2010.–2019. gads
  Pravieši runā ar Svētā Gara spēku
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Pravieši runā ar Svētā Gara spēku

  Tas, ka mums ir pravieši, liecina par Dieva mīlestību pret Saviem bērniem. Viņi dara zināmus Dieva un Jēzus Kristus apsolījumus un patieso dabu.

  Mani dārgie brāļi un māsas, lai kur jūs būtu, es vēlos paust savu izjusto un dziļo pateicību par jūsu atbalstošo balsi vakardien. Kaut arī es jūtos līdzīgi Mozum, nebūdams daiļrunīgs, bet gan lēns runā, es mierinu sevi ar Tā Kunga vārdiem, ko Viņš teica tam:

  „Kas cilvēkam muti devis? Un kas dara mēmu vai kurlu, vai redzīgu, vai aklu? Vai ne Es, Tas Kungs?

  Un tagad ej! Es būšu ar tavu muti, un Es tev mācīšu, kas tev sakāms” (2. Mozus 4:11–12; skat. arī 10. pants).

  Es arī smeļos mierinājumu savas mīļotās sievas mīlestībā un atbalstā. Viņa ir bijusi par labestības, mīlestības un pilnīgas uzticības Tam Kungam paraugu man un manai ģimenei. Es viņu mīlu ar katru savu sirdspukstu un esmu pateicīgs par viņas pozitīvo ietekmi.

  Brāļi un māsas, es vēlos jums liecināt, ka prezidents Rasels M. Nelsons ir Dieva pravietis uz Zemes. Es nekad neesmu redzējis nevienu laipnāku un mīlošāku par viņu. Lai arī es jutos tik nepiemērots šim svētajam aicinājumam, viņa vārdi un maigais skatiens, kad viņš izteica šo pienākumu, lika man sajusties Glābēja mīlestības ieskautam. Paldies jums, prezident Nelson. Es atbalstu un mīlu jūs.

  Vai tā nav svētība, ka šajās dienās, kurās mēs dzīvojam, uz Zemes ir pravieši, gaišreģi un atklājēji, kuri cenšas izzināt Tā Kunga gribu un sekot tai? Apziņa par to, ka neesam vieni šajā pasaulē, neskatoties uz problēmām, ar ko dzīvē saskaramies, sniedz mierinājumu. Tas, ka mums ir pravieši, liecina par Dieva mīlestību pret Saviem bērniem. Viņi dara zināmus Dieva un Jēzus Kristus apsolījumus un patieso dabu Viņu tautai. Es to esmu mācījies no savām personīgajām pieredzēm.

  Pirms astoņpadsmit gadiem mana sieva un es saņēmām telefona zvanu no prezidenta Džeimsa E. Fausta, kurš toreiz bija otrais padomnieks Augstākajā prezidijā. Viņš aicināja mūs kalpot par misijas prezidentu un viņa pārinieci Portugālē. Viņš pateica mums, ka mums ir tikai sešas nedēļas līdz misijas uzsākšanai. Lai arī mēs jutāmies nesagatavoti un nepiemēroti, mēs pieņēmām šo aicinājumu. Vislielākās bažas mums toreiz sagādāja vīzu saņemšana, kas bija nepieciešamas, lai varētu kalpot šajā valstī, tāpēc ka saskaņā ar iepriekšējo pieredzi mēs zinājām, ka šis process prasīja sešus līdz astoņus mēnešus.

  Prezidents Fausts tad pajautāja, vai mums ir ticība, ka Tas Kungs izdarīs brīnumu un ka mēs spēsim atrisināt vīzu problēmu ātrāk. Mēs atbildējām ar pārliecinošu „jā” un nekavējoties sākām risināt šo uzdevumu. Cik vien ātri spējām, mēs sagatavojām vīzām nepieciešamos dokumentus, ņēmām savus trīs bērnus un devāmies uz konsulātu. Tur ar mums tikās kāda ļoti jauka kundze. Pārskatot mūsu dokumentus un iepazīstoties ar to, ko mēs darīsim Portugālē, viņa paskatījās uz mums un pajautāja: „Vai jūs tiešām palīdzēsiet manas valsts iedzīvotājiem?” Mēs apņēmīgi atbildējām: „Jā,” un paskaidrojām, ka mēs pārstāvētu Jēzu Kristu un liecinātu par Viņu un Viņa dievišķo misiju pasaulē. Mēs tur atgriezāmies pēc četrām nedēļām, saņēmām savas vīzas un ieradāmies misijas zemē sešu nedēļu laikā, kā Tā Kunga pravietis bija mums lūdzis.

  Brāļi un māsas, es no visas savas sirds liecinu, ka pravieši runā ar Svētā Gara spēku. Viņi liecina par Kristu un Viņa dievišķo misiju uz Zemes. Viņi atklāj Tā Kunga prātu un sirdi un ir aicināti pārstāvēt Viņu un mācīt mums to, kas mums ir jādara, lai atgrieztos un dzīvotu Dieva un Viņa Dēla, Jēzus Kristus, klātbūtnē. Mēs tiekam svētīti, kad pielietojam savu ticību un sekojam viņu mācībām. Sekojot viņiem, mūsu dzīve kļūst laimīgāka un mazāk sarežģīta, mūsu grūtības un problēmas ir vieglāk panesamas un mēs sev apkārt izveidojam garīgas bruņas, kas mūs pasargās no ienaidnieka uzbrukumiem mūsdienās.

  Šajā Lieldienu dienā es svinīgi liecinu, ka Jēzus Kristus ir augšāmcēlies, Viņš dzīvo un Viņš vada Savu Baznīcu uz Zemes caur Saviem praviešiem, gaišreģiem un atklājējiem. Es liecinu, ka Viņš ir pasaules Glābējs un Pestītājs un ka caur Viņu mēs varam tikt izglābti un paaugstināti mūsu mīļā Dieva klātbūtnē. Es Viņu mīlu, es Viņu dievinu. Es vēlos sekot Viņam un darīt Viņa gribu, un kļūt Viņam līdzīgāks. Es šo pazemīgi saku mūsu Kunga, Jēzus Kristus, svētajā Vārdā, āmen.