Yleiskonferenssi
Liitot ja vastuut
Huhtikuun 2024 yleiskonferenssi


Liitot ja vastuut

Jeesuksen Kristuksen kirkko tunnetaan kirkkona, joka tähdentää liittojen solmimista Jumalan kanssa.

”Kuinka teidän kirkkonne eroaa muista?” Vastaukseni tähän tärkeään kysymykseen on vaihdellut sitä mukaa kuin olen varttunut ja kirkko on kasvanut. Kun synnyin Utahissa vuonna 1932, kirkkomme jäsenmäärä oli vain noin 700 000, ja se oli keskittynyt pääasiassa Utahiin ja sen lähiosavaltioihin. Siihen aikaan meillä oli vain 7 temppeliä. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenmäärä on nykyään yli 17 miljoonaa noin 170 maassa. Nyt huhtikuun 1. päivänä meillä on 189 vihittyä temppeliä, jotka sijaitsevat monissa maissa, ja lisäksi 146 temppeliä suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Olen tuntenut halua puhua näiden temppelien tarkoituksesta sekä liittojen historiasta ja roolista jumalanpalveluksessamme. Tämä täydentää aiempien puhujien innoitettuja opetuksia.

I

Liitto on sitoumus täyttää tiettyjä vastuita. Henkilökohtaiset sitoumukset ovat välttämättömiä oman elämämme ohjaamiseksi ja yhteiskunnan toimimiseksi. Nykyään tämä ajatus kyseenalaistetaan. Äänekäs vähemmistö vastustaa institutionaalista auktoriteettia ja vaatii, että ihmisten tulee olla vapaita kaikista rajoituksista, jotka rajoittavat heidän yksilönvapauttaan. Tuhatvuotisen kokemuksen pohjalta kuitenkin tiedämme, että ihmiset luopuvat yksilön vapauksista tietyssä määrin, jotta saavat järjestäytyneissä yhteisöissä elämisen mukanaan tuomia etuja. Tällaiset yksilön vapauksista luopumiset perustuvat pääasiassa sitoumuksiin eli liittoihin, jotka ilmaistaan suoraan tai epäsuorasti.

Kuva
Sotilaita.
Kuva
Terveydenhuollon ammattilaisia.
Kuva
Palomiehiä.
Kuva
Kokoaikaisia lähetyssaarnaajia.

Tässä on muutamia esimerkkejä liiton alaisista vastuista yhteiskunnassamme: 1) tuomarit, 2) sotavoimat, 3) terveydenhuollon ammattilaiset ja 4) palomiehet. Kaikki näihin tuttuihin ammatteihin osallistuvat sitoutuvat – usein virallisella valalla tai lupauksella – suorittamaan heille annetut tehtävät. Sama pätee kokoaikaisiin lähetyssaarnaajiimme. Erityisen vaatetuksen ja nimikylttien tarkoituksena on olla merkkinä siitä, että niiden käyttäjä on liiton alainen ja siksi hänen velvollisuutenaan on opettaa ja palvella ja että häntä tulee tukea siinä palvelussa. Tähän liittyvä tarkoitus on muistuttaa niiden käyttäjiä heidän liiton alaisista vastuistaan. Näissä erityisissä vaatteissa tai tunnusmerkeissä ei ole mitään taikaa, vaan ne ovat ainoastaan tarpeellinen muistutus niistä erityisistä vastuista, joita niiden käyttäjillä on. Tämä pätee myös kihla- ja vihkisormusten vertauskuviin ja niiden tehtävään ilmoittaa muille tai muistuttaa kantajaansa liiton alaisista vastuista.

Kuva
Kihla- ja vihkisormus.

II

Se, mitä olen sanonut liitoista yksilön elämän sääntelyn perustana, koskee erityisesti uskonnollisia liittoja. Monien uskonnollisten jäsenyyksien ja vaatimusten perustus ja historia pohjautuvat liittoihin. Esimerkiksi Abrahamin liitto on olennainen osa useita suuria uskonnollisia perinteitä. Se esittelee pyhän ajatuksen liittoon kuuluvista lupauksista, jotka Jumala antaa lapsilleen. Vanhassa testamentissa viitataan usein Jumalan liittoon Abrahamin ja hänen jälkeläistensä kanssa.1

Mormonin kirjan ensimmäinen osa, joka kirjoitettiin Vanhan testamentin aikaan, osoittaa selvästi liittojen roolin israelilaisten historiassa ja jumalanpalveluksessa. Nefille kerrottiin, että tuon ajan israelilaisten kirjoitukset olivat ”aikakirja juutalaisista; se sisältää Herran liitot, jotka hän on tehnyt Israelin huoneen kanssa”2. Nefin kirjoissa viitataan usein Abrahamin liittoon3 ja Israeliin ”Herran liittokansana”4. Tapa solmia liittoja Jumalan tai uskonnollisten johtajien kanssa on tallennettu myös Mormonin kirjan kirjoituksiin Nefistä, Joosefista Egyptissä, kuningas Benjaminista, Almasta ja sotapäällikkö Moronista.5

III

Kun koitti aika palauttaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteys, Jumala kutsui profeetan, Joseph Smithin. Emme tiedä enkeli Moronin tälle varttuvalle nuorelle profeetalle antamien varhaisten ohjeiden koko sisältöä. Tiedämme kuitenkin hänen sanoneen Josephille, että ”Jumalalla oli [hänelle] työ tehtäväksi” ja että ”ikuisen evankeliumin täyteys”, mukaan lukien ”isille annetut lupaukset”, täytyy tuoda julki.6 Tiedämme myös, että ne pyhät kirjoitukset, joita nuori Joseph luki mitä tiiviimmin – jo ennen kuin hänet ohjattiin perustamaan kirkko – olivat niitä monia opetuksia liitoista, joita hän käänsi Mormonin kirjassa. Kirja on palautuksen evankeliumin täyteyden – mukaan lukien Jumalan suunnitelman lapsiaan varten – tärkein lähde, ja Mormonin kirja on täynnä viittauksia liittoihin.

Koska Joseph oli hyvin perehtynyt Raamattuun, hän varmastikin tiesi, että Heprealaiskirjeessä viitataan siihen, että Vapahtaja aikoi ”[tehdä] uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa”7. Heprealaiskirjeessä viitataan myös Jeesukseen ”uuden liiton välimiehenä”8. On merkittävää, että Raamatun kertomus Vapahtajan palvelutyöstä kuolevaisuudessa on nimeltään ”Uusi testamentti”, joka on käytännössä synonyymi ilmaukselle ”Uusi liitto”.

Liitot ovat olleet perustana evankeliumin palautukselle. Tämä käy selvästi ilmi niistä varhaisimmista vaiheista, jotka Herra ohjasi profeettaa toteuttamaan kirkkonsa perustamisessa. Heti kun Mormonin kirja oli julkaistu, Herra ohjasi palautetun kirkkonsa järjestämisen, ja pian se sai nimen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko.9 Huhtikuussa 1830 tallennetussa ilmoituksessa käsketään, että henkilöt ”otettakoon kasteen kautta hänen kirkkoonsa”, kun he ovat todistaneet, ”että he ovat todella tehneet parannuksen kaikista synneistään ja tahtovat ottaa päällensä Jeesuksen Kristuksen nimen päätettyään lujasti palvella häntä loppuun asti”.10

Tässä samassa ilmoituksessa käsketään, että ”kirkko kokoontuu usein yhteen nauttimaan leipää ja viiniä [vettä] Herran Jeesuksen muistoksi”. Tämän toimituksen tärkeys käy selvästi ilmi liiton sanoista, jotka on annettu toimitusta suorittavalle vanhimmalle tai papille. Hän siunaa leivän vertauskuvat ”kaikkien niiden sieluille, jotka sitä nauttivat, jotta he – – todistaisivat sinulle, oi Jumala, iankaikkinen Isä, että he ovat halukkaita ottamaan Poikasi nimen päällensä ja muistamaan hänet aina ja pitämään hänen käskynsä, jotka hän on antanut heille”.11

Liittojen keskeinen rooli äskettäin palautetussa kirkossa vahvistettiin uudelleen esipuheessa, jonka Herra antoi ilmoitustensa ensimmäistä julkaisemista varten. Siinä Herra julistaa, että Hän on kutsunut Joseph Smithin, koska maan asukkaat ”ovat poikenneet minun toimituksistani ja ovat rikkoneet minun ikuisen liittoni”12. Tässä ilmoituksessa selitetään edelleen, että Hänen käskynsä annetaan, ”jotta minun ikuinen liittoni vahvistettaisiin”13.

Nykyään me ymmärrämme, mikä on liittojen rooli palautetussa kirkossa ja sen jäsenten jumalanpalveluksessa. Presidentti Gordon B. Hinckley esitti tämän yhteenvedon kasteemme ja viikoittaisen sakramentin nauttimisemme vaikutuksesta: ”Jokainen tämän kirkon jäsen, joka on astunut kasteen vesiin, on tullut osapuoleksi pyhään liittoon. Joka kerta, kun me nautimme Herran ehtoollisen sakramentin, me uudistamme tuon liiton.”14

Monet puhujat tässä konferenssissa ovat muistuttaneet meille, että presidentti Russell M. Nelson viittaa usein pelastussuunnitelmaan ”liittopolkuna”, joka ”johtaa meidät takaisin [Jumalan luo]” ja jossa ”on kyse suhteestamme Jumalaan”15. Hän opettaa liittojen merkitystä temppeliseremonioissamme sekä kehottaa meitä näkemään lopun alusta asti ja ajattelemaan selestisesti.16

IV

Nyt puhun lisää temppeliliitoista. Täyttääkseen vastuunsa palauttaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteys profeetta Joseph Smith vietti suuren osan viimeisistä vuosistaan ohjaten temppelin rakentamista Nauvooseen Illinoisissa. Hänen kauttaan Herra ilmoitti pyhiä opetuksia, oppia ja liittoja, joita hänen seuraajansa voivat antaa temppeleissä. Siellä ihmiset, jotka saivat endaumentin, saivat opetusta Jumalan pelastussuunnitelmasta ja heitä kutsuttiin solmimaan pyhiä liittoja. Niille, jotka eläisivät uskollisina näille liitoille, luvattiin iankaikkinen elämä, jossa ”kaikki on heidän” ja he ”saavat asua Jumalan ja hänen Kristuksensa luona aina ja ikuisesti”.17

Endaumenttiseremoniat Nauvoon temppelissä toteutettiin juuri ennen kuin varhaiset pioneerimme karkotettiin ja he aloittivat historiallisen matkansa vuorille lännessä. Meillä on monien pioneerien todistus siitä, että voima, jonka he saivat sitoutuessaan Kristukseen endaumentissaan Nauvoon temppelissä, antoi heille tarvittavaa vahvuutta tehdä vaikuttava matkansa ja asettua länteen.18

Niillä, jotka ovat saaneet endaumentin temppelissä, on vastuu käyttää temppeligarmenttia, vaatekappaletta, joka ei näy, koska sitä käytetään muiden vaatteiden alla. Se muistuttaa endaumentin saaneita jäseniä pyhistä liitoista, joita he ovat tehneet, ja siunauksista, joita heille on luvattu pyhässä temppelissä. Näiden pyhien tarkoitusten saavuttamiseksi meitä käsketään käyttämään temppeligarmenttia jatkuvasti, ja ainoat poikkeukset ovat ilmeisen välttämättömiä. Koska liitot eivät pidä ”vapaapäiviä”, garmentin riisuminen voidaan ymmärtää luopumiseksi liiton alaisista vastuista ja siunauksista, joita garmenttiin liittyy. Sitä vastoin henkilöt, jotka käyttävät garmenttiaan uskollisesti ja pitävät temppeliliittonsa, vahvistavat jatkuvasti roolinsa Herran Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina.

Kuva
Kartta temppeleistä.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko rakentaa temppeleitä kaikkialle maailmaan. Niiden tarkoituksena on siunata Jumalan liiton lapsia temppelipalvelulla sekä pyhillä vastuilla ja voimilla ja ainutlaatuisilla siunauksilla, jotka he Kristukseen sitoutumalla vastaanottavat liiton kautta.

Kuva
São Paulon temppeli Brasiliassa.

Jeesuksen Kristuksen kirkko tunnetaan kirkkona, joka tähdentää liittojen solmimista Jumalan kanssa. Liitot kuuluvat olennaisesti jokaiseen pelastuksen ja korotuksen toimitukseen, jonka tämä palautettu kirkko toimittaa. Kastetoimitus ja siihen liittyvä liitto ovat edellytyksiä pääsylle selestiseen valtakuntaan. Temppelitoimitukset ja niihin liittyvät liitot ovat edellytyksiä korotukselle selestisessä valtakunnassa, joka on iankaikkinen elämä, ”suurin kaikista Jumalan lahjoista”19. Siihen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko keskittyy.

Todistan Jeesuksesta Kristuksesta, joka on tämän kirkon pää, ja pyydän Hänen siunauksiaan kaikille niille, jotka pyrkivät pitämään pyhät liittonsa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta