2010.–2019. gads
  Elderu kvorums
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Elderu kvorums

  Tas, ka bīskapijā ir viens Melhisedeka priesterības kvorums, vieno priesterības nesējus, lai viņi izpildītu visus pestīšanas darba aspektus.

  Neilgi pēc Baznīcas organizēšanas šajā pēdējā evaņģēlija atklāšanas laikmetā, Tas Kungs atklāsmē paziņoja: „Un ar jūsu ticības lūgšanu jūs saņemsit Manu likumu, lai jūs varētu zināt, kā pārvaldīt Manu baznīcu, un lai viss būtu pareizi Manā priekšā.”1 Kopš tā laika šis princips Baznīcā tiek ievērots, un Tas Kungs ir godājis šo apsolījumu. Priesterības organizācijas un kalpošanas paraugi laiku pa laikam ir tikuši atklāti, sākot ar pravieti Džozefu Smitu, kad priesterības amati un kvorumi tika nodibināti mūsdienās. Zīmīgi uzlabojumi tika atklāti un ieviesti prezidentu Brigama Janga, Džona Teilora un Spensera V. Kimbala, kā arī citu prezidentu kalpošanas laikā attiecībā uz Divpadsmito kvorumu, Septiņdesmitajiem, augstajiem priesteriem un citiem amatiem un kvorumiem gan Melhisedeka, gan Ārona priesterībā.2 Vēsturiskā paziņojumā tikai pirms dažiem mirkļiem prezidents Rasels M. Nelsons paziņoja par tālākām, ļoti svarīgām izmaiņām.

  Es vēlētos atkārtot daļu no viņa paziņojuma: „Šovakar mēs paziņojam par nozīmīgu mūsu Melhisedeka priesterības kvorumu pārstrukturēšanu, lai efektīvāk paveiktu Tā Kunga darbu. Katrā bīskapijā augstie priesteri un elderi tagad tiks apvienoti vienā elderu kvorumā … [un staba augsto priesteru] kvoruma sastāvs tiks noteikts, pamatojoties uz pašreizējiem priesterības aicinājumiem.”

  Prezidents Nelsons piebilda:

  „Šīs izmaiņas ir tikušas pētītas daudzu mēnešu garumā. Mēs esam sajutuši neatliekamu vajadzību uzlabot to, kā mēs rūpējamies par saviem Baznīcas locekļiem. … Lai to labāk izdarītu, mums ir jāstiprina savi priesterības kvorumi, lai sniegtu lielāku vadību mīlestības un atbalsta kalpošanai, ko Tas Kungs ir iecerējis Saviem svētajiem.

  Šīs korekcijas ir Tā Kunga iedvesmotas. Tās ieviešot, mēs būsim vēl efektīvāki nekā jebkad iepriekš.”3

  Pēc Augstākā prezidija norādījumiem elders Ronalds A. Rasbands un es sniegsim sīkākus paskaidrojumus, un mēs ceram, ka tie atbildēs uz jūsu iespējamajiem jautājumiem.

  Elderu un augsto priesteru kvorumi

  Vispirms ļaujiet vēlreiz atkārtot, kādas izmaiņas skars bīskapijas augsto priesteru grupas un elderu kvorumus. Bīskapijās elderu kvorumu locekļi un augsto priesteru grupas tagad būs apvienotas vienā Melhisedeka priesterības kvorumā ar vienu kvoruma prezidiju. Šis kvorums, kas būs kļuvis skaitliski lielāks un vienotāks, tiks saukts par „elderu kvorumu”. Augsto priesteru grupu pastāvēšana tiks izbeigta. Elderu kvorumā ir iekļauti visi elderi un topošie elderi bīskapijā, kā arī augstie priesteri, kuri pašreiz nekalpo bīskapībā, staba prezidijā, augstajā padomē vai kā kalpojošie patriarhi. Augsto priesteru kvorums stabā sastāvēs no augstajiem priesteriem, kas kalpo staba prezidijā, bīskapībās, augstajā padomē un kā kalpojošie patriarhi.

  Elderu kvoruma prezidijs

  Kā jāorganizē elderu kvoruma prezidijs? Staba prezidijs atbrīvos pašreizējos augsto priesteru grupu vadītājus un elderu kvorumu prezidijus un katrā bīskapijā aicinās jaunu elderu kvoruma prezidentu un padomniekus. Jaunajā elderu kvoruma prezidijā var būt elderi un augstie priesteri dažādā vecumā un ar dažādu pieredzi, kas kopā kalpo vienā kvoruma prezidijā. Elders vai augstais priesteris var kalpot par kvoruma prezidentu vai padomnieku prezidijā. Šis nav elderu kvorumu „apvērsums”, ko īsteno augstie priesteri. Mēs sagaidām, ka elderi un augstie priesteri strādās kopā jebkādā kombinācijā kvoruma prezidijā un kvoruma kalpošanā. Šīs kvorumu izmaiņas būtu jāievieš piemērotā brīdī un cik vien ātri iespējams.

  Priesterības amati elderu kvorumā

  Vai šīs korekcijas kvorumu struktūrā maina kvoruma locekļu priesterības amatu? Nē, šī darbība neanulē nevienu priesterības amatu, kurā kāds kvoruma loceklis ir ticis agrāk ordinēts. Kā jūs zināt, vīrietis savas dzīves laikā var tikt ordinēts dažādos priesterības amatos, un viņš, saņemot kādu jaunu ordināciju, nezaudē nevienu iepriekšējo ordināciju. Lai arī dažos gadījumos priesterības nesējs var kalpot vairāk nekā vienā amatā vienlaicīgi, piemēram, kad augstais priesteris arī kalpo par patriarhu vai bīskapu, viņš parasti nedarbojas visos savos priesterības amatos vienlaicīgi. Bīskapi un Septiņdesmitie, piemēram, aktīvi nekalpo šajos amatos, kad tiek atbrīvoti vai saņem goda statusu. Tādējādi, lai arī kāds priesterības amats vai amati vīrietim ir piešķirti, kamēr viņš ir elderu kvoruma loceklis, viņš kalpo kā elders.

  Pirms daudziem gadiem prezidents Boids K. Pekers piebilda, ka „priesterība ir lielāka par jebkuru tās amatu. … Priesterība ir nedalāma. Elderam ir tikpat daudz priesterības, kā apustulim. (Skat. M&D 20:38.) Kad vīrietim [tiek piešķirta priesterība], viņš saņem to visu. Tomēr priesterībā ir amati — pilnvaru un pienākumu sadalījums. … Dažkārt par kādu amatu runā kā par „augstāku nekā” vai „zemāku nekā” citu amatu. Amati Melhisedeka priesterībā, drīzāk, attēlo dažādas kalpošanas jomas, nevis jēdzienus „augstāks” vai „zemāks”.4 Brāļi, es no sirds ceru, ka mēs vairs nerunāsim par „paaugstināšanu” citā amatā Melhisedeka priesterībā.

  Elderi arī turpmāk tiks ordinēti par augstajiem priesteriem, kad viņi tiks aicināti staba prezidijā, augstajā padomē vai bīskapībā — vai citos gadījumos, ko noteiks staba prezidents caur rūpīgu, lūgšanu pilnu izskatīšanu un iedvesmu. Kad viņu kalpošana staba prezidijā, augstajā padomē vai bīskapībā beigsies, šie augstie priesteri atkal pievienosies elderu kvorumam savā bīskapijā.

  Vadība elderu kvoruma prezidentam

  Kurš vada elderu kvoruma prezidenta darbu? Staba prezidents prezidē pār Melhisedeka priesterību savā stabā. Tādēļ elderu kvoruma prezidents ir tieši atbildīgs staba prezidentam, kurš sniedz apmācību un vadību no staba prezidija un caur augsto padomi. Bīskaps, būdams prezidējošais augstais priesteris bīskapijā, arī regulāri tiekas ar elderu kvoruma prezidentu. Bīskaps apspriežas ar viņu un dod atbilstošu vadību par to, kā vislabāk kalpot bīskapijas locekļiem un svētīt viņus, saskaņoti strādājot ar visām bīskapijas organizācijām.5

  Šo izmaiņu nolūks

  Kādi ir nolūki izmaiņām Melhisedeka priesterības kvorumos? Viens Melhisedeka priesterības kvorums bīskapijā vieno priesterības nesējus, lai viņi varētu izpildīt visus pestīšanas darba aspektus, tajā skaitā tempļa un ģimenes vēstures darbu, ko iepriekš koordinēja augsto priesteru grupas. Tas dod iespēju dažāda vecuma un dažādas izcelsmes kvoruma locekļiem gūt labumu citam no cita un no dažādos dzīves posmos esošu kvoruma locekļu skatījuma un pieredzes. Tas arī dod papildus iespējas pieredzējušiem priesterības nesējiem mentorēt citus, tajā skaitā topošos elderus, jaunos Baznīcas locekļus, jaunos pieaugušos un tos, kas atgriežas Baznīcas aktivitātē. Es nevaru pienācīgi izteikt savu sajūsmu, kad domāju par to, ka elderu kvorumiem turpmāk būs arvien svarīgāka loma. Gudrība, pieredze, spējas un spēks, kas būs šajos kvorumos, vēsta par jaunu sākumu un jaunu standartu priesterības kalpošanā visā Baznīcā.

  Pirms divdesmit gadiem vispārējā konferencē es pastāstīju stāstu, ko pirmais pastāstīja elders Vons Dž. Fezerstouns no Septiņdesmitajiem, ko, manuprāt, ir vērts atkārtot šodien.

  1918. gadā brālis Džordžs Goutss bija fermeris, kurš audzēja cukurbietes Lehijā, Jūtā. Togad bija agra ziema, un liela daļa viņa biešu iesala zemē. Džordžam un viņa jaunākajam dēlam Frensisam nācās ilgi un grūti vākt ražu. Tajā laikā plosījās gripas epidēmija. Briesmīgā slimība prasīja Džordža dēla Čārlza dzīvību un trīs mazo Čārlza bērnu — divu meitenīšu un viena zēna — dzīvības. Sešu dienu laikā sērojošais Džordžs Goutss trīs reizes devās uz Ogdenu, Jūtu, lai pārvestu mājās savu ģimenes locekļu mirstīgās atliekas. Kad šīs šausmas bija aiz muguras, Džordžs un Frensiss iejūdza zirgu ratos un devās atpakaļ uz biešu lauku.

  „[Pa ceļam] viņi pabrauca garām vairākām biešu kravām, kas tika vestas uz rūpnīcu, un tās veda fermeri no vietējās apkārtnes. Braucot garām, katrs braucējs pamāja un sveicināja Džordžu: „Sveiks, tēvoci Džordž!” „Mums patiesi žēl, Džordž.” „Smags pārtraukums, Džordž.” „Tev ir daudz draugu, Džordž.”

  Pēdējos ratos bija … Džespers Rolfs ar vasarraibumaino seju. Viņš priecīgi pamāja un izsaucās: „Tas viss, tēvoci Džordž.”

  [Brālis Goutss] pagriezās pret Frensisu un teica: „Es vēlētos, kaut tās būtu visas mūsu bietes.”

  Kad viņi piebrauca pie lauka vārtiem, Frensiss nolēca no lielajiem, sarkanajiem biešu ratiem, lai atvērtu vārtus, kamēr [viņa tēvs] uzbrauca uz lauka. [Džordžs] apstādināja ratus … un apskatīja lauku. … Uz visa lauka nebija nevienas cukurbietes. Tad viņam atausa tas, ko Džespers Rolfs domāja, kad izkliedza: „Tas viss, tēvoci Džordž.”

  [Džordžs] izkāpa no ratiem, vienā saujā paņēma auglīgo, brūno augsni, ko tik ļoti mīlēja, un tad … biešu lakstus un uz brīdi skatījās uz šiem sava darba simboliem, it kā nespētu noticēt savām acīm.

  Tad [viņš] apsēdās uz biešu lakstu kaudzes — vīrs, kurš tikai sešu dienu laikā pārveda mājās četrus tuviniekus apglabāšanai; izgatavoja zārkus, raka kapus un pat palīdzēja ietērpt mirušos, — šis apbrīnojamais cilvēks, kurš nekad neminstinājās, neizvairījās un nešaubījās visa šī mokošā pārbaudījuma laikā, apsēdās uz biešu lakstu kaudzes un raudāja kā bērns.

  Tad viņš piecēlās, noslaucīja asaras … paskatījās uz debesīm un teica: „Paldies, Tēvs, par mūsu bīskapijas elderiem.””6

  Jā, paldies Dievam par priesterības vīriem un par to kalpošanu, ko viņi vēl veiks, lai iedvesmotu atsevišķus cilvēkus un ģimenes un nodibinātu Ciānu.

  Augstākais prezidijs, Divpadsmit apustuļu kvorums un Septiņdesmito prezidijs ir apsvēruši šīs izmaiņas ilgāku laika posmu. Daudz lūdzot Dievu, rūpīgi studējot par priesterības kvorumu pamatojumu Svētajos Rakstos un apstiprinājuma saņemšanu, ka šī ir Tā Kunga griba, mēs vienprātīgi virzāmies uz priekšu, kas patiesībā ir vēl viens solis Atjaunošanas īstenošanā. Tā Kunga griba ir izpausta, un es par to priecājos, liecinot par Viņu, Viņa priesterību un jūsu ordinācijām šajā priesterībā, Jēzus Kristus Vārdā, āmen.