Pyhät kirjoitukset
Alma 12


Luku 12

Alma puhuu Seesromille. Jumalan salaisuudet voidaan antaa vain uskollisille. Ihmiset tuomitaan ajatuksistaan, uskostaan, sanoistaan ja teoistaan. Jumalattomat tulevat kärsimään hengellisen kuoleman. Tämä kuolevainen elämä on koetustila. Lunastussuunnitelma toteuttaa ylösnousemuksen ja – uskon kautta – syntien anteeksiannon. Parannuksentekijöillä on oikeus armoon ainosyntyisen Pojan kautta. Noin 82 eKr.

1 Nyt, kun Alma näki, että Amulekin sanat olivat vaientaneet Seesromin – sillä tämä näki, että Amulek oli saanut hänet kiinni hänen avalheestaan ja petoksestaan hänen tuhoamisekseen – ja näki, että hän alkoi vapista syyllisyytensä btunnossa, hän avasi suunsa ja alkoi puhua hänelle ja vahvistaa Amulekin sanoja ja selittää asioita vielä enemmän eli valottaa kirjoituksia vielä enemmän kuin Amulek oli tehnyt.

2 Nyt ympärillä olevat ihmiset kuulivat sanat, jotka Alma puhui Seesromille; sillä väkijoukko oli suuri, ja hän puhui tällä tavalla:

3 Nyt, Seesrom, sinä näet, että olet jäänyt kiinni valheestasi ja juonittelustasi, sillä sinä et ole valehdellut ainoastaan ihmisille, vaan olet valehdellut Jumalalle; sillä katso, hän tietää kaikki sinun aajatuksesi, ja sinä näet, että hänen Henkensä on ilmaissut sinun ajatuksesi meille;

4 ja sinä näet, että me tiedämme, että suunnitelmasi oli hyvin katala suunnitelma, Perkeleen kataluuden mukaan, valehdellaksesi tälle kansalle ja pettääksesi sitä, jotta saisit sen meitä vastaan, herjaamaan meitä ja karkottamaan meidät –

5 nyt tämä oli sinun avastustajasi suunnitelma, ja hän on käyttänyt valtaansa sinussa. Nyt minä tahdon sinun muistavan, että sen, minkä sanon sinulle, minä sanon kaikille.

6 Ja katso, minä sanon teille kaikille, että tämä oli vastustajan ansa, jonka hän on asettanut saadakseen tämän kansan kiinni voidakseen saattaa teidät valtansa alle, voidakseen kietoa teidät akahleisiinsa, voidakseen kahlehtia teidät alas ikuiseen tuhoon orjuutensa vallan mukaisesti.

7 Nyt, kun Alma oli puhunut nämä sanat, Seesrom alkoi vapista vielä enemmän, sillä hän oli yhä enemmän vakuuttunut Jumalan voimasta; ja hän oli vakuuttunut myös siitä, että Almalla ja Amulekilla oli hänestä tieto, sillä hän oli vakuuttunut siitä, että he tiesivät hänen sydämensä ajatukset ja aikeet; sillä heille oli annettu voima tietää nämä asiat profetian hengen mukaisesti.

8 Ja Seesrom alkoi kysellä heiltä innokkaasti saadakseen tietää enemmän Jumalan valtakunnasta. Ja hän sanoi Almalle: Mitä tämä tarkoittaa, mitä Amulek on puhunut kuolleiden ylösnousemuksesta, että kaikki nousevat kuolleista, sekä vanhurskaat että jumalattomat, ja heidät saatetaan seisomaan Jumalan eteen tuomittaviksi tekojensa mukaan?

9 Ja nyt Alma alkoi selittää näitä asioita hänelle sanoen: Monien on annettu tuntea Jumalan asalaisuudet, mutta heidät on pantu ankaran käskyn alaisiksi, ettei heidän pidä julistaa hänen sanaansa bkuin sitä mukaa, minkä osan siitä hän suo ihmislapsille sen varteen ottamisen ja tarkkuuden mukaisesti, jota he hänelle osoittavat.

10 Ja sen tähden se, joka apaaduttaa sydämensä, saa bvähäisemmän osan sanaa; ja sille, joka cei paaduta sydäntään, dannetaan suurempi osa sanaa, kunnes hänen annetaan tuntea Jumalan salaisuudet, kunnes hän tuntee ne täysin.

11 Ja niille, jotka paaduttavat sydämensä, annetaan avähäisempi osa sanaa, bkunnes he eivät tiedä mitään hänen salaisuuksistaan; ja sen jälkeen Perkele ottaa heidät vangeiksi ja johdattaa heidät tahtonsa mukaisesti alas tuhoon. Nyt tätä tarkoitetaan chelvetin dkahleilla.

12 Ja Amulek on puhunut selkeästi akuolemasta ja siitä, kuinka meidät herätetään tästä kuolevaisuudesta kuolemattomuuden tilaan ja saatetaan Jumalan tuomioistuimen eteen btuomittaviksi tekojemme mukaan.

13 Silloin, jos meidän sydämemme on paatunut, niin, jos olemme paaduttaneet sydämemme sanaa vastaan siinä määrin, ettei sitä ole meistä löydetty, niin meidän tilamme on oleva kauhea, sillä silloin meidät tuomitaan.

14 Sillä meidän asanamme tuomitsevat meidät, niin, kaikki meidän tekomme tuomitsevat meidät; meitä ei havaita tahrattomiksi, ja meidän ajatuksemmekin tuomitsevat meidät; ja tässä kauheassa tilassa me emme rohkene kohottaa katsettamme Jumalaamme; ja me olisimme iloisia, jos voisimme käskeä kallioita ja bvuoria kaatumaan päällemme ckätkemään meidät hänen edestään.

15 Mutta näin ei voi olla; meidän on tultava esiin ja seistävä hänen edessään hänen kirkkaudessaan ja hänen voimassaan ja hänen väkevyydessään, ylhäisyydessään ja vallassaan ja tunnustettava ikuiseksi ahäpeäksemme, että kaikki hänen btuomionsa ovat oikeudenmukaisia, että hän on oikeudenmukainen kaikissa teoissansa ja että hän on armollinen ihmislapsille ja että hänellä on kaikki valta pelastaa jokainen, joka uskoo hänen nimeensä ja tuottaa hedelmää, josta parannus näkyy.

16 Ja nyt, katso, minä sanon teille: Silloin tulee kuolema, nimittäin toinen akuolema, joka on hengellinen kuolema; silloin on aika, jolloin jokainen, joka kuolee synneissään – siis bajallisen kuoleman – ckuolee myös hengellisen kuoleman; niin, hän kuolee sen suhteen, mikä kuuluu vanhurskauteen.

17 Silloin on aika, jolloin heidän piinansa on kuin atuli- ja tulikivijärvi, jonka liekki kohoaa ylös aina ja ikuisesti; ja silloin on aika, jolloin heidät kahlitaan alas ikuiseen tuhoon Saatanan vallan ja orjuuden mukaisesti, sillä hän on alistanut heidät valtaansa tahtonsa mukaisesti.

18 Silloin, minä sanon teille, he tulevat olemaan ikään kuin mitään alunastusta ei olisi suoritettu, sillä heitä ei voida lunastaa Jumalan oikeudenmukaisuuden mukaisesti; eivätkä he voi bkuolla, koska katoavaisuutta ei enää ole.

19 Nyt tapahtui, että kun Alma oli lakannut puhumasta näitä sanoja, kansa alkoi olla yhä enemmän hämmästyksissään;

20 mutta oli eräs Antiona, joka oli ylimpiä hallitusmiehiä heidän keskuudessaan ja tuli ja sanoi hänelle: Mitä on tämä, mitä olet sanonut, että ihminen muka nousee kuolleista ja hänet muutetaan tästä kuolevaisesta akuolemattomaan tilaan, niin ettei sielu voi koskaan kuolla?

21 Mitä se kirjoitusten kohta tarkoittaa, jossa sanotaan, että Jumala asetti akerubit ja leimuavan miekan bEedenin puutarhan itäpuolelle, etteivät ensimmäiset vanhempamme menisi nauttimaan elämän puun hedelmää ja eläisi ikuisesti? Ja näin me näemme, ettei heidän ollut mitenkään mahdollista elää ikuisesti.

22 Nyt Alma sanoi hänelle: Juuri tämän asian minä aioin selittää. Nyt me näemme, että Aadam alankesi nauttimalla kiellettyä bhedelmää, Jumalan sanan mukaisesti, ja näin me näemme, että hänen lankeemuksensa tähden koko ihmissuvusta tuli ckadotettu ja langennut kansa.

23 Ja nyt, katso, minä sanon teille, että jos Aadamin olisi ollut mahdollista anauttia elämän puun hedelmää silloin, ei olisi ollut kuolemaa ja sana olisi ollut mitätön ja tehnyt Jumalasta valehtelijan, sillä hän sanoi: bJos sinä syöt, olet kuoleman oma.

24 Ja me näemme, että akuolema tulee ihmissuvun osaksi, eli se kuolema, josta Amulek on puhunut ja joka on ajallinen kuolema; mutta bihmiselle suotiin aika, jonka kuluessa hän voi tehdä parannuksen; sen tähden tästä elämästä tuli koetustila, aika cvalmistautua kohtaamaan Jumala, aika valmistautua siihen loputtomaan tilaan, josta olemme puhuneet ja joka on kuolleiden ylösnousemuksen jälkeen.

25 Nyt, ellei olisi ollut alunastussuunnitelmaa, joka on ollut laadittuna maailman perustamisesta asti, ei olisi voinut olla kuolleiden bylösnousemusta; mutta oli laadittu lunastussuunnitelma, joka on toteuttava kuolleiden ylösnousemuksen, josta on puhuttu.

26 Ja nyt, katso, jos olisi ollut mahdollista, että ensimmäiset vanhempamme olisivat voineet mennä nauttimaan aelämän puusta, he olisivat olleet ikuisesti onnettomia, sillä heillä ei olisi ollut valmistavaa tilaa; ja niin blunastussuunnitelma olisi tehty tyhjäksi ja Jumalan sana olisi ollut mitätön, vailla mitään vaikutusta.

27 Mutta katso, niin ei ollut, vaan ihmisille amäärättiin, että heidän on kuoltava; ja kuoleman jälkeen heidän on tultava btuomiolle, sille samalle tuomiolle, josta me olemme puhuneet ja joka on loppu.

28 Ja kun Jumala oli määrännyt, että nämä tulisivat ihmisen osaksi, katso, sitten hän näki hyväksi, että ihminen tietäisi asioista, jotka hän oli määrännyt heidän osakseen;

29 sen tähden hän lähetti aenkeleitä puhumaan heidän kanssaan, ja he antoivat ihmisten nähdä hänen kirkkautensa.

30 Ja siitä lähtien he alkoivat huutaa avuksi hänen nimeään; sen tähden Jumala apuhui ihmisten kanssa ja ilmaisi heille blunastussuunnitelman, joka oli ollut valmistettuna maailman cperustamisesta asti; ja tämän hän ilmaisi heille heidän uskonsa ja parannuksensa ja heidän pyhien tekojensa mukaisesti.

31 Sen vuoksi hän antoi akäskyjä ihmisille heidän ensin rikottuaan bensimmäiset käskyt, jotka koskevat sitä, mikä on ajallista, ja tultuaan jumalien kaltaisiksi, cerottaen hyvän pahasta, asettuen asemaan, jossa voivat toimia – tai asetettuina asemaan, jossa voivat dtoimia – tahtonsa ja mielensä mukaisesti, tehdäkseen joko pahaa tai hyvää

32 sen tähden ailmaistuaan heille lunastussuunnitelman Jumala antoi heille käskyjä, ettei heidän pitänyt tehdä pahaa, koska siitä oli rangaistuksena toinen bkuolema, joka oli ikuinen kuolema sen suhteen, mikä kuuluu vanhurskauteen; sillä sellaisiin lunastussuunnitelmalla ei voinut olla valtaa, sillä Jumalan suuren hyvyyden mukaisesti ei coikeudenmukaisuuden töitä voinut hävittää.

33 Mutta Jumala kutsui ihmisiä Poikansa nimessä (sillä tämä oli se lunastussuunnitelma, joka oli laadittu) sanoen: Jos te teette parannuksen ettekä paaduta sydäntänne, niin minä armahdan teitä ainosyntyisen Poikani kautta;

34 sen tähden jokaisella, joka tekee parannuksen eikä paaduta sydäntään, on minun ainosyntyisen Poikani kautta oikeus aarmoon syntiensä banteeksisaamiseksi; ja nämä pääsevät minun clepooni.

35 Ja jokainen, joka paaduttaa sydämensä ja tekee pahaa, katso, minä vannon vihassani, ettei hän pääse minun lepooni.

36 Ja nyt, veljeni, katso, minä sanon teille, että jos te paadutatte sydämenne, te ette pääse Herran lepoon; sen tähden teidän pahuutenne vihoittaa hänet, niin että hän lähettää vihansa alas teidän päällenne niin kuin ensimmäisessä avihastuksessa, niin, sanansa mukaisesti viimeisessä vihastuksessa samoin kuin ensimmäisessä, teidän sielujenne ikuiseksi btuhoksi; siis sanansa mukaisesti viimeiseksi kuolemaksi samoin kuin ensimmäiseksi.

37 Ja nyt, veljeni, koska me tiedämme nämä asiat ja ne ovat totta, tehkäämme parannus ja älkäämme paaduttako sydäntämme, ettemme avihoittaisi Herraa Jumalaamme niin, että vetäisimme hänen vihansa päällemme näissä hänen toisissa käskyissään, jotka hän on antanut meille; vaan menkäämme Jumalan blepoon, joka on valmistettuna hänen sanansa mukaisesti.