää suhdettamme Häneen. Presidentti Russell M. Nelson on opettanut, että kun päätämme solmia liiton Jumalan kanssa, suhteestamme Häneen voi tulla paljon läheisempi kuin se oli ennen liittoamme, ja se mahdollistaa sen, että Hän voi siunata meitä aiempaa suuremmalla määrällä armoaan ja rakkauttaan, liittorakkaudella, josta heprean kielessä käytetään nimitystä hesed.11 Liittopolulla on kyse suhteestamme Jumalaan – meidän hesed-suhteestamme Häneen.12

Isämme haluaa syvemmän suhteen kaikkiin poikiinsa ja tyttäriinsä13, mutta se on meidän valintamme. Kun päätämme lähestyä Häntä solmimalla liittosuhteen, Hän voi lähestyä meitä14 ja siunata meitä täydemmin.

Jumala asettaa solmimiemme liittojen ehdot ja velvoitteet.15 Kun päätämme solmia tämän suhteen, me todistamme Hänelle kuhunkin liittoon kuuluvien vertauskuvallisten tekojen avulla, että olemme halukkaita noudattamaan Hänen asettamiaan ehtoja.16 Kunnioittamalla liittojamme me annamme Jumalan vuodattaa niihin liittoihin liittyvien luvattujen siunausten runsauden17, mukaan lukien entistä suurempaa voimaa muuttua ja tulla enemmän Vapahtajamme kaltaiseksi. Jeesus Kristus on kaikkien tekemiemme liittojen keskipisteenä, ja liiton siunaukset ovat mahdollisia Hänen sovitusuhrinsa ansiosta.18

Upotuskaste on vertauskuvallinen portti, jonka kautta kulkien me solmimme liittosuhteen Jumalan kanssa. Veteen upottaminen ja vedestä ylös nouseminen ovat vertauskuva Vapahtajan kuolemasta ja ylösnousemuksesta uuteen elämään.19 Kun meidät kastetaan, me vertauskuvallisesti kuolemme ja synnymme uudelleen Kristuksen perheeseen ja osoitamme, että olemme halukkaita ottamaan Hänen nimensä päällemme.20 Me itse edustamme tuon liiton vertauskuvallisuutta. Uudessa testamentissa sanotaan: ”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.”21 Kasteessa me vertauskuvallisesti puemme Kristuksen yllemme.

Myös sakramenttitoimitus viittaa Vapahtajaan. Leipä ja vesi ovat Kristuksen lihan ja meidän vuoksemme vuodatetun veren vertauskuvia.22 Hänen sovitustyönsä lahja tarjotaan meille vertauskuvallisesti joka viikko, kun Vapahtajaa itseään edustava pappeudenhaltija tarjoaa meille leipää ja vettä. Kun me syömme ja juomme Hänen lihansa ja verensä vertauskuvat, Kristus tulee vertauskuvallisesti osaksi meitä.23 Puemme Kristuksen päällemme jälleen, kun teemme uuden liiton joka viikko.24

Solmiessamme liittoja Jumalan kanssa Herran huoneessa me syvennämme edelleen suhdettamme Häneen.25 Kaikki, mitä teemme temppelissä, viittaa Isämme meitä varten laatimaan suunnitelmaan, jonka ytimenä on Vapahtaja ja Hänen sovitusuhrinsa.26 Herra opettaa meitä rivi rivin päälle27 toimitusten ja liittojen vertauskuvallisuudella, kun avaamme sydämemme ja pyrimme rukoillen ymmärtämään syvempiä merkityksiä.

Osana temppeliendaumenttia me saamme valtuuden käyttää pyhän pappeuden garmenttia. Se on sekä pyhä velvoite että pyhä etuoikeus.

Monissa uskonnollisissa perinteissä käytetään erityisiä vaatteita vertauskuvana henkilön uskosta ja sitoutumisesta Jumalaan28, ja jumalanpalveluksia johtavat henkilöt käyttävät usein seremoniallisia vaatteita. Näillä pyhillä vaatteilla on käyttäjilleen syvällinen merkitys. Raamatussa kerrotaan, että muinoin pyhiä seremoniallisia vaatteita käytettiin myös temppelirituaalien yhteydessä.29

Ne meistä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenistä, jotka ovat päättäneet solmia liittoja Jumalan kanssa Herran temppelissä, käyttävät temppelipalveluksen aikana pyhiä seremoniavaatteita. Ne ovat vertauskuva muinaisissa temppelirituaaleissa käytetyistä vaatteista. Käytämme myös pyhän pappeuden garmenttia temppelipalveluksessa ja päivittäisessä elämässämme.30

Pyhän pappeuden garmentti on syvästi vertauskuvallinen, ja sekin viittaa Vapahtajaan. Sen jälkeen kun Aadam ja Eeva olivat syöneet puun hedelmää ja heidän oli lähdettävä Eedenin puutarhasta, heille annettiin suojaksi nahasta tehdyt vaatteet.31 On todennäköistä, että niiden nahkavaatteiden valmistamiseen uhrattiin eläin – vertauskuvana Vapahtajan omasta uhrista meidän puolestamme. Kaphar on hepreankielinen sana, joka tarkoittaa sovitusta, ja yksi sen merkityksistä on ”suojata”32. Temppeligarmenttimme muistuttaa meitä siitä, että Vapahtaja ja Hänen sovitustyönsä siunaukset suojaavat meitä koko elämämme ajan. Kun puemme joka päivä yllemme pyhän pappeuden garmentin, tuo kaunis vertauskuva tulee osaksi meitä.

Uuden testamentin Roomalaiskirjeessä sanotaan: ”Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. – – Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus.”33

Olen hyvin kiitollinen siitä etuoikeudesta, että saan pitää pyhän pappeuden garmenttia muistuttamassa minua siitä, että Vapahtaja ja Hänen äärettömän sovituksensa siunaukset suojaavat minua jatkuvasti koko kuolevaisen matkani ajan. Se muistuttaa minua myös siitä, että kun pidän Jumalan kanssa Herran temppelissä solmimani liitot, olen vertauskuvallisesti pukenut päälleni Kristuksen, joka itse on valon haarniska. Hän suojelee minua pahalta34, antaa minulle voimaa ja lisääntynyttä kykyä35 ja on valoni ja oppaani36 tämän maailman pimeyden ja vaikeuksien läpi.

Pyhän pappeuden garmentilla ja sen suhteella Kristukseen on syvä ja kaunis vertauskuvallinen merkitys. Uskon, että halukkuudestani37 käyttää pyhää garmenttia tulee minun vertauskuvani Hänelle.38 Se on minun henkilökohtainen merkkini Jumalalle, ei merkki muille.39

Olen hyvin kiitollinen Vapahtajastani Jeesuksesta Kristuksesta.40 Hänen sovitusuhristaan meidän puolestamme tuli suurin vertauskuva Hänen ja meidän taivaallisen Isämme äärettömästä rakkaudesta meitä jokaista kohtaan41, ja tämän rakkauden ja uhrin käsin kosketeltavat vertauskuvat – jäljet Vapahtajan käsissä, jaloissa ja kyljessä – säilyivät vielä Hänen ylösnousemuksensa jälkeenkin.42

Kun pidän liittoni Jumalan kanssa ja velvoitteeni Häntä kohtaan, kuten käytän pyhän pappeuden garmenttia, niin omasta elämästäni voi tulla henkilökohtainen vertauskuva rakkaudestani ja syvästä kiitollisuudestani Vapahtajaani Jeesusta Kristusta kohtaan sekä halustani pitää Hänet aina luonani.

Jos ette ole vielä tehneet niin, kutsun teitä valitsemaan syvemmän suhteen Jumalaan solmimalla liittoja Hänen kanssaan Herran huoneessa. Tutkikaa profeettamme puheita (myös kauniita opetuksia hänen puheidensa – ja useimpien konferenssipuheiden – loppuviitteissä). Hän on puhunut toistuvasti liitoista vuosien ajan ja varsinkin siitä lähtien, kun hänestä tuli kirkon presidentti. Oppikaa hänen opetustensa perusteella hienoista siunauksista sekä lisääntyneestä voimasta ja kyvyistä, joita voitte saada solmimalla liittoja Jumalan kanssa ja pitämällä ne.43

Yleiskäsikirjassa sanotaan, että temppeliliittojen solmiminen ei edellytä lähetystyökutsua tai kihlautumista.44 Henkilön täytyy olla vähintään 18-vuotias, hänen ei pidä enää opiskella lukiossa tai vastaavassa, ja hänen on täytynyt olla kirkon jäsen vähintään vuoden ajan. Vaatimuksena ovat myös henkilökohtaisen pyhyyden mittapuut.45 Jos sinulla on halu syventää suhdettasi taivaalliseen Isääsi ja Jeesukseen Kristukseen solmimalla pyhiä liittoja Herran huoneessa, kutsun sinua puhumaan piispasi tai seurakunnanjohtajasi kanssa ja kertomaan hänelle toiveistasi. Hän auttaa sinua tietämään, kuinka valmistautua ottamaan vastaan nuo liitot ja pitämään ne kunniassa.

Kun solmimme liittosuhteen Jumalan kanssa, meidän omasta elämästämme voi tulla elävä vertauskuva sitoutumisestamme ja syvästä rakkaudestamme taivaallista Isäämme kohtaan, meidän hesedistämme Häntä kohtaan46, ja halustamme kehittyä ja tulla lopulta Vapahtajamme kaltaiseksi, jolloin olemme valmiita pääsemään jonakin päivänä Heidän luokseen. Minä todistan, että tuon liittosuhteen suuret siunaukset ovat hyvinkin hintansa arvoisia. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta