Yleiskonferenssi
Johtavien auktoriteettien, vyöhykeseitsenkymmenien ja johtavien virkailijoiden hyväksyminen
Huhtikuun 2024 yleiskonferenssi


Johtavien auktoriteettien, vyöhykeseitsenkymmenien ja johtavien virkailijoiden hyväksyminen

Veljet ja sisaret, etuoikeutenani on nyt esittää hyväksyttäväksenne kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet ja johtavat virkailijat.

Pyydän, että ilmaisette tukenne tavalliseen tapaan. Jos on niitä, jotka vastustavat jotakin ehdotusta, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä vaarnanjohtajaanne.

Ehdotetaan, että hyväksymme Russell Marion Nelsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi sekä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiksi, Dallin Harris Oaksin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Henry Bennion Eyringin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen.

Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme Dallin H. Oaksin kahdentoista apostolin koorumin presidentiksi ja Jeffrey R. Hollandin kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme kahdentoista apostolin koorumin jäseniksi seuraavat: Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong, Ulisses Soares ja Patrick Kearon.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin.

Seuraavat johtavat auktoriteetit vapautetaan tehtävistään ja heille annetaan täysinpalvelleen asema 1. elokuuta 2024 alkaen: vanhimmat Ian S. Ardern, Shayne M. Bowen, Paul V. Johnson, S. Gifford Nielsen, Brent H. Nielson, Adrián Ochoa, Gary B. Sabin ja Evan A. Schmutz.

Ne, jotka haluavat osoittaa kiitollisuutta näille veljille sekä heidän vaimoilleen heidän vuosien omistautuneesta palveluksestaan eri puolilla kirkkoa, voivat osoittaa sen nostamalla kätensä.

Vapautamme myös vanhin Carlos A. Godoyn hänen palvelutehtävästään seitsemänkymmenen johtokunnan jäsenenä 1. elokuuta 2024 alkaen.

Kaikki, jotka haluavat ilmaista kiitollisuutta vanhin Godoyta hänen palveluksestaan tässä tehtävässä, voivat osoittaa sen.

Lausumme kiitollisuutemme vyöhykeseitsenkymmenille, jotka päättävät palvelutehtävänsä ja joiden nimet näkyvät kirkon verkkosivustolla.

Ne, jotka haluavat ilmaista kanssamme kiitollisuutta näille veljille ja heidän perheilleen heidän epäitsekkäästä palveluksestaan vuosien ajan, voivat osoittaa sen.

Vapautamme 1. elokuuta 2024 alkaen pyhäkoulun ylimmän johtokunnan: ylijohtajana toimivan Mark L. Pacen, ensimmäisenä neuvonantajana toimivan Milton Camargon ja toisena neuvonantajana toimivan Jan E. Newmanin.

Kaikki, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen näille veljille heidän omistautuneesta palveluksestaan, voivat osoittaa se.

Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat palvelemaan seitsemänkymmenen johtokunnan jäsenen tehtävissä: vanhin Marcus B. Nash, joka on aloittanut palvelemisensa tammikuussa 2024, sekä vanhimmat Michael T. Ringwood, Arnulfo Valenzuela ja Edward Dube, jotka aloittavat palvelemisensa 1. elokuuta 2024.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat johtavina auktoriteetteina palveleviksi seitsenkymmeniksi: David L. Buckner, Gregorio E. Casillas, Aroldo B. Cavalcante, I. Raymond Egbo, D. Martin Goury, Karl D. Hirst, Christopher H. Kim, Sandino Roman, Steven D. Shumway, Michael B. Strong ja Sergio R. Vargas.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, samoin.

Toteamme, että 64 uutta vyöhykeseitsenkymmentä hyväksyttiin yleiskonferenssin johtohenkilöiden kokouksissa torstaina 4. huhtikuuta, ja asiasta on sitten ilmoitettu kirkon verkkosivustolla. Kutsumme teitä antamaan näille veljille tukenne heidän uusissa tehtävissään.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, samoin.

Ehdotetaan, että hyväksymme pyhäkoulun uudeksi ylimmäksi johtokunnaksi 1. elokuuta 2024 alkaen seuraavat: ylijohtajaksi Paul V. Johnson, ensimmäiseksi neuvonantajaksi Chad H Webb ja toiseksi neuvonantajaksi Gabriel W. Reid.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Toteamme, että veli Reid palvelee tällä hetkellä Sydneyn lähetyskentän johtajana Australiassa eikä sen vuoksi ole konferenssissa Salt Lake Cityssä.

Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet ja johtavat virkailijat nykyisessä kokoonpanossaan.

Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen kohottamalla kätensä.

Mahdolliset vastaan olevat.

Kiitos, veljet ja sisaret, jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne kirkon johtajien hyväksi.

Vyöhykeseitsenkymmeniä koskevia muutoksia

Seuraavat vyöhykeseitsenkymmenet hyväksyttiin osana yleiskonferenssia pidetyssä johtohenkilöiden kokouksessa:

Daniel A. Abeo, Mauricio A. Araújo, Randy T. Austin, Michel D. Avegnon, Philip J. Barton, Bradley S. Bateman, Eber Antônio Beck, Eric D. Bednar, Jared Black, Bryan G. Borela, Jaime A. Bravo, Juan G. Cardenas, Sancho N. Chukwu, Mark J Cluff, Danilo F. Costales, Daniel A. Cruzado, Gregorio Davalos, Julio N. Del Sero, Ryan E. Dobbs, Stephen W. Dyer, Brik V. Eyre, Denny Fa’alogo, Timothy L. Farnes, Martín P. Fernández, Luis A. Ferrizo, Ángel J. Gómez, Georgie E. Guidi, Shinjiro Hara, Daniel L. Harris, Todd D. Haynie, Thomas Hengst, John R. Higgins, Niels O. Jensen, Fritzner A. Joseph, Kyoni Kasongo, John S. K. Kauwe III, Dan Kawashima, J. Joseph Kiehl, Carl F. Krauss, Yew Mun Kwan, Woo Cheol Lee, Wai Hung Mak, David R. Marriott, Ignatius Maziofa, Derek B. Miller, Albert Mutariswa, Marvin I. Palomo, Kyung Yeol Park, Domingo J. Perez, Oscar A. Perez, Raul Perez, Gayle L. Pollock, Pierre Portes, Marco A. Quezada, Stephen T. Rockwood, Guillermo Rojas, Kgomotso T. Sehloho, Sandro Alex Silva, Juswan Tandiman, Asuquo E. Udobong, Dwayne J. Van Heerden, Shih Ning (Steve) Yang, Juan F. Zorrilla, Leopoldo Zuñiga.

Seuraavat vyöhykeseitsenkymmenet vapautetaan 1. elokuuta 2024 tai aikaisemmin:

Solomon I. Aliche, Guillermo A. Alvarez, Daren R. Barney, Julius F. Barrientos, James H. Bekker, David L. Buckner, Glenn Burgess, Marcos Cabral, Gregorio E. Casillas, Dunstan G. B. T. Chadambuka, Alan C. K. Cheung, Paul N. Clayton, Michael Cziesla, Hiroyuki Domon, Mernard P. Donato, I. Raymond Egbo, Zachary F. Evans, Sapele Fa’alogo jr., Saulo G. Franco, David Frischknecht, John J. Gallego, Efraín R. García, Robert Gordon, Mark A. Gottfredson, D. Martin Goury, Michael J. Hess, Bhanu K. Hiranandani, Richard S. Hutchins, Tito Ibañez, Eustache Ilunga, Akinori Ito, Anthony M. Kaku, Christopher H. Kim, H. Moroni Klein, Stephen Chee Kong Lai, V. Daniel Lattaro, Thabo Lebethoa, Tarmo Lepp, Itzcoatl Lozano, Kevin Lythgoe, Clement M. Matswagothata, Edgar P. Montes, Luiz C. D. Queiroz, Ifano Rasolondraibe, Eduardo D. Resek, Tomás G. Román, Ramon E. Sarmiento, Steven D. Shumway, Luis Spina, Jared W. Stone, Michael B. Strong, Djarot Subiantoro, Carlos G. Süffert, Voi R. Taeoalii, Karim Del Valle, Sergio R. Vargas, Helmut Wondra.

Tulosta