Pyhät kirjoitukset
Alma 5


Sanat, jotka Alma, ylipappi Jumalan pyhän järjestyksen mukaisesti, puhui kansalle sen kaupungeissa ja kylissä kaikkialla maassa.

Alkaa luvusta 5.

Luku 5

Saadakseen pelastuksen ihmisten täytyy tehdä parannus ja pitää käskyt, syntyä uudesti, puhdistaa vaatteensa Kristuksen verellä, olla nöyriä ja riisua pois ylpeys ja kateus ja tehdä vanhurskauden tekoja. Hyvä paimen kutsuu kansaansa. Ne, jotka tekevät pahoja tekoja, ovat Perkeleen lapsia. Alma todistaa oppinsa totuudesta ja käskee ihmisiä tekemään parannuksen. Vanhurskaiden nimet kirjoitetaan elämän kirjaan. Noin 83 eKr.

1 Nyt tapahtui, että Alma alkoi apuhua bJumalan sanaa kansalle, ensin Sarahemlan maassa ja sieltä kautta koko maan.

2 Ja nämä ovat sanat, jotka hän puhui Sarahemlan kaupungissa perustetun kirkon kansalle oman aikakirjansa mukaisesti sanoen:

3 Minä, Alma, jonka minun isäni Alma on avihkinyt Jumalan kirkon bylipapiksi, koska hänellä oli voima ja cvaltuus Jumalalta tehdä tällaista, katso, minä sanon teille, että hän alkoi perustaa kirkkoa dmaahan, joka oli Nefin rajoilla, eli siihen maahan, jota kutsuttiin Mormonin maaksi; niin, ja hän kastoi veljiään Mormonin vesissä.

4 Ja katso, minä sanon teille: He apelastuivat kuningas Nooan väen käsistä Jumalan armosta ja voimalla.

5 Ja katso, sen jälkeen lamanilaisten kädet saattoivat heidät aorjuuteen erämaassa; niin, minä sanon teille, että he olivat vankeudessa, ja jälleen Herra vapautti heidät borjuudesta sanansa voimalla; ja meidät tuotiin tähän maahan, ja täällä me aloimme perustaa Jumalan kirkkoa kautta tämänkin maan.

6 Ja nyt, katso, minä sanon teille, veljeni, te jotka kuulutte tähän kirkkoon: Oletteko riittävästi pitäneet muistissa isienne vankeuden? Niin, ja oletteko riittävästi pitäneet muistissa hänen armonsa ja pitkämielisyytensä heitä kohtaan? Ja edelleen, oletteko riittävästi pitäneet muistissa, että hän on vapauttanut heidän sielunsa helvetistä?

7 Katso, hän muutti heidän sydämensä; niin, hän herätti heidät syvästä unesta, ja he heräsivät Jumalalle. Katso, he olivat pimeyden keskellä; kuitenkin heidän sieluaan valaisi ikuisen sanan valo; niin, heidän ympärillään olivat kuoleman asiteet ja helvetin bkahleet, ja heitä odotti ikuinen tuho.

8 Ja nyt minä kysyn teiltä, veljeni: Tuhoutuivatko he? Katso, minä sanon teille: Ei, eivät tuhoutuneet.

9 Ja vielä minä kysyn: Katkesivatko kuoleman siteet, ja helvetin kahleet, jotka olivat heidän ympärillään, kirposivatko ne? Minä sanon teille: Kyllä, ne kirposivat, ja heidän sielunsa avartui, ja he lauloivat lunastavaa rakkautta. Ja minä sanon teille, että he ovat pelastettuja.

10 Ja nyt minä kysyn teiltä: Millä ehdoilla heidät on apelastettu? Niin, mitä perusteita heillä oli toivoa pelastusta? Mikä on syy siihen, että heidät päästettiin kuoleman siteistä, niin, ja myös helvetin kahleista?

11 Katso, minä voin sanoa teille – eikö isäni Alma uskonut sanoihin, jotka puhuttiin aAbinadin suulla? Ja eikö hän ollut pyhä profeetta? Eikö hän puhunut Jumalan sanoja ja isäni Alma uskonut niitä?

12 Ja hänen uskonsa mukaisesti hänen sydämessään tapahtui voimallinen amuutos. Katso, minä sanon teille, että tämä kaikki on totta.

13 Ja katso, hän asaarnasi sanaa teidän isillenne, ja heidänkin sydämessään tapahtui voimallinen muutos, ja he nöyrtyivät ja panivat bturvansa todelliseen ja celävään Jumalaan. Ja katso, he olivat uskollisia dloppuun asti; sen tähden he pelastuivat.

14 Ja nyt, katso, minä kysyn teiltä, kirkon veljeni: Oletteko te hengellisesti asyntyneet Jumalasta? Oletteko saaneet hänen kuvansa kasvoihinne? Oletteko kokeneet tämän voimallisen bmuutoksen sydämessänne?

15 Osoitatteko te uskoa hänen lunastukseensa, joka teidät aloi? Katsotteko eteenpäin uskon silmin ja näettekö tämän kuolevaisen ruumiin kuolemattomuuteen herätettynä ja tämän katoavan katoamattomuuteen bherätettynä seisovan Jumalan edessä ctuomittavana niiden tekojen mukaan, jotka kuolevaisessa ruumiissa on tehty?

16 Minä sanon teille: Voitteko kuvitella kuulevanne Herran äänen sanovan teille sinä päivänä: Tulkaa minun luokseni, te asiunatut, sillä katso, teidän tekonne ovat olleet vanhurskauden tekoja maan päällä?

17 Vai kuvitteletteko te, että voitte valehdella Herralle sinä päivänä ja asanoa: Herra, meidän tekomme ovat olleet vanhurskaita tekoja maan päällä – ja että hän pelastaa teidät?

18 Tai voitteko muuten kuvitella itsenne tuoduiksi Jumalan tuomioistuimen eteen sielu täynnä syyllisyyttä ja katumusta, amuistaen kaiken syyllisyytenne, niin, täydellisesti muistaen kaiken jumalattomuutenne, niin, muistaen, että olette uhmanneet Jumalan käskyjä?

19 Minä sanon teille: Voitteko sinä päivänä kohottaa katseenne Jumalaan puhtain sydämin ja tahrattomin käsin? Minä sanon teille: Voitteko kohottaa katseenne Jumalan akuva kasvoihinne uurrettuna?

20 Minä sanon teille: Voitteko ajatella olevanne pelastettuja, kun olette antautuneet tulemaan Perkeleen aalamaisiksi?

21 Minä sanon teille: Te tulette tietämään sinä päivänä, että ette voi apelastua, sillä kukaan ihminen ei voi pelastua, ellei hänen bvaatteitaan ole pesty valkoisiksi; niin, hänen vaatteensa on cpuhdistettava, kunnes ne on pesty puhtaiksi kaikista tahroista hänen verellään, josta isämme ovat puhuneet ja joka on tuleva lunastamaan kansansa sen synneistä.

22 Ja nyt minä kysyn teiltä, veljeni: Miltä teistä itse kustakin tuntuu, jos joudutte seisomaan Jumalan tuomioistuimen edessä vaatteet averen ja kaikenlaisen bsaastaisuuden tahraamina? Katso, mitä nämä asiat todistavat teitä vastaan?

23 Katso, eivätkö ne atodista, että te olette murhaajia, niin, ja myös, että olette syyllistyneet kaikenlaiseen jumalattomuuteen?

24 Katsokaa, veljeni, luuletteko te, että sellaisella voi olla sija istuutua Jumalan valtakunnassa aAbrahamin, Iisakin ja Jaakobin sekä kaikkien pyhien profeettojen kanssa, joiden vaatteet ovat puhtaiksi pestyt ja ovat tahrattomat, puhtaat ja valkoiset?

25 Minä sanon teille: Ei; ellette tee meidän Luojastamme valehtelijaa alusta asti tai luule, että hän on ollut valehtelija alusta asti, ette voi luulla, että sellaisilla voi olla sija taivaan valtakunnassa; vaan heidät karkotetaan pois, sillä he ovat Perkeleen valtakunnan alapsia.

26 Ja nyt, katso, minä sanon teille, veljeni: Jos olette kokeneet sydämen amuutoksen ja jos olette tunteneet halua laulaa lunastavan rakkauden blaulua, tahtoisin kysyä, cvoitteko nyt tuntea sellaista?

27 Oletteko vaeltaneet säilyttäen itsenne anuhteettomina Jumalan edessä? Voisitteko sanoa mielessänne, jos teidät tällä hetkellä kutsuttaisiin kuolemaan, että olette olleet riittävän bnöyriä, että vaatteenne on pesty puhtaiksi ja tehty valkoisiksi Kristuksen verellä, hänen, joka on tuleva clunastamaan kansansa sen synneistä?

28 Katso, oletteko riisuneet aylpeyden päältänne? Minä sanon teille: Ellette ole, ette ole valmiita kohtaamaan Jumalaa. Katso, teidän on valmistauduttava joutuin, sillä taivaan valtakunta on pian käsillä, eikä sellaisella ole iankaikkista elämää.

29 Katso, minä sanon: Onko joukossanne joku, joka ei ole riisunut päältään akateutta? Minä sanon teille, että sellainen ei ole valmis, ja minä tahdon hänen valmistautuvan joutuin, sillä hetki on aivan käsillä, eikä hän tiedä, milloin se aika tulee; sillä sellaista ei havaita syyttömäksi.

30 Ja vielä minä sanon teille: Onko joukossanne joku, joka tekee apilkkaa veljestään tai joka kasaa vainoa hänen päällensä?

31 Voi sellaista, sillä hän ei ole valmis, ja aika on käsillä, jolloin hänen on tehtävä parannus, tai hän ei voi pelastua!

32 Aivan niin, voi teitä kaikkia pahuuden atekijöitä; tehkää parannus, tehkää parannus, sillä Herra Jumala on näin puhunut!

33 Katso, hän lähettää kutsun akaikille ihmisille, sillä armon bkäsivarret ovat ojennettuina heitä kohti, ja hän sanoo: Tehkää parannus, niin minä otan teidät vastaan.

34 Niin, hän sanoo: aTulkaa minun luokseni, niin te saatte nauttia elämän puun bhedelmää; niin te saatte cvapaasti syödä ja juoda elämän dleipää ja vettä;

35 niin, tulkaa minun luokseni ja tuokaa julki vanhurskauden tekoja, niin teitä ei kaadeta maahan eikä heitetä tuleen –

36 sillä katso, aika on käsillä, jolloin jokaisella, joka ei atuota hyvää hedelmää, eli jokaisella, joka ei tee vanhurskauden tekoja, on syytä valittaa ja surra.

37 Oi te pahuuden tekijät, te jotka pöyhkeilette maailman aturhuudessa, te jotka olette väittäneet tuntevanne vanhurskauden tiet mutta olette kuitenkin kulkeneet bharhaan kuin clampaat ilman paimenta, vaikka paimen on dkutsunut teitä ja yhä kutsuu teitä, mutta te ette tahdo ekuunnella hänen ääntänsä!

38 Katso, minä sanon teille, että hyvä apaimen kutsuu teitä; niin, ja hän kutsuu teitä omassa nimessään, joka on Kristuksen nimi; ja jos te ette halua bkuunnella chyvän paimenen ääntä, sitä dnimeä, jolla teitä kutsutaan, katso, te ette ole hyvän paimenen lampaita.

39 Ja nyt, jos te ette ole hyvän paimenen lampaita, mistä alaumasta te olette? Katso, minä sanon teille, että bPerkele on teidän paimenenne ja te olette hänen laumastaan; ja nyt, kuka voi kieltää tämän? Katso, minä sanon teille, että jokainen, joka kieltää tämän, on cvalehtelija ja Perkeleen dlapsi.

40 Sillä minä sanon teille, että kaikki, mikä on ahyvää, tulee Jumalalta, ja kaikki, mikä on pahaa, tulee Perkeleeltä.

41 Sen tähden, jos ihminen tekee ahyviä tekoja, hän kuuntelee hyvän paimenen ääntä ja seuraa häntä, mutta jokaisesta, joka tekee pahoja tekoja, tulee Perkeleen blapsi, sillä hän kuuntelee hänen ääntänsä ja seuraa häntä.

42 Ja jokaisen, joka näin tekee, täytyy saada apalkkansa häneltä; sen tähden hän saa bpalkaksensa ckuoleman, mitä tulee siihen, mikä kuuluu vanhurskauteen, ja on kuollut kaikille hyville teoille.

43 Ja nyt, veljeni, minä tahdon teidän kuulevan minua, sillä minä puhun koko sieluni voimalla; sillä katso, minä olen puhunut teille selkeästi, niin että ette voi erehtyä, eli olen puhunut Jumalan käskyjen mukaisesti.

44 Sillä minut on kutsuttu puhumaan tällä tavalla Jumalan apyhän järjestyksen mukaisesti, joka on Kristuksessa Jeesuksessa; niin, minun on käsketty nousta todistamaan tälle kansalle siitä, mitä isämme ovat puhuneet tulevista asioista.

45 Eikä tässä ole kaikki. Ettekö luule minun itse atietävän näitä asioita? Katso, minä todistan teille tietäväni, että nämä asiat, joista olen puhunut, ovat totta. Ja kuinka luulette minun tietävän niiden olevan varmasti totta?

46 Katso, minä sanon teille, että Jumalan Pyhä Henki on ailmaissut ne minulle. Katso, minä olen bpaastonnut ja rukoillut monta päivää, jotta voisin itse tietää nämä asiat. Ja nyt minä tiedän itse, että ne ovat totta, sillä Herra Jumala on ilmaissut ne minulle Pyhän Henkensä kautta; ja tämä on cilmoituksen henki, joka on minussa.

47 Ja edelleen minä sanon teille, että minulle on näin ilmoitettu, että meidän isiemme puhumat sanat ovat totta, aivan niin, sen profetian hengen mukaisia, joka minussa on ja joka on myös Jumalan Hengen ilmoittama.

48 Minä sanon teille tietäväni itse, että kaikki, mitä minä sanon teille siitä, mikä on tuleva, on totta; ja minä sanon teille tietäväni, että Jeesus Kristus on tuleva, eli Poika, Isän Ainosyntyinen, täynnä armoa ja laupeutta ja totuutta. Ja katso, hän on se, joka tulee ottamaan pois maailman synnit, eli jokaisen ihmisen synnit, joka uskoo lujasti hänen nimeensä.

49 Ja nyt minä sanon teille, että tämä on se ajärjestys, jonka mukaisesti minut on kutsuttu, niin, saarnaamaan rakkaille veljilleni, niin, ja jokaiselle, joka asuu maassa, niin, saarnaamaan kaikille, sekä vanhoille että nuorille, sekä orjille että vapaille; niin, minä sanon teille: iäkkäille ja myös keski-ikäisille ja nousevalle sukupolvelle; niin, huutamaan heille, että heidän täytyy tehdä parannus ja bsyntyä uudesti.

50 Niin, näin sanoo Henki: Tehkää parannus, kaikki te maan ääret, sillä taivaan valtakunta on pian käsillä; niin, Jumalan Poika tulee akirkkaudessaan, väkevyydessään, ylhäisyydessään, voimassaan ja vallassaan. Niin, rakkaat veljeni, minä sanon teille, että Henki sanoo: Katso kaiken maan bKuninkaan kirkkautta; ja myös taivaan Kuningas on hyvin pian loistava kaikkien ihmislasten keskuudessa.

51 Ja Henki sanoo minulle myös, niin, huutaa minulle voimallisella äänellä sanoen: Mene sanomaan tälle kansalle: Tehkää parannus, sillä ellette tee parannusta, te ette mitenkään voi periä ataivaan valtakuntaa.

52 Ja vielä minä sanon teille Hengen sanovan: Katso, akirves on pantu puun juurelle; sen tähden jokainen puu, joka ei tuota hyvää hedelmää, bkaadetaan maahan ja heitetään tuleen, niin, tuleen, joka ei voi palaa loppuun, nimittäin sammumattomaan tuleen. Katsokaa ja muistakaa, että Pyhä on näin puhunut.

53 Ja nyt, rakkaat veljeni, minä sanon teille: Voitteko väittää näitä sanoja vastaan, niin, voitteko hylätä nämä asiat ja apolkea Pyhän jalkoihinne; niin, voitteko pöyhkeillä sydämenne bkopeudessa; niin, pidättekö edelleenkin ckalliita vaatteita ja kiinnitättekö sydämenne maailman turhuuksiin, drikkauksiinne?

54 Niin, luuletteko edelleenkin, että olette toisianne parempia; niin, vainoatteko edelleenkin veljiänne, jotka nöyrtyvät ja vaeltavat Jumalan pyhän järjestyksen mukaisesti, jolla heidät on tuotu tähän kirkkoon – ja jotka Pyhä Henki on apyhittänyt, ja he tuovat julki tekoja, joissa parannus näkyy –

55 niin, käännättekö edelleenkin selkänne aköyhille ja tarvitseville ja epäättekö heiltä omaisuutenne?

56 Ja lopuksi, kaikki te, jotka edelleenkin pysytte jumalattomuudessanne, minä sanon teille, että nämä ovat niitä, jotka kaadetaan maahan ja heitetään tuleen, elleivät he joutuin tee parannusta.

57 Ja nyt minä sanon teille, kaikki te, jotka haluatte seurata ahyvän paimenen ääntä: Tulkaa pois jumalattomien joukosta ja olkaa berillänne, älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, mitä heillä on; ja katso, heidän nimensä cpyyhitään pois, niin että jumalattomien nimiä ei lueta vanhurskaiden nimien joukkoon, jotta toteutuisi Jumalan sana, joka sanoo: Jumalattomien nimiä ei pidä sekoittaa minun kansani nimien joukkoon,

58 sillä vanhurskaiden nimet kirjoitetaan aelämän kirjaan, ja heille minä suon perintöosan oikealla puolellani. Ja nyt, veljeni, mitä teillä on sanottavana tätä vastaan? Minä sanon teille: Ei ole väliä, puhutteko sitä vastaan, sillä Jumalan sanan täytyy toteutua.

59 Sillä kukapa teidän joukossanne oleva paimen, jolla on paljon lampaita, ei vartioisi niitä, jotta sudet eivät tulisi ja söisi hänen katrastaan? Ja katso, jos susi tulee hänen katraaseensa, eikö hän aja sitä pois? Kyllä, ja lopulta hän tuhoaa sen, jos voi.

60 Ja nyt minä sanon teille, että hyvä paimen kutsuu teitä; ja jos te kuuntelette hänen ääntänsä, hän tuo teidät laumaansa, ja te olette hänen lampaitaan; ja hän käskee teitä olemaan laskematta saaliinhimoista sutta keskuuteenne, jottei teitä tuhottaisi.

61 Ja nyt minä, Alma, käsken teitä ahänen sanoillaan, joka minua on käskenyt, tekemään tarkoin niiden sanojen mukaisesti, jotka minä olen teille puhunut.

62 Teille, jotka kuulutte kirkkoon, minä puhun käskynä, ja niille, jotka eivät kuulu kirkkoon, minä puhun kutsuna, sanoen: Tulkaa ja ottakaa kaste parannukseen, jotta tekin pääsisitte osallisiksi aelämän puun hedelmästä.