Pyhät kirjoitukset
Alma 13


Luku 13

Miehiä kutsutaan ylipapeiksi heidän suuren uskonsa ja hyvien tekojensa tähden. Heidän tulee opettaa käskyjä. Vanhurskauden kautta heidät pyhitetään ja he pääsevät Herran lepoon. Melkisedek oli yksi näistä. Enkelit julistavat ilosanomaa kaikkialla maassa. He julistavat Kristuksen todellista tulemista. Noin 82 eKr.

1 Ja vielä, veljeni, minä tahtoisin suunnata mielenne siihen aikaan, jolloin Herra Jumala antoi nämä käskyt lapsilleen; ja minä tahdon teidän muistavan, että Herra Jumala aasetti pappeja pyhän järjestyksensä mukaisesti, mikä oli hänen Poikansa järjestyksen mukaisesti, opettamaan näitä asioita kansalle.

2 Ja nuo papit asetettiin hänen Poikansa ajärjestyksen mukaisesti sillä btavoin, että ihmiset siitä tietäisivät, millä tavoin odottaa hänen Poikaansa lunastukseksi.

3 Ja tämä on se tapa, jonka mukaisesti heidät asetettiin – he olivat akutsuttuja ja bvalmistettuja maailman cperustamisesta asti Jumalan dennalta tietämisen mukaisesti heidän suuren uskonsa ja hyvien tekojensa vuoksi; ensiksi heidän annettiin evalita hyvä tai paha; sen tähden, koska he valitsivat hyvän ja osoittivat tavattoman suurta fuskoa, heidät on gkutsuttu pyhällä kutsumuksella, eli sillä pyhällä kutsumuksella, joka on valmistettu yhdessä valmistavan lunastuksen kanssa ja sen mukaisesti sellaisia varten.

4 Ja niin heidät on akutsuttu tähän pyhään kutsumukseen uskonsa vuoksi, kun taas toiset hylkäävät Jumalan Hengen sydämensä paatumuksen ja mielensä sokeuden vuoksi, vaikka heillä muuten olisi voinut olla yhtä suuri boikeus kuin veljillään.

5 Eli sanalla sanoen, ensiksi he olivat asamassa asemassa veljiensä kanssa; siten tämä pyhä kutsumus on maailman perustamisesta asti valmistettuna sellaisia varten, jotka eivät paaduta sydäntään, ainosyntyisen Pojan sovituksessa ja sovituksen kautta, Pojan, joka valmistettiin –

6 ja näin heidät on kutsuttu tällä pyhällä kutsumuksella ja asetettu Jumalan pyhän järjestyksen ylipappeuteen opettamaan hänen käskyjään ihmislapsille, jotta hekin pääsisivät hänen alepoonsa –

7 tämä ylipappeus oli hänen Poikansa järjestyksen mukaisesti, joka järjestys oli maailman perustamisesta asti, eli toisin sanoen oli availla päivien alkua tai vuosien loppua, oli valmistettuna iankaikkisuudesta kaikkeen iankaikkisuuteen bhänen kaiken ennalta tietämisensä mukaisesti –

8 nyt heidät aasetettiin tällä tavoin – heidät kutsuttiin pyhällä kutsumuksella ja asetettiin pyhällä toimituksella, ja he ottivat päällensä pyhän järjestyksen ylipappeuden, mikä kutsumus ja toimitus ja ylipappeus on vailla alkua tai loppua;

9 näin heistä tulee ikuisesti aylipappeja Isän Ainosyntyisen järjestyksen mukaisesti, Pojan, joka on vailla päivien alkua tai vuosien loppua ja joka on täynnä barmoa, oikeutta ja totuutta. Ja niin on. Aamen.

10 Nyt, kuten sanoin pyhästä järjestyksestä eli tästä aylipappeudesta, oli monia, jotka asetettiin ja jotka tulivat Jumalan ylipapeiksi, ja se tapahtui heidän suuren uskonsa ja bparannuksensa vuoksi ja heidän vanhurskautensa vuoksi Jumalan edessä, koska he halusivat mieluummin tehdä parannuksen ja tehdä vanhurskauden tekoja kuin hukkua;

11 sen tähden heidät kutsuttiin tämän pyhän järjestyksen mukaisesti ja apyhitettiin ja heidän bvaatteensa pestiin valkoisiksi Karitsan verellä.

12 Nyt, kun aPyhä Henki oli bpyhittänyt heidät ja heidän vaatteensa oli tehty valkoisiksi ja he olivat cpuhtaita ja tahrattomia Jumalan edessä, he eivät voineet olla dkammoamatta esyntiä; ja oli monia, tavattoman monia, jotka tehtiin puhtaiksi ja jotka pääsivät Herran Jumalansa lepoon.

13 Ja nyt, veljeni, minä tahdon teidän nöyrtyvän Jumalan edessä ja tuottavan ahedelmää, josta parannus näkyy, jotta tekin pääsisitte siihen lepoon.

14 Niin, nöyrtykää niin kuin ihmiset aMelkisedekin aikana, hänen joka myös oli ylipappi tämän saman järjestyksen mukaisesti, josta olen puhunut, ja joka myös otti päällensä ylipappeuden ikuisesti.

15 Ja tälle samalle Melkisedekille aAbraham maksoi bkymmenykset; niin, eli meidän isämme Abraham maksoi kymmenyksinä kymmenennen osan kaikesta, mitä hän omisti.

16 Nyt nämä atoimitukset annettiin tällä tavoin, jotta ihmiset niiden avulla voisivat katsoa odottaen Jumalan Poikaan, sillä se oli hänen järjestyksensä bvertauskuva, tai se oli hänen järjestyksensä – ja tämä jotta he voisivat odottaa häneltä syntiensä anteeksiantoa, jotta he pääsisivät Herran lepoon.

17 Nyt tämä Melkisedek oli Salemin maan kuningas, ja hänen kansansa oli vahvistunut pahuudessa ja iljetyksissä; niin, he kaikki olivat kulkeneet harhaan; he olivat täynnä kaikenlaista jumalattomuutta;

18 mutta Melkisedek, joka oli osoittanut voimallista uskoa ja saanut ylipappeuden viran Jumalan apyhän järjestyksen mukaisesti, saarnasi parannusta kansalleen. Ja katso, se teki parannuksen; ja Melkisedek vakiinnutti rauhan maassa elinaikanaan; sen tähden häntä kutsuttiin rauhan ruhtinaaksi, sillä hän oli Salemin kuningas; ja hän hallitsi isänsä alaisena.

19 Nyt, ennen häntä oli amonia, ja myös hänen jälkeensä oli monia, mutta byksikään ei ollut suurempi; sen tähden hänet on aivan erityisesti mainittu.

20 Nyt minun ei tarvitse sanoa muuta asiasta; mitä olen sanonut, riittäköön. Katso, akirjoitukset ovat edessänne; jos te bvääristelette niitä, se koituu omaksi tuhoksenne.

21 Ja nyt tapahtui, että kun Alma oli sanonut nämä sanat heille, hän ojensi kätensä heitä kohti ja huusi voimallisella äänellä sanoen: Nyt on aika tehdä aparannus, sillä pelastuksen päivä lähestyy;

22 niin, ja Herran ääni julistaa sitä enkelien asuulla kaikille kansakunnille; niin, julistaa sitä, jotta ne saisivat suuren ilon ilosanoman; niin, ja hän kuuluttaa tätä ilosanomaa kaiken kansansa keskuudessa, niin, jopa niillekin, jotka on hajotettu laajalle maan päällä; sen vuoksi se on tullut meille.

23 Ja se ilmaistaan meille aselkein sanoin, jotta ymmärtäisimme, jotta emme voi erehtyä; ja tämä siksi, että me olemme bvaeltajia vieraassa maassa; sen tähden me olemme näin suuressa suosiossa, sillä tätä ilosanomaa on julistettu meille viinitarhamme kaikissa osissa.

24 Sillä katso, enkelit ajulistavat sitä tällä hetkellä monille meidän maassamme; ja tämän tarkoituksena on valmistaa ihmislasten sydämiä ottamaan vastaan hänen sanansa hänen tullessaan kirkkaudessaan.

25 Ja nyt me vain odotamme kuulevamme ilouutisia hänen tulemisestaan julistettavan meille enkelien suulla; sillä aika tulee, emme atiedä kuinka pian. Toivon Jumalan nimessä, että se tapahtuisi minun elinaikanani; mutta olipa se ennemmin tai myöhemmin, siitä minä riemuitsen.

26 Ja se ilmaistaan avanhurskaille ja pyhille miehille enkelien suulla hänen tullessaan, jotta isiemme sanat toteutuisivat sen mukaisesti, mitä he ovat puhuneet hänestä, mikä oli sen profetian hengen mukaisesti, joka heissä oli.

27 Ja nyt, veljeni, minä atoivon sydämeni pohjasta, niin, jopa tuskallista huolta tuntien, että te kuuntelisitte sanojani ja panisitte pois syntinne ettekä lykkäisi parannuksenne aikaa;

28 vaan että te nöyrtyisitte Herran edessä ja huutaisitte avuksi hänen pyhää nimeään ja avalvoisitte ja rukoilisitte alati, ettei teitä bkiusattaisi enempää kuin voitte kestää ja että Pyhä Henki näin johdattaisi teitä, teistä tulisi nöyriä, csävyisiä, myöntyviä, kärsivällisiä, olisitte täynnä rakkautta ja kaikkea pitkämielisyyttä;

29 teillä aolisi usko Herraan; teillä olisi toivo, että saatte iankaikkisen elämän; teillä olisi Jumalan brakkaus aina sydämessänne, jotta teidät ylennettäisiin viimeisenä päivänä ja te pääsisitte hänen clepoonsa.

30 Ja Herra suokoon teille parannuksen, jotta ette saattaisi hänen vihaansa päällenne, jotta teitä ei sidottaisi ahelvetin kahleilla, jotta ette kärsisi toista bkuolemaa.

31 Ja Alma puhui kansalle paljon muitakin sanoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan.