2 Նեփի 3
նախորդ հաջորդ

Գլուխ 3

Հովսեփը Եգիպտոսում տեսել էր Նեփիացիներին տեսիլքում – Նա մարգարեացել էր Ջոզեֆ Սմիթի՝ վերջին օրերի տեսանողի վերաբերյալ. Մովսեսի վերաբերյալ, որն ազատելու էր Իսրայելը. և Մորմոնի Գրքի ի հայտ գալու վերաբերյալ: Մոտ 588–570թթ. Ք.ծ.ա.:

1 Եվ այժմ, ես խոսում եմ քեզ հետ, Հովսե՛փ, իմ ավերջնածին: Դու ծնվեցիր իմ չարչարանքների անապատում. այո, իմ մեծագույն վշտի օրերին քո մայրը ծնեց քեզ:

2 Եվ թող Տերը նվիրագործի այս աերկիրը քեզ համար նույնպես, որն ընտրագույն մի երկիր է՝ քո ժառանգության և քո սերնդի ժառանգության համար, քո եղբայրների հետ, քո ապահովության համար՝ հավիտյան, եթե լինի այնպես, որ դու պահես Իսրայելի Սուրբի պատվիրանները:

3 Եվ, այժմ, Հովսե՛փ, իմ վերջնածի՛ն, ում ես դուրս եմ բերել իմ չարչարանքների անապատից, թող Տերն օրհնի քեզ հավիտյան, քանզի քո սերունդը չի ակործանվի լիովին:

4 Քանզի, ահա, դու իմ երանքի պտուղն ես. իսկ ես աՀովսեփի ժառանգն եմ, որը բգերության էր տարվել Եգիպտոս: Եվ մեծ էին Տիրոջ ուխտերը, որ նա արեց Հովսեփի հետ:

5 Այդ պատճառով, Հովսեփը, արդարև, ատեսավ մեր օրը: Եվ նա ձեռք բերեց Տիրոջից մի խոստում, որ իր երանքի պտղից Տեր Աստված մի բարդար գճյուղ կբարձրացնի Իսրայելի տան համար. ոչ թե Մեսիային, այլ մի ճյուղ, որը պետք է կտրվի, սակայն, հիշվի Տիրոջ ուխտերում, որ դՄեսիան հայտնի պիտի դարձվի նրանց՝ վերջին օրերին, զորության ոգով, դուրս բերելու նրանց եխավարից դեպի լույս,– այո, ծածուկ խավարից դուրս, և գերությունից դուրս՝ դեպի ազատություն:

6 Քանզի, Հովսեփն իսկապես վկայեց՝ ասելով. Տերը՝ իմ Աստվածը, մի ատեսանող կբարձրացնի, որը կլինի մի ընտրյալ տեսանող՝ իմ բերանքի պտղի համար:

7 Այո, Հովսեփն իսկապես ասել է. Այսպես է Տերն ինձ ասում. Մի ընտրյալ ատեսանող կբարձրացնեմ ես քո երանքի պտղից. և նա բարձր կգնահատվի քո երանքի պտղի մեջ: Եվ նրան կտամ ես պատվիրան, որ նա անի այն գործը, քո երանքի պտղի՝ իր եղբայրների համար, որը կլինի մեծ արժեքի նրանց համար, մինչև իսկ բերելով նրանց այն ուխտերի իմացությանը, որոնք ես արել եմ քո հայրերի հետ:

8 Եվ ես կտամ նրան պատվիրան, որ նա աոչ մի ուրիշ գործ չանի, բացի այն գործից, որը ես կպատվիրեմ նրան: Եվ ես կդարձնեմ նրան մեծ իմ աչքում. քանզի նա կկատարի իմ գործը:

9 Եվ նա կլինի մեծ, ինչպես աՄովսեսը, ում ես ասել եմ, որ կբարձրացնեմ ձեզ համար՝ բազատելու իմ ժողովրդին, ո՜վ Իսրայելի տուն:

10 Եվ Մովսեսին կբարձրացնեմ ես՝ ազատելու քո ժողովրդին Եգիպտոսի երկրից:

11 Բայց մի տեսանող կբարձրացնեմ ես քո երանքի պտղից և նրան կտամ ես ազորություն՝ առաջ բերելու իմ խոսքը քո երանքի սերնդին, և ոչ միայն իմ խոսքն առաջ բերելու, ասում է Տերը, բայց համոզելու նրանց իմ խոսքի վերաբերյալ, որն արդեն առաջ գնացած կլինի նրանց մեջ:

12 Ուստի, քո երանքի պտուղը պիտի ագրի. և բՀուդայի երանքի պտուղը պիտի գգրի և այն, ինչը պիտի գրվի քո երանքի պտղի կողմից և նաև այն, ինչը պիտի գրվի Հուդայի երանքի պտղի կողմից, պիտի սերտաճեն՝ ի դհերքումն կեղծ վարդապետությունների, դադարեցնելով հակառակությունները, և հաստատելով խաղաղություն քո երանքի պտղի միջև, և եբերելով նրանց իրենց հայրերի զիմացությանը, վերջին օրերին, և նաև իմ ուխտերի իմացությանը, ասում է Տերը:

13 Եվ տկարությունից նա կդարձվի ուժեղ այն օրը, երբ իմ գործը կսկսվի իմ ողջ ժողովրդի մեջ, ի վերականգնումն քեզ, ո՜վ Իսրայելի տուն, ասում է Տերը:

14 Եվ այսպես մարգարեացավ Հովսեփը՝ ասելով. Ահա, այդ տեսանողին կօրհնի Տերը. և նրանք, ովքեր կփնտրեն կործանել նրան, կկործանվեն. քանզի, այս խոստումը, որը ես ստացել եմ Տիրոջից, իմ երանքի պտղի վերաբերյալ, կիրականանա: Ահա, ես վստահ եմ այս խոստման իրականացման վերաբերյալ.

15 Եվ նա ակկոչվի իմ անվամբ. և դա կլինի իր հոր բանվամբ: Եվ նա կլինի ինձ նման. քանզի այն բանը, որ Տերն առաջ կբերի նրա ձեռքով, Տիրոջ զորությամբ, կբերի իմ ժողովրդին փրկության:

16 Այո, այսպես մարգարեացավ Հովսեփը. Ես համոզված եմ այս բանում, ճիշտ այնպես, ինչպես որ համոզված եմ Մովսեսի խոստման մեջ. քանզի Տերն ասել է ինձ. Ես ակպահպանեմ քո սերունդը հավիտյան:

17 Եվ Տերն ասել է. Ես կբարձրացնեմ մի Մովսեսի. և կտամ նրան զորություն՝ գավազանի մեջ. և ես կտամ նրան դատողություն՝ գրելու: Սակայն ես չեմ արձակի նրա լեզուն, որ նա շատ խոսի, քանզի ես նրան զորեղ չեմ դարձնի խոսելիս: Այլ իմ իսկ ձեռքի մատով ակգրեմ նրա համար իմ օրենքը. և ես բխոսնակ կպատրաստեմ նրա համար:

18 Եվ Տերն ինձ ասաց նաև. Ես քո երանքի պտղի համար կբարձրացնեմ. և ես նրա համար մի խոսող կպատրաստեմ: Եվ ես, ահա, կտամ նրան, որ նա գրի քո երանքի պտղի գրվածքները՝ քո երանքի պտղի համար. և խոսողը՝ քո երանքի, կհայտարարի դա:

19 Եվ խոսքերը, որ նա կգրի, կլինեն այն խոսքերը, որոնք նպատակահարմար են, իմ իմաստությամբ, առաջ գնալու քո երանքի ապտղին: Եվ կլինի այնպես, կարծես քո երանքի պտուղը նրանց կանչել էր փոշու բմիջից. քանզի ես գիտեմ նրանց հավատքը:

20 Եվ նրանք ակկանչեն փոշու միջից. այո, այսինքն՝ ապաշխարություն իրենց եղբայրներին, նույնիսկ նրանցից շատ սերունդներ անցնելուց հետո: Եվ կլինի այնպես, որ նրանց կանչը կլսվի, նույնիսկ համաձայն իրենց խոսքերի պարզության:

21 Նրանց հավատքի պատճառով, նրանց ախոսքերն առաջ կգնան իմ բերանից, իրենց եղբայրներին, որոնք քո երանքի պտուղն են. և նրանց խոսքերի թուլությունը ես կդարձնեմ ուժեղ իրենց հավատքով՝ հիշելու համար իմ ուխտը, որը ես արել եմ քո հայրերի հետ:

22 Եվ արդ, ահա, որդի՛ս, Հովսե՛փ, այս ձևով էր իմ նախահայրը ամարգարեացել:

23 Ուստի, այս ուխտի պատճառով, դու օրհնված ես. քանզի քո սերունդը չի կործանվի, քանզի նրանք ականջ կդնեն գրքի խոսքերին:

24 Եվ նրանց միջից կբարձրանա մի հզոր մեկը, որը շատ բարիք կանի՝ և՛ խոսքով, և՛ գործով, լինելով մի գործիք Աստծո ձեռքին, խիստ մեծ հավատքով, գործելու հզոր հրաշքներ և անելու այն բանը, որը մեծ է Աստծո աչքում, Իսրայելի տան համար և քո եղբայրների սերնդի համար՝ իրականացնելու մեծ վերականգնում:

25 Եվ այժմ, օրհնվա՛ծ ես դու, Հովսե՛փ: Ահա, դու փոքր ես. ուստի, ականջ դիր քո եղբայր Նեփիի խոսքերին և քեզ համար կարվի ճիշտ այն խոսքերի համաձայն, որոնք ես խոսել եմ: Հիշի՛ր քո մեռնող հոր խոսքերը: Ամեն: