Pyhät kirjoitukset
Alma 45


Kertomus Nefin kansasta ja heidän sodistaan ja erimielisyyksistään Helamanin aikana, Helamanin aikakirjan mukaan, jota hän piti elinaikanaan.

Käsittää luvut 45–62.

Luku 45

Helaman uskoo Alman sanat. Alma profetoi nefiläisten tuhosta. Hän siunaa ja kiroaa maan. Henki saattoi ottaa Alman ylös niin kuin Mooseksen. Erimielisyys kasvaa kirkossa. Noin 73 eKr.

1 Katso, nyt tapahtui, että Nefin kansa oli tavattoman riemuissaan, koska Herra oli jälleen pelastanut sen sen vihollisten käsistä; sen tähden se kiitti Herraa Jumalaansa, niin, ja se apaastosi paljon ja rukoili paljon, ja se palveli Jumalaa tavattoman suuresti iloiten.

2 Ja tapahtui Nefin kansan tuomarien hallituskauden yhdeksäntenätoista vuonna, että Alma tuli poikansa Helamanin luo ja sanoi hänelle: Uskotko sinä ne sanat, jotka minä puhuin sinulle niistä aaikakirjoista, joita on pidetty?

3 Ja Helaman sanoi hänelle: Kyllä minä uskon.

4 Ja Alma sanoi taas: Uskotko sinä Jeesukseen Kristukseen, joka on tuleva?

5 Ja hän sanoi: Kyllä, minä uskon joka sanan, jonka sinä olet puhunut.

6 Ja Alma sanoi hänelle taas: aPidätkö sinä minun käskyni?

7 Ja hän sanoi: Kyllä, minä pidän sinun käskysi koko sydämestäni.

8 Silloin Alma sanoi hänelle: Siunattu olet sinä; ja Herra antaa sinun amenestyä tässä maassa.

9 Mutta katso, minulla on jotakin aprofetoitavaa sinulle, mutta sitä, mitä minä sinulle profetoin, sinun ei pidä ilmaista; niin, sitä, mitä minä profetoin sinulle, ei pidä ilmaista ennen kuin profetia on toteutunut; kirjoita siis ne sanat, jotka minä sanon.

10 Ja nämä ovat ne sanat: Katso, minä näen ilmoituksen hengen mukaisesti, joka minussa on, että tämä sama kansa, nefiläiset, vaipuu aepäuskoon bneljänsadan vuoden kuluttua ajasta, jolloin Jeesus Kristus ilmaisee itsensä heille.

11 Niin, ja silloin he näkevät sotia ja ruttotauteja, niin, nälänhätiä ja verenvuodatusta, kunnes Nefin kansasta tulee aloppu –

12 niin, ja tämä siksi, että se vaipuu epäuskoon ja lankeaa pimeyden tekoihin ja airstauteen ja kaikenlaisiin pahoihin tekoihin; niin, minä sanon sinulle, että koska se tekee syntiä niin suurta valoa ja tietoa vastaan, niin, minä sanon sinulle, että siitä päivästä lukien ei edes neljäs sukupolvi kokonaan katoa, ennen kuin tämä suuri pahuus tulee.

13 Ja kun se suuri päivä tulee, katso, hyvin pian tulee aika, jolloin niitä, jotka nyt, tai niiden jälkeläisiä, jotka nyt luetaan Nefin kansaan, aei enää lueta Nefin kansaan.

14 Mutta jokainen, joka jää jäljelle eikä tuhoudu tuona suurena ja pelottavana päivänä, aluetaan lamanilaisiin ja hänestä tulee heidän kaltaisensa, kaikista, paitsi muutamasta, joita kutsutaan Herran opetuslapsiksi; ja heitä lamanilaiset ajavat takaa, bkunnes heistä tulee loppu. Ja nyt, pahuuden tähden tämä profetia toteutuu.

15 Ja nyt tapahtui, että kun Alma oli sanonut nämä asiat Helamanille, hän siunasi hänet ja myös muut poikansa; ja hän siunasi myös maan avanhurskaiden tähden.

16 Ja hän sanoi: Näin sanoo Herra Jumala – aKirottu olkoon maa, niin, tämä maa, tuhoksi jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle, joka tekee sitä, mikä on jumalatonta, kun ne ovat täysin kypsiä; ja niin kuin olen sanonut, niin on oleva, sillä tämä on Jumalan kirous ja bsiunaus maalle, sillä Herra ei voi suvaita syntiä cvähäisimmässäkään määrin.

17 Ja nyt, kun Alma oli sanonut nämä sanat, hän siunasi akirkon, eli kaikki ne, jotka pysyisivät lujina uskossa siitä ajasta lähtien.

18 Ja kun Alma oli tehnyt tämän, hän lähti Sarahemlan maasta ikään kuin mennäkseen Melekin maahan. Ja tapahtui, ettei hänestä kuultu enää koskaan; hänen kuolemastaan tai hautaamisestaan me emme tiedä.

19 Katso, tämän me tiedämme, että hän oli vanhurskas mies; ja kirkossa levisi sana, että Henki otti hänet ylös tai Herran käsi ahautasi hänet niin kuin Mooseksen. Mutta katso, kirjoitukset sanovat, että Herra otti Mooseksen luoksensa, ja me arvelemme, että hän on ottanut myös Alman hengessä luoksensa; tästä syystä me emme siis tiedä mitään hänen kuolemastaan ja hautaamisestaan.

20 Ja nyt tapahtui Nefin kansan tuomarien hallituskauden yhdeksännentoista vuoden alussa, että Helaman lähti kansan keskuuteen julistamaan sille sanaa.

21 Sillä katso, heidän lamanilaisten kanssa käymiensä sotien tähden ja niiden monien pienten erimielisyyksien ja levottomuuksien tähden, joita oli ollut kansan keskuudessa, kävi välttämättömäksi, että Jumalan asanaa julistettaisiin heidän keskuudessaan, niin, ja että järjestys saataisiin aikaan kautta kirkon.

22 Sen tähden Helaman ja hänen veljensä lähtivät järjestämään jälleen kirkkoa koko maassa, eli jokaisessa kaupungissa kautta koko sen maan, jota Nefin kansa piti hallussaan. Ja tapahtui, että he nimittivät pappeja ja opettajia kautta koko maan kaikkiin seurakuntiin.

23 Ja nyt tapahtui, että kun Helaman ja hänen veljensä olivat nimittäneet pappeja ja opettajia kaikkiin seurakuntiin, että heidän keskuudessaan syntyi aerimielisyyttä, eivätkä he tahtoneet ottaa varteen Helamanin ja hänen veljiensä sanoja,

24 vaan he kävivät kopeiksi, koska he ylpistyivät sydämessään tavattoman suurten arikkauksiensa tähden; sen tähden he kävivät rikkaiksi bomissa silmissään eivätkä tahtoneet ottaa varteen heidän sanojaan, että vaeltaisivat oikeamielisesti Jumalan edessä.