2010.–2019. gads
  Lūk! Mūsu Kunga armija
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Lūk! Mūsu Kunga armija

  Kāds prieks būs visiem Melhisedeka priesterības nesējiem saņemt svētību — mācīt, mācīties un kalpot plecu pie pleca!

  Mani mīļotie priesterības brāļi, šajā vēsturiskajā laikā es stāvu ar lielu pazemību jūsu priekšā, saņēmis uzdevumu no mūsu dārgā pravieša un prezidenta Rasela M. Nelsona. Es ļoti mīlu un atbalstu šo brīnišķīgo Dieva vīru, kā arī mūsu jauno Augstāko prezidiju. Es pievienoju savu liecību eldera D. Toda Kristofersona un pārējo manu Divpadsmit apustuļu kvoruma brāļu liecībām, ka šovakar izziņotās izmaiņas ir Tā Kunga griba.

  Kā norādīja prezidents Nelsons, Baznīcas augstākie vadītāji šo jautājumu, lūgšanu pilni, ir apsprieduši un izsvēruši ilgu laiku. Tika meklēta Tā Kunga griba ar mērķi stiprināt Melhisedeka priesterības kvorumus. Tika saņemta iedvesma, un šovakar mūsu pravietis atklāja Tā Kunga gribu. „Jo Dievs Tas Kungs neko nedara, neatklājis Savu noslēpumu praviešiem, Saviem kalpiem!”1 Cik ļoti mēs esam svētīti, ka mūsdienās ir pravietis!

  Sava mūža laikā mēs ar māsu Rasbandu esam apceļojuši pasauli, veicot dažādus Baznīcas un darba pienākumus. Esmu redzējis gandrīz visus Baznīcas vienību iedalījumu veidus: nelielu draudzi Krievijā, kur Melhisedeka priesterības nesējus varētu saskaitīt uz vienas rokas; jaunu un augošu bīskapiju Āfrikā, kur Augstie priesteri un elderi pulcējas vienā grupā, jo Melhisedeka priesterības nesēju kopējais skaits ir neliels; un labi nostiprinātas bīskapijas, kur ir nepieciešams kvorumu sadalīt divos kvorumos elderu lielā skaita dēļ!

  Visās vietās, kuras esam apmeklējuši, mēs esam redzējuši, kā Tas Kungs palīdz Saviem kalpiem, sagatavojot cilvēkus un ceļu, lai visi Viņa bērni varētu tikt svētīti atbilstoši viņu vajadzībām. Vai Viņš nav apsolījis, ka Viņš „ies mums pa priekšu” un [būs] pie [mūsu] labās rokas un [mūsu] kreisās” un ka „[Viņa] Gars būs [mūsu] sirdīs, un [Viņa] eņģeļi [mums] apkārt, lai [mūs] atbalstītu”?2

  Domājot par jums, es atminos dziesmu „Lūk! Mūsu Kunga armija.”

  Lūk! Mūsu Kunga armija

  droši cīņā iet —

  Ar neredzētu drosmi

  un šķēpiem paceltiem.

  Tik vienoti šie kareivji,

  brašie, spēcīgie!

  Tie, sekodami Vadonim,

  līksmi dziesmu dzied.3

  Elders Kristofersons ir atbildējis uz vairākiem jautājumiem, kas noteikti radās saistībā ar paziņojumu, ka bīskapijās augsto priesteru grupas un elderu kvorumi turpmāk būs apvienoti vienā varenā Melhisedeka priesterības brāļu grupā.

  Šīs izmaiņas palīdzēs elderu kvorumiem un Palīdzības biedrībām saskaņot savu darbu. Tas vienkāršos kvorumu koordināciju ar bīskapību un bīskapijas padomi. Tas ļaus bīskapam deleģēt lielāku atbildību elderu kvoruma un Palīdzības biedrības prezidentiem, lai bīskaps un viņa padomnieki varētu koncentrēties uz saviem galvenajiem uzdevumiem — īpaši prezidējot pār jaunajām sievietēm un Jaunajiem vīriešiem, kuriem ir Ārona priesterība.

  Izmaiņas Baznīcas organizācijā un funkcijās nav nekāds retums. 1883. gadā Tas Kungs sacīja prezidentam Džonam Teiloram: „[Attiecībā uz] Manas Baznīcas un priesterības pārvaldību un organizēšanu … Es laiku pa laikam jums atklāšu caur vadītājiem, kurus esmu iecēlis, visu, kas būs vajadzīgs Manas Baznīcas turpmākajai attīstībai un pilnveidošanai, lai pielāgotos un virzītu uz priekšu Savu valstību.”4

  Tagad daži vārdi jums, brāļi, kas esat augstie priesteri, — ziniet, ka mēs jūs mīlam! Mūsu Tēvs debesīs jūs mīl! Jūs esat mūsu Kunga armijas liela daļa, un mēs nevaram virzīt šo darbu uz priekšu bez jūsu labestības, kalpošanas, pieredzes un taisnīguma. Alma mācīja, ka vīrieši tiek aicināti par augstajiem priesteriem viņu lielās ticības un labo darbu dēļ, lai tie mācītu un kalpotu citiem.5 Iespējams, šī pieredze tagad ir vajadzīga vairāk nekā jebkad agrāk.

  Daudzās bīskapijās, iespējams, būs augstie priesteri, kuriem būs tāda iespēja, ka pār viņiem prezidē elders kā viņu kvoruma prezidents. Mums ir šādas vietas, kur pār augstajiem priesteriem prezidē elders: elderi pašlaik kalpo par draudzes prezidentiem dažos pasaules reģionos, kur draudzi apmeklē arī augstie priesteri, un ir draudzes, kur ir noorganizēts tikai elderu kvorums, un to apmeklē arī augstie priesteri.

  Kāds prieks būs visiem Melhisedeka priesterības nesējiem saņemt svētību — mācīt, mācīties un kalpot plecu pie pleca ar visiem savas bīskapijas locekļiem! Lai kur jūs atrastos, lai kādi ir jūsu apstākļi, mēs jūs aicinām lūgšanu pilniem, uzticīgi un ar prieku pieņemt šīs jaunās iespējas — vadīt un tikt vadītiem, un kalpot, esot vienotai priesterības brāļu grupai.

  Virzoties uz priekšu, lai īstenotu Tā Kunga gribu attiecībā uz Viņa svētās priesterības kvorumu organizēšanu, es tagad pievērsīšos papildu jautājumiem, kam var būt vajadzīgs skaidrojums.

  Kādas ir izmaiņas stabu augsto priesteru kvorumā? Stabu augsto priesteru kvorumi turpinās funkcionēt. Stabu prezidiji turpinās kalpot kā stabu augsto priesteru kvorumu prezidiji. Tomēr, kā norādīja elders Kristofersons, turpmāk starp stabu augsto priesteru kvorumu locekļiem būs tie augstie priesteri, kuri pašlaik kalpo stabu prezidijā, bīskapības locekļi, staba augstā padomes locekļi un aktīvi kalpojošs patriarhs. Bīskapiju un stabu lietveži un izpildsekretāri nav stabu augsto priesteru kvorumu locekļi. Kad kāds, kurš aktīvi kalpo kā augstais priesteris, patriarhs, Septiņdesmitais vai apustulis, apmeklē bīskapiju un vēlas apmeklēt priesterības sanāksmi, viņš apmeklēs elderu kvorumu.

  Kad šajos aicinājumos kalpojošie brāļi laika gaitā tiks atbrīvoti no šiem aicinājumiem, viņi atgriezīsies savās mājas vienībās kā elderu kvoruma locekļi.

  Kāda ir stabu augsto priesteru kvoruma loma? Stabu prezidiji satiekas ar augsto priesteru kvoruma locekļiem, lai kopīgi apspriestos, liecinātu un nodrošinātu apmācību. Stabu sanāksmes, kā tās ir aprakstītas mūsu rokasgrāmatās, tiks noturētas, taču ir divas izmaiņas:

  Pirmā — bīskapijas un stabi vairāk neorganizēs priesterības rīcības komitejas sanāksmes. Ja bīskapijā aktualizējas kāds īpašs jautājums, piemēram, delikāts ģimenes jautājums vai neparasts labklājības izaicinājums, to varētu risināt izvērstā bīskapijas sanāksmē. Citus, mazāk delikātus, jautājumus var risināt bīskapijas padomē. Tā, ko līdz šim esam dēvējuši par staba priesterības rīcības komitejas sanāksmi, turpmāk būs „augstā padomes sanāksme”.

  Otrā — vairāk netiks noturēta ikgadējā sanāksme visiem ordinētajiem augstajiem priesteriem stabā. Tomēr stabu prezidiji turpinās noturēt ikgadējo stabu augsto priesteru kvoruma sanāksmi, kā šodien tika paziņots.

  Vai bīskapijā var būt vairāk par vienu elderu kvorumu? Atbilde ir — jā. Saskaņā ar teikto Mācības un Derību 107. nodaļas 89. pantā, kad vienā bīskapijā ir ļoti daudz aktīvu Melhisedeka priesterības nesēju, vadītāji var organizēt vairāk par vienu kvorumu. Šādos gadījumos katram kvorumam ir jābūt samērīgās attiecībās vecuma, pieredzes un priesterības amata un spēka ziņā.

  Es liecinu, ka, virzoties uz priekšu ar šo kvorumu iedvesmoto pārstrukturēšanu mūsu bīskapijās, mēs redzēsim daudzas svētības. Ļaujiet man nosaukt tikai dažus piemērus.

  Bīskapa vadībā glābšanas darbā varēs palīdzēt vairāk priesterības nesēju. Tas ietver Israēla sapulcināšanu caur tempļa un ģimenes vēstures darbu, darbu ar ģimenēm un atsevišķiem cilvēkiem, kuriem ir kāda vajadzība, un palīdzības sniegšanu misionāriem, vedot dvēseles pie Jēzus Kristus.

  Kad vadītāji, kas kādreiz ir prezidējuši, atgriezīsies, lai dalītos savā pieredzē ar elderu kvorumu, būs stiprāki kvorumi.

  Kvorumā būs lielāka dāvanu un spēju dažādība.

  Būs lielāka elastība un pieejamība, lai apmierinātu esošās un steidzamās bīskapijas vajadzības, kā arī pildot mūsu dažādos kalpošanas uzdevumus.

  Kad jauns elders un pieredzējis augstais priesteris dalīsies pieredzēs, esot plecu pie pleca kvoruma sanāksmēs un uzdevumos, būs vērojams mentoringa un vienotības pieaugums.

  Cerams, ka bīskapiem un draudzes prezidentiem būs brīvākas rokas, lai vairotu savus aicinājumus, lai vadītu savus ganāmpulkus un lai kalpotu tiem, kuriem ir grūtības.

  Mēs saprotam, ka ikviena bīskapija un stabs ir atšķirīgs. Lai gan šīs atšķirības ir saprotamas, mēs ceram, ka jūs veiksiet šīs izmaiņas nekavējoties pēc šīs vispārējās konferences. Dieva pravietis ir parādījis virzienu! Kāda milzīga svētība un atbildība! Veiksim to ar visu taisnīgumu un rūpību!

  Es atgādinu jums, ka priesterības pilnvaras tiek saņemtas caur iesvētīšanu un ordinēšanu, taču reāls priesterības spēks, tāds spēks, kas ļauj rīkoties Tā Kunga, Jēzus Kristus, vārdā, tiek saņemts tikai caur taisnīgu dzīvošanu.

  Tas Kungs paziņoja pravietim Džozefam Smitam, Atjaunošanas pravietim:

  „Skatieties un raugiet, Es parūpēšos par jūsu ganāmpulkiem, un celšu elderus un sūtīšu pie tiem.

  Lūk, Es pasteidzināšu Savu darbu savā laikā.”6

  Patiesi, šis ir laiks, kad Tas Kungs pasteidzina Savu darbu.

  Katrs izmantosim šo iespēju izvērtēt un uzlabot savu dzīvi, lai to vairāk saskaņotu ar Viņa gribu, lai mēs varētu nopelnīt tās daudzās svētības, kuras Viņš ir apsolījis patiesajiem un uzticīgajiem.

  Brāļi, paldies par visu, ko jūs darāt, lai piedalītos šajā brīnišķīgajā darbā. Virzīsimies uz priekšu, pildot šo diženo un godpilno darbu.

  Kad karš un strīdi beigsies,

  rims cīņa varenā,

  Kad sapulcinās visus

  Kungs miera ielejā,

  Tad lielais ļaužu pūlis

  Tā Kunga vārdu teiks

  Un mūžam dzīvo Dievu

  ar līksmu dziesmu sveiks:

  Uzvaru, uzvaru

  mums dāvās mūsu Pestītājs!

  Uzvara, uzvara

  caur Kristu gaida mūs!

  Uzvara, uzvara, uzvara

  caur Kristu gaida mūs!7

  Šodien mēs visi esam liecinieki tam, kā Tas Kungs atklāj Savu gribu caur Savu pravieti, prezidentu Raselu M. Nelsonu. Es liecinu, ka viņš ir Dieva pravietis uz Zemes. Es sniedzu savu liecību par To Kungu, Jēzu Kristu, kurš ir mūsu diženais Izpircējs un Glābējs. Šis ir Viņa darbs, un tā ir Viņa griba — par to es svinīgi liecinu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.