Písma
Eter 3
predchádzajúce ďalej

Kapitola 3

Brat Járedov vidí prst Pána, ako sa dotýka šestnástich kameňov – Kristus ukazuje bratovi Járedovmu Svoje duchovné telo – Tí, ktorí majú dokonalé poznanie, nemôžu byť zadržaní za závojom – Sú pripravení prekladatelia, aby priniesli járeditský záznam na svetlo.

1 A stalo sa, že brat Járedov (teraz, plavidiel, ktoré boli pripravené, bolo osem) vyšiel na horu, ktorú nazývali horou Šelem, pre jej nesmiernu výšku, a vytavil zo skaly šestnásť malých kameňov; a boli biele a číre, tak ako priezračné sklo; a vyniesol ich v rukách svojich na vrchol hory a volal znova k Pánovi, hovoriac:

2 Ó Pane, ty si povedal, že musíme byť obklopení záplavami. Teraz hľa, ó Pane, a nehnevaj sa na služobníka svojho pre slabosť jeho pred tebou; lebo my vieme, že si svätý a prebývaš v nebesiach a že my sme pred tebou nehodní; pre apád je bpovaha naša trvalo zlá; a predsa, ó Pane, ty si nám dal prikázanie, že ťa musíme vzývať, aby sme od teba mohli obdržať podľa prianí svojich.

3 Hľa, ó Pane, ty si nás bil pre neprávosť našu a hnal si nás a po tieto roky mnohé sme boli v pustatine; a predsa, bol si k nám amilosrdný. Ó Pane, pozri na mňa so zľutovaním a odvráť hnev svoj od ľudu tohto, a nestrp, aby sa plavili cez rozbúrenú hlbinu túto v temnote; ale pozri na veci tieto, ktoré som vytavil zo skaly.

4 A ja viem, ó Pane, že máš všetku amoc a môžeš učiniť čokoľvek chceš pre osoh človeka; takže dotkni sa kameňov týchto, ó Pane, prstom svojím, a priprav ich, aby mohli svietiť v temnote; a budú nám svietiť v plavidlách, ktoré sme pripravili, aby sme mohli mať svetlo, keď sa budeme plaviť cez more.

5 Hľa, ó Pane, ty to môžeš učiniť. My vieme, že môžeš ukázať veľkú moc, ktorá sa chápaniu ľudí ajaví malá.

6 A stalo sa, že keď brat Járedov povedal slová tieto, hľa, aPán vztiahol ruku svoju a dotkol sa prstom svojím kameňov, jedného po druhom. A bzávoj bol sňatý z očí brata Járedovho a on uzrel prst Pánov; a bol ako prst človeka, ako z mäsa a krvi; a brat Járedov padol pred Pánom, lebo sa ho zmocnil strach.

7 A Pán videl, že brat Járedov padol k zemi; a Pán mu povedal: Vstaň, prečo si padol?

8 A on Pánovi povedal: Videl som prst Pánov a bál som sa, že ma udrie; lebo som nevedel, že Pán má telo a krv.

9 A Pán mu povedal: Pre vieru svoju si videl, že na seba vezmem atelo a krv; a nikdy predo mňa nepredstúpil človek s takou nesmiernou vierou, akú máš ty; lebo keby tomu tak nebolo, nebol by si mohol vidieť prst môj. Videl si viac než toto?

10 A on odpovedal: Nie; Pane, ukáž sa mi.

11 A Pán mu povedal: Budeš veriť slovám, ktoré poviem?

12 A on odpovedal: Áno, Pane, viem, že ty hovoríš pravdu, lebo si Boh pravdy, a anemôžeš klamať.

13 A keď povedal slová tieto, hľa, Pán sa mu aukázal a povedal: bPretože vieš veci tieto, si vykúpený z pádu; takže si privedený späť do prítomnosti mojej; takže, ja sa ti cukazujem.

14 Hľa, ja som ten, ktorý bol pripravený od založenia sveta, aby som avykúpil ľud svoj. Hľa, ja som Ježiš Kristus. Som bOtcom a Synom. Vo mne bude mať celé ľudstvo cživot, a to večne, dokonca tí, ktorí budú veriť v meno moje; a tí sa stanú dsynmi mojimi a dcérami mojimi.

15 A nikdy som sa neukázal človeku, ktorého som stvoril, lebo nikdy vo mňa človek aneveril tak, ako ty. Vidíš, že si stvorený podľa vlastného bobrazu môjho? Áno, dokonca všetci ľudia boli na počiatku stvorení podľa vlastného obrazu môjho.

16 Hľa, toto telo, ktoré teraz vidíš, je telom aducha môjho; a človeka som stvoril podľa tela ducha svojho; a rovnako tak, ako sa tebe javím, že som v duchu, tak sa ukážem ľudu svojmu v tele.

17 A teraz, pretože som ja, Moroni, povedal, že nemôžem učiniť úplnú správu o veciach týchto, ktoré sú napísané, takže mi postačí, aby som povedal, že Ježiš sa ukázal mužovi tomuto v duchu, dokonca po spôsobe a v podobe toho istého tela, dokonca ako sa aukázal Nefitom.

18 A slúžil mu rovnako, ako slúžil Nefitom; a činil toto všetko, aby muž tento mohol poznať, že on je Boh, pre oné mnohé veľké diela, ktoré mu Pán ukázal.

19 A pre poznanie muža tohto on nemohol byť zadržaný, aby neuvidel za azávoj; a uzrel Ježišov prst, a keď ho uvidel, padol v bázni; lebo vedel, že to je prst Pánov; a už nemal vieru, lebo on vedel, nič nepochybujúc.

20 A preto, majúc toto dokonalé poznanie Boha, anemohol byť zadržaný za závojom; takže uvidel Ježiša; a on mu slúžil.

21 A stalo sa, že Pán povedal bratovi Járedovmu: Hľa, nestrpíš, aby veci tieto, ktoré si videl a počul, vošli do sveta skôr, než príde ačas, kedy oslávim meno svoje v tele; a preto, budeš uchovávať veci, ktoré si videl a počul, ako poklad a neukážeš to žiadnemu človeku.

22 A hľa, keď prídeš ku mne, zapíšeš ich a zapečatíš ich, aby ich nikto nemohol vykladať; lebo ich zapíšeš v takom jazyku, aby nemohli byť prečítané.

23 A hľa, dám ti tieto adva kamene a ty ich tiež zapečatíš s vecami, ktoré zapíšeš.

24 Lebo hľa, jazyk, ktorým budeš písať, som zmiatol; a preto, dám vo vlastnom príhodnom čase svojom, aby kamene tieto objasnili očiam ľudským veci tieto, ktoré zapíšeš.

25 A keď Pán povedal slová tieto, ukázal bratovi Járedovmu avšetkých obyvateľov zeme, ktorí boli, a tiež všetkých, ktorí budú; a nezadržal ich pred zrakom jeho, až do končín zeme.

26 Lebo mu povedal v skorších dobách, že aak bude bveriť v neho, môže mu ukázať cvšetky veci – budú mu ukázané; takže Pán pred ním nemohol nič zadržať, lebo on vedel, že Pán mu môže ukázať všetky veci.

27 A Pán mu povedal: Zapíš veci tieto a azapečať ich; a ja ich ukážem vo vlastnom príhodnom čase svojom deťom ľudským.

28 A stalo sa, že Pán mu prikázal, aby zapečatil oné dva akamene, ktoré obdržal, a neukazoval ich, pokiaľ ich deťom ľudským neukáže Pán.