Vispārējā konference
  Augšāmcēlies mūsu Kungs
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Augšāmcēlies mūsu Kungs

  Šī ir Lieldienu svētdiena. Es godbijīgi un svētsvinīgi liecinu par dzīvo Kristu — To, kurš mira, tika apglabāts un trešajā dienā augšāmcēlās.

  Dārgie brāļi un māsas, kad mūsu dēli vēl bija pavisam maziņi, es viņiem pirms gulēšanas stāstīju par bīglu šķirnes kucēniem un dungoju šūpuļdziesmas, tostarp dziesmu „Augšāmcēlies mūsu Kungs, Aleluja!”1 Dažkārt es rotaļīgi izmainīju dziesmas vārdus, sakot: „Tagad laiks jums gulēt iet, Aleluja!” Parasti mūsu dēli aizmiga ātri; vai vismaz viņi zināja — ja, manuprāt, viņi guļ, tad es beigšu dziedāt.

  Ar vārdiem — vismaz maniem vārdiem — nav iespējams izteikt tās pāri plūstošās izjūtas, kas mani ir pārņēmušas kopš tā elpu aizraujošā brīža, kad prezidents Rasels M. Nelsons mīloši saņēma manas rokas savējās, kamēr man līdzās bija mana dārgā Sjūzena, un izteica man šo svēto aicinājumu no Tā Kunga, kura dēļ es šo pēdējo dienu laikā esmu vairākkārt lējis asaras.

  Šajā Lieldienu sabatā es līksmi dziedu: „Aleluja!” Dziesmā par mūsu augšāmceltā Glābēja mīlestību, kas pestī,2 tiek cildināta saskaņa starp derībām (caur ko mēs tiekam vienoti ar Dievu un cits ar citu) un Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu (kas palīdz mums atmest miesīgo vīrieti un sievieti sevī un ļauties Svētā Gara pamudinājumiem3).

  Mūsu derības kopā ar mūsu Glābēja īstenoto Izpirkšanu dāvā mums spēku un padara mūs cildenākus. Kopā tās palīdz mums gan cieši turēties pie ticības, gan atmest grēku. Kopā tās padara mūs jaukākus, pasargā, iesvētī un pestī.

  Pravietis Džozefs Smits ir teicis: „Kādam tā var šķist ļoti pārdroša mācība, kad mēs runājam par spēku, ar kuru tiek veikts pieraksts jeb saistīšana uz Zemes un saistīšana debesīs. Tomēr visos pasaules laikmetos, kad vien Tas Kungs caur patiesu atklāsmi ir ļāvis kādam vīram vai vīru pulkam uzsākt priesterības atklāšanas laikmetu, šis spēks vienmēr ir ticis dots.”4

  Un tā tas ir arī tagad. Svētās derības un priekšraksti, kas citviet nav pieejami, tiek saņemti 159 Tā Kunga svētajos namos 43 valstīs. Mēs saņemam apsolītās svētības caur atjaunotās priesterības atslēgām, mācību un pilnvarām, un tajās atspoguļojas mūsu ticība, paklausība un apsolījumi par Viņa Svēto Garu mums mūsu paaudžu paaudzēs šajā laicīgajā dzīvē un mūžībā.

  Dārgie brāļi un māsas no visām ciltīm, tautām un valodām mūsu pasaules mēroga Baznīcā, paldies jums par to, ka jūs dzīvojat ar ticību, cerību un žēlsirdību — katrā solī! Paldies jums par to, ka jūs sapulcējaties, lai gūtu atjaunotā evaņģēlija liecību un pieredzi.

  Dārgie brāļi un māsas, mēs esam cits citam piederīgi. Mēs varam tikt saistīti vienotībā un mīlestībā5 visās lietās un it visur.6 Kā Tas Kungs, Jēzus Kristus, aicina ikvienu no mums, lai kur mēs arī būtu, lai kādi būtu mūsu apstākļi, lūdzu, „nāciet un raugiet”.7

  Šodien es pazemīgi nododu „visu savas dvēseles spēku un ar visām spējām”8, lai cik lielas tās šobrīd būtu vai kādreiz kļūtu, kalpošanā savam Glābējam, manai dārgajai Sjūzenai un mūsu ģimenei, maniem Brāļiem un ikvienam no jums, mani mīļotie brāļi un māsas.

  Viss, kas vien ir cienīgs un mūžīgs, balstās uz dzīvo un īsteno Dievu, mūsu mīlošo un mūžīgo Tēvu, Viņa Dēlu, Jēzu Kristu, un Viņa īstenoto Izpirkšanu, par ko liecina Svētais Gars.9 Šī ir Lieldienu svētdiena. Es godbijīgi un svētsvinīgi liecinu par dzīvo Kristu — To, kurš mira, tika apglabāts un trešajā dienā augšāmcēlās, un uzkāpa debesīs.10 Viņš ir Alfa un Omega11 — Viņš ir bijis ar mums kopš sākuma, un Viņš ir ar mums līdz beigām.

  Es liecinu par pēdējo dienu praviešiem, sākot ar pravieti Džozefu Smitu un beidzot ar mūsu dārgo prezidentu Raselu M. Nelsonu, kuru mēs ar prieku atbalstām. Kā mūsu Sākumskolas bērni dzied: „Pravietim seko! Viņš zina ceļu.”12 Un, kā pravietots Svētajos Rakstos, tai skaitā arī Mormona Grāmatā: vēl vienā liecībā par Jēzu Kristu, es liecinu, ka uz Zemes jau atkal ir nodibināta Tā Kunga valstība, gatavojoties Mesijas Otrajai atnākšanai.13 Jēzus Kristus svētajā un svētīgajā Vārdā, āmen.